protokół Nr 41 z dnia 13 września 2017 roku

Protokół Nr 41/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 września 2017 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.                  Bogusława Krawczyńska                     - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
b)   zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 2)

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

b) zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.427.2017 z dnia 30 sierpnia 2017r i FN.I.3111.446.2017 z dnia 4 września 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.462zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie dziennym i na zakup sprzętu dla specjalistycznych grup ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.399.2017 z dnia 23 sierpnia 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.538zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.382.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 131.788,33zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017r.,
4. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 22 sierpnia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 7.000zł na remont instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach służby liniowej,
5. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 8 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 429,90zł w ramach imprezy Powiatowy Marszobieg „Pożegnanie wakacji”,
6. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 8 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 12.697zł na zwiększony odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na koszty umowy zlecenia,
7. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 7 września 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.722zł na opłatę za dozór techniczny oraz na zakup środków czystości i artykułów do napraw i bieżącej konserwacji,
8. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pomiędzy rozdziałami w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły. Łączna kwota zmian wynosi 36.170zł.,
9. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 7 września 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 40.000zł.,
10. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 8 września 2017r w sprawie zabezpieczenia kwoty 160zł na opłatę za wydanie zaświadczenia o niekaralności oraz za interpretację przepisów podatkowych.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu jednogłośnie.
 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 5) informujące o zamiarze zawarcia umowy najmu na okres od 20 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. z firmą „PU VENDING” na powierzchnię 2m2 w budynku szkoły z przeznaczeniem na zainstalowanie dwóch automatów samosprzedających. Dodała, że czynsz za wynajem będzie płatny do 25-go dnia miesiąca.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na:
1.    utworzenie;
  • klasy pierwszej Liceum dla Dorosłych – obecny stan słuchaczy: 35
  • kursu kwalifikacyjnego dla zawodu murarz-tynkarz – obecny stan słuchaczy: 26

2.    dokonanie zmian w arkuszu organizacyjnym na rok 2017/18 polegających na zwiększeniu liczebności grup na zajęciach praktycznych w klasie 2a SBIS z 2 do 3.
Zmiana wynika ze zwiększenia liczebności klasy do 32 uczniów. Pozostałe podziały na grupy pozostają bez zmian.
Wyjaśniła, że planowane wejście w życie zmian to 29 września br. Następnie Pani Katarzyna Bilska dodała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
W związku z wnioskiem Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu, który uległ zniszczeniu w czasie akcji ratowniczych, Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Inspektora ds. Obronnych (załącznik nr 7), dotyczącym przyznania z rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe dotacji dla:
  • OSP w Lipowym Polu kwota 7600 zł. (z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej PS 50 oraz węży ssawnych sztuk 2),
  • OSP w Grzybowej Górze kwota 9047 zł. (z przeznaczeniem na zakup sygnalizatora bezruchu sztuk 2, pasów strażackich sztuk 10, toporek wraz z futerałem sztuk 10, ubrania specjalnego typu „Dragon” sztuk 3).
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że środki pochodzące z rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe mogą jedynie zostać przeznaczone na sprzęt, który uległ zniszczeniu w trakcie akcji ratowniczych.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił przyznać dotację dla OSP w Lipowym Polu na zakup pompy szlamowej PS 50. Jednocześnie, Zarząd pozostawił bez rozpatrzenia pismo OSP w Grzybowej Górze.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 8), która w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków na kompleksowe ubezpieczenie autobusu oraz zlecenie odpowiedniemu wydziałowi przeprowadzenia analizy cen rynkowych ubezpieczenia.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do dokonania analizy rynku pod kątem wyboru odpowiedniego ubezpieczenia.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Prezesa Zarządu MadiTech (załącznik nr 9), który zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy nr 78/IM/2017 z dnia 01.09.2017 r. na opracowanie studium wykonalności dla projektu partnerskiego pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” do dnia 25.09.2017 r. Sekretarz wyjaśniła, że prośba wnioskodawcy podyktowana jest przedłużającą się procedurą uszczegóławiania zakresu oraz pozyskiwania danych od członków projektu niezbędnych do prawidłowego opracowania w/w umowy oraz zawiłością projektu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej umowy.
 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej
(załącznik nr 10) dotycząca powołania na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebędącej nauczycielem, w trybie art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Następnie Pani Katarzyna Bilska odczytała kilka zdań w niej zawartych:
  • „w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej nie istnieje jednakże możliwość powołania na stanowisko dyrektora szkoły, na podstawie wskazanego powyżej art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, jako osoby niebędącej nauczycielem, osoby zatrudnionej w szkole na stanowisku nauczyciela, posiadającej stopień awansu zawodowego i kwalifikacje wymagane do zatrudnienia, jako nauczyciel”,
  • „Bycie „nauczycielem” nie oznacza żadnego osobistego przymiotu kandydata, lecz w świetle art. 5b ustawy o systemie oświaty jest równoznaczne z zatrudnieniem na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, która w art. 10 określa tylko dwie możliwe podstawy zatrudnienia nauczycieli w stosunku pracy: umowę o pracę bądź mianowanie, nie czyniąc żadnych wyjątków w stosunku do nauczycieli pełniących funkcję kierownicze w szkole”, 
  • „tym samym, brak jest podstaw do powołania nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w danej szkole, na stanowisko dyrektora szkoły, jako osoby w ogóle niebędącej nauczycielem, w trybie art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty”.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 

          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              wz. Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska …………………..
3.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników 10:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
|w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 07.09.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 11.09.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Inspektora ds. obronnych z dnia 07.09.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 12.09.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Prezesa Zarządu MadiTech Sp. z o.o. z dnia 13.09.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.09.2017 r.

Protokół (540kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (13 września 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (5 października 2017, 14:46:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581