Protokół Nr 38 z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr 38/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 sierpnia 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.                  Katarzyna Bilska                               - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:

1.      Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia. 


Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Następnie odczytała uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.
Na mocy powyższej uchwały, Zarząd Powiatu postanowił unieważnić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 3) informujące, że na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie” wpłynęła jedna oferta na kwotę 449 423,55 zł. Z uwagi na fakt, że w budżecie powiatu na realizację w/w zadania zaplanowana została kwota 375 000 zł. Dyrektor ZDP prosi o zajęcie stanowiska odnośnie zwiększenia środków o kwotę 80 000 zł.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono zwiększyć środki finansowe na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie” o kwotę 80 000 zł. Zwiększenie nakładów pochodzić będzie z wolnych środków budżetowych. Zarząd podkreślił, że po otrzymaniu dotacji na przebudowę ulicy Paryskiej w/w środki zostaną zwrócone do budżetu powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 4), który w związku z przeprowadzeniem rekrutacji uzupełniającej, ponownie wnioskuje o wyrażenie zgody na utworzenie klasy I technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych. Dyrektor podał w piśmie, że na chwilę obecną do w/w klasy zgłosiło się 20 kandydatów, składając oryginalne świadectwa szkolne.
Zarząd Powiatu wskazał, że warunkiem otrzymania zgody na utworzenie klasy I technikum jest posiadanie min. 20 kandydatów do tej klasy oraz dostosowanie szkolnych planów nauczania celem zoptymalizowania kosztów prowadzenia nowo utworzonej klasy, w terminie do dnia 1 września br.

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała zebranych, że Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się do Zarządu z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie realizacji zadania dotyczącego „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” oraz projektu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna” w skład którego wchodzą dwa zadania inwestycyjne: termomodernizacja Bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i Towarowej. Ponadto w piśmie zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczenia środków w wysokości ok. 50-60 tyś. zł. na wykonanie projektu wykonawczego w związku z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”. Skarbnik dodała, że projekt wykonawczy powinien zostać opracowany w bieżącym roku. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 60 tyś zł. na opracowanie projektu wykonawczego. Jednocześnie wyrażono zgodę na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Powyższa kwota przeznaczona będzie z wolnych środków budżetowych. Ponadto, Zarząd podkreślił, że po otrzymaniu dotacji na przebudowę ulicy Paryskiej w/w środki zostaną zwrócone do budżetu powiatu. Odnośnie pozostałych spraw przedstawionych w piśmie, Zarząd nie zajął stanowiska.

Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do dokonania zmian w budżecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Skarżyskiego poprzez:
·         zmniejszenie środków finansowych w roku 2019 w wysokości 542 267,00 zł. z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517
·         zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury
II Liceum Ogólnokształcącego o hale sportową łączącą zaplecze sportowe
II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”
 • w roku 2018 – 599 755,00 zł.
 • w roku 2019 – 547 855,00 zł.
  ·         zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 w wysokości 200 245,00 zł.
  z zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o hale sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”
  ·         zabezpieczenie środków finansowych na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”
 • w roku 2018 – 252 000,00 zł.
 • w roku 2019 – 395 000,00 zł.
  Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
   
   
            Protokołowała                                                Przewodniczący Zarządu    
 •  
 • Agnieszka Góralczyk                                                        Jerzy Żmijewski


 • Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 • 1.      K. Bilska…..…………………..
  2.      A. Leżańska …………………..
  3.      B. Krawczyńska……………….
   
   
   
  Załączników 5:
   
  Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
  Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
  Załącznik nr 3 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 28.08.2017 r.,
  Załącznik nr 4 – pismo dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, z dnia 30.08.2017 r.,
  Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 28.08.2017 r.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (29 sierpnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (11 września 2017, 11:03:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421