Protokół Nr 32 z dnia 19 lipca 2017 roku

Protokół Nr 32/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 19 lipca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
c)    upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
d)   upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o informację na temat podjętych działań związanych z odwołaniami przy konkursie na stanowisko dyrektora ZPR-W oraz podjęcie wniosku o wystąpienie do Świętokrzyskiego Kuratora o opinię w sprawie powołania Pana M. Dąbrowskiego na stanowisko dyrektora ZPR-W w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 36 ust.2 prawo oświatowe.
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, uwzględniając wniosek Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
c)    upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
d)   upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Informacja na temat podjętych działań związanych z odwołaniami przy konkursie na stanowisko dyrektora ZPR-W oraz podjęcie wniosku o wystąpienie do Świętokrzyskiego Kuratora o opinię w sprawie powołania Pana M. Dąbrowskiego na stanowisko dyrektora ZPRW w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 36 ust.2 prawo oświatowe.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.


Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.247.2017 z dnia 22 czerwca 2017r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 77.800zł przeznaczoną na składkę zdrowotną dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.236.2017 z dnia 23 czerwca 2017r
w sprawie zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa:
  • zmniejsza się dotacja w rozdziale 71015 na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowalnego (wynagrodzenia pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa) o 30.800zł 
  • zwiększa się dotacja w rozdziale 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego o kwotę 10.000zł zwiększa się dotacja w rozdziale 71012 na modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków, założenie i modernizację osnowy poziomej III klasy, informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów, aktualizację mapy zasadniczej w systemie numerycznym, inne opracowania geodezyjne o kwotę 17.000zł
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.262.2017 z dnia 26 czerwca 2017r w sprawie przyznania dotacji w łącznej wysokości 46.615zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
4. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyznania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej na zakup sprzętu pożarniczego, który uległ zniszczeniu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych a jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ludności podczas sytuacji kryzysowych (8.000zł) i na zakup terminala GSM DTG służącego do alarmowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie, dotychczasowy terminal uległ awarii i nie zadziałał podczas ostatnich akcji, co jest niedopuszczalne podczas wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych (1.720,30zł).
5. Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 14 lipca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.000zł na przedłużenie licencji programu Vulcan
6. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 17 lipca 2017r w sprawie przeniesienia planu wynagrodzeń nauczycieli pomiędzy rozdziałami w wysokości 4.050zł.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok jednogłośnie.
b) powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
c)  upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z przedmiotową uchwałą. Wyjaśniła, że w związku z zatwierdzeniem do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” w ramach programu „Erasmus+” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zgodnie z warunkami projektu wymagane jest ustanowienie przez Zarząd Powiatu osoby odpowiedzialnej do jego realizacji.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
d) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym treść uchwały.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
Ad. pkt. 2. Informacja na temat podjętych działań związanych z odwołaniami przy konkursie na stanowisko dyrektora ZPR-W oraz podjęcie wniosku o wystąpienie do Świętokrzyskiego Kuratora o opinię w sprawie powołania Pana M. Dąbrowskiego na stanowisko dyrektora ZPR-W w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 36 ust.2 prawo oświatowe.
W nawiązaniu do przedstawionych na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2017 r. odwołań w sprawie wniosku o unieważnienie konkursu na dyrektora ZPR-W Pani Katarzyna Bilska poinformowała o przeprowadzonych w tym zakresie działaniach. Dokonano analizy dokumentów konkursowych, z których wynika, że Komisja Konkursowa podjęła uchwałę o dopuszczeniu obu kandydatów do II etapu postępowania konkursowego, przy czym za dopuszczeniem Pana Jacka Biedy do II etapu postępowania wszyscy członkowie komisji byli zgodni (11 głosów „za”), natomiast za dopuszczeniem Pana Mateusza Dąbrowskiego do II etapu – 7 członków Komisji wypowiedziało się „za”, zaś 4 wstrzymało się od głosowania. W ocenie części członków Komisji Konkursowej przedłożone przez Pana Mateusza Dąbrowskiego dokumenty uprawniają go do brania udziału w konkursie, co skutkowało uznaniem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych
i dopuszczeniem do II-go etapu postępowania, a w rezultacie jego wyboru na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
Pani Katarzyna Bilska dodała, że sytuacja obydwu kandydatów jest następująca:
Pan Jacek Bieda jest aktualnym dyrektorem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Do postępowania konkursowego na kandydata na dyrektora tej placówki Pan Jacek Bieda przedłożył komplet prawidłowo sporządzonych dokumentów, a zatem słusznie komisja konkursowa uznała, iż oferta ta spełnia wymogi formalne i dopuściła Pana Jacka Biedę do II etapu postępowania konkursowego.
Natomiast w przedłożonej przez Pana Mateusza Dąbrowskiego dokumentacji konkursowej (oferta osoby niebędącej nauczycielem) widnieją dane, iż:
  • wrzesień 2007 r. – do obecnie - zatrudniony jest, jako nauczyciel języka angielskiego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (dane zawarte w życiorysie),
  • jest nauczycielem mianowanym z ponad dziesięcioletnim stażem (dane zawarte w uzasadnieniu przystąpienia do konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej), 
  • zatrudniony jest w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej od 10.09.2007 r. na stanowisku nauczyciela języka angielskiego (dane zawarte w zaświadczeniu o posiadaniu stażu pracy).
Dodała, że z wyżej wskazanych danych wynika, iż Pan Mateusz Dąbrowski był w dniu konkursu czynnym zawodowo nauczycielem, posiadającym stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje jak należy rozumieć określenie: „osoba niebędąca nauczycielem”, czy jest to osoba, która nigdy nie pracowała na stanowisku nauczyciela, czy osoba, która nie ma kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela, czy osoba, która w momencie startu do konkursu winna być poza systemem zatrudnienia objętym ustawą – Karta Nauczyciela, czy też osoba, która po pomyślnym dla niej rozstrzygnięciu konkursowym rozwiązuje swój stosunek pracy wynikający z ustawy – Karta Nauczyciela.
2.    W dniu 18.07.2017 r Pani Katarzyna Bilska spotkała się w Kuratorium Oświaty z dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii p. Zbigniewem Wojciechowskim, celem omówienia zgłoszonych zastrzeżeń. W spotkaniu uczestniczył radca prawny Kuratorium Oświaty p. Karolina Korczyńska. W opinii pani radcy Komisja podjęła słuszną decyzję, co do dopuszczenia p. Mateusza Dąbrowskiego do II etapu – w kontekście zarzutu startowania czynnego nauczyciela w konkursie, jako nie nauczyciela. W stosunku do II zarzutu - mało wystarczającego udokumentowania 2- letniego stażu na stanowisku kierowniczym – nie zajęła stanowiska ze względu na nieznajomość przedstawionych przez kandydata danych.
Odnośnie drugiego zarzutu Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że z dokumentacji konkursowej wynika, że p. Mateusz Dąbrowski posiada staż pracy 2 lata i 8 miesięcy w Centrum Języka Angielskiego CJA na stanowisku Kierownik ds. zarządzania jakością szkoleń językowych (zaświadczenie wydane przez dyrektora metodycznego Centrum Języka Angielskiego – CJA, Regon – 290767120) oraz złożył oświadczenie, że jest dyrektorem firmy English Assistant (firma z 6-letnim stażem wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP Kielce pod numerem 2.26/00015/2013).
Biorąc pod uwagę przedstawione informację, decyzję Komisji Konkursowej oraz na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji do wystąpienia z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, celem zaopiniowania kandydatury p. Mateusza Dąbrowskiego na dyrektora ZPRW. Opinia jest niezbędna do podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZPRW.
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące (załącznik nr 6):
1.    sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00031896/5 oznaczenia nieruchomości przez wykreślenie działki nr 267 o pow. 0,2405 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy 43) i wpisanie działek nr 267/1 o pow. 0,0971 ha, nr 267/3 o pow. 0,0485 ha i nr 267/4 o pow. 0,0967 ha położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy 43).
2.    odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00031896/5 działek nr 267/1 o pow. 0,0971 ha, nr 267/3 o pow. 0,0485 ha położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy 43) i przyłączenie w/w działek do księgi wieczystej KI1R/00000725/0, w której w dziale II jako właściciel zostanie wpisany „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN.VIII.7532.41.2014 z dnia 03.11.2014 r., decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.VIII.7532.17.2017 z dnia 30.03.2017 r. oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie określenia formy zbycia nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 5/11 o pow. 0,7706 ha zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej. Dodał,    że decyzja o zbyciu nieruchomości będzie podstawa wszczęcia odpowiednich procedur,  w tym konieczności dokonania jej wyceny.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na zbycie przedmiotowej nieruchomości w formie przetargu otwartego.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy mieszkanki powiatu skarżyskiego, która zwróciła się z prośbą o umorzenie minimum połowy zadłużenia za pojazd, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego, a pozostałą część o rozłożenie na raty. Następnie Starosta zapoznał zebranych z opinią prawną radcy prawnego Starostwa w powyższej sprawie (załącznik nr 8). Poinformował, że o wydanie opinii zwrócił się Zarząd Powiatu Skarżyskiego.
Po zapoznaniu się z przedmiotową opinią, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Komunikacji i Transportu, aby wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku potwierdzając swoją sytuację materialną w terminie 30 dni. Jednocześnie, Zarząd zaznaczył, że po tym terminie wniosek pozostanie nierozpatrzony. 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 9), który w związku z decyzją Zarządu podjętą na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r., zwrócił się z prośbą o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż samochodu służbowego.
Zarząd Powiatu zobowiązał Radcę Prawnego Starostwa do przygotowania stosownego upoważnienia.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym informację o przeprowadzonym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018 przygotowaną przez Wydział Edukacji na podstawie propozycji złożonych przez szkoły (załącznik nr 10):
I LO – 6 oddziałów - w związku z dużą liczbą wolnych miejsc Pani Katarzyna Bilska zaproponowała wyrażenie zgody na utworzenie 5 oddziałów,
II LO – 5 oddziałów,
Zespół Szkół Ekonomicznych – 3 oddziały,
Zespół Szkół Technicznych – 6 oddziałów – w związku z 58 osobową klasą Technikum, Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby wyrazić zgodę na utworzenie dwóch klas po 29 uczniów,
Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 3 oddziały – Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby w przypadku dwóch małych klas zobowiązać Dyrektora do ich połączenia,
Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych – 2 oddziały,
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że na chwilę obecną nie ma naboru do pierwszej klasy. 7 osób nie jest podstawą do jej utworzenia. Zaznaczyła, że grono może poza systemem elektronicznym uzyskać nabór, w takim przypadku zostanie to ponownie przedłożone na Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe, uwzględniając propozycje zgłoszone przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z informacją dotycząca finansowania projektów infrastruktury sportowej (załącznik nr 11). Następnie poinformowała, że w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej na boisko szkolne przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie skierowany do PFRON.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 12) z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu zatrudnienia obsługi w Placówce o 1 etat – stanowisko konserwatora.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utrzymanie w niezmienionej ilości etatów pracowników administracji i obsługi. Poinformowała, że w placówce zatrudnionych jest 3 pracowników administracji, 1 osoba na zastępstwo w administracji oraz 5 pracowników obsługi. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła,  że osoba obecnie przebywająca na długotrwałym zwolnieniu lekarskim planuje w najbliższym czasie powrócić do pracy, w związku z powyższym zaproponowała, aby nie wyrażać zgody na wniosek Dyrektora i pozostawić na rok szkolny 2017/2018, 8 etatów administracji i obsługi.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej:
  • za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Pani Anna Leżańska),
  • wstrzymała się od głosu 1 osoba – Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wniosek Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch oddziałów Szkoły Policealnej w roku szkolnym 2017/2018 w zawodach:
1 oddział – technik bezpieczeństwa i higieny pracy (26 kandydatów)
1 oddział – technik ochrony osób fizycznych i mienia (24 kandydatów)
Dyrektor wyjaśniła w piśmie, że w powyższej sprawie uzyskano pozytywną opinię Powiatowego Urzędu Pracy oraz Wojewódzkiej Rady ds. Zatrudnienia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się do Zarządu z pismem zawierającym prośbę o zmianę nazwy zadania w planie finansowym w 2017 r. poprzez wykreślenie kilometrażu z nazwy zadania.
Jest: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa Świętokrzyskiego (Borki) m. Rędocin na odcinku od km 2+850 – 4+0,91,51 km”
Powinno być: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa Świętokrzyskiego (Borki) m. Rędocin”.
Pani Anna Leżańska dodała, że zadanie realizowane jest jako zadanie dwuletnie. Wykreślenie kilometrażu pozwoli ujednolicić nazewnictwo oraz dostosować je do rozliczenia etapu I i II realizowanego w ramach PROW w latach 2016-2017. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora. Jednocześnie zobowiązano Wydział Finansowy do przygotowania stosownego projektu uchwały.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapytał ile odholowanych pojazdów znajduje się na parkingu strzeżonym.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że na parkingu znajdują się tylko dwa pojazdy.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zapadła się jezdnia na
ul. Langiewicza w Suchedniowie. Starosta zwrócił się z prośbą o interwencję w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w ramach przyjęć interesantów zgłosił się mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej z prośbą o interwencję w sprawie wycięcia drzewa znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że przedmiotowe drzewo ogranicza widoczność pieszym i pojazdom. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o wycięcie drzewa.
Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do wystąpienia do Prezydenta Miasta ze stosownym wnioskiem.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                             Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………….
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 17.07.2017 r.
Załącznik nr 8 – opinia radcy prawnego Starostwa z dnia 14.07.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 03.07.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 17.07.2017 r.,
Załącznik nr 11 - informacja dotycząca finansowania projektów infrastruktury sportowej,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 20.06.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 21.06.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia   07.07.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 11.07.2017 r.
 
 
 
 
  Protokol (575kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (19 lipca 2017)
Opublikował: Anna Bugajska (28 lipca 2017, 09:06:37)

Ostatnia zmiana: Anna Bugajska (17 sierpnia 2017, 11:03:27)
Zmieniono: zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537