Protokół Nr 29 z dnia 29 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 29/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 czerwca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
3.      Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska jako Przewodnicząca Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli poinformowała zebranych, że na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. Komisja dokonała podziału środków przyznając pomoc zdrowotną 40 osobom spośród 42 złożonych wniosków. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 2.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (załącznik nr 3) zawierające prośbę o bezpłatne użyczenie Sali w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji celem organizacji zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 29 sierpnia br. w godzinach od 11:00 do 14:00.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie Zarząd wyznaczył Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do kontaktu z Prezesem Zarządu Koła Miejskiego w przedmiotowej sprawie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która zwróciła się z ponowną prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie w placówce psychologa, na okres 25 miesięcy. Forma zatrudnienia zawarta byłaby na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, dotyczącego refundacji części kosztów pracodawcy przez okres 12 miesięcy (12 miesięcy refundacji + 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania miejsca pracy). Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie psychologa na warunkach przedstawionych w piśmie przez Dyrektora PCRE.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z Protokołem Nr 13/2017 (załącznik nr 5) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Poinformowała, że zgłosiła się osoba, która wyraziła chęć zakupu powyższego pojazdu, za kwotę określoną przez rzeczoznawcę, tj. 850 zł.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zatwierdzając przedmiotowy protokół, wyraził zgodę na sprzedaż pojazdu.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska ponownie przedstawiła pismo mieszkanki powiatu skarżyskiego (załącznik nr 6) zawierające prośbę o umorzenie minimum połowy zadłużenia związanego z przepadkiem pojazdu, którego była właścicielem, na rzecz powiatu. Pani Anna Leżańska zaproponowała, aby opinię w powyższej sprawie przedstawiła Skarbnik Powiatu oraz Radca Prawny.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej.
 
W związku z przedłużającą się procedurą z opracowaniem map do celów projektowych na terenach kolejowych oraz koniecznością uzyskania stosownych zgód na wejście geodety na tereny zamknięte PKP w celu wykonania pomiarów treści map, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Biura Projektowo Wykonawczego „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki (załącznik nr 7) z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej do dnia 28 lipca br. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że wniosek dotyczy Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków – i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu opracowania dokumentacji do dnia 28 lipca 2017 r.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska  poinformowała, że w wyniku otwarcia ofert na budowę chodnika w miejscowości Mostki najtańsza oferta wskazywała kwotę o 23 tys. zł. wyższą od kwoty planowanej w budżecie powiatu na wykonanie tego zadania.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Decyzją Zarządu postanowiono przenieść środki w wysokości 100 tys. zł. z zadania dotyczącego budowy mostu w miejscowości Majków i rozdysponować je w następujący sposób:
  • budowa chodnika w miejscowości Mostki     - 30 tys. zł.
  • budowa chodnika przy ul. Spokojnej w Skarżysku-Kościelnym   - 10 tys. zł. 
  • zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji    - 50 tys. zł. 
  • wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w związku z przebudową drogi w m. Majków    - 10 tys. zł.
Jednocześnie Zarząd podkreślił, że w chwili pojawienia się wolnych środków, ponownie zostaną przeznaczone na budowę mostu w miejscowości Majków.
 
W związku z organizacją Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Sandomierzu, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8) informujące, że podczas obchodów Komenda Policji w Skarżysku przygotuje stoisko profilaktyczne promujące nasz region. W związku z powyższym zwrócono się w piśmie z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 1 500 zł., które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z przejazdem i wyżywieniem osób promujących region powiatu skarżyskiego.
Z uwagi na brak możliwości przekazania środków finansowych, Zarząd Powiatu zaproponował, że przekazane zostaną materiały promujące powiat skarżyski oraz baner powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu dzisiejszym przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, w wyniku którego komisja konkursowa wyłoniła w tajnym głosowaniu kandydata na powyższe stanowisko – Pana Grzegorza Michnowskiego.  Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wyniki konkursu oraz zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Panu Grzegorzowi Michnowskiemu, na okres 5 lat.
W związku z powyższym, Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o przerwę w posiedzeniu, celem przygotowania przez Wydział Edukacji stosownych uchwał Zarządu.
Członkowie Zarządu przyjęli wniosek Pani Katarzyny Bilskiej podejmując decyzję
o godzinnej przerwie w posiedzeniu.
 
Po przerwie, Przewodniczący Zarządu wznowił posiedzenie rozszerzając porządek posiedzenia o podjęcie dwóch uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
b)   powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 10)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.   Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 20 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.000zł celem zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.
2.    Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 8 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 31.569zł przede wszystkim na zabezpieczenie środków na wykonanie projektu wydzielenia klatki schodowej zgodnie z zaleceniami straży pożarnej oraz na szkolenia kierowców autobusów szkolnych.
3.     Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza z dnia 12 czerwca 2017r w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 2.500zł na zawarcie umowy zlecenia na obsługę programu płacowego.
4.      Pisma I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego z dnia 7 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.000zł na zakup środków czystości i artykułów do napraw i bieżących konserwacji.
5.      Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe środków w wysokości 10.000zł na dotacje dla:
1)      Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku – 2.500zł – na zakup prądnicy oraz specjalnych butów dla strażaków
2)      Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkowie – 7.500zł – na zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem
Powyższe wyposażenie uległo zniszczeniu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych a jest niezbędne do wykonywania działań podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych i zapewnienia bezpieczeństwa ludności mieszkającej na terenie naszego powiatu. Uszkodzony sprzęt i wyposażenie nie nadają się do naprawy. Wnioski OSP zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
b)     zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 11)
c)      powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 12)

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią przedmiotowych uchwał.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższe uchwały, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                                wz Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………
2.      A. Leżańska ……………
3.      B. Krawczyńska…………
 
 
 
Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo EK.0633.49.2017, z dnia 26.06.2017 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Prezesa Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, z dnia 28.06.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z dnia 28.06.2017 r.,
Załącznik nr 5 – Protokół Nr 13/2017
Załącznik nr 6 – pismo mieszkanki powiatu skarżyskiego, z dnia
Załącznik nr 7 – pismo Biura Projektowo Wykonawczego „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, z dnia 26.06.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, z dnia 29.06.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo EK.2111.1.2017, z dnia 29.06.2017 r.,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie

Protokol (670kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (29 czerwca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 lipca 2017, 09:45:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473