Protokół Nr 30 z dnia 5 lipca 2017 roku

Protokół Nr 30/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 lipca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
3.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Urszula Wrona           - Kierownik Referatu Finansów i  Planowana Budżetu
2.                                                                             
Jerzy Krawczyk            - Naczelnik Wydział Edukacji
3.                                                                                
Jadwiga Samek            - Radca Prawny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa w projekcie:
„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b) powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035, (załącznik nr 2)
Kierownik Referatu Finansów i Planowania Budżetu – Pani Urszula Wrona wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam” o kwotę 2.800.000zł w związku
z przyznaniem dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniach:
a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki – 30.000zł
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 20.000zł
w związku z tym, że złożone oferty na realizację zadań przekraczają zaplanowane kwoty. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów niezbędne jest zwiększenie limitów.
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km” o kwotę 20.000zł w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, która jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” o kwotę 100.000zł w związku z odłożeniem realizacji inwestycji w wyniku tego, że złożone oferty na realizację zadania znacząco przekroczyły zaplanowaną kwotę i nie było możliwości zwiększenia planu.
5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.600zł wskutek wprowadzenia do budżetu darowizn dla Przystani i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 3.400zł oraz dodatkowo otrzymanych środków w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych, zgodnie z wyrokiem sądu w związku z uszkodzeniem elewacji i dodatkowym wynajmem auli w łącznej wysokości 2.200zł
6. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.100zł wskutek zmian opisanych powyżej oraz poprzez zaplanowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (11.000zł) z dochodów majątkowych przy jednoczesnym przeniesieniu z wydatków bieżących środków na wydatki majątkowe – dotacja dla ochotniczej straży pożarnej (7.500zł).
7. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.831.000zł w wyniku otrzymania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 2.800.000zł, z Gminy Skarżysko Kościelne – 10.000zł i wprowadzenia niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2016 roku – 21.000zł
8. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.827.500zł:
a) zwiększenie na zadaniu budowy ul. Ponurego – 2.800.000zł
b) zwiększenie na zadaniu budowy chodnika w m.Mostki – 30.000zł
c) zwiększenie na zadaniu budowy chodnika przy ul.Spokojnej w Skarżysku Kościelnym– 20.000zł
d) zwiększenie na zadaniu budowy drogi powiatowej w m.Rędocin – 20.000zł
e) zmniejszenie na zadaniu przebudowy mostu w m.Majków – 100.000zł
f) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego - zakup ambulansu dla policji – 50.000zł
g) wprowadzenie dotacji dla OSP w Mroczkowie na zakup pompy szlamowej – 7.500 zł.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
 
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 3)
Kierownik Referatu Finansów i Planowania Budżetu – Pani Urszula Wrona wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.160.2017 z dnia 27 czerwca 2017r
w sprawie przyznania dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2.800.000zł na zadanie „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam” ,
2. Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 13 i 29 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 2.700zł na letni wypoczynek i kieszonkowe dla wychowanków,
3. Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 14 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia darowizny w kwocie 700zł na działalność jednostki,
4. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 2 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia do planu dodatkowo otrzymanych środków zgodnie z wyrokiem sądu
w związku z uszkodzeniem elewacji i dodatkowym wynajmem auli w łącznej wysokości 2.200zł i przeznaczenie ich na zakup materiałów i wyposażenia,
5. Z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające w wysokości 21.000zł oraz przeniesienia planu wydatków z zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” w kwocie 100.000zł i przeznaczenia ich na:
a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki – 30.000zł
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 10.000zł
c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km – 20.000zł
d) Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego w Majkowie – 11.000zł
e) Zakup ambulansu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku - Kamiennej – 50.000zł
Po otwarciu ofert okazało się, że najtańsza oferta na wykonanie mostu w Majkowie znacząco przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie powiatu, w związku z tym postanowiono zrezygnować w tym roku z tego zadania i przeznaczyć środki na budowę chodnika w m. Mostki i na ul.Spokojnej w Skarżysku Kościelnym, gdyż tam również najtańsze oferty przekroczyły zaplanowane kwoty. Poza tym wystąpiły dodatkowe koszty podczas realizacji inwestycji w m.Rędocin i konieczne jest dołożenie kwoty 20.000zł w celu prawidłowego rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków unijnych. Niezbędnym jest także zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w m.Majków. Pozostałą kwotę postanowiono przeznaczyć na zakup ambulansu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku -Kamiennej.
6. Aneksu do porozumienia z dnia 29 maja 2017r z Gminą Skarżysko Kościelne na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego”, zgodnie, z którym kwota dofinansowania z Gminy wzrasta o 10.000zł do kwoty 110.000zł.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt przedmiotowej uchwały.
c) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa
w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. (załącznik nr 4)

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła zebranym powyższą uchwałę. Przypomniała, że Rada Powiatu Skarżyskiego w dniu 28 kwietnia 2015 roku podjęła uchwałę nr 41/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Powiatem Kieleckim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Świętokrzyskiego. Wyjaśniła, że cyfrowy zasób geodezyjny miał na celu doprowadzenie do ujednolicenia i przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych prowadzonych przez Starostwo. Pani Sekretarz poinformowała,  że dnia 21 maja 2015 roku pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym Liderem, a poszczególnymi Powiatami zostało podpisane Porozumienie Partnerskie o wspólnym przedsięwzięciu w projekcie „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. W grudniu 2016 roku pojawiły się ze strony Lidera projektu wątpliwości dotyczące kwalifikowania wydatków projektu, czy projekt ma być realizowany w ramach wydatków majątkowych (w założeniu miały to być wydatki majątkowe), czy jako wydatki bieżące. Dodała, że z tego też względu na Konwencie Starostów Województwa Świętokrzyskiego 29 marca br. została podjęta decyzja o samodzielnej realizacji projektu przez każdego z Partnerów. Następnie w dniu 8 czerwca 2017 roku zostało podpisane Porozumienie w sprawie rozwiązania Porozumienia Partnerskiego zawartego w Kielcach dnia 21 maja 2015 roku. Ponadto Sekretarz dodała, że 30 maja 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Świętokrzyskiego w osi priorytetowej 7, działanie 7.1 rozwój e-społeczeństwa, w który wpisuje się projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Z uwagi na możliwość otrzymania dodatkowych punktów przy realizacji projektów partnerskich Powiat Skarżyski będzie realizował projekt w partnerstwie z Powiatem Starachowickim oraz Powiatem Koneckim. Powiat Skarżyski przyjął na siebie rolę Lidera Projektu.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął uchwałę jednogłośnie.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 5)
Referująca: Kierownik Referatu Finansów i Planowania Budżetu – Pani Urszula Wrona poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 566zł na zabezpieczenie środków na usługi informatyczne,
2. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 13 czerwca 2017r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 150zł na przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej autobusu szkolnego,
3. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 14 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
4. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 500zł na zabezpieczenia ewentualnej zapłaty podatku VAT w razie nieuregulowania należności przez dłużnika,
5. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 26 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 4.972zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu rozliczenia godzin w szkole zaocznej,
6. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 3 lipca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków ze Starostwa Powiatowego do placówek oświatowych w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na posiedzeniu komisji kwalifikującej wnioski w dniu 26 czerwca 2017r i tak:
a) I Liceum Ogólnokształcące – 3.750zł
b) Zespół Szkół Technicznych – 3.700zł
c) Zespół Szkół Ekonomicznych – 1.900zł
d) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 2.150zł
e) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 550zł
f) Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 1.200zł
g) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – 350zł.
7. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie zabezpieczenia środków na zapłatę faktur obejmujących materiały na egzaminy zawodowe przeprowadzane w Centrum Kształcenia Praktycznego. Środki te zostaną zwrócone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi po uprzednim zapłaceniu faktur i wystawieniu noty wraz z załączonymi kserami faktur potwierdzającymi wydatki na określony typ egzaminu zawodowego. Po otrzymaniu zwrotu wydatków będzie można je przeznaczyć na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników w 2017 roku.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
b) powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy, (załącznik nr 6).
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. Następnie przedstawiła skład komisji egzaminacyjnych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej (załącznik nr 7), który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł. na zakup sprzętu pożarniczego. Wyjaśniła, że sprzęt uległ zniszczeniu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a jest niezbędny do wykonywania działań podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych i zapewnienia bezpieczeństwa ludności.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił przyznać dotację w kwocie 8000 zł. z rezerwy celowej zarządzania kryzysowego.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 8) z prośbą o rozpatrzenie pisma mieszkanki Łącznej o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdu, którego jest właścicielem lub zwolnienie z większej części spłaty. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że koszty, o których mowa określone zostały decyzją Starosty Skarżyskiego z dnia 26 stycznia br. i wynoszą 11 027 zł.
Decyzją Zarządu Powiatu nie wyrażono zgody na przedmiotowy wniosek.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w dniu 29 czerwca 2017 r. przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, w wyniku, którego komisja konkursowa wyłoniła w tajnym głosowaniu kandydata na powyższe stanowisko – Panią Martynę Maćkowiak.  (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wyniki konkursu oraz zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania stosownej uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że 29 czerwca 2017 roku został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, w wyniku, którego komisja konkursowa w tajnym głosowaniu wyłoniła kandydata na powyższe stanowisko - Pana Mateusza Dąbrowskiego.
Następnie Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z odwołaniem wniesionym przez jednego z kandydatów na stanowisko dyrektora ZPRW oraz pismem Przewodniczącego Zarządu Miejskiego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy o unieważnienie postępowania konkursowego. (pisma w tej sprawie stanowią załącznik nr 10).
W związku z powyższym Wicestarosta – Pan Artur Berus zaprosił na posiedzenie Radcę Prawnego Starostwa oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, w celu omówienia sprawy.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Radcę Prawnego do przygotowania opinii w przedmiotowej sprawie.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec poinformowała zebranych,   że w odpowiedzi na zapytanie o cenę świadczenia usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Starostwa wpłynęły 2 oferty:
(załącznik nr 11).
Obwód Lecznictwa Kolejowego – z uwzględnieniem recept okularowych 21.780 zł., bez recept 19.000 zł.
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy - z uwzględnieniem recept okularowych
12.930 zł., bez recept 11.425 zł.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wybrał ofertę MOMP.
 
4. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że do dnia 15 lipca br. Urząd Marszałkowski oczekuje od Partnera informacji i dokumentów dotyczących zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu własnego zadania w ramach projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” w ramach konkursu z Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK, Priorytet Inwestycyjny 2c: wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oraz zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań, wynikających z porozumienia o partnerstwie.
W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić dyrektorów OLK, MOMP oraz ZOZ w celu omówienia sprawy.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty – Pana Artura Berusa

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś zwrócił się z prośbą o wsparcie działań zmierzających do umieszczenia w krajowych dokumentach strategicznych budowę linii kolejowej Jasło-Dębica-Łódź Kaliska. Następnie odczytała zebranym projekt stanowiska Zarządu przygotowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa (załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu zatwierdził powyższy projekt stanowiska.
 
 Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że zadanie pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” zakwalifikowano do realizacji w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że I przetarg ogłoszony został 30.05.2017 r. Otwarcie ofert odbyło się 14.06.2017 r. Oferta z najniższą ceną wynosiła 7 081 416,52 zł i była wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zadania o 1,5 mln zł. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków przetarg unieważniono. Dodała, że chcąc zrealizować zadanie jeszcze w tym roku z wykorzystaniem przyznanej dotacji w kwocie 2 800 000 zł podjęta została decyzja o skróceniu długości budowanego odcinka drogi z 2,516 km do 1,500 km. Ponadto dodała, że po uzyskaniu zgody Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zmniejszonego odcinka drogi, w dniu  04.07.2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie powyższego zadania. W związku z tym, że w/w inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Pani Anna Leżańska poinformowała, że zostanie wystosowane pismo do Prezydenta informujące o skróceniu długości odcinka przedmiotowej drogi.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowaniu przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” zakwalifikowano do realizacji w 2017 r. z rezerwy subwencji ogólnej.  Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że I przetarg ogłoszony został w dniu 25.05.2017 r. Otwarcie ofert odbyło się 09.06.2017 r. Wpłynęła jedna oferta z ceną 800 611,85 zł. Ponieważ kwota ta przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania (183 500 zł, w tym dotacja 83 500 zł) przetarg unieważniono.  Dodała, że II przetarg ogłoszony został w dniu 14.06.2017 r. Otwarcie ofert odbyło się 29.06.2017 r. Wpłynęła jedna oferta z ceną 499 561,19 zł. Z powodów jak wyżej przetarg został unieważniony. Ponadto Pani Anna Leżańska dodała, że przyznana subwencja nie może być zwrócona. Może być wykorzystana w tym roku lub roku przyszłym na zadanie inwestycyjne obejmujące dowolny obiekt mostowy. W przypadku niezagospodarowania przyznanej dotacji powiat nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r.   
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że zostały wznowione roboty przy budowie sklepu Biedronka na ulicy 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej.  W związku z powyższym dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej i ul. 1-go Maja zachodzi konieczność jego przebudowy na rondo zgodnie z projektem opracowanym przez Biuro Projektowo Wykonawcze DROGI I ULICE Zenon Kubicki. Pani Anna Leżańska dodała, że na spotkaniu, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym przedstawiciel realizujący budowę marketu wyraził chęć partycypowania
w kosztach przebudowy przedmiotowego skrzyżowania w około 50%. Zobligował się on również do aktualizacji projektu budowlanego, oraz przygotowania propozycji porozumienia z Zarządem Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w dniu 04.07.2017 r. w Gminie Łączna odbyło się spotkanie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0590T oraz 0588T w miejscowości Podłazie”. Wyjaśniła, że Zarząd Dróg Powiatowych posiada aktualną dokumentację przebudowy drogi w miejscowości Podłazie. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 755 626,16 zł netto. Koncepcja powyższego zadania została uzgodniona na wcześniejszych spotkaniach w obecności Starosty Skarżyskiego i Wójta Gminy Łączna przy udziale projektanta
i przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych.   Z uwagi na przeznaczone środki finansowe na realizację zadania w wysokości 400 000zł (200 000 zł Powiat Skarżyski i 200 000 zł Gmina Łączna) Zarząd Dróg w uzgodnieniu z projektantem zaproponował wykonanie ograniczonego zakresu robót uwzględniającego wyłącznie przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 0590T i 0588T oraz poprawę odwodnienia działki nr 488/2 w celu ochrony kościoła przed zalewaniem wodami opadowymi. Ograniczony zakres miałby obejmować:
-        zmianę geometrii skrzyżowania poprzez jego skanalizowanie oraz wydzielenie dodatkowych pasów ruchu (lewoskrętów),
-        wykonanie chodnika oraz zjazdów w obrębie przebudowywanego skrzyżowania,
-        montaż barier ochronnych,
-        wykonanie poszerzeń,
-        wykonanie odwodnienia (skrzyżowania oraz kościoła).
Pani Anna Leżańska dodała, że Radni Gminy Łączna nie wyrazili zgody na realizację zadania w ograniczonym zakresie, gdyż nie spełnia on oczekiwań mieszkańców, koszty są bardzo wysokie, a Gmina Łączna nie przewiduje zwiększenia wielkości dofinansowania na realizację zadania w pełnym zakresie z uwagi na brak wolnych środków w budżecie. Następnie poinformowała, że na spotkaniu w dn. 04.07.2017 r. uzgodniono, że Zarząd Dróg Powiatowych zleci projektantowi wykonanie projektu technologicznego w istniejącym pasie drogowym ograniczając wykonanie robót jedynie do przebudowy nawierzchni wraz
z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Projekt będzie obejmował:
-        sfrezowanie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0590T na długości 350 m,
-        wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, siatki, warstwy wiążącej oraz ścieralnej,
-        roboty bitumiczne zostaną wykonane na istniejącej szerokości nawierzchni drogi wraz                z jej poszerzeniem do 5,00 m na odcinku występującego przewężenia (o długości ok. 45,00 mb),
-        poprawę odwodnienia w obrębie działki nr 488/2 poprzez budowę cieku oraz studni kanalizacji deszczowej w celu ochrony kościoła przed zalaniem,
-        dostosowanie istniejących zjazdów do nowo wybudowanej nawierzchni,
-        utwardzenie poboczy.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                               wz Artur Berus


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska …………………..
2.      B. Krawczyńska……………….


Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
Załącznik nr 7 – pismo Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej z dnia 26.06.2017 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 30.06.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 03.07.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 03.07.2017 r.,
Załącznik nr 11 – oferty cenowe,
Załącznik nr 12 - projekt stanowiska
 
Protokol (720kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (5 lipca 2017)
Opublikował: Anna Bugajska (28 lipca 2017, 08:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 523