Protokół Nr 33 z dnia 26 lipca 2017 roku

Protokół Nr 33/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 26 lipca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
2.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.

Streszczenie posiedzenia:

 
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości. (załącznik nr 2)

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z uchwałą oraz ogłoszeniem stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. (załącznik nr 3)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe sprawozdanie jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3 .Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 4) zawierające informację, że w budynku przy ul. Sikorskiego 20 pozostaje wolny wydzielony lokal o łącznej powierzchni użytkowej 410 m2 oraz pomieszczenia w podpiwniczeniu o powierzchni 207,20 m2, które nie zostały wynajęte w procedurze przetargowej z powodu braku oferentów. Starosta wyjaśnił, że z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej prowadzone były rozmowy w sprawie wynajęcia w/w lokalu w trybie bezprzetargowym dla potrzeb Urzędu Miasta. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia procedury bezprzetargowego wynajęcia lokalu i ustalenie ceny najmu.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownego wystąpienia do Prezydenta Miasta, zawierającego ofertę wynajęcia w/w lokalu.
 
W związku z nierozstrzygnięciem w dniu 20 lipca br. przetargu ustnego prowadzonego w drodze licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes-Benz, model C 180 Kat. 202, Elegance, wobec którego został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 5) z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie dalszego postępowania z w/w pojazdem.
Zarząd Powiatu postanowił obniżyć cenę wywoławczą do kwoty 800 zł. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przeprowadzenia procedury przetargowej na zbycie pojazdu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 6) zawierające prośbę o udostępnienie dwóch pokoi biurowych w budynku przy ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej na realizację projektu „Warsztat Kreacji Kariery”, który w roku bieżącym został przyjęty do realizacji przez PUP.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie dwóch pokoi znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej na realizację przedmiotowego projektu. Jednocześnie, Zarząd zaznaczył, że warunki udostępnienia lokali zostaną zawarte w stosownym porozumieniu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Prezesa Stowarzyszenia LGD „Cicha Sława” (załącznik nr 7), który zwrócił się z prośbą o wynajęcie pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Plac Floriański 1 na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji, w celu ustalenia warunków i zasad wydzierżawienia w/w pomieszczeń.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismami Najemcy lokalu Nr 233 (załącznik nr 8) w budynku przy ul. Sikorskiego 20 zawierającymi prośbę o anulowanie pisma z dnia 10 kwietnia br. dotyczącego rozwiązania umowy najmu oraz zamianę dotychczas najmowanego lokalu Nr 233 na lokal Nr 238.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wnioski najemcy przedstawione w pismach. Jednocześnie zobowiązano Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do dopełnienia wszelkich formalności.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 9), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości położonych w Suchedniowie, służącej do doprowadzenia zgodności stanu w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem IMPULS do projektu „Polska – Moja Ojczyzna – Mój Kraj… w przededniu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości” przygotowywanego do Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła,  że w ramach programu wnioskodawca planuje przeprowadzić konkursy:
- Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo” (w trzech kat. wiekowych),
- Konkurs teatralny „Drogi ku wolności” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także Warsztaty Wokalne dla uzdolnionej muzycznie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, których efektem będzie występ wokalny podczas obchodów Święta Niepodległości w ramach wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Poinformowała, że spotkanie planowane jest na auli Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w dniu 11 listopada około godz. 13.00.
Ponadto Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że projekt zakłada zorganizowanie sympozjum naukowego poświęconego wydarzeniom historycznym z lat 1917-1921 z naszego regionu. Spotkanie przygotowane zostanie we współpracy z Muzeum im. Orła Białego oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną. Towarzyszyć mu będzie wystawa tematyczna.
Biorąc pod uwagę zasadność realizacji tego typu przedsięwzięcia Pani Katarzyna Bilska dodała, że Wydział zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na formalne włączenie się Starostwa Powiatowego w realizację tego projektu. Wnioskowana kwota dotacji opiewa na 30.000,00 zł., wkład finansowy Powiatu Skarżyskiego - 5.000,00 zł., wkład Stowarzyszenia – 2.750,00 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na formalne włączenie się Starostwa Powiatowego
w realizację przedmiotowego projektu.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                               Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………


Załączników 10:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości,
Załącznik nr 3 – sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 25.07.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 21.07.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 24.07.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Prezesa Stowarzyszenia LGD „Cicha Sława” z dnia 26.07.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pisma Najemcy lokalu Nr 233 z dnia 24.07.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 25.07.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 25.07.2017 r.
 
Protokol (653kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (26 lipca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 sierpnia 2017, 10:47:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486