Protokół Nr 31/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.


Protokół Nr 31/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 12 lipca 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Artur Berus                                                - Wicestarosta
2. Anna Leżańska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3. Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Urszula Wrona                                           - wz. Skarbnika Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
b) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”.
2. Omówienie możliwości przystąpienia Zespołu Opieki Zdrowotnej, Obwodu Lecznictwa Kolejowego oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy do projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” - InPlaMed WŚ.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza słowackiego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała zebranych, że w związku z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca br. dotyczącą zatwierdzenia przeprowadzonego postępowania konkursowego przygotowany został przedmiotowy projekt uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim” (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Następnie obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem objaśnił zebranym aspekty związane z przedmiotem zamówienia.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Omówienie możliwości przystąpienia Zespołu Opieki Zdrowotnej, Obwodu Lecznictwa Kolejowego oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy do projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” - InPlaMed WŚ.
Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektorów: Panią Małgorzatę Śmiałek, Pana Leszka Lepiarza oraz Pana Mateusza Korzeniewskiego. Poinformował, że do dnia 15 lipca br. Urząd Marszałkowski oczekuje informacji i dokumentów dotyczących zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu własnego zadania w ramach projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” w ramach konkursu z Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK, Priorytet Inwestycyjny 2c: wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oraz zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań, wynikających z porozumienia o partnerstwie. Wicestarosta wyjaśnił, że Powiat, jako organ założycielski dla ZOZ MOMP i OLK może złożyć deklarację o zabezpieczeniu środków finansowych stanowiących wkład własny w projekcie. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie. Następnie poprosił Panią Urszulę Wronę – Kierownika referatu finansów i planowania budżetu Starostwa Powiatowego o przedstawienie możliwości zabezpieczenia w/w środków.
Pani Urszula Wrona poinformowała, że niewielkie środki jakie powiat posiada na inwestycje zostały już rozplanowane do realizacji. Większość ogłoszonych przetargów zakończyła się. Kwoty oferentów przewyższały środki zaplanowane przez Zarząd na realizację zadań. Z kilku inwestycji trzeba było zrezygnować i dołożyć do inwestycji na które brakowało środków. Na chwilę obecną nie rozstrzygnięty został jeszcze przetarg dot. ul. Ponurego. Wyjaśniła, że w tym momencie nie ma wolnych środków, które można byłoby przeznaczyć na realizację tego zadania.  W Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata zaplanowano niewielkie kwoty na realizację zadań inwestycyjnych, ok. 2 mln. zł. w każdym roku, a potrzeb jest dużo. Pani Urszula Wrona dodała, że jeżeli pojawią się dodatkowe środki np. ze sprzedaży mienia powiatu lub pozyskane zostaną środki z zewnątrz, będzie można rozważyć możliwość realizacji w/w projektu.
Wicestarosta zwrócił się do Dyrektora ZOZ z zapytaniem, czy propozycja dyrektora dotycząca złożenia przez ZOZ samodzielnej deklaracji o zabezpieczeniu wkładu własnego jest nadal aktualna?
Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że z uwagi na potrzebę i wymóg dot. informatyzacji szpitala będzie to koniecznością z tego względu, że w przypadku nie przystąpienia do projektu, Zespół będzie musiał wygospodarować całą kwotę na realizację tego zadania. Podkreślił, że sytuacja finansowa szpitala w dalszym ciągu jest zła.
Dyrektor OLK zapoznał zebranych z harmonogramem realizacji projektu oraz finansowania. Wyjaśnił, że środki należy zabezpieczyć na lata 2020-2021. Wskazał, że zabezpieczyć należy całą kwotę projektu, a nie tylko wkład własny. W przypadku realizacji tego projektu występuje refundacja kosztów.
Dyrektor – Pani Małgorzata Śmiałek poinformowała, że MOMP również nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć środków finansowych stanowiących wkład własny.
Wicestarosta zwrócił się do Dyrektorów, czy w przypadku nie przystąpienia do projektu są w stanie samodzielnie zinformatyzować jednostki którymi zarządzają?
Dyrektor OLK wyjaśnił, że Obwód jest zinformatyzowany w 80%. Należałoby jedynie dokończyć proces oraz zintegrować systemy. Z przeprowadzonej wstępnie analizy wynika, że koszt integracji wynosiłby ok. 13 300 zł. rocznie. Następnie zapoznał zebranych z kosztami związanymi z informatyzacją jednostki, jakie dotychczas poniósł zakład. Zwrócił uwagę, że w przypadku przystąpienia do realizacji projektu zasadnym byłoby aby serwerownia umieszczona została w budynku Starostwa, gdyż należy zachować wymóg dot. odległości min. 100 metrów. Ponadto Dyrektor wskazał, że przy podjęciu decyzji przez Zarząd dotyczącej przystąpienia do projektu, priorytetem na pewno jest Szpital Powiatowy gdyż
w porównaniu z OLK czy MOMP jest jednostką olbrzymią pod względem zarówno kadrowym jak i finansowym.
Dyrektor MOMP poinformowała, że do ubiegłego roku nie były podejmowane żadne działania w kierunku wprowadzenia EDM. W tej chwili jednostka jest mocno zaangażowana w te działania. Zatrudniony został Informatyk na potrzeby informatyzowania jednostki. Dyrektor MOMP wyjaśniła, że kwoty, które należy zabezpieczyć są szacunkowe i jej zdaniem mocno zawyżone. Dopiero w przyszłym roku będzie znana konkretna kwota projektu dla wszystkich jednostek. Dodała, że kosztem dodatkowym projektu będzie zatrudnienie osoby, która będzie realizowała projekt. Ponadto, z uwagi na fakt, że niektóre jednostki rozpoczęły już informatyzację, istnieje ryzyko, że każda jednostka będzie przeprowadzała przetarg we własnym zakresie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Wicestarosta zadeklarował, że powróci do tematu realizacji tego projektu w pełnym składzie Zarządu Powiatu, celem określenia stanowiska Zarządu do końca tego miesiąca. Ponadto przedmiotowa sprawa zostanie także omówiona z Radnymi Powiatu. W związku
z powyższym wrócił się do Dyrektorów z prośbą o przygotowanie szacunkowego montażu finansowego.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 4), który zgodnie z dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca br. poinformował, że zostanie dokonana analiza stanu prawnego gruntów oraz przygotowane zostaną dokumenty niezbędne do przejęcia działek Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego w związku z planowaną inwestycją pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna – skrzyżowanie z wyspą centralną ul. 3-go Maja – Towarowa w Skarżysku-Kamiennej”.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że w dniu 28 czerwca br. Prezes Oddziału Polska Press Sp. z o.o. o/Kielce  (załącznik nr 5) wypowiedział umowę zawartą w dniu 1 marca 2016 roku na najem pomieszczeń biurowych przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6) informujące, że przeprowadzony w dniu 7 lipca br. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej, zakończył się wynikiem negatywnym. Obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem poinformował, że Zarząd już dwukrotnie obniżał cenę wywoławczą o 20%. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość obniżenia ceny maksymalnie o 50%.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił ogłosić kolejny przetarg obniżając cenę wywoławczą o 10% w stosunku do ceny z operatu szacunkowego.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił kolejne pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) zawierające informację, że przeprowadzony w dniu 23 czerwca br. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych wraz z infrastrukturą techniczną, położonej w Skarzysku-Kamiennej przy ul. Sokolej, zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym zwrócono się
z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego procedowania w tej sprawie.
Z uwagi na fakt, że Gmina Skarżysko-Kamienna podjęła działania zmierzające do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, Zarząd Powiatu na chwilę obecną postanowił nie ogłaszać kolejnego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości. 
 
W związku z Uchwałą Nr 240/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) z prośbą o ustalenie stawki czynszu dzierżawnego w celu sporządzenia umowy.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem – Pan Janusz Kuźdub poinformował, że Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w piśmie z dnia 12 czerwca br. zaproponował stawkę w wysokości 50 zł. miesięcznie.
Zarząd Powiatu ustalił stawkę czynszu w wysokości 50 zł./miesięcznie wraz z roczną waloryzacją czynszu.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem pracowników fizjoterapii zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 9) zawierającym prośbę o podwyżkę wynagrodzenia adekwatną do proponowanych podwyżek dla pielęgniarek. Wicestarosta podkreślił, że powiat, jako jednostka samorządowa pełni w stosunku do ZOZ-u funkcję właścicielską i nadzorczą, ale nie jest pracodawcą dla osób tam zatrudnionych i nie dysponuje środkami na ich wynagrodzenia. Te pochodzą z NFZ za zrealizowanie przez szpital świadczenia z zakresu ochrony zdrowia. Wicestarosta dodał, że Powiat z racji pełnionej funkcji właścicielskiej może podejmować w obszarze ochrony zdrowia tylko te działania, które wynikają z przepisów.
Zarząd Powiatu poparł stanowisko przedstawione przez Wicestarostę.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie (załącznik nr 10) zawierające prośbę o przyznanie dotacji finansowej w wysokości 1 720,30 zł. z przeznaczeniem na zakup terminala GSM DTG celem poprawy systemu alarmowania członków jednostki. Następnie zapoznała zebranych z opinią Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który poparł wniosek Prezesa OSP Bliżyn odnośnie zakupu nowego terminala z uwagi na fakt, iż obecnie użytkowany system nie działa  prawidłowo.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Prezesa OSP Bliżyn. Środki w wysokości 1 720,30 zł. na zakup terminala GSM DTG przyznane zostaną z rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 11) zawierające informację, że w wyniku rozpoczętych czynności odbiorowych przebudowanego odcinka drogi powiatowej ul. Konarskiego oraz przedstawionych przez DINO Polska S.A. badań laboratoryjnych stwierdzono nieznaczne odstępstwa od projektowanych grubości warstw konstrukcyjnych.  Wartości średnie z przebadanych próbek mieszczą się w warstwie ścieralnej i wiążącej w wymaganych przepisami tolerancjach. Pozostałe parametry nie budzą wątpliwości. Z uwagi na fakt, że doprowadzenie do stanu zgodnego z projektem wiązałoby się z zamknięciem drogi, rozebraniem wykonanej nawierzchni i ponownym ułożeniem warstw konstrukcyjnych ustalono, że Inwestor przedłuży dotychczasowy okres udzielonej gwarancji i rękojmi, co pozwoli na dokonanie odbioru końcowego przedmiotowego zadania. W związku z powyższym Dyrektor ZDP zwrócił się do Zarządu z prośbą o udzielenie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy z dnia 10.04.2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, a DINO Polska S.A.w Krotoszynie w przedmiocie wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi z 36 m-cy do 96 m-cy na wykonywany zakres robót.
Obecna na posiedzeniu Radca Prawny – Pani Jadwiga Samek wyjaśniła, że w przypadku gdy udzielone przez Zarząd Powiatu Dyrektorowi ZDP upoważnienie do zawarcia w/w  umowy ma charakter ogólny, daje ono również legitymację do jej zmiany, w tym zawarcia aneksu w w/w przedmiocie.
Zarząd Powiatu dwoma głosami za (Członkowie Zarządu: Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska) przy jednym głosie wstrzymującym (Wicestarosta – Pan Artur Berus) udzielił upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych do zawarcia aneksu do umowy w w/w przedmiocie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska ponownie przedstawiła pismo mieszkanki powiatu skarżyskiego (załącznik nr 12) zawierające prośbę o rozłożenie na raty lub całkowite umorzenie zadłużenia związanego z przepadkiem pojazdu, którego była właścicielem, na rzecz powiatu. Pani Anna Leżańska zaproponowała, aby wyrazić zgodę na spłatę zaległości w miesięcznych ratach po 250 zł. wraz z odsetkami począwszy od miesiąca sierpnia br. W przypadku gdy zadłużenie nie będzie regulowane, należność stanie się od razu wymagalna.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej. Jednocześnie zobowiązano Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania stosownej decyzji administracyjnej.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                                           wz Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska …………………..
2.      B. Krawczyńska……………….
 
 
 
Załączników 11:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”.
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z dnia 26.06.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Prezesa Oddziału Polska Press Sp. z o.o. o/Kielce, z dnia 26.06.2017
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 21.07.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 10.07.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 04.07.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismem pracowników fizjoterapii zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej, z dnia 20.06.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie, z dnia 22.06.2017
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 05.07.2017 r.,
Załącznik nr 12 – sprawa mieszkanki gminy Łączna, z dnia 06.07.2017 r.

Protokół Nr 31/2017 (542kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (12 lipca 2017)
Opublikował: Anna Bugajska (4 sierpnia 2017, 14:02:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422