Protokół Nr 36 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr 36/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 16 sierpnia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                 - Wicestarosta
3.      Anna Leżańska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu
2.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.297.2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeniesienia dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 34.999 zł. na dotacje celową na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Zabezpieczenia kwoty 500 zł. na ewentualne tłumaczenia dokumentów urzędowych m.in. w związku z wysyłaniem zawiadomień o wszczęciu postępowania do cudzoziemców w związku z nieregulowaniem należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg.
3.      Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zabezpieczenia wypłaty odpraw dla odchodzących nauczycieli w łącznej wysokości 37.788 zł.
4.      Pisma I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami w wysokości 11.072 zł.
5.      Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia kwoty 7.531 zł. na odprawy dla nauczycieli.
6.      Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 4.800 zł. na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, przeciwpożarowych i sanitarnych w lasach dla obrębu Łyżwy.
7.      Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 4.374 zł. na malowanie ścian wewnątrz budynku (4.000 zł.)
i na podatek od nieruchomości (374 zł.).
8.      Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 13.000 zł. na zabezpieczenie bieżących wydatków jednostki głównie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych oraz na pokrycie kosztów umowy zlecenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 3) w sprawie udziału dwóch pracowników Wydziału w XXXIV Mistrzostwach Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym połączonych ze szkoleniem z zakresu geodezji nt. „Operat techniczny - zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych, weryfikacja, zgłoszenie pierwotne i uzupełniające”. Starosta wyjaśnił, że Naczelnik pozytywnie zaopiniował udział pracowników w w/w delegacji, gdyż ich nieobecność w dniach 31.08-01.09 br. nie zakłóci pracy Wydziału. Ponadto Naczelnik wskazał w piśmie, że Wydział Geodezji nie posiada środków w planie finansowym na sfinansowanie udziału pracowników w Mistrzostwach i szkoleniu.
Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na oddelegowanie pracowników do udziału w Mistrzostwach oraz szkoleniu.
  • za głosowała jedna osoba (Wicestarosta – Pan Artur Berus)
  • przeciw głosowała jedna osoba (Członek Zarządu Powiatu – Pani Bogusława Krawczyńska) 
  • wstrzymały się od głosu dwie osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska)
W świetle powyższego, decydujący głos należał do Przewodniczącego Zarządu, który  zagłosował przeciw.
Decyzją Zarządu Powiatu nie wyrażono zgody na udział pracowników Wydziału Geodezji w w/w Mistrzostwach oraz szkoleniu. Jednocześnie Starosta poinformował, że chcąc wziąć udział zarówno w szkoleniu jak i w Mistrzostwach, środki finansowe na realizację powyższego  powinny być ujęte  w planie finansowym Wydziału Geodezji. Poruszając temat planowania budżetu, Starosta zwrócił uwagę, aby na przyszły rok Naczelnik Wydziału Geodezji zabezpieczył środki finansowe w paragrafie 4300 na utrzymanie terenów Skarbu Państwa.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że wpłynęła oferta Stowarzyszenia ROAD RUNNES MC SOUTH-EAST (załącznik nr 4) na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie dotyczy organizacji akcji pn.: „Motoserce krew darem życia podziel się nim”, której celem jest promocja krwiodawstwa i zebranie jak największej ilości krwi dla potrzebujących. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 050 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji to 500 zł. pani Anna Leżańska dodała, że w/w oferta wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok”, a wydział pozytywnie zaopiniował pod względem formalnym złożoną ofertę. Ponadto Wydział Promocji posiada środki finansowe na realizację tego zadania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na realizację powyższego, zgodnie z  wnioskiem Stowarzyszenia. 
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 5), który w związku ze zmianą zakresu robót zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego w 2017 roku, w następujący sposób:
Obecna nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie
km 0+000 do 0+350 na działce ewid. 465”
Powinno być:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie”
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora ZDP.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                             Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      A. Leżańska …………………
3.      B. Krawczyńska……………
 
 
 
Załączników 5:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z dnia 11.08.2017 r.
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 14.08.2017 r.
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 07.08.2017 r.

Protokol (523kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (16 sierpnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 sierpnia 2017, 12:54:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387