Protokół Nr 40 z dnia 6 września 2017 roku

Protokół Nr 40/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 6 września 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.                  Bogusława Krawczyńska                       - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.


Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4 września 2017r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 63.300,00 na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku (43.300zł), na bieżące naprawy (10.000zł) i badania techniczne pojazdów, usługi wsparcia technicznego, szkolenia funkcjonariuszy (10.000zł).
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 3) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka numer 1/130 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz 74) o powierzchni 1,8144 ha, stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, a będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Transportowo- Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił kolejne pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 4) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania mapy do regulacji stanu prawnego dotyczącej wydzielenia nieruchomości położonych w obrębie 0004 Lipowe Pole Plebańskie gminy Skarżysko Kościelne, stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Gminy Mirzec z dnia 13.06.1989 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 5) informujące, że przeprowadzony w dniu 1 września 2017 roku czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej oznaczonych, jako działki nr 14/1 oraz nr 16 zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym Naczelnik zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego procedowania w sprawie sprzedaży powyższej nieruchomości.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpoczęciu przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem procedury zbycia nieruchomości w formie rokowań.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym oraz z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 września 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. (ogłoszenia stanowią załącznik nr 6 i nr 7).
Zarząd Powiatu zatwierdził ogłoszenia, głosując nad każdym z nich oddzielnie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) zawierające prośbę o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych obowiązkowych rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków.
Starosta poinformował zebranych, że zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do wykonania zaleceń z przeglądu instalacji elektrycznej przez pracowników wydziału, pod nadzorem pracownika posiadającego uprawnienia elektryczne.  Dodał, że konieczne jest w przyszłym roku wykonanie instalacji odgromowej na dwóch budynkach. Następnie zaproponował, aby Wydział Inwestycji
i Administrowania Mieniem wraz ze Skarbnikiem Powiatu przeanalizował możliwość wygospodarowania środków na wykonanie zaleceń z przeglądu przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnej.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.

W związku z kończącym się terminem obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów na terenie gminy Bliżyn tj. do 31.12.2018 r. Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 9). Naczelnik zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie do wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bliżyn. Pani Anna Leżańska dodała, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w dziale 900, rozdz. 90019 § 4300. Ponadto dodała, że przewidywany ostateczny termin realizacji zadania to I kwartał 2018 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bliżyn

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym Protokół Nr 16/2017 (załącznik nr 10) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Dodała, że stopień zużycia określa się na 80-90%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony protokół.
 
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 11), w którym zwrócił się z prośbą o wskazanie zadań planowanych do realizacji w ramach powyższego programu wraz z określeniem wielkości dofinansowania ze środków własnych. Dodała, że dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 000 000,00 zł. i nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił zgłosić do powyższego programu dwa zadania:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec – wartość kosztorysowa 4,5 mln. zł.(I etap)
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie – wartość kosztorysowa ok. 2 mln. zł.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegającą na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego” na etapie wykonania dokumentacji technicznej, ze względu na ograniczone środki finansowe szerokość jezdni na odcinku objętym projektem wynosiła 5,5 m. Dodała, że szerokość jezdni na terenie powiatu starachowickiego wynosi 6,0 m, w związku z tym w celu połączenia istniejących nawierzchni zaprojektowano skos na odcinku 30 m. Następnie Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w celu utrzymania stałych parametrów jezdni na całym odcinku należy wykonać poszerzenie jezdni szerokości 0,5 m na odcinku od granicy powiatu skarżyskiego do skrzyżowania z ul. Słoneczną. Dodała, że szacowany koszt wykonania poszerzenia wynosi 27265,41 zł. W związku z powyższym przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12) zawierające prośbę o przeznaczenie kwoty w wysokości 22500,00 zł. ze środków pozostałych po rozstrzygniętym przetargu na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek” na wykonanie poszerzenia jezdni.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o liczebności 26 osób. Dodała, że nabór do szkoły trwa nadal.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Beaty Gosiewskiej (załącznik nr 14) zawierające prośbę o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Sikorskiego 20, do 31 maja 2019 r. oraz o nie naliczanie kar za przekroczenie terminu złożenia w/w prośby. Wnioskodawca wyjaśnił, że powyższe wynikło ze zmian organizacyjnych w biurze poselskim oraz nowego przyporządkowania obowiązków. W związku z powyższym Starosta odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia w/w umowy.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania nowej umowy najmu powyższego lokalu. Jednocześnie, Zarząd postanowił nie naliczać kar za przekroczenie terminu złożenia prośby przez wnioskodawcę.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                                          Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                               Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………….
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników 14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 05.09.2017 r.,
Załącznik nr 4 - pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 05.09.20174 r.,
Załącznik nr 5 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 04.09.2017 r.,
Załącznik nr 6 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 06 września 2017 r.,
Załącznik nr 7 - ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 06 września 2017 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 04.09.2017 r.,
Załącznik nr 9 - pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
z dnia 04.09.2017 r.,
Załącznik nr 10 - Protokół Nr 16/2017,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 01.09.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 05.09.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 05.09.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 05.09.2017 r.
 
 
 
 
  Protokol (536kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (6 września 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (28 września 2017, 11:12:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426