Protokół Nr 39 z dnia 30 sierpnia 2017 roku


Protokół Nr 39/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 sierpnia 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.                  Katarzyna Bilska                                - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c)      nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Streszczenie posieedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie” o kwotę 80.000zł w związku z tym, że złożona oferta przekroczyła dotychczas zaplanowana kwotę. Jednocześnie zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia:
było: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie
jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie.
Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 407,610zł, limitu wydatków w 2017roku o 60.000zł i w 2019 o 547,855zł, a ze zmniejszenia limitu wydatków  w 2018r o 200.245zł w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” częściowo w związku z zamiarem wykonania projektu wykonawczego inwestycji w 2017 roku. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2019 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517” o kwotę 590,122zł w związku z przeniesieniem tej kwoty na inwestycje związane z infrastrukturą sportową – budowa hali i boisk. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury sportowej  i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 647.000zł, limicie wydatków w 2018 roku 252.000zł i w 2019 roku – 395.000zł. Zadanie polegać będzie na budowie boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Ze zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 38.984zł wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu
- w dniu 19 lipca 2017r: zwiększono dotację z budżetu państwa na zadania geodezyjne 17.000zł, na zakup książek 46.615zł, a zmniejszono na zadania związane z nadzorem budowlanych o 20.800zł i na składkę zdrowotna za bezrobotnych o 77.800zł
- w dniu 2 sierpnia 2017r zwiększono dotacje z budżetu państwa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 31.000zł
- w dniu 16 sierpnia 2017 roku zmniejszono dotacje z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 34.999zł
Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 34.999zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 174.999zł w związku ze zmianą opisaną powyżej oraz w związku ze zwiększeniem planu na przebudowę drogi w Podłaziu o 80.000zł i wprowadzeniu planu na wykonanie projektu wykonawczego budowy hali sportowej – 60.000zł. Ze zwiększenia przychodów budżetowych o 140.000zł z tzw „wolnych środków” i przeznaczenie ich na wydatki inwestycyjne.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.      Pisma Zarządu Dróg Powiatowych oraz wyciągów z protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
a)      było: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465
jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie
oraz zwiększenia w 2017 roku kwoty planu na tym zadaniu o 80.000zł w związku z tym, że złożona oferta przekroczyła dotychczas zaplanowana kwotę,
2.      Zabezpieczenia w 2017 roku kosztów wykonania projektu wykonawczego w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”. Koszt wykonania tej dokumentacji wyniesie około 60.000zł.
3.      Ze zwiększenia planu tzw „wolnych środków” o 140.000zł i przeznaczenie ich na powyższe zadania. Jednocześnie zwiększa się deficyt budżetowy Powiatu Skarżyskiego o tę samą kwotę.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
c)      nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej wystąpił Dyrektor Zespołu. Wicestarosta wyjaśnił, że zastąpienie dotychczasowego statutu Zespołu nowym dokumentem wynika z szeregu zmian prawnych, które w ostatnim czasie wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzająca tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej („sieć szpitali”). W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie zapisów statutu Zespołu do nowych regulacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 5)
Powyższą uchwałę omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że w związku z unieważnieniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w dniu 29-08-2017 roku oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki, na mocy przedmiotowej uchwały postanawia się powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej Panu Jackowi Biedzie do czasu powierzenia stanowiska dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pojął uchwałę w powyższej sprawie.
 
 
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęło pismo pana Mateusza Dąbrowskiego (załącznik nr 6), kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, informujące o gotowości objęcia w/w stanowiska.
Z uwagi na fakt, że w dniu 29 sierpnia br. podjęta została uchwała o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, z przyczyn określonych w jej uzasadnieniu Zarząd Powiatu nie ma możliwości prawnych do powołania pana Mateusza Dąbrowskiego na w/w stanowisko.
 
W związku z nierozstrzygnięciem przetargu ustnego prowadzonego w drodze licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie dalszego postępowania z w/w pojazdem.
Zarząd Powiatu postanowił ogłosić kolejny przetarg obniżając cenę wywoławczą od pierwotnej (3 470 zł.) do kwoty 1800 zł. (brutto).
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 9 czerwca br. Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu dokumentów dotyczących pozyskania świadectw efektywności energetycznej i rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o „białe certyfikaty” dla budynków: Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy. Następnie Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) informujące, że z uwagi na fakt, iż inwestycja na którą chcemy pozyskać „białe certyfikaty” była współfinansowana ze środków RPO WŚ, w sytuacji gdyby Powiat uzyskał możliwość pozyskania świadectw efektywności energetycznej konieczny byłby zwrot części otrzymanego dofinansowania (projekt nie zakończył okresu trwałości). W związku z powyższym Naczelnik zwrócił się w piśmie z prośbą o ponowne przeanalizowanie i podjęcie decyzji czy powiat ma występować z wnioskiem o wydanie w/w świadectw.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono nie występować do Urzędu Regulacji Energetyki z przedmiotowym wnioskiem.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  odczytał pismo dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 9) informujące, że w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, zmiana przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nakłada na Starostę dodatkowe czynności tj., wydawanie zezwoleń na pracę sezonową, wydawanie decyzji o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, wpisywanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, wydawanie decyzji o odmowie wpisywania oświadczeń, prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą pobierane opłaty za czynności związane z wydaniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, które w 50% stanowić będą dochód powiatu. Starosta dodał, że dyrektor szacuje, iż wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. opłat przyniesie budżetowi powiatu dochody rzędu 22 500,00, które zgodnie z rekomendacją ustawodawcy powinny zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem obciążeń administracyjnych dla powiatowych urzędów pracy. W związku z powyższym dyrektor PUP zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie dodatkowego pracownika urzędu, który wykonywałby czynności związane z zatrudnianiem cudzoziemców.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10), który zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie wyboru Wykonawcy studium wykonalności dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” planowanego do realizacji w partnerstwie z Powiatem Koneckim i Starachowickim. Starosta wyjaśnił, że powołana Zarządzeniem Starosty Komisja postanowiła wybrać jako najkorzystniejszą ofertę firmy MadiTech sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w wysokości 23 985 zł. (po 7 995 zł. na każdy powiat).
Po zapoznaniu się z dokumentacją, Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wybór Komisji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby wychowanków grupy Bursy Szkolnej z 35 do 40 wychowanków. Wyjaśniła, że wniosek dyrektora wynika z faktu, że do Placówki wpłynęło 40 podań uczniów ze szkół z terenu Powiatu Skarżyskiego, których miejsca zamieszkania są znacząco oddalone od szkoły.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora ZPE-W.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 12) w którym informuje, że od października br. w Placówce będzie realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, skierowany do 20 osób z niepełnosprawnościami z Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZPE-W o kierunku kucharz, cukiernik i stolarz.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  poinformowała, że dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwrócił się do Zarządu z prośbą (załącznik nr 13) o wyrażenie zgody na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci, znajdujących się na terenie Palcówki. Jednocześnie w piśmie dyrektor wskazał, że budżet powiatu nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, jeżeli wyrazi się zgodę na przekazanie ściętego drzewa firmie w zamian za wykonaną usługę.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać przedmiotową sprawę do pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pani Anny Sobczak celem dokonania oględzin drzew przeznaczonych do wycinki oraz przygotowania opinii w tej sprawie na posiedzenie Zarządu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 14) zawierającym informację o zawarciu kolejnej umowy nieopłatnego użyczenia pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na:
1)      gabinet profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2020 r.
2)      gabinet stomatologiczny na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 15), który w związku z planowanym remontem instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach służby liniowej przy ul. Szpitalnej 1A zwrócił się z prośbą o zmianę w planie finansowym jednostki polegającą na przeniesieniu środków finansowych w wysokości 7 000 zł. z § 4430 do §4270.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 16) zawierającym informację o zamiarze zawarcia kolejnej umowy bezpłatnego użyczenia pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki i opieki przedlekarskiej na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 17) zawierającym informację o zawarciu umowy na czas określony od dnia 1 września br. do dnia 30 czerwca 2020 r. na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                           Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska…..…………………..
2.      A. Leżańska …………………..
3.      B. Krawczyńska……………….
Załączników 17:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Załącznik nr 6 – pismo pana Mateusza Dąbrowskiego, z dnia 29.08.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 29.08.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 21.08.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 25.08.2017 r.
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 29.08.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 29.08.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 28.08.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 28.08.2017 r.
Załącznik nr 14 – pismem dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 23.08.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 22.08.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismem dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 30.08.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo dyrektora II Liceum, z dnia 30.08.2017 r.

Protokol (557kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 sierpnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (28 września 2017, 11:07:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545