Protokół Nr 27 z dnia 22 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 27/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 22 czerwca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                       - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Następnie zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając wniosek Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”.
2.    Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
3.     Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.


Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”. (załącznik nr 2)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z przedmiotową uchwałą.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 3) o wprowadzenie na najbliższej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, polegającej na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 16 000 zł. w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej, polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego”.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że Gmina Skarżysko Kościelne na Sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca br. planuje zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 10 tys. zł. na wykonanie powyższego zadania.
Zarząd Powiatu uznał wniosek za zasadny, jednakże na chwilę obecną zaopiniował go negatywnie. Jednocześnie, Zarząd zaznaczył, że przedmiotowy wniosek zostanie ponownie rozpatrzony po otwarciu ofert na pozostałe dwa zadania: przebudowa mostu w miejscowości Majków i budowa chodnika w miejscowości Mostki oraz po Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z nierozstrzygnięciem w dniu 5 czerwca br. przetargu ustnego prowadzonego w drodze licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes Benz, model C 180 Kompressor Kat. 203, wersja Classic, wobec którego został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego, na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 4) o zajęcie stanowiska odnośnie dalszego postępowania z w/w pojazdem.
Zarząd Powiatu postanowił obniżyć cenę wywoławczą do kwoty 1500 zł. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przeprowadzenia procedury przetargowej na zbycie pojazdu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 5), który zwrócił się z prośbą o wydanie upoważnienia do sprzedaży, złomowania lub zwrotu samochodu służbowego do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Poinformował, że pogarszający się stan technicznym samochodu powoduje konieczność przeprowadzania kolejnych remontów i napraw.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż pojazdu. Zarząd zaznaczył, aby środki finansowe ze sprzedaży pojazdu, pomniejszone o koszty przygotowania procedury przetargowej (opinia biegłego rzeczoznawcy) zostały przekazane na konto Powiatu Skarżyskiego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego, jako przewodniczącego do pracy w Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Jednocześnie Naczelnik zwrócił się z prośbą o określenie wysokości wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za rozpatrzenie jednego wniosku. Dotychczasowa stawka (od 12 lat) wynosiła 70 zł. brutto.
Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby podnieść wysokość wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej o kwotę 20 zł.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie propozycję Pani Katarzyny Bilskiej.
  • za podniesieniem wysokości wynagrodzenia eksperta głosowały cztery osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Pani Anna Leżańska),
  • przeciw głosowała jedna osoba (Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska).
Zarząd Powiatu większością głosów postanowił podnieść wysokość wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej do kwoty 90 zł. Jednocześnie, Zarząd Powiatu wytypował do pracy w w/w Komisji Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zabranych z pismem pracownika Starostwa Powiatowego (załącznik nr 7), który zwrócił się z prośbą o sfinansowanie kwoty wpisowej w wysokości 200 zł. za udział w „Triathlonie Świętokrzyskim”, który odbędzie się w lipcu br. na terenie powiatu skarżyskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Skarbik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska ponownie przedstawiła pismo Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8), który zwrócił się z wnioskiem o wygospodarowanie w budżecie na 2017 rok środków finansowych na zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego – Furgon APRD dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu postanowił rozpatrzyć ponownie pismo po informacji, jaką złoży w czasie obrad Sesji Rady Powiatu w dniu dzisiejszym Komendant Powiatowy Policji i ewentualnej opinii Rady.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                  Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska …………………….
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska…………


Załączników 8:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”,
Załącznik nr 3 – wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21.06.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 19.06.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 24.05.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 19.06.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo pracownika Starostwa Powiatowego z dnia 14.06.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Komendanta Powiatowego Policji z dnia 08.03.2017 r.

Protokol (523kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (22 czerwca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 lipca 2017, 09:38:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449