Protokół Nr 26 z dnia 14 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 26/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 czerwca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 86 na okres dłuższy niż trzy lata,
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
e) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok,
g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok,
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok,
i) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
j) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok,
k) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b) powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej uchwały.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 86 na okres dłuższy niż trzy lata, (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie zreferował zebranym Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
c)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy
ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej jednogłośnie.
 
d)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035, (załącznik nr 5)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2017r na dwóch zadaniach poprzez przeniesienie środków z wykazu wydatków niewygasających w 2016r i tak:
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 – 85.000zł 
  • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 – 125.000zł
Łączne nakłady oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie, w związku z tym, że umowy były podpisane w 2016 roku i mieściły się w dotychczas poniesionych nakładach, jako wykonanie 2016 roku. Zmiana wynika z przedłużenia terminu wykonania dokumentacji z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę i umożliwi prawidłowy odbiór przedłożonej dokumentacji.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 72.000zł. Po otwarciu ofert okazało się, że najtańsza z nich przekracza zaplanowaną kwotę na ten cel, w związku z tym by rozstrzygnąć przetarg i realizować zadanie niezbędne jest zwiększenie planu. Środki na ten cel pochodzą:
  • z wprowadzenia dochodów, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań w wysokości 63.604zł. Dochody te nie były ujmowane przy planowaniu.
  • ze zmniejszenia wydatków o 8.396zł przeznaczonych na zakup serwera kontrolera domeny (3.938zł), diety radnych (3.458zł) i na usługi telekomunikacyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych (1.000zł).
3. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 48.946zł wskutek wprowadzenia zmian Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2017r poprzez zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 6.356zł oraz wprowadzeniem do budżetu środków z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 37.115zł oraz środków z kar i odszkodowań – 18.187zł i przeznaczenie ich na zadania promocyjne, na dotację dla OSP w Sorbinie na wymianę opon w samochodach strażackich oraz na zadanie przebudowy ul. Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej.
4. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.186zł wskutek wprowadzenia zmian Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2017r poprzez zmniejszenie wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 6.356zł oraz wprowadzeniem zmian projektem uchwały Rady Powiatu: zwiększenie wydatków na promocję powiatu – 2.000zł i na dotację dla OSP Sorbin – 10.000zł oraz zmniejszenie wydatków na dietach radnych – 3.458 i na usługach telekomunikacyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych -1.000zł.
5. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 230.302.000zł w związku z wprowadzeniem środków, które nie będą wykorzystane na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku – 210.000zł oraz wpływów ze sprzedaży samochodu służbowego – 20.302zł.
6. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 278.062zł w związku z przeniesieniem wydatków zaplanowanych w wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku do budżetu tego roku – 210.000zł, zwiększeniem planu na zadaniu dotyczącym przebudowy ul. Paryskiej – 72.000zł i zmniejszeniem planu na zakupie serwera dla Starostwa Powiatowego – 3.938zł.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
e) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 6)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29 maja 2017r w sprawie przeniesienia z wykazu wydatków niewygasających w 2016 roku środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch zadań:
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 – 85.000zł 
  • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 – 125.000zł
i zaplanowanie ich w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok. Wynika to z przedłużenia terminu wykonania dokumentacji z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. Wydłużenie terminu realizacji skutkuje krótkim okresem na sprawdzenie dokumentacji oraz rozliczenie finansowe. Wprowadzenie wyżej wymienionych zadań, polegających na sporządzeniu dokumentacji do budżetu tego roku umożliwi prawidłowy odbiór przedłożonej dokumentacji.
2. Z wprowadzenia do budżetu środków z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 12.000zł i przeznaczenie ich na zadania promocyjne powiatu podczas festynu organizowanego w Ostojowie – 2.000zł oraz na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na wymianę zużytych opon w samochodach strażackich.
3. Ze zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 72.000zł. Po otwarciu ofert okazało się, że najtańsza z nich przekracza zaplanowaną kwotę na ten cel, w związku z tym by rozstrzygnąć przetarg i realizować zadanie niezbędne jest zwiększenie planu. Środki na ten cel pochodzą:
  • z wprowadzenia dochodów, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań w wysokości 63.604zł. Dochody te nie były ujmowane przy planowaniu.
  • ze zmniejszenia wydatków o 8.396zł przeznaczonych na zakup serwera kontrolera domeny (3.938zł), diety radnych (3.458zł) i na usługi telekomunikacyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych (1.000zł).
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt powyższej uchwały.

f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok, (załącznik nr 7)
g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok, (załącznik nr 8)
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok, (załącznik nr 9)

Wicestarosta – Pan Artur Berus zreferował zebranym projekty powyższych uchwał.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
i)   oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 10)
j) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok, (załącznik nr 11)
k) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 12)

Przedmiotowe uchwały przedstawił zebranym Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 13)
Referująca: Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.203.2017 z dnia 30 maja 2017r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w ramach porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę 12.520zł oraz zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone ustawami o kwotę 6.164zł w związku z końcowym rozliczeniem wydatków dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r.
2. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku -Kamiennej z dnia 7 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4.609zł w związku z wypłatą nagród za wykonywanie zastępstw służbowych za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
3. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 2 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 340zł w ramach realizacji zadań promocyjnych powiatu.
4. Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 30 maja 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.000zł w ramach bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego
5. Pisma Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 31 maja 2017r w sprawie zabezpieczenia planu w wysokości 1.380zł na zawarcie umów zlecenia z nauczycielami przeprowadzającymi egzaminy i kursy dokształcające.
6. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego z dnia 7 czerwca 2017r w sprawie przeniesienia planu pomiędzy paragrafami w wysokości 161zł na opłatę za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)    powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. (załącznik nr 14)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała treść uchwały oraz przedstawiła skład Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 15) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00018658/8 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 6446/1 o pow. 0,0076 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowego sposobu korzystania „dr-drogi”,
2.      odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00018658/8 działki nr 6446/1 o pow. 0,0076 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113) i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00035408/6, w której w dziale II, jako właściciel zostanie wpisany „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23.03.2017 r. znak: GN.6831.2.2017.BS oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym dwa pisma Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 16, 17) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego dotyczącego wykonania prac w zakresie opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Klonów i Zagórze w gminie Łączne oraz Zaskale i Podłazie w gminie Łączna.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej, przygotowanej z inicjatywy klubu Radnych PiS. Następnie zapoznał zebranych z opiniami Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Skarbnika Powiatu w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 18). Wyjaśnił, że w uchwalając powyższą uchwałę, w sytuacji kiedy działka zostanie sprzedana, powiat pozbędzie się możliwości zwiększenia przychodów do budżetu w kwocie ok. 1 000.000 zł. – 1 200.000 zł. Ponadto powiat ponosi koszty z tytułu administrowania w/w nieruchomością w skali roku w wysokości 19 660,98 zł. Dodatkowo uruchomienie procedury przetargowej do dnia dzisiejszego wyniosła 9 569,86 zł.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
 
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zreferował pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” (załącznik nr 19) z prośbą o rozpatrzenie wniosku o zwiększenie wynagrodzeń pracowników samorządowych placówki od miesiąca czerwca br. W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku Dyrektor podała, że w wyniku licznych zwolnień lekarskich oraz urlopów macierzyńskich pracowników jednostka posiada oszczędności w paragrafie płacowym, które pozwolą na pokrycie zwiększenia wynagrodzeń.
Po zapoznaniu się z kalkulacją kosztów zwiększenia płac w Placówce, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora ZPOWiIK ‘”Przystań”.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że istnieje możliwość dofinansowania utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
W związku z powyższym przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 20) zawierające prośbę o rozważenie możliwości ubiegania się o środki na ten cel. Wicestarosta wyjaśnił, że uzyskanie dofinansowania w wysokości 50 % od szacunkowej kwoty 400 tys. zł. pozwoliłoby na powstanie w powiecie skarżyskim niezwykle istotnej w wymiarze społecznym instytucji pomocowej o ogromnym znaczeniu profilaktycznym. Dodał, że taki dom mógłby stanowić część ośrodka interwencji kryzysowej z miejscami całodobowymi dla ofiar przemocy. Za utworzeniem takiego miejsca przemawia również fakt, że wkrótce, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będzie musiał zostać zlikwidowany jedyny tzw. Hostel dla małoletniego z opiekunem. Funkcjonujący na terenie powiatu, a zlokalizowany w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”. Ponadto wicestarosta poinformował, że na chwilę obecną nie ma możliwości pozyskania środków finansowych z RPO WŚ na adaptację Ośrodka Interwencji Kryzysowej w nowym miejscu.  
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu postanowił zgłosić zapotrzebowanie na dofinansowanie zadania.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 21) w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Słonecznej o powierzchni 39,00 m2 po cenie 90,00 zł. za 1 m2 przejmowanej działki. Wyjaśniła, że jest to kwota wynegocjowana na spotkaniu w dniu 26.05.2017 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych z właścicielami działek, zajętych pod poszerzenie ul. Słonecznej.
Pani Anna Leżańska zaproponowała, aby Zarząd Dróg Powiatowych prowadził dalsze negocjacje z właścicielami zajętych działek ul. Słonecznej, w celu wynegocjowania ceny 85,00 zł. za m2, jak w przypadku ulicy Kopernika.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 22) dotyczące wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T ul. Żeromskiego w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne” o powierzchni 52,00 m2 po cenie 62,00 zł. za 1 m2 przez okres 74 miesięcy bezumownego korzystania z nieruchomości.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do zabezpieczenia środków w wysokości 10 919,44 zł. na wykup przedmiotowych działek.
 
W związku z przygotowywaniem projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna – skrzyżowanie z wyspą centralną ul. 3-go Maja – Towarowa w Skarżysku-Kamiennej” oraz analizą dostępności terenu pod inwestycję, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła przygotowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wykaz działek (załącznik nr 23), które wymagają dokonania wykupu lub uregulowania stanu prawnego,. Dodała, że w przypadku braku uregulowania stanu prawnego działek Skarbu Państwa kwota szacunkowa wykupu tych działek wyniesie ok. 400 000,00 zł.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie stanu prawnego gruntów oraz do przygotowania dokumentacji przejęcia wymienionych działek Skarbu Państwa na rzecz Powiatu pod budowę ronda.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 24) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie z wniosku matki byłego wychowanka MOW dotyczącego umorzenia zaległości. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w chwili obecnej przez Wydział Finansowy przygotowywany jest projekt uchwały, który zwiększy kwotę umorzenia należącą do kompetencji dyrektorów podległych jednostek. Z uwagi na fakt, że Dyrektor Placówki zna sytuacje swoich wychowanków, zasadnym jest odłożenie podjęcia decyzji w tej sprawie do czasu podjęcia przez Radę Powiatu wspomnianej wcześniej uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł stanowisko przedstawione przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła dwa pisma Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 25, 26) z prośbą o przekazanie na konto szkoły środków finansowych z dokonanej wpłaty za uszkodzenie elewacji, zgodnie z wyrokiem Sądu oraz środków finansowych z wynajmu auli szkolnej. Dyrektor wyjaśniła w pismach, że w/w środki finansowe zamierza przeznaczyć na malowanie sal, drobne remonty podyktowane decyzją Sanepidu oraz zakup dodatkowych stanowisk do sali językowej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora przedstawioną w w/w pismach.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 27) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia w placówce od roku szkolnego 2017/2018 o jeden etat psychologa. Dyrektor podała w piśmie, że dodatkowy etat psychologa pozwoli na płynne przeprowadzanie pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej oraz usprawni prowadzenie terapii i wsparcia psychologicznego. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że z uwagi na spadek liczby uczniów oraz sukcesywnie malejący poziom subwencji oświatowej na powyższy cel, w ocenie Naczelnika Wydziału Edukacji prośba Dyrektora jest bezpodstawna. Dodała, że czas oczekiwania na badanie jest rzeczywiście dość długi. W związku z powyższym zaproponowała, aby Zarząd wyraził zgodę na wniosek Dyrektora pod warunkiem, że w planie finansowym placówki Dyrektor posiada zabezpieczenie finansowe na dodatkowe zatrudnienie i do końca bieżącego roku nie będzie wnioskować do Zarządu o zwiększenie budżetu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do rozwiązania zaproponowanego przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 28) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na kasację pojazdu będącego na stanie placówki, który z uwagi na stan techniczny nie jest użytkowany od 4 lat. Wyjaśniła, że do pisma załączona została opinia rzeczoznawcy w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do wniosku Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (załącznik nr 29) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie grupy weekendowej w internacie w roku szkolnym 2017/2018. Poinformowała, że powodem utrzymania w strukturach Ośrodka dotychczasowej grupy weekendowej w internacie w roku szkolnym 2017/2018 jest prośba rodziców wnoszących o pozostawienie swoich dzieci w dni wolne od zajęć edukacyjnych z wielu powodów. Pani Katarzyna Bilska dodała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie grupy weekendowej. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora, aby w grupie weekendowej w dni wolne od zajęć dydaktycznych przebyła jak najmniejsza liczba wychowanków
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Suchedniowie wystąpił z pismem do Prezesa Zarządu Fundacji Św. Marcina „Patria et Misericordia” dotyczącym pilnego uregulowania zapłaty za czynsz oraz należności za media.  (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 30).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
W związku z organizacją imprezy pod nazwą IX Prezentacje Zespołów i Kapel Ludowych „To i owo na ludowo” w dniu 18.06.2017 r. w Skarżysku Kościelnym, Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Prezesa Stowarzyszenia Nasza Gmina ze Skarżyska Kościelnego (załącznik nr 31). Wyjaśniła, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kosztów nagłośnienia przedmiotowej imprezy.
Z uwagi na fakt, że środki finansowe na wsparcie organizacji pozarządowych zostały rozdysponowane w trybie konkursowym, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w ramach skarg i wniosków zwróciła się do niego mieszkanka Skarżyska-Kamiennej w sprawie wykonania prac remontowych na moście przy ul. Legionów w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że prace remontowe miałyby na celu zapobiec zalewaniu jej posesji. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że mieszkańcy ul. 3 Maja w Skarzysku-Kamiennej oraz mieszkańcy Majkowa zwrócili się z prośbą o wyrównanie nierówności, która znajduje się przed mostem na osiedlu Kamienna, jadąc w kierunku od Skarżyska –Kamiennej do Majkowa.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że mieszkańcy bloku przy ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej zwrócili się z prośbą o rozważnie możliwości umieszczenia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na odcinku między ulicą Zielną, a Szydłowiecką. Starosta wyjaśnił, że pojazdy stoją zaparkowane wzdłuż ulicy, pomimo istniejącego parkingu. Dodał, że wniosek mieszkańców jest zasadny i należy usytuować przedmiotowy znak.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania reorganizacji ruchu.
Na tym zakończono posiedzenie.
       
          Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu

        Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników 31:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 86 na okres dłuższy niż trzy lata,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok,
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok,
Załącznik nr 9 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok,
Załącznik nr 10 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 11 – oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 12 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 13 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 14 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji
ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
Załącznik nr 15 – wniosek Wydziału geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 14.06.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 14.06.2017 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 13.06.2017 r. oraz Skarbnika Powiatu,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 12.06.2017 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.06.2017 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 12.06.2017 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 12.06.2017 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13.06.2017 r.,
Załącznik nr 24 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 22.05.2017 r.,
Załącznik nr 25 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 02.06.2017 r.,
Załącznik nr 26 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 02.06.2017 r.,
Załącznik nr 27 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 05.06.2017 r.,
Załącznik nr 28 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 12.06.2017 r.,
Załącznik nr 29 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 06.06.2017 r.,
Załącznik nr 30 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie z dnia 06.06.2017 r.,
Załącznik nr 31 – pismo Prezesa Stowarzyszenia Nasza Gmina z dnia 11.06.2017 r.

Protokol (594kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (14 czerwca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 lipca 2017, 09:28:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473