Protokół Nr 37 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr 37/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 23 sierpnia 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Leszek Lepiarz                                               - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
2.      Magdalena Grzmil                                         - Główna księgowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej,
b)      zmiany uchwały nr 217/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca
2017 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.
2.      Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
3.      Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za
I półrocze 2017 r.
4.      Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2017 r.
5.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał
o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że Powiat Skarżyski nabył nieruchomość na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2000 r. W związku z faktem, że nie przewiduje się wykorzystania tej nieruchomości pod kątem realizacji zadań własnych zasadnym jest zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu. Takie rozwiązanie poszerzy ofertę inwestycyjną powiatu oraz umożliwi docelowe zagospodarowanie tego terenu, zapewniając dodatkowo dochód z jego sprzedaży.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
b)     zmiany uchwały nr 217/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że w związku z informacją Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą ponownego podziału środków przewidzianych dla samorządów w planie Funduszu na rok 2017 i zwiększenia wysokości środków PFRON do kwoty 2.233.287,00 zł (wyższej od kwoty pierwotnie przekazanej o 6.557 zł) proponuje się zwiększenie kwoty na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Zabezpieczania środków na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli zgodnie
z pismami placówek oświatowych:
a)      I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego - 44.262zł
b)      Zespołu Szkół im. H.Sienkiewicza w Suchedniowie – 94.470zł
c)      Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 – 34.980zł
d)     II Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza – 35.464zł
2.      Pism Zespołu Szkół im. H.Sienkiewicza z dnia 17 lipca i 3 sierpnia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1.936zł na zakup artykułów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych i na zawarcie umowy zlecenia na zastępstwo za pracownicę obsługi przebywającą na dłuższym zwolnieniu lekarskim.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
a budżecie powiatu na 2017 rok.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2017 r. (załącznik nr 5)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała zebranych, że budżet Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok w I półroczu tego roku zmieniany był 21 razy, w tym przez Radę Powiatu pięć razy.
            Wykonanie budżetu na koniec czerwca wyniosło:
-        dochody -  49.267.885,96zł  czyli 54,49% planu
-        wydatki -  43.029.853,90zł czyli 47,59% planu
-        osiągnięta nadwyżka – 6.238.032,06zł przy planowanym deficycie 9.600zł
-        przychody – 3.088.229,56zł
-        rozchody – 758.800zł
Budżet osiągnął nadwyżkę, co jest charakterystyczne dla wykonania I półrocza. Skarbnik zaznaczyła, że wypracowana nadwyżka w tym półroczu jest wyższa niż w poprzednim roku o 389.315,91zł. Nadwyżka osiągnięta w omawianym półroczu jest najwyższą nadwyżką od 2011 roku, gdy wynosiła 6.709.249,15zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 5.990.954,74zł i jest najwyższa w okresie od 2012 roku. Nadrzędnym celem samorządu powinno być osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego w postaci niższego niż zaplanowano deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz dopilnowanie by wykonanie wydatków bieżących było jak najniższe w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących w celu zachowania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz korzystnej relacji z art.243 tejże ustawy. Nadmierne wydatkowanie środków,   w przypadku nie zrealizowania w pełni jakichkolwiek dochodów, zwłaszcza bieżących, spowoduje brak „fizycznych środków” na rachunku bankowym powiatu, czyli brak wypłacalności.  Skarbnik poinformowała, że w tym roku powiat rozpoczął ponowną spłatę zaciągniętego w poprzednich latach zadłużenia. W I półroczu spłacono kwotę 758.800zł co spowodowało, że dług Powiatu na koniec czerwca 2017 roku wyniósł 42.887.733zł. Powiat posiada zadłużenie w 3 bankach: Banku PKO BP, w Banku Ochrony Środowiska i w Getin Noble Bank, gdzie posiada zadłużenie z tytułu obligacji.  Odnośnie dochodów Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 48.658.936,06zł tj 56,14% planu, a dochody majątkowe w kwocie 608.949,90zł tj 16,27% planu i składają się z następujących dochodów:
Dochody własne wykonane w 58,25% planu, w wysokości 4.445.338,12zł.
Są to przede wszystkim opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa, odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON, otrzymane darowizny, wpływy z opłat za trwały zarząd, kary umowne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS, refundacje z PUP). Są to też dochody z najmu oraz ze sprzedaży mienia oraz środki niewykorzystane na wydatki niewygasające w 2016 roku, które wróciły na rachunek bankowy budżetu.
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 6.277.659,46zł co stanowi 46,27% planu. Są to udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych Subwencja ogólna wykonana w kwocie  29.581.104zł tj. 59,19% planu, a która składa się z:
-        części oświatowej – 24.278.912zł
-        części wyrównawczej – 5.042.262zł
-        części równoważącej -176.430zł
-        uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – most  w Majkowie -  83.500zł
W stosunku do I półrocza 2016 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę 332.807zł czyli o 1,14%.
Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi 50,35% planu czyli 444.000zł.. Środki te zgodnie z ustawą będą przekazywane do 2017 roku. Dotacje - ich wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 6.991.150,88zł co stanowi 47,89% planu. Przeważają dotacje z budżetu państwa – 6.929.041,60zł:
na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności, na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz   z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania, na wiosenną kwalifikację wojskową, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ i dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka oraz na zalesianie.
Dotacje z budżetów innych JST zostały wykonane w wysokości 62.109,28zł. Były przeznaczone na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej    i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej.
Wg stanu na koniec czerwca planowane są dotacje z Gminy Skarżysko-Kamienna na budowę ul.Ponurego i przebudowę ul.Paryskiej w łącznej wysokości 1.120.000zł,
z Gminy Skarżysko Kościelne na budowę chodnika na ul.Spokojnej – 100.000zł,
z Gminy Bliżyn na budowę chodnika w Odrowążku – 70.000zł, z Gminy Suchedniów na budowę chodnika w miejscowości Mostki – 50.000zł i z Gminy Łączna na rozbudowę drogi w miejscowości Podłazie – 200.000zł. Dotacje te będą wpływać zgodnie ze stopniem realizacji zadań i warunkami określonymi w umowach dotacji. 
Środki z Unii Europejskiej, które wyniosły 1.528.633,50 co stanowi 40,67% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (564.015,71zł), programu ERASMUS (322.456,93zł), Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (353.613,86zł) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (288.547zł).
Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 2.162.454,32.
Wzrosły wszystkie źródła dochodów:
-        dochody własne o 328.141,20zł tj o 7,97%
-        udziały w podatkach dochodowych o 144.966,95zł tj o 2,36%
-        subwencja ogólna o 332.807zł tj o 1,14%
-        środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o 109.650zł tj
o 32,79%
-        dotacje o 255.232,72zł tj o 3,79%
-        środki unijne o 991.656,45zł tj o 184,67%.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 42.667.981,32zł, co stanowi 51,71% planu
i zostały podzielone wg ustawowo określonych grup:
-        Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 986.246,54zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 703.455,23zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki oraz dotacje dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, sportu
i kultury.
-        Wydatki na programy unijne – 733.890,70zł to wydatki na projekty realizowane przez placówki oświatowe w ramach programu Erasmus oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Są one realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
-        Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.615.370,78zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1.313.217,01zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 134.280,45zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 132.068zł oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
-        Obsługa długu – 765.172,06zł to odsetki od zaciągniętych kredytów   i wyemitowanych obligacji
Odsetki od kredytów płacone są w okresach miesięcznych, natomiast  w przypadku obligacji odsetki płatne są w półrocznych okresach w zależności od terminu emisji poszczególnych serii. 
-        Wydatki statutowe – 8.451.282,52zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. Są to wydatki głównie na:  
·         zakup materiałów i wyposażenia – 888.140,85zł
·         koszty energii – 1.262.652,92zł,
·         usługi remontowe – 235.536,40zł,
·         odpis na ZFŚS – 1.771.711,61zł
·         opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu – 948.343,99zł
·         zakup środków żywności – 362.132,15zł
·         zakup usług pozostałych – 883.747,26zł
·         na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte tym ubezpieczeniem – 1.309.422,58zł
·         pokrycie straty szpitala – 327.058,51zł
-        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.116.018,72zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu i wykonane zostały w 54,49% planu. Z tego prawie 61% to wynagrodzenia w oświacie.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 361.872,58zł i są to:
-        Zakup serwera kontrolera domeny Starostwa – 14.061,49zł
-        Zakup sprzętu do inwentaryzacji – 16.334,41zł
-        Zakup samochodu praz Zespół Szkół Technicznych – 14.287,61zł
-        Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św Trójcy w Skarżysku Kościelnym na renowację zabytków – 40.000zł
-        Częściowa zapłata za przebudowę drogi w miejscowości Rędocin w Gminie Bliżyn – 276.200,78zł.
-        Pozostałe wydatki wynikają z drobnych opłat związanych z budową chodnika w miejscowości Mostki (200,49zł), Odrowążek (437,80zł) oraz przebudową mostu w Majkowie (350zł).
Skarbnik dodała, że należy zaznaczyć, że wszystkie zobowiązania regulowane są terminowe, w związku z tym brak jest zobowiązań wymagalnych.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione informacje.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. (załącznik nr 6)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skarżyskiego została opracowana na lata 2017-2035 i zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu Nr 197/XXIX/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. W I półroczu 2017 roku zmieniana była przez Radę Powiatu Skarżyskiego 5 razy. Na koniec czerwca 2017r w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane były      4 przedsięwzięcia unijne z zakresu wydatków bieżących i 2 przedsięwzięcia inwestycyjne.
W przypadku przedsięwzięć bieżących są to projekty realizowane przez placówki oświatowe w ramach programu ERASMUS i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekty realizowane przez szkoły polegają przede wszystkim na wyjazdach uczniów i nauczycieli na praktyki zagraniczne, zaś projekt PCPR-u dotyczy wspierania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim. W ramach środków unijnych realizowana jest inwestycja drogowa w Rędocinie w Gminie Bliżyn. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku. Druga inwestycja polega na adaptacji budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na Dom Pomocy Społecznej i mieszkania chronione, a rozpoczęła się w połowie tego roku. Jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Skarbnik wyjaśniła, że łączne wykonanie przedsięwzięć unijnych wyniosło 692.904,11zł. Projekty są wykonywane zgodnie z ich harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Poza przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków zagranicznych powiat ma zaplanowane także inne przedsięwzięcia, które finansowane są w całości ze środków własnych powiatu bądź z pozyskanego dofinansowania od innych JST lub z budżetu państwa. Wykonanie tych przedsięwzięć w I półroczu 2017r wyniosło zł: 646.340,96 co stanowi 9,24% planu na ten rok. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest przede wszystkim niewykonaniem inwestycji, które są w trakcie realizacji i będą fakturowane w większości dopiero w II półroczu. Do tej pory wydatkowano na ten cel kwotę zł: 988,29 przy planie 5.621.500zł. Przedsięwzięcia bieżące ujęte w WPF dotyczą przede wszystkim zimowego utrzymania dróg i chodników oraz trwałości projektów realizowanych w poprzednich latach z udziałem środków z UE.  Dotyczą dostarczania druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych, a także usuwania i parkowania pojazdów, ubezpieczenia mienia powiatu oraz innych zadań, na które podpisane są umowy wieloletnie. Przedsięwzięcia te realizowane są systematycznie przez jednostkę w miarę zaistnienia takiej potrzeby. Przedsięwzięcia inwestycyjne to w większości inwestycje drogowe, poza nimi jest zaplanowana na 2018 rok Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej. Skarbnik podkreśliła, że Powiat Skarżyski nie posiada żadnych udzielonych poręczeń lub gwarancji oraz nie planuje ich udzielania w związku z tym, że wpływa to negatywnie na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik z wyżej wymienionego artykułu nie może mieć wartości ujemnej. W przypadku powiatu skarżyskiego wartość wskaźnika w każdym przedstawionym roku jest dodatnia, jednak oscyluje blisko wartość zerowych. Wzrost dochodów, a zwłaszcza bieżących, ograniczenie wydatków oraz ograniczenie zadłużenia to główne cele samorządów by poprawić wskaźnik z art.243 ustawy o finansach publicznych i zapewnić funkcjonowanie w latach następnych. Decyzje podejmowane w danym roku budżetowych mają duże konsekwencje w latach następnych, dlatego przy ich podejmowaniu wymagana jest duża rozwaga i odpowiedzialność. Plan i wykonanie bieżącego roku będzie miało wpływ na lata 2018-2020. Skarbnik podkreśliła, że bardzo ważne jest wypracowanie jak najlepszego wyniku w tym roku, by nie zablokować budżetów lat następnych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe informacje.

Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Skarbnika - Pani Bogusławy Wilczyńskiej oraz Kierownika referatu finansów i planowania budżetu – Pani Urszuli Wrony (załącznik nr 7), które z uwagi na trudną sytuację finansową powiatu zwróciły się z prośbą     o podjęcie decyzji w sprawie inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe powiatu w kolejnych latach.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 8) o przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych w wymiarze 2/18 w związku z prowadzeniem innowacji pedagogicznych: innowacja wojskowa oraz innowacja policyjna „Bezpieczeństwo publiczne”.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przyznanie dodatkowych środków finansowych. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora ZST-M do realizacji innowacji w ramach budżetu szkoły.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 9) zwrócił się z pismem zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia kadry pedagogicznej w bursie o 2,26 etatu wychowawcy grupy, tj. o 68 godzin oraz zapewnienie opieki dla wychowanków dla wychowanków bursy również w soboty i niedziele. Wniosek dyrektora wynika z faktu, że w chwili obecnej do bursy szkolnej zgłosiło się już 38 uczniów skarżyskich szkół ponadgimnazjalnych, w związku z  tym przewidywana liczebność w grupie bursy wyniesie 35 osób. Ponadto, z uwagi na liczbę oraz rodzaj niepełnosprawności dzieci uczęszczających do przedszkola, Dyrektor zwrócił się z prośbą o możliwość utworzenia drugiej grupy przedszkolnej. Następnie Pani Katarzyna Bilska w uzgodnieniu z Dyrektorem ZPE-W zaproponowała, aby wyrazić zgodę na zapewnienie opieki nocnej w bursie przez pracownika pedagogicznego oraz utworzenie drugiej grupy przedszkolnej.
W odniesieniu do przedmiotowego pisma, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję przedstawioną przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską. Z uwagi na fakt, że w bursie szkolnej nie ma uczniów niepełnosprawnych, Zarząd nie wyraził zgody na funkcjonowanie bursy w weekendy.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 10), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie n/w klas w ramach Zespołu Szkół w Suchedniowie:
1.      Klasa I technikum  - technik żywienia i usług gastronomicznych
Na dzień 22 sierpnia br. do wskazanej klasy zapisało się 14 kandydatów (nie ma konieczności podziału na grupy). Z uwagi na liczebność pozostałych klas istnieje możliwość organizacji zajęć w grupach międzyklasowych.
2.      Klasa II liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Na dzień 22 sierpnia br. zgłosiło się 15 słuchaczy.
3.      Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Sprzedawca – 20 kandydatów
Kelner – 20 kandydatów
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie Klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Mając na uwadze kolejne lata funkcjonowania szkoły, ze względu  na niewielką liczbę kandydatów do I klasy technikum decyzją Zarządu nie wyrażono zgody na jej utworzenie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy nr 31/2017 zawartej ze Stowarzyszeniem Skarżyski Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego. Naczelnik podała, że Prezes w/w Stowarzyszenia wystosowała pismo w którym wyjaśnia, że z przyczyn organizacyjnych nie jest w stanie zrealizować założonych w projekcie zadań. Pani Katarzyna Bilska dodała, że otrzymane środki w wysokości 950 zł. zostały już zwrócone na konto starostwa.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęła oferta Towarzystwa Żeglarskiego „Sterna” w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 12) na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie dotyczy organizacji Spotkania z Piosenką Żeglarską „Szantyskar”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 800 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji to 500 zł. Pani Katarzyna Bilska dodała, że w/w oferta wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok”, a wydział pozytywnie zaopiniował pod względem formalnym złożoną ofertę. Ponadto Wydział Promocji posiada środki finansowe na realizację tego zadania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na realizację powyższego zadania przyznając dotację w wysokości 500 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska kierownika pracowni internetowej dla nauczyciela informatyki zatrudnionego w szkole.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora II LO.
 
W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wytypowanie kandydatów do w/w Nagrody. W związku z powyższym złożyła propozycję, aby wytypować Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego – Pana Pawła Buryło oraz Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych – Panią Joannę Żurwakę.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zaproponował, aby do w/w Nagrody wytypować Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – Pana Marcina Kruka.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła wniosek, aby wytypować Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
Następnie Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie aby wytypować:
·         Dyrektora II LO – Pana Pawła Buryło
za głosowały 4 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
·         Dyrektora ZST-M – Panią Joannę Żurawkę
- za głosowały 4 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
·         Dyrektora ZPE-W – Pana Marcina Kruka
- za głosowały dwie osoby: (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
- przeciw głosowały dwie osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska)
·         Dyrektora SOSW Nr 2 – Pana Mariusza Kawę
- za głosowały trzy osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
- przeciw głosowała jedna osoba: (Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska)
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu do Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty postanowił wytypować Dyrektorów II LO, ZST-M oraz SOSW Nr 2.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 15), który w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń wnioskuje o wszczęcie procedury zmierzającej do zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, tj. ulicy Kopernika na odcinku od ulicy Rycerskiej do granicy miasta Skarżyska-Kamiennej, o długości 370 m
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 16) zawierające prośbę o zwiększenie środków w planie finansowym w ramach wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Starosta wyjaśnił, że szacunkowy koszt zakupu samochodu wynosi 35 tys. zł. Pozostała  brakująca kwota w wysokości 20 tys. zł. zostanie sfinansowana ze środków własnych PUP.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do dokonania stosownych zmian oraz przygotowania projektu uchwały  powyższej sprawie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 19 lipca br. po raz kolejny rozpatrywane było pismo mieszkanki powiatu skarżyskiego, która zwróciła się z prośbą o umorzenie minimum połowy zadłużenia za pojazd, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego, a pozostałą część o rozłożenie na raty. Po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego Starostwa, Naczelnik Wydziału komunikacji i Transportu został zobowiązany aby wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dokumenty potwierdzające swoją sytuację materialną. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym przedmiotowe zaświadczenie sporządzone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (załącznik nr 17).
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przedłożenia Zarządowi kompletu dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Wiceprezesa Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie (załącznik nr 18) zawierające prośbę o włączenie się w przedsięwzięcie organizowane w dniu 16.09.2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach pn. „Paragedon” – Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym. Ponadto w piśmie zwrócono się również z prośbą o objęcie patronatem powyższej inicjatywy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł powyższą inicjatywę. Jednocześnie postanowiono aby przedmiotową sprawę przekazać bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych celem ustalenia szczegółów z organizatorami w/w przedsięwzięcia. Ponadto, Zarząd wskazał, że w kwestii objęcia patronatu nad tym wydarzeniem należy złożyć formalny wniosek.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 19) informujące, że w miesiącu lipcu Szpital zawarł dwie umowy pożyczki:
1)      Siemens Finance Sp. z o.o. - na okres 60 miesięcy, na kwotę 2,5 mln zł.
z 6 miesięcznym okresem karencji i oprocentowaniem wg stawki WIBOR 1M + stała marża 4,3 p.a. w skali roku. Pożyczka została przeznaczona na spłatę bieżących zobowiązań.
2)      Magellan - na kwotę 5 mln zł. z 6 miesięcznym okresem karencji
i oprocentowaniem wg stawki WIBOR 6M + stała marża 4,09 p.a. w skali roku. Pożyczka została przeznaczona na spłatę zaciągniętej w październiku 2016 roku
w MW Trade pożyczki oprocentowanej wg stawki WIBOR 6M + marża 5,5 p.a.
Powyższe działania, polegające na reorganizacji spłaty zadłużenia zostały podjęte w ramach prowadzonej w Szpitalu od ubiegłego roku restrukturyzacji finansowej, a ich celem jest zapewnienie środków na bieżącą działalność placówki i spłacanie dotychczasowych wierzycieli. Następnie Wicestarosta powitał na posiedzeniu dyrektora ZOZ – Pana Leszka Lepiarza i Główną księgową ZOZ – Panią Magdalenę Grzmil oraz poprosił o przedstawienie informacji odnośnie sytuacji finansowej szpitala w zakresie zaciągania oraz spłaty kredytów.
Pani Magdalena Grzmil przedstawiła zebranym zestawienia dotyczące zaciągniętych przez ZOZ pożyczek w 2016 i 2017 roku oraz ich przeznaczenia wraz z prognozowanymi odsetkami a także zestawienie zobowiązań z tytułu umów przejęcia długu ZOZ.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                           Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………
2.      K. Bilska…..……………
3.      B. Krawczyńska……… 
 
 
 
Załączników 19:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały nr 217/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
Załącznik nr 5 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2017 r.
Załącznik nr 6 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
Załącznik nr 7 – pismo Skarbnika Powiatu, z dnia 23.08.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 18.08.2017 r.,
Załącznik nr 9 – Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 27.07.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie, z dnia 22.08.2017 r.,
Załącznik nr 11 - pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 22.08.2017 r.,
Załącznik nr 12 – oferta Towarzystwa Żeglarskiego „Sterna” w Skarżysku-Kamiennej,
z dnia 14.08.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 19.08.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 21.08.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 16.08.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 21.08.2017 r.,
Załącznik nr 17 – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, z dnia 21.08.2017 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Wiceprezesa Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie, z dnia 05.07.2017 r.,
Załącznik nr 19 – pismo dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 17.08.2017 r.

Protokol (760kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (23 sierpnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 września 2017, 15:39:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 732