Protokół Nr 35 z dnia 9 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr 35/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 9 sierpnia 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.     Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                       - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w dniu 03.01.2017 r podczas pełnienia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w obrębie Łyżwy miasta Skarżyska-Kamiennej w części leśnej działki nr 368/3 stwierdzono konieczność przeprowadzenia w drzewostanie zabiegów pielęgnacyjnych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Z uwagi na niewykonywanie zaleceń gospodarczych zawartych w „Uproszczonym planie urządzania lasu sporządzonego dla obrębu Łyżwy miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2011-2020”, obecny stan drzewostanu jest niezadawalający.
Dodał, że niezbędnie należy przeprowadzić zabiegi sanitarne od strony drogi publicznej oraz od strony zachodniej, czyli od działki 371/3. Po stronie lasu w pasie drogowym przebiega kabel energetyczny, na wysokości posesji nr 111 wyprowadzony na słup i przeciągnięty w powietrzu na drugą stronę jezdni. Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie słupa są ogłowione, co oznacza, że straciły już swoją naturalną statykę oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto w bliskiej odległości rosną drzewa, które pochylają się w stronę ww. kabla energetycznego. Od strony zachodniej na granicy
z działką 371/3 rosną osiki w nadmiernym zagęszczeniu, co również może w niedługim czasie przyczynić do szkód na działce, z którą graniczą. Od strony drogi publicznej drzewa pochylają się w kierunku jezdni, część z nich ma uszkodzenia mechaniczne, a także widoczne dziuple, które świadczą o złym stanie zdrowotnym drzew. Część drzew jest pochylonych w stronę drogi publicznej.
Ponadto Starosta dodał, że wewnątrz drzewostanu w górnej warstwie należy wykonać zabieg pielęgnacyjny trzebieży późnych oraz czyszczenia późne w dolnej warstwie. Ponadto należy wykonać melioracje agrotechniczne tj. uporządkować dół drzewostanu z występujących tam suchych drzew i gałęzi, które stanowią zagrożenie pożarowe oraz uniemożliwiają powstanie naturalnego odnowienia drzewostanu. Główny zabieg pielęgnacyjny w przedmiotowym drzewostanie tj. trzebieże późne wskazane są w ww. uproszczonym planie urządzania lasu w zaleceniach gospodarczych dla przedmiotowego drzewostanu. Starosta dodał, że zabiegi te mają na celu:
- skrócić okres produkcji pożądanych sortymentów drzewnych,
- zwiększyć produkcyjność siedliska przez intensyfikację procesów glebowych wywołanych większym udostępnieniem światła, ciepła i wilgoci,
- przygotować drzewostan do odnowienia naturalnego i doprowadzić glebę do optymalnego stanu „lekkiego zazielenienia",
- spotęgować ochronną, krajobrazową i środowiskotwórczą rolę lasu, jako niezbędnego naturalnego składnika krajobrazu lub jako obiektu mającego specjalne przeznaczenie.
Wyjaśnił, że ogólnym celem, jakim należy się kierować przy wykonywaniu trzebieży późnych, jest doprowadzenie drzewostanu do wieku rębności. Drzewostan powinien mieć wtedy właściwy dla danego siedliska skład gatunkowy, osiągnąć wysoką jakość i prawidłowe zwarcie. Uproszczony plan urządzania lasu na działce nr 368/3, przewiduje pozyskanie drewna w ramach TP w ilości 30m3/ha. W dniu 07.02.2017 r. wyznaczono konieczne zabiegi pielęgnacyjne, oznaczając farbą drzewa przeznaczone do usunięcia w celu poprawy kondycji przedmiotowego drzewostanu.
W związku z powyższym, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 2) dotyczące konieczności zarezerwowania kwoty 5000 zł z § 4300(dz. 900, rozdział 90019).
W tym celu należy dokonać przesunięcia środków między § dz. 900, rozdz. 90019 w poniższy sposób:
- z § 4190 z kwoty 353 zł – kwotę 300 zł
- z § 4210 z kwoty 5028,77 zł – kwotę 4500 zł
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych, zgodnie z propozycją Naczelnika i ogłoszenie procedury wyboru wykonawcy powyższych prac.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy pracowników Starostwa, którzy zwrócili się z prośbą o oddelegowania na szkolenie z zakresu geodezji nt. „Operat techniczny - zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych, weryfikacja, zgłoszenie pierwotne i uzupełniające”. Szkolenie odbędzie się w dniach 31.08. – 02.09.2017 r w Olsztynie. Starosta zapoznał zebranych z opinią Naczelnika Wydziału GG w powyższej sprawie. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 3).
Po zapoznaniu się z przedmiotową opinią, Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że podjęcie decyzji o oddelegowaniu pracowników na powyższe szkolenie należy do Naczelnika Wydziału GG.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 4) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
GG-II.680.23.9.2017
Sprostowania w księdze wieczystej Nr KI1R/00010701/9 położenia (ulica) nieruchomości w odniesieniu do działki nr 73/8 o pow. 0,0572 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0004 Kamienna, arkusz 31) stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, poprzez wykreślenie „1 Maja 82”, a wpisanie „Rynek 11”.
GG-II.680.23.10.2017
przeniesienie własności Powiatu Skarżyskiego z księgi wieczystej Nr KI1R/00010701/9 w odniesieniu do działki nr 73/8 o pow. 0,0572 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0004 Kamienna, arkusz 31) REGON: 291009410, bez trwałego zarządu wobec jego wygaśnięcia na podstawie ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia: 05.05.2017 r. znak:GG-II.6844.2.1.2017 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do części nieruchomości.
GG-II.680.23.13.2017
Sprostowania w księdze wieczystej Nr KI1R/00010724/6 położenia (ulica) nieruchomości w odniesieniu do działki nr 73/10 o pow. 0,0783 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0004 Kamienna, arkusz 31) stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, poprzez wykreślenie „1 Maja 82”, a wpisanie „Rynek 11”.
GG-II.680.23.14.2017
przeniesienie własności Powiatu Skarżyskiego z księgi wieczystej Nr KI1R/00010724/6 w odniesieniu do działki nr 73/10 o pow. 0,0783 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0004 Kamienna, arkusz 31) REGON: 291009410, bez trwałego zarządu wobec jego wygaśnięcia na podstawie ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia: 05.05.2017 r. znak:GG-II.6844.2.1.2017 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do części nieruchomości.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym projekty ugód (załącznik nr 5) dotyczące wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Powiat Skarżyski własności nieruchomości wydzielonych pod drogę publiczną tj. ul. Słoneczną w miejscowości Skarżysko-Kamienna oraz wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.
Po zapoznaniu się z przedmiotowymi ugodami, Zarząd Powiatu zaakceptował je jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym Protokół Nr 14/2017 oraz Protokół Nr 15/2017 (załącznik nr 6 i 7) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Dodała, że zgodnie z opinią rzeczoznawcy naprawa obu pojazdów jest ekonomicznie nieuzasadniona, gdyż stopień zużycia został określony na 85-90%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawione protokoły.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym opinię prawną radcy prawnego Starostwa (załącznik nr 8) dotycząca kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie umorzenia należności z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych II LO.
Po zapoznaniu się z przedmiotową opinią, Zarząd Powiatu nie jest kompetentny do umorzenia zaległości z ZFŚS II LO.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Dyrektor wyjaśnił, że obecnie w placówce zatrudnionych jest troje pracowników obsługi, w łącznym wymiarze 2,5 etatu. Jeden z pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskimi, natomiast drugi w świetle aktualnych przepisów wkrótce nabędzie uprawnienia emerytalne. Zorganizowanie stażu zapewni wykonywanie dotychczasowych obowiązków, jak również da możliwość ewentualnego dalszego zatrudnienia. Umowa o zorganizowanie stażu zostałaby zawarta na okres 6 miesięcy, przy deklaracji zatrudnienia na okres 1 miesiąca po jej zakończeniu.  Pani Katarzyna Bilska pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie emerytowanej nauczycielki w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego na zastępstwo od 01.09.2017 r. do czasu powrotu nauczyciela z urlopu rodzicielskiego, w wymiarze 6,37/18 godzin tygodniowo.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że wszelkie zmiany obowiązujące od 1 września br. należy ująć w aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018, który przed zatwierdzeniem opiniują zakładowe organizacje związkowe oraz organ nadzoru pedagogicznego. Ponadto Pani Katarzyna Bilska pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 11), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie wzorem lat ubiegłych stanowiska drugiego wicedyrektora w roku szkolnym 2017/2018. Ponadto Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie powołania na powyższe stanowisko dotychczasowego wicedyrektora.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że na rok szkolny 2017/2018 placówka ma bardzo dobry nabór, 18 oddziałów. Ponadto placówka prowadzi także zajęcia w weekendy. W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska dodała, że wniosek Dyrektora jest zasadny.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora. Jednocześnie Zarząd pozytywnie zaopiniował powołanie na powyższe stanowisko dotychczasowego wicedyrektora.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym zbiorczą informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat Skarżyski, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym także stan należności i zobowiązań wymagalnych. (załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej (załącznik nr 13) informujące o wysokości nadpłaty za nieprawidłowe naliczanie ceny dostarczonego ciepła przez Celsium Sp.zo.o. za okres od 1 stycznia 2007 roku do końca 2016 roku. Wicestarosta poinformował, że jest to kwota 94 797,09 zł. brutto. Ponadto Wicestarosta dodał, że zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia dla tego rodzaju roszczeń wynosi dziesięć lat.
 W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora DPS do wystawienia Celsium Sp. z o.o wezwania do zapłaty z powyższą kwotą i określonym terminem zapłaty.
 
Ad. pkt. 2. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że Zespół Michniowianie zajął I miejsce w kategorii „zespoły obrzędowe” podczas XI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Folkloriada 2017. Wydarzenie miało miejsce w dniach 5-6 sierpnia w Amfiteatrze w Żarkach Letnisku w Gminie Poraj. W związku z powyższym Pani Bogusława Krawczyńska zaproponowała, aby uhonorować Zespół.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Bogusławy Krawczyńskiej. 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………….
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników 13:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
z dnia 01.08.2017 r.,
Załącznik nr 3 – pismo pracowników Starostwa z dnia 26.07.2017 r.,
Załącznik nr 4 – wnioski Wydziału geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 07.08.2017 r.,
Załącznik nr 6 – Protokół Nr 14/2017 z dnia 07.08.2017 r.,
Załącznik nr 7 – Protokół Nr 15/2017 z dnia 07.08.2017 r.,
Załącznik nr 8 – opinia prawna radcy prawnego Starostwa z dnia 03.08.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie z dnia 07.08.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 08.08.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 06.08.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 04.08.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia
 
  Protokol (537kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (9 sierpnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 września 2017, 10:37:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446