Protokół Nr 34 z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr 34/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 sierpnia 2017 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.                  Bogusława Krawczyńska                    - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu. (załącznik nr 2).
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.327.2017 z dnia 21 lipca 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 31.000zł z przeznaczeniem na opracowanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości nieruchomości, niezbędnych do toczących się postępowań administracyjnych oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
2. Pisma Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 14 lipca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków wynagrodzeń osobowych nauczycieli pomiędzy rozdziałami w wysokości 6.800zł
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 3) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania prac w zakresie opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lipowe Pole Plebańskie gmina Skarżysko Kościelne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił kolejne pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 4) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie powiatu skarżyskiego, stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej samochodu służbowego Ford Mondeo do dyspozycji Starostwa Powiatowego, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 5) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w zakresie dalszego postępowania z w/w pojazdem. Dodał, że wartość pojazdu po korektach wynosi 3470 zł. brutto.
Zarząd Powiatu postanowił przeprowadzić procedurę przetargową na sprzedaż samochodu za cenę wywoławczą 3470 zł. brutto.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że dwóch pracowników Starostwa zwróciło się z prośbą o oddelegowania na szkolenie z zakresu geodezji nt. „Operat techniczny - zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych, weryfikacja, zgłoszenie pierwotne i uzupełniające”. Szkolenie odbędzie się w dniach 31.08. – 02.09.2017 r w Olsztynie. Starosta poinformował, że o opinię w powyższej sprawie poprosił Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w dniu 29.06.2017 r. wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim informujące o odstąpieniu Powiatu Ostrowieckiego od Deklaracji partnerskiej zawartej w dniu 5 listopada 2014 r. pomiędzy powiatami: ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim i koneckim. Deklaracja zawarta została w celu wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno dziedzictwa narodowego i kulturowego północnej części Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa
4 dziedzictwo naturalne i kulturowe). Ponadto Starosta poinformował, iż w trakcie prac nad przyjęciem w/w Deklaracji w 2014 r., z pierwotnego partnerstwa pomiędzy pięcioma powiatami, zrealizowanego w latach 2007-2010 w ramach projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego" wycofał się Powiat Opatowski, natomiast Powiat Ostrowiecki zobowiązał się wówczas (nieformalnie) do przyjęcia roli Lidera przy realizacji projektu partnerskiego w nowym okresie programowania. Starosta wyjaśnił, iż w trakcie kilkakrotnych spotkań przedstawicieli partnerskich powiatów, które odbyły się w Starostwach Powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Starachowicach w latach 2015 i 2016 w/w powiaty na obecną chwilę nie znalazły wspólnej koncepcji kontynuacji współpracy, która uwzględniałaby potrzeby wszystkich partnerów, skutecznie wpisałaby się w wymagania konkursowe RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, uzyskując jednocześnie dodatkowe punkty za partnerstwo. Ponadto żaden z partnerów nie wykazał, podczas w/w spotkań, możliwości przyjęcia roli Lidera projektu.
W powyższej sprawie Starosta przedstawił pismo Samodzielnego stanowiska
ds. kontaktów z mediami (załącznik nr 7) dotyczące wyrażenia opinii w sprawie udziału Powiatu Skarżyskiego w kontynuacji projektu partnerskiego pn.: "Nad Czarną i Kamienną"
w okresie programowania 2014-2020 przy zmniejszonej liczbie partnerów.
W związku z powyższym Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował, aby wycofać się z prac związanych z kontynuacją umowy partnerskiej projektu „Nad Czarną i Kamienną” na lata 2014-2020.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 8), w którym zwrócił się z wnioskiem o umorzenie przedawnionych należności z tytułu niespłaconych przez pracowników II LO pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 457,72 zł.. Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z opinią prawną Radcy Prawnego Ewy Latos w powyższej sprawie.  Pani Katarzyna Bilska dodała, że do pisma zostały załączone dokumenty Głównej Księgowej oraz Zarządzenie Nr 7.2017 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej z dnia
12 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia „kontroli następnej” i Uchwała Nr VI.2017 Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o umorzeniu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych w ramach ZFŚS.
Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów, Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Radcę Prawnego Starostwa do wydania opinii, czy Zarząd Powiatu jest kompetentny w zakresie umorzenia należności z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych II LO.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9) informujące, że w dniu 01.08.2017 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne dotyczy organizacji festynu rodzinnego przygotowanego pod nazwą IX Parafialny Festyn Rodzinny „Postaw na rodzinę”. Impreza odbędzie się 15 sierpnia 2017 r. na boisku parafialnym w Skarżysku Kościelnym. Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na 3.000,00 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 1.500,00 zł. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok”. Wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami. Dodała, że Wydział pozytywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę i posiada środki finansowe na realizację tego zadania.
Następnie Pani Katarzyna Bilska zaproponowała przyznać na realizację w/w zadania kwotę 500 zł. Przypomniała, że istnieje możliwość przyznania dofinansowania w kwocie 2000 zł. w trybie konkursowym. Natomiast Wicestarosta – Pan Artur Berus zaproponował przeznaczyć kwotę 1000 zł.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
¾  za przyznaniem dofinansowania w kwocie 500 zł. głosowały cztery osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska i Pani Bogusława Krawczyńska).
Zarząd Powiatu większością głosów postanowił przyznać na realizację powyższego zadania kwotę 500 zł.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 10) informujące, że 19.07.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynęło pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/Oddział Świętokrzyski w Kielcach dotyczące decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatu Skarżyskiego i przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON na zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 120 540,00 zł. Dodał,  że dofinansowanie zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D (likwidacja barier transportowych)”. Wicestarosta wyjaśnił, że projekt przewiduje zakup fabrycznie nowego autobusu, z minimalną liczbą miejsc 16+1, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który służyć będzie do zapewnienia bezpiecznego dowozu i odwozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych będących uczniami i wychowankami Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
W związku z powyższym Naczelnik prosi o wprowadzenie do budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2017 środków pieniężnych na zabezpieczenie zgodnie ze złożonym wnioskiem wkładu własnego do projektu w wysokości 60 000,00 zł.  Termin podpisania umowy z PFRON należy uzgodnić telefonicznie po 21 sierpnia 2017 r.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono przeznaczyć środki finansowe w wysokości 52 tys. zł., jako wkład własny powiatu ze środków pochodzących ze zwiększenia dochodów w jednostkach organizacyjnych powiatu. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zarządzenia Starosty o powołania zespołu do przeprowadzenia procedury przetargowej. W zespole powinien uczestniczyć Dyrektor ZPEW lub wyznaczona przez niego osoba. Umowa po uzgodnieniu terminu zostanie podpisana przez Starostę - Pana Jerzego Żmijewskiego, Wicestarostę – Pana Artura Berusa oraz Skarbnika Powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zapoznała zebranych z pismem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne (załącznik nr 11), w którym zwrócił się z prośbą o wsparcie imprezy plenerowej pod nazwą „Kolorowe zakończenie lata” poprzez przekazanie gadżetów reklamowych. Wyjaśniła, że gadżety zostaną przeznaczone na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach. Dodała, że impreza odbędzie się 26 sierpnia br. Następnie Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki zaproponował przekazać 10 koszulek i 10 bidonów.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał, że projekt "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku Kamiennej oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt medyczny" przeszedł ocenę merytoryczną. Dodał, że jest to projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (regiony słabiej rozwinięte).
W chwili obecnej oczekujemy na informację dotyczącą zakończenia II etapu konkursu. Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z ustaleniami, w przypadku zakwalifikowania się powyższego projektu, Powiat wesprze finansowo Szpital Powiatowy.
 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał zebranym stanowisko przygotowane do Dyrektora OLK oraz MOMP (załącznik nr 12) dotyczące partnerskiego projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe stanowisko jednogłośnie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że 5 sierpnia br. o godz 1300 zostanie odprawiona Msza Święta w Kościele w Sorbinie z okazji 100 urodzin mieszkanki gminy Bliżyn.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania listu gratulacyjnego oraz zestawu promocyjnego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu wczorajszym wpłynęło do Starostwa Powiatowego pismo z Kuratorium Oświaty w sprawie złożonego przez Starostwo wniosku o opinię dotyczącą Kandydata na dyrektora ZPRW (zgodnie z art. 36 ust. 2 u.o.s.o). We wspomnianym piśmie Kurator zwraca się o dołączenie do wniosku kopii dokumentów potwierdzających spełnienie przez Kandydata wymagań wskazanych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. Pani Katarzyna Bilska dodała, że w dniu dzisiejszym powyższe dokumenty zostaną dostarczone do Kuratorium Oświaty.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym informację nt. inwestycji Powiatu Skarżyskiego:
1.    Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi – w 2017 roku Powiat posiada pełne pokrycie finansowe na realizację powyższego zadania, w tym wkład własny w roku 2017 Powiatu wynosi 212 805,00 zł.
W roku 2018 Powiat ma zabezpieczone w WPF środki finansowe w wysokości
3 675 567, 94zł. ( w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości
3 091 307,42 zł. i wkład własny Powiatu w wysokości 584 260,52 zł). Starosta wyjaśnił, że Wykonawca przewiduje zakończyć prace w maju 2018 r. W związku z powyższym zasadnym jest, aby w przyszłym roku ogłosić przetarg na dostawę wyposażenia.
Ponadto Starosta zwrócił się z prośbą do Wicestarosty, aby wspólnie z Dyrektorem p. Jackiem Jamrozem przygotowali projekt struktury organizacyjnej, regulaminu organizacyjnego oraz statutu. Dodał, aby Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wspólnie z Dyrektorem oszacował koszty funkcjonowania nowej jednostki.
2.    Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych
w Skarżysku-Kamiennej – w chwili obecnej Powiat ma możliwość otrzymać dotację
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 999 932,62 zł. – projekt należy zakończyć do końca 2018 roku, oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 104 300,00 zł. Wydatkowanie dotacji z Ministerstwa jest rozłożone na lata: 2017 rok - 200 000,00 zł.  2018 rok – 800 000,00 zł., 2019 rok - 1 104 300,00 zł. Powiat na to zadanie ma zabezpieczone w budżecie na 2018 rok środki w wysokości 800 tys. zł.
Starosta – zwrócił się z prośbą do Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej, aby wspólnie z Naczelnikiem Wydziału IM oraz projektantem ograniczyli wartość prac, które są przewidziane w projekcie, do wysokości ok. 6 mln zł.(w budżecie ogółem 5,8 mln zł).
Ponadto Starosta dodał, że po podpisaniu umowy i wprowadzeniu środków do budżetu zasadnym jest, aby został ogłoszony przetarg na wykonanie hali.
Wicestarosta – Pan Artur Berus dodał, że w 2018 roku w ramach budowy hali zostanie złożony wniosek do PFRON dot. uzyskania dofinansowania na wyposażenie części pomieszczeń dla młodzieży niepełnosprawnej.
3.    Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych. Boiska przy: I LO, SOSW nr 2, ZSTM, ZSE, ZPEW: Plac zabaw przy ZPEW – w chwili obecnej Powiat ma możliwość otrzymać łącznie na modernizację
5 boisk (I LO, SOSW nr 2, ZSTM, ZSE, ZPEW) dotację z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości 2 039 738,32 zł.,w tym na boiska przy I LO, SOSW nr 2, ZSTM – kwotę 893 588,47 zł. (projekt należy zakończyć do końca 2018 roku) oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację trzech boisk przy I LO, SOSW nr 2, ZSTM w wysokości 393 700,00 zł. Należy zaznaczyć, że dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boisk przy ( I LO, SOSW nr 2, ZSTM) przekroczy całkowitą wartość modernizacji tych boisk.
Starosta dodał, że wprowadzenie powyższych kwot do budżetu Powiatu spowoduje, że w tym lub przyszłym roku można ogłosić przetarg.
Natomiast na boisko przy ZSE – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 524 868,43 zł., wkład własny Powiatu winien wynosić – 181 954,39zł.
Na boisko przy ZPEW – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 605 418,92 zł., wkład własny Powiatu winien wynosić – 209 878,56 zł.
Starosta dodał, że na powyższe boiska Powiat nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obecnie w budżecie powiatu brak jest zabezpieczenia środków na w/w zadania.
Pani Katarzyna Bilska zasugerowała, aby w przyszłym roku w tym samym trybie złożyć projekt do Ministerstwa na modernizację boiska przy ZSE i remont sali gimnastycznej. Natomiast w przypadku boiska przy ZPEW zostanie przygotowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.
Starosta dodał, że trzeba będzie wygospodarować środki finansowe w wysokości ok.400 tys. zł na modernizację boisk przy ZSE i ZPEW, jako zabezpieczenie przed ewentualnym podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim. W WPF zostałyby umieszczone boiska przy ZSE i ZPEW, których wartość ogółem wynosi 1 522 120,30 zł.
4.    Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego – Starosta poinformował, że przewidziane do termomodernizacji są trzy jednostki: PUP, DPS, SOSW 2 –, których wartość ogółem wynosi – 3 952 646,81 zł., dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 3 003 854,97 zł., a całkowity wkład własny Powiatu wynosi 948 791,84 zł. Starosta dodał, że po przygotowaniu dokumentacji może się okazać, że zostanie zmniejszona całkowita wartość projektu. W związku z powyższym w roku 2018 trzeba zabezpieczyć kwotę ok. 530 tys. ewentualnie w roku bieżącym ująć w budżecie kwotę 948 791, 84 zł. Projekt należy zakończyć do końca września 2018 roku.
Starosta dodał, że jest możliwość pozyskania dodatkowych środków w wysokości
ok. 700 tys. zł. ze sprzedaży białych certyfikatów oraz sprzedaży mienia powiatu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na procedowanie w dalszym ciągu przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego, przygotowanie stosownych dokumentów do kolejnego etapu.
Następnie Starosta przedstawił zebranym informację dotycząca inwestycji drogowych Powiatu Skarżyskiego:
1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 059T na odcinku od drogi krajowej nr 7 km 0+012 do granicy lasu w miejscowości Suchedniów 1+743,60 (ul. Żeromskiego) – inwestycja jest zaplanowana w budżecie na 2018 rok – kwota 700 tys. zł,
2.    Budowa ulicy Ponurego w Skarżysku-Kamiennej – inwestycja jest realizowana w roku bieżącym na długości 1500m. Planowane jest dokończenie budowy ul. Ponurego w przyszłym roku. Zakres prac będzie przedmiotem analizy przez ZDP i Zarząd.
3.    Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej – Powiat posiada dokumentację, ale na tą chwilę nie ma możliwości realizacji tego zadania,
4.    Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowaniu przekroju poprzecznego do przekroju drogowego – przetarg został unieważniony. Środki są możliwe do wykorzystania w bieżącym roku budżetowym,. ZDP jest zobowiązany do przedstawienia możliwości wykorzystania środków.
5.    Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Odrowążek w miejscowości Odrowążek – inwestycja jest częściowo realizowana w roku bieżącym, należy rozważyć dokończenie budowy chodnika w przyszłym roku,
6.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia
w miejscowości Sorbin od km 3+003 do km 4+450 gm. Bliżyn – planowane jest, aby realizować inwestycję częściowo w przyszłym roku. Należy zastanowić się nad wprowadzeniem zadania do budżetu
7.    Przebudowa ulicy Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej – jest podpisana umowa, inwestycja będzie realizowana w roku bieżącym
8.    Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 0441T w m. Mroczków na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową Nr 25 do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Mroczków-Kapturów – nie ma możliwości realizacji przedmiotowego zadania w roku 2018.
9.    Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 0588T na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 0590T do skrzyżowania z drogą gminną stanowiącą koniec obszaru zabudowanego w miejscowości Podzagnańszcze – inwestycja w pierwszej kolejności wymaga wykonania kanalizacji sanitarnej, której realizatorem jest Gmina Łączna
10.     Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego – inwestycja jest realizowana.
Starosta wyjaśnił, że Powiat posiada dokumentację na:
1.    Przebudowę drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517. Wartość zadania to 9 893 183,07 zł.
2.    Rozbudowę drogi powiatowej nr 0307Tw miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800. Wartość zadania to 6 017 147,09 zł.
3.    Przebudowę drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie. Wartość zadania ok. 2 mln. zł.
Wspólnie z miastem jest przygotowywana koncepcja budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektów w celu przekroczenia linii kolejowej nr. 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania osiedla Dolna Kamienna z osiedlem Przydworcowym. Zadanie to wg. rozmów z Urzędem Marszałkowskim i PKP PLK SA mogłoby być realizowane od roku 2019 lub 2020. Wymagany byłby wkład Miasta i Powiatu, jednak dziś trudny do określenia ze względu na brak dokumentacji kosztorysowej.
Starosta dodał, że zadania te wymagają analizy rzeczowo-finansowej wspólnie z gminami, ponieważ Powiat nie będzie dysponował środkami finansowymi gwarantującymi wkład własny (ok. 50% wartości zadania).
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z wnioskiem o wymianę dwóch zepsutych laptopów Członkom Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wymianę laptopów.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że przeprowadzony w dniu 23 czerwca br. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych wraz z infrastrukturą techniczną, położonej w Skarzysku-Kamiennej przy ul. Sokolej, zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym zaproponował, aby Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem przedstawił propozycję ewentualnego zagospodarowania obiektów lub możliwego prawnego rozwiązania.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że w chwili obecnej jest przygotowywana informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu 

          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………….
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
5.       
Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 - pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 31.07.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 25.07.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 31.07.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo dwóch pracowników Starostwa z dnia 26.07.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Samodzielnego stanowiska ds. kontaktów z mediami z dnia 17.07.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 31.07.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 01.08.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 08.01.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31.07.2017 r,.,
Załącznik nr 12 - stanowisko przygotowane do Dyrektora OLK oraz MOMP z dnia 31.07.2017r.
 
 
Protokol (589kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 sierpnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 września 2017, 10:29:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953