Protokół Nr 42 z dnia 20 września 2017 roku


Protokół Nr 42/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 20 września 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.                  Katarzyna Bilska                                 - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c)    wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,
d)   zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
b)      wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi dojazdowej w miejscowości Gilów od skrzyżowania z drogą krajową nr 42,
c)      zmiany Uchwały Nr 2/7/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 stycznia
2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą Korytnica 10 A, 28-305 Sobków.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały
Nr 2/7/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia uwzględniając zgłoszone wnioski.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:

1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c)      wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,
d)     zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
b)      wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi dojazdowej w miejscowości Gilów od skrzyżowania z drogą krajową nr 42,
c)      udzielenia pełnomocnictwa Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą Korytnica 10 A, 28-305 Sobków.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 2)

Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
Przeniesienia w 2017 roku z wydatków bieżących na inwestycyjne części przedsięwzięcia „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” w wysokości 15.000zł, w związku z koniecznością zakupu dodatkowego serwera niezbędnego do realizacji niniejszego zadania. W związku z uzgodnieniami w ramach umowy partnerskiej trzech powiatów zmienia się także klasyfikacje budżetową planowanych w latach 2018-2020 wydatków z bieżących na inwestycyjne. Łączne nakłady pozostają bez zmian. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 22.500zł w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego” w związku z zamiarem poszerzenia 30-to metrowego odcinka jezdni. Jednocześnie o tą samą kwotę zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2017roku i limit zobowiązań na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek” w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargowym. Ze zmniejszenia łącznych nakładów i limitu wydatków w 2017 roku na przedsięwzięciu „Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych” o 8.000zł w związku z niższymi niż planowano w bieżącym roku kwotami ubezpieczenia wynikającymi z polisy. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu wydatków w 2017 roku na przedsięwzięciu „Usuwanie i parkowanie pojazdów” o kwotę 35.000zł w związku z większą niż zakładano liczbą ściągniętych pojazdów. Limit zobowiązań pozostaje zerowy, gdyż zwiększenie odbywa się w ramach już podpisanej umowy, w której określone były pojedyncze stawki, bez określonej łącznej kwoty. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 559.359,01zł wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 13 września 2017r: zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie dziennym i na zakup sprzętu dla specjalistycznych grup ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (6.462zł), na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (2.538zł), na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017r. (131.788,33zł) oraz poprzez zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmian w budżecie: wprowadzenie darowizn dla Przystani (1.155zł), środków z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (352.700zł) oraz dochodów jednostek budżetowych (64.715,68zł) Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 477.359,01zł wskutek zmian opisanych powyżej (zwiększenie o 559.359,01zł) oraz poprzez przeniesienie kwoty 82.000zł ze środków bieżących na inwestycje opisane w następnym punkcie. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 82.000zł:
a)      zakup samochodu dla urzędu pracy - 15.000zł,
b)      zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych - 52.000zł
c)      zakup serwera w ramach zadania e-geodezja -15.000zł
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.      Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2017r przyznającej dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 352.700zł na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
2.      Ze zwiększenia dochodów w placówkach oświatowych w związku z większym niż zakładano wykonaniem i przeznaczenie ich na wkład własny do zakupu autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w kwocie 52.000zł. Zakup dofinasowany będzie ze środków PFRON w wysokości 120.540zł.
3.      Pisma Zespołu Szkół im.H. Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 17 sierpnia 2017r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej kwoty 11.770,68zł, która wpłynęła z tytułu rozliczeń z ubiegłego roku i przeznaczenie jej na wydatki związane z pokryciem kosztów energii.
4.      Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 18 sierpnia 2017r i 7 września 2017r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 1.155zł przeznaczonej na wypoczynek dzieci.
5.      Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 10 sierpnia 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000zł zaplanowanej na zakup materiałów i wyposażenia. Z tej kwoty przenosi się 1.000zł na koszty postepowania sądowego w związku z prowadzonymi przez powiat sprawami dotyczącymi odzyskania należności od dłużników, zwłaszcza z tytułu holowania
i parkowania pojazdów usuwanych z dróg.
6.      Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 7 lipca 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 12.000zł na składki na ubezpieczenie społeczne.
7.      Przeniesienia w ramach zadania „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” wydatków bieżących w wysokości 15.000zł na zakup dodatkowego serwera niezbędnego do realizacji niniejszego zadania.
8.      Pisma Zarządu Dróg Powiatowych oraz wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 lipca 2017r w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
było: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km
jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin
9.      Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 21 sierpnia 2017r w sprawie zabezpieczenia środków na zakup samochodu służbowego w wysokości 15.000zł. Obecny samochód ulega częstym awariom i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Brakującą kwotę jednostka zabezpieczy w ramach swojego budżetu.
10.  Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy działami w wysokości 43.000zł.
11.  Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 6 września 2017r oraz wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 września 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 22.500zł z zadania budowy chodnika w Odrowążku w Gm.Bliżyn na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego”. Zwiększenie pozwoli na poszerzenie jezdni na odcinku 30m w celu zachowania stałych parametrów jezdni.
12.  Ze zmniejszenia nakładów na przedsięwzięciu „Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych” o 8.000zł w związku z niższymi niż planowano w bieżącym roku kwotami ubezpieczenia wynikającymi z polisy. Zmiana widoczna tylko w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”.
13.  Ze zwiększenia środków na usuwanie i parkowanie pojazdów ściągniętych z dróg na terenie powiatu o kwotę 35.000zł. Przewidywane wydatki w bieżącym roku przekraczają zaplanowaną dotychczas kwotę na to zadanie. Częściowo kwota została przeniesiona w ramach tego samego rozdziału i paragrafu pomiędzy wydziałami Starostwa, zaś kwota 15.000zł wygospodarowana została z kwoty zaplanowanej na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.
14.  Z wprowadzenia do budżetu kwoty 945zł, które zostały wyegzekwowane przez komornika z tytułu zwrotu kosztów procesowych i przeznaczenie ich na wypłatę dla radcy prawnego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe.
15.  Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.000zł pomiędzy działami.
16.  Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2017r w sprawie przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami w łącznej wysokości 8.000zł w ramach realizacji zadań z zakresu promocji, turystki, kultury i sportu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
c)      wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy (załącznik nr 4)
Uchwałę w przedmiotowej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że Polskie Koleje Państwowe S.A w Warszawie przedstawiły propozycję przekazania na rzecz Powiatu Skarżyskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej, wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy (część budynku magazynowego i część budynku „D” przychodni) w udziałach odpowiadających wartości nieruchomości. Starosta wyjaśnił, że takie rozwiązanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którymi włada OLK. Dodał, że działki stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w użytkowaniu wieczystym PKP S.A Podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały jest niezbędne do rozpoczęcia przez PKP S.A procedury zbycia praw do nieruchomości na rzecz Powiatu Skarżyskiego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
d)     zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej wystąpił Dyrektor jednostki. Proponowane zmiany w statucie dotyczą aktualizacji treści pieczęci oraz wykazu aktów prawnych i administracyjnych na mocy których działa DPS. Wicestarosta dodał,  że wprowadzane zmiany mają charakter porządkowy, a ich celem jest zapewnienie zgodności statutu jednostki z obowiązującymi przepisami.
Po zapoznaniu się z powyższym projektem uchwały, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)

Przedmiotową uchwałę omówiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Następnie zapoznała zebranych ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu Organizacyjnego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)     wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi dojazdowej w miejscowości Gilów od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 (załącznik nr 7)

Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
Na mocy przedmiotowej uchwały, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.
 
c)      udzielenia pełnomocnictwa Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą Korytnica 10 A, 28-305 Sobków (załącznik nr 8)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że na mocy przedmiotowej uchwały udziela się pełnomocnictwa firmie TOMBET do zawarcia w imieniu Powiatu Skarżyskiego porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa oddział w Kielcach w sprawie usunięcia kolizji w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 9) dotyczący odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00036177/4 działki nr 86/1 o pow. 0,0091 ha położonej w gminie Łączna, obręb 0001 Czerwona Górka i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00034207/0, w której w dziale II jako właściciel zostanie wpisany „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.12.2016 r. znak: SPN.II.7533.320.2016 stwierdzającej, że działka nr 86/1 położona w gminie Łączna, obręb 0001 Czerwona Górka stała się z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością Powiatu Skarżyskiego oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowy wniosek jednogłośnie. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.
 
W związku z nierozstrzygnięciem przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Ford Mondeo, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Naczelnika Wydziału  Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10) z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie dalszego postępowania z w/w pojazdem. Starosta wyjaśnił, że pomimo obniżenia ceny wywoławczej, nikt nie wykazał zainteresowania pojazdem.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do podjęcia działań mających na celu sprzedaż samochodu w trybie negocjacji, obniżając cenę pojazdu nie więcej niż 10% od ceny z ostatniego przetargu.  
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (załącznik nr 11) zawierającym prośbę o finansowe wsparcie budowy pomnika św. Floriana – patrona strażaków, na okoliczność 25-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Starosta dodał, że pomnik usytuowany zostanie przed siedzibą KP PSP od strony ul. 1-go Maja, a jego uroczyste odsłonięcie zaplanowano na maj 2018 roku.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać przedmiotowe pismo do Skarbnika Powiatu celem rozpatrzenia możliwości zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2018 rok lub wygospodarowania środków w bieżącym roku.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej (załącznik nr 12) zawierające prośbę o dokonanie zmian w planie finansowym poprzez przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 41 268,00. Dyrektor podał w piśmie, że zwiększenie w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podwyżkę niskich płac pracowników DPS, natomiast w §4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa - niezbędne jest celem zabezpieczenia środków na opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności z KRS, na potrzeby sporządzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników oraz na opłatę do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji przepisów podatkowych. Wicestarosta poinformował, że zwrócił się do dyrektora z prośbą o przedstawienie stanu zatrudnienia w jednostce wraz z podaniem przeciętnego wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Następnie przedstawił informację przygotowaną przez dyrektora DPS w powyższej sprawie. Dodał, że dołączone zostały również wnioski pracowników jednostki dotyczące podwyżek wynagrodzenia.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby dyrektora DPS oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały. 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-sierpień 2017 r. (załącznik nr 13)
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe sprawozdanie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 14) informujące o zawarciu umowy bezpłatnego użyczenia pomieszczenia o powierzchni 15 m2 z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki i opieki przedlekarskiej prowadzony przez podmiot leczniczy „Medycyna Szkolna” s.c. Dodała, że umowa została zawarta na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 15) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2018/2019: monter sieci i urządzeń sanitarnych oraz technik przemysłu mody. Wyjaśniła, że prośba dyrektora wynika z zapotrzebowania zakładów pracy, które zgłosiły się do szkoły z ofertą współpracy w zakresie prowadzenia praktycznej nauki zawodu oraz ofertami pracy dla absolwentów. Pani Katarzyna Bilska dodała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował prośbę dyrektora.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, przedstawiony w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że  Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 16) zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że jeden z pracowników administracyjnych szkoły, z uwagi na osobiste problemy przebywać będzie na dłuższym zwolnieniu lekarskim.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby dyrektora ZST-M. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 17) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na kontynuację wynajmu pomieszczenia o powierzchni 10 m2 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Technicznych na okres kolejnych trzech lat, od 01.10.2017 r. do 30.04.2020 r. Dodała, że w/w pomieszczenie będzie wykorzystywane na działalność gospodarczą, jako „Ośrodek Usług Edukacyjnych – SZANSA”. Pani Katarzyna Bilska podkreśliła, że z uwagi na brak ciągłości w umowie, decyzja w tej sprawie jest kompetencją Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
W związku z organizacją roku szkolnego 2017/2018, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 18), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uwzględnienie w arkuszu organizacyjnym Placówki (w części dotyczącej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii) - 4 grup wychowawczych funkcjonujących w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, dopuszczając możliwość pracy w soboty i niedziele bez ferii świątecznych. Pani Katarzyna Bilska dodała, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02.11.2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach określono, że młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzić będzie działalność przez cały rok szkolny, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
W związku z otrzymanym pismem z dnia 29.08.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów dotyczącym projektu umowy partnerstwa w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach którego Powiat byłby odpowiedzialny za przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Powstańców, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 19) informujące, że niektóre postanowienia projektu umowy nie zabezpieczają w sposób właściwy interesów Powiatu. Dodała, że w chwili obecnej trwają konsultacje w/w projektu umowy z Gminą Suchedniów, po zakończeniu których zostanie on przedstawiony do akceptacji Zarządu. Ponadto Pani Anna Leżańska dodała, że koszty przebudowy w/w ciągu pieszego, które wg. wyliczeń dokonanych w oparciu o ceny przetargowe obowiązujące w 2017 r. wyniosą 105 000,00 zł. brutto.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                                           Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska…..…………………..
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
 
 
Załączników 19:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,
Załącznik nr 5 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii
o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi dojazdowej w miejscowości Gilów od skrzyżowania z drogą krajową nr 42,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą Korytnica 10 A, 28-305 Sobków,
Załącznik nr 9 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału  Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 18.09.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 19.09.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, z dnia 08.09.2017 r.
Załącznik nr 13 – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-sierpień 2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 13.09.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 13.09.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 15.09.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 11.09.2017 r.,
Załącznik nr 18 – pismo dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
z dnia 20.09.20174 r.,
Załącznik nr 19 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 19.09.2017 r.

Protokol (567kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 września 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (5 października 2017, 14:58:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235