Protokół Nr 23 z dnia 31 maja 2017 roku

Protokół Nr 23/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 31 maja 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    -  Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)  przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem  o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie n/w uchwał oraz podzielenie posiedzenia na 2 części.
W pierwszej części poprosiła o podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
 • unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 
 • unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, 
 • unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
W kolejnej części posiedzenia Zarządu, po godzinie 14:30 kiedy zgłoszeni zostaną wszyscy członkowie Komisji Konkursowych zgłosiła wniosek o podjęcie uchwał w sprawie:
 • ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, 
 • ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 
 • ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia uwzględniając zgłoszone zmiany.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2.     Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035.
3.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)  przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych,
c)    zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
d)  unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
e)    unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
f)  unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
g)      ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
h)     ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
i)     ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (załącznik nr 2)
Członek Zarządu - Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała zebranych, że z inicjatywą uchwałodawczą wystąpił klub Radnych PiS przedkładając do Zarządu Powiatu przedmiotowy projekt uchwały, celem zaopiniowania. Wyjaśniła, że wniosek Radnych ma na celu zmianę terminu składania wniosków o dotację do dnia 30 kwietnia danego roku oraz zmianę terminu rozpatrzenia wniosków przez Zarząd do dnia 15 maja. Zdaniem Radnych, zmiana terminów na późniejsze umożliwi właścicielom zabytków składanie wniosków o pozyskanie dotacji do szerszego kręgu instytucji.
Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały:
 • za pozytywnym zaopiniowaniem głosowała jedna osoba (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski),
 • negatywnie zaopiniowały dwie osoby (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska) 
 • wstrzymała się od głosu jedna osoba (Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska).
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu większością głosów negatywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 3)
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu wprowadzenia zmian do Statutu ZOZ wystąpił Dyrektor Zespołu, przedstawiając jednocześnie uzasadnienie oraz pozytywną opinię Rady Społecznej w tej sprawie. Wicestarosta wyjaśnił, że proponowane zmiany w statucie polegają na rozszerzeniu działalności Szpitala poprzez  utworzenie Oddziału Kardiologii i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. W tym zakresie rozpoczęto współpracę z American Heart of Poland S.A. – Centrum Kardiologiczno – Angiologiczne w Starachowicach oraz ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ w Kielcach. Dyrektor ZOZ podał w uzasadnieniu, że dokonanie zmian w Statucie umożliwi podjęcie dalszych kroków związanych z rozszerzeniem działalności Szpitala. Ponadto, biorąc pod uwagę wzrastające statystyki dotyczące zapadalności na choroby układu naczyniowo-sercowego, utworzenie Oddziału Kardiologii i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego jest jak najbardziej korzystne z punktu widzenia mieszkańców powiatu skarżyskiego i okolic. Zwiększy dostępność do świadczeń kardiologicznych realizowanych w szpitalach. Jednocześnie Dyrektor proponuje utworzenie w strukturze Szpitala Poradni Ortopedycznej (zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wymogami Ministerstwa Zdrowia), co znacznie podwyższy jakość usług medycznych wykonywanych na Oddziale Ortopedii i pozwoli w sposób kompleksowy leczyć pacjentów Szpitala. 
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 4)
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)      Pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 maja 2017r w sprawie przyznania z rezerwy subwencji ogólnej środków w wysokości 83.500zł na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego”,
2)     Przyznania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1.819,44zł za pękniętą szybę w samochodzie służbowym. Cała kwota zostanie przeznaczona na wymianę uszkodzonej szyby,
3)      Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29 maja 2017r informującego o otrzymaniu odszkodowania w wysokości 3.260zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonej barierki ochronnej przy ul.Wioślarskiej w Skarżysku-Kamiennej,
4)      Umów i porozumień z gminami o dofinansowanie inwestycji drogowych w powieciei tak:
 • z Gminą Skarżysko-Kamienna na kwotę 220.000zł na zadanie „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej (po zmianie dofinansowanie z gminy na niniejsze zadanie wynosić będzie 320.000zł)
 • z Gminą Skarżysko Kościelne na kwotę 100.000zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego” 
 • z Gminą Suchedniów na kwotę 50.000zł na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki”
5)      Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 24 maja 2017r w sprawie zmiany nazw dwóch zadań inwestycyjnych:
 •   przed zmianą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T - Dobra Dróża”m po zmianie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki”
 • przed zmianą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłaziemkm 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465” po zmianie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie”,
6)   Ze zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej” o 150.000zł w związku z wyższymi niż planowano ofertami na realizację zadania. Środki na ten cel pochodzić będą z tzw „wolnych środków”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035. (załącznik nr 5)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1)      ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 83.500zł na zadaniu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” w związku z przyznaniem dla powiatu środków z rezerwy subwencji ogólnej.
2)      ze zwiększania łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 370.000zł na zadaniu „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku - Kamiennej” w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Gminy Skarżysko-Kamienna o 220.000zł i zwiększeniem planu z tzw wolnych środków o 150.000zł. Zwiększenie to wynika z wyższych niż planowano ofert na realizację zadania.
3)      ze zwiększania łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 100.000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc. ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego” o przyznaną przez Gminę Skarżysko Kościelne dotację na ten cel.
4)      ze zwiększania łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 50.000zł na zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki” w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Suchedniów. Jednocześnie zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia z „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T - Dobra Dróża” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki”.
5)      ze zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego w gminie Łączna „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie”.
6)    ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 259.026,44zł wskutek wprowadzenia zmian:
 • uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2017r – wprowadzenie dotacji z budżetu państwa w wysokości 253.947zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
 • projektem uchwały Rady Powiatu – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań w wysokości 5.079,44zł na remont barier ochronnych na ul.Wioślarskiej i na wymianę szyby w samochodzie służbowym Starostwa Powiatowego
7)   ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 453.500zł w związku z przyznaniem dotacji z gmin na inwestycje drogowe – 370.000zł oraz przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu w Majkowie – 83.500zł.
8)   ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 603.500zł poprzez zmianę opisaną powyżej oraz poprzez zwiększenie z tzw „wolnych środków” przebudowy ul Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej o 150.000zł.
9)   ze zwiększania przychodów budżetu o 150.000zł z tytułu zwiększania tzw. wolnych środków.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 6)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)    Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.120.2017 z dnia 17 maja 2017r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o 253.947zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020,
2)    Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 17 maja 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 750zł na zabezpieczenie podatku od nieruchomości oraz wpłaty na PFRON,
3)    Pisma II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 8 maja 2017r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 5.477,04zł na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz na naprawę kserokopiarki.
4)     Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 18 maja 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 1.399zł w celu zabezpieczenia zwiększonego odpisu na ZFŚS i w związku z zamiarem zawarcia umowy zlecenia.
5)      Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 10 maja 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.015zł z nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na zakup usług m.in. wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, ochrony budynku, opłat pocztowych i za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej.
6)    Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 23 maja 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy rozdziałami wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 157.630zł.
7)    Pism Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 9 i 22 maja 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 2.000zł pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie kosztów podróży służbowej pracownika oraz na zakup kosiarki spalinowej na potrzeby szkoły.
8)   Przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 439,04zł w ramach realizacji dotacji celowej na nieodpłatną pomoc prawną. Wynika to z konieczności zabezpieczenia usługi internetu w jednym z punktów świadczenia pomocy prawnej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
b) przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych, (załącznik nr 7)
W związku z upływem okresu powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych Pani Grażynie Burtnik w dniu 31 października 2017 roku, Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela doradcy metodycznego przedstawiła uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Na mocy przedmiotowej uchwały, Zarząd Powiatu postanowił przedłużyć powierzenie Pani Grażynie Burtnik zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych na kolejny okres tj. do 31 października 2020 roku.
 
c)    zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 8)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że w dniu 25 maja 2017 roku odbył się konkurs w wyniku którego Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, Panią Halinę Sieczkę. Starosta podkreślił, że Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 29 maja br., po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego postanowił zatwierdzić przedmiotowy konkurs.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
d)  unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 9)
e)    unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, (załącznik nr 10)
f)    unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 11)

Z treścią powyższych uchwał zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że są one następstwem decyzji podjętej przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 maja br., dotyczącej unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów w/w jednostek.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął powyższe uchwały, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w gminie Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 3128/3 o pow. 0,0286 ha, obręb 0001 Suchedniów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Bodzentyńskiej w Suchedniowie (załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

W związku z wystąpieniem Biura Projektowo-Inwestycyjnego OMEGA Dariusz Kucharczyk wykonawcy dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 o łącznej długości 3 231,00 mb”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13) dotyczące przedłużenia terminu opracowania dokumentacji do dnia 20.06.2017 r. Starosta dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych potwierdził powody wydłużających się prac projektowych i pozytywnie opiniuje przedłużenie terminu.
Po zapoznaniu się z dokumentacją, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu opracowania przedmiotowej dokumentacji.

W związku z wystąpieniem Biura Projektowo Wykonawczego „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki wykonawcy dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka w ramach umowy nr ZDP.273.40.2016 z dnia 21.12.2016 r., Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 14) dotyczące przedłużenia terminu wykonania przedmiotowej umowy do dnia 30.06.2017 r. Starosta dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych potwierdził powody wydłużających się prac projektowych i pozytywnie opiniuje przedłużenie terminu.
Po zapoznaniu się z dokumentacją, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu opracowania dokumentacji.

W związku z wystąpieniem Biura Projektowo Wykonawczego „Drogi i Ulice” wykonawcą dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 15). Poinformował, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie w/w inwestycji.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją, pozytywnie zaopiniował przedmiotową inwestycję.

W związku z wystąpieniem Biura Projektowo Wykonawczego „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki wykonawcy dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 16) dotyczące zaopiniowania w/w inwestycji.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją, pozytywnie zaopiniował przedmiotową inwestycję.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 17) zawierające prośbę o zmniejszenie planu wydatków niewygasających i zwiększenie planu finansowego 2017 r.
1.      Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800    125.000,00 zł.
2.      Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec
w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517                                                                                              85.000,00 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 18) z prośbą o wprowadzenie zadania inwestycyjnego w 2017 r. § 6050 „Rozbudowa obiektu mostowego na rzece Oleśnicy w ciągu ul. Kopernika w m. Skarżysko-Kamienna wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”      - 70 000  zł.
Starosta wyjaśnił, że ulica Kopernika do końca bieżącego roku jest własnością gminy Skarżysko-Kamienna, natomiast z dniem 1 stycznia 2018 roku stanie się własnością powiatu. W związku z powyższym to gmina powinna wprowadzić do budżetu przedmiotowe zadanie oraz zabezpieczyć środki wysokości 70 tys. zł. na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
W chwili kiedy powiat stanie się właścicielem drogi, po wprowadzeniu zadania do budżetu powiatu zostaną gminie zwrócone środki.
W świetle powyższego, Starosta zaproponował, aby zobowiązać Dyrektora ZDP do podpisania stosownego porozumienia z gminą Skarżysko-Kamienna.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Starostę. 

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 19) zawierające prośbę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.260,00 zł. w § 4270 „Zakup usług remontowych” z przeznaczeniem na remont bariery ochronnej przy ul. Wioślarskiej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków, zgodnie z pismem Dyrektora.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wykaz zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych obowiązkowych rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków. Następnie odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 20) z prośbą o zajęcie stanowiska oraz zabezpieczenie środków na wykonanie wymienionych zaleceń.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu otrzymania informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze lub po zwiększeniu dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 21) informujące o konieczności zabezpieczenia w budżecie powiatu wkładu własnego w związku z planowanym podpisaniem pre-umów dotyczących projektów „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” oraz „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” oraz koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej na drugi etap konkursu. Starosta wyjaśnił, że zgodnie ze złożonym wnioskiem całkowite wartości projektów wynoszą:
·         „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” – 6 385 785,15 zł. Wkład własny powiatu to 3 385 942,53 zł. (w 2016 r. 34 115,22 zł., w 2017 r. 345 832,86 zł.,
w 2018 r. 3 005 994,45 zł.)
·         „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” – 2 746 636,10 zł. Wkład własny powiatu to 706 897,78 zł. (w 2016 r. 1 537,50 zł., w 2017 r. 0 zł., w 2018 r. 705 360,28 zł.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału do uzupełnienia informacji odnośnie drugiego etapu konkursu
.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 22) z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie dalszego przeznaczenia zbędnego sprzętu, który służył do monitorowania sytuacji w placówkach edukacyjnych.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu otrzymania od Naczelnika Wydziału szczegółowych informacji odnośnie przedmiotowego sprzętu.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Zakładowej Organizacji Związkowej przy Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 23) zawierające wniosek o wyrażenie poparcia i przyłączenie się do działań organizacji mających na celu poprawę warunków pracy i płacy w Szpitalu. Wicestarosta wyjaśnił, że pismo tej samej treści zostało skierowane również do Przewodniczącej Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Rady Społecznej ZOZ, która stoi na stanowisku, że decyzja o wzroście wynagrodzeń powinna zależeć od tego, czy szpital dysponuje środkami na pokrycie podwyżek. Dodał, że Rada Społeczna zwróciła się do Dyrektora z wnioskiem o rozważenie możliwości podniesienia zasadniczego wynagrodzenia pracownikom szpitala wszystkich grup zawodowych, ale pod warunkiem uzyskania dodatkowych przychodów przez szpital oraz podniesienia przez NFZ wartości punktu rozliczeniowego, o czym mówi się w ostatnim czasie. Wicestarosta zauważył natomiast, że powiat, jako jednostka samorządowa pełni w stosunku do ZOZ-u funkcję właścicielską i nadzorczą, ale nie jest pracodawcą dla osób tam zatrudnionych i nie dysponuje środkami na ich wynagrodzenia. Te pochodzą z NFZ za zrealizowanie przez szpital świadczenia z zakresu ochrony zdrowia. Powiat z racji pełnionej funkcji właścicielskiej może podejmować w obszarze ochrony zdrowia tylko te działania, które wynikają z przepisów. Należy do nich m.in. udzielanie wsparcia finansowego, polegającego na przekazywaniu dotacji na inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej. Powiat Skarżyski udziela tego typu wsparcia szpitalowi w ramach swoich możliwości budżetowych. Kwestię dotyczącą podwyżek Wicestarosta podsumował, że decyzja powinna być poprzedzona głęboką analizą stanu finansów szpitala i należy ją rozpatrywać pod kątem wpływu na wynik finansowy i płynność finansową placówki.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że kwestia ewentualnego dofinansowania Szpitala zostanie omówiona w późniejszym terminie. Następnie wyjaśnił, że po uzgodnieniu przedmiotowej sprawy z Przewodniczącą Rady stanowisko organów powiatu zostanie przedstawione dopiero po przekazaniu przez Dyrektora sprawozdania finansowego oraz raportu o sytuacji finansowo-ekonomicznej Szpitala.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus powrócił do sprawy błędnego rozliczania przez Celsium ciepła dostarczanego dla Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że z informacji otrzymanych od firmy Celsium wynika, że nie ma możliwości ustalenia wysokości nadpłaty za okres od listopada 2001 roku do końca 2016 roku z uwagi na brak faktur, które nie są przechowywane przez tak długi okres oraz zmianę oprogramowania systemu komputerowego. Wicestarosta wskazał, że należy podjąć wszelkie działania mające na celu odzyskanie nadpłaconej kwoty za cały błędnie rozliczany okres. Środki te mogłyby stanowić wkład własny powiatu na termomodernizację budynku DPS. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 24).
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego publikowane są taryfy ciepła.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora DPS do ustalenia wysokości nadpłaconej kwoty za ciepło.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo lekarza Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 25) zawierające prośbę o dalsze zatrudnienie nauczyciela w świetlicy szpitalnej w Oddziale Pediatrycznym. Wyjaśnił, że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych postanowił zlikwidować etat pracownika świetlicy z uwagi na fakt, że subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów jego utrzymania.
Zarząd Powiatu wskazał, aby w powyższej sprawie Dyrektor ZOZ podjął współprace z Powiatowym Urzędem Pracy.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Imprezy Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna (załącznik nr 26), który zwrócił się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu dwóch imprez sportowych Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna, która odbędzie się 2 lipca br. oraz XVII Półmaraton Wtórpol, który odbędzie się 20 sierpnia br. Wyjaśniła, że pomoc w organizacji imprez polegałaby na opracowaniu kompletnej dokumentacji, w tym projektów organizacji ruchu.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji do czasu uzgodnienia przedmiotowej sprawy z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła dwa pisma Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych dotyczące wyrażenia zgody na przekazanie:
 1. centrali telefonicznej będącej na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15 w Skarżysku-Kamiennej o nr ZPEW.B.p.1067, wartości 1200,00 zł. do I Liceum Ogólnokształcącego w Skarzysku-Kamiennej, (załącznik nr 27).
 2. ścianki działowej będącej na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15 w Skarżysku-Kamiennej o nr ZPEW.B.p.159, wartości 1650,66 zł. do Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. (załącznik nr 28).
W związku z tym, iż podjęcie decyzji w tej sprawie należy do kompetencji Dyrektora, Zarząd Powiatu wskazał, aby przekazanie powyższego sprzętu zostało uzgodnione pomiędzy dyrektorami placówek.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 29) zawierające informację, że w związku z koniecznością uzyskania odstępstwa w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w zakresie dostosowania długości dojść ewakuacyjnych w budynku Bursy Szkolnej, koszt dostosowania projektu wzrośnie do 16 000 zł. netto.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem pracownika Starostwa Powiatowego (załącznik nr 30), który zwrócił się z prośbą o oddelegowanie na XIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym „Konin 2017”. Poinformowała, że impreza odbędzie się w dniach 23-25 czerwca br. w Koninie. Wyjaśniła, że przybliżony koszt udziału wynosi ok. 550 zł.
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować udział pracownika w Mistrzostwach kwotą 550 zł.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Przewodniczącego Zarządu Związku Harcerstwa (załącznik nr 31), zawierające prośbę o nieodpłatne udostępnienie miejsca na magazyn, w celu przechowywania sprzętu obozowego.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do dokonania analizy pod kątem udostępnienia lokalu i przedstawienia informacji na kolejnym posiedzeniu zarządu.  

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zamierza uporządkować przedmioty znajdujące się w budynku po warsztatach szkolnych oraz odzyskać surowce wtórne m.in. złomu. Do tych prac niezbędna jest pomoc dodatkowych osób. W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora ZST-M (załącznik nr 32) z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch pracowników obsługi na okres jednego miesiąca w wymiarze po ½ etatu, po odbyciu trzymiesięcznego stażu. W przypadku zgody Zarządu na powyższe, Dyrektor podejmie działania mające na celu pozyskanie osób chętnych do w/w prac.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.

W związku z koniecznością powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 33) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w w/w komisji, jako przewodniczącego.
Do pracy w powyższej Komisji, Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 34) informujące o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wynajem lokali użytkowych położonych w obrębie nieruchomości budynku szkoły. Wyjaśniła, że Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedłożyła Fundacja Św. Marcina PATRIA et MISERICORDIA. Pani Katarzyna Bilska dodała, że Dyrektor dołączył do pisma kopię umowy zawartej pomiędzy szkołą a fundacją.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Jednocześnie Zarząd postanowił zobowiązać Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie do dołożenia wszelkich starań celem egzekwowania należności wynikających z podpisanej umowy oraz bieżącego informowania Zarządu o podejmowanych w tym zakresie działaniach.

W związku z upływem okresu powierzenia funkcji dyrektora oraz koniecznością ponownego przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora w:
1.      I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
2.      Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
3.      Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 35) w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że Naczelnik zwrócił się z prośbą o wytypowanie:
 • czterech przedstawicieli organu prowadzącego w przypadku szkół i placówek, o których mowa w pkt 1 i 2,
 • trzech przedstawicieli organu prowadzącego w przypadku szkół i placówek, o których mowa w pkt 3
do pracy w poszczególnych komisjach, z jednoczesnym określeniem przewodniczącego tych komisji. Ponadto Naczelnik zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie miejsc zamieszczenia ogłoszeń.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o umieszczeniu ogłoszeń w miejscach dotychczas stosowanych. Jednocześnie, Zarząd wytypował przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów:
·      I LO w składzie: Naczelnik Wydziału Edukacji – Pan Jerzy Krawczyk oraz pracownicy Wydziału Edukacji – Pani Renata Pacek, Pani Izabela Kowalska oraz Pani Irmina Stochmal – Buczek,
·      ZS w Suchedniowie w składzie: Naczelnik Wydziału Edukacji – Pan Jerzy Krawczyk oraz pracownicy Wydziału Edukacji – Pani Renata Pacek, Pani Izabela Kowalska oraz Pani Irmina Stochmal – Buczek,
·      ZPR-W w składzie: Naczelnik Wydziału Edukacji – Pan Jerzy Krawczyk oraz pracownicy Wydziału Edukacji – Pani Renata Pacek i Pani Irmina Stochmal – Buczek.
Komisjom przewodniczyć będzie Naczelnik Wydziału Edukacji – Pan Jerzy Krawczyk.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zapoznała zebranych z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 36), który zwrócił się z wnioskiem o wygospodarowanie w budżecie na 2017 rok środków finansowych na zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego – Furgon APRD dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu postanowił, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta przy pełnym składzie osobowym Zarządu Powiatu.

Ad. pkt 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono pierwszą część posiedzenia Zarządu Powiatu.

W dalszej części posiedzenia Zarządu nieobecny był Wicestarosta – Pan Artur Berus.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych na drugiej części posiedzenia Zarządu. Poinformował, że znane już są pełne składy Komisji Konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Szkół w Suchedniowie. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w sprawie:
g)      ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 37).
h)     ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 38).
i)        ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, (załącznik nr 39).
Po zapoznaniu się z treścią powyższych uchwał, Zarząd Powiatu podjął je jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu
 
         Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu

 
      Agnieszka Góralczyk                                                               Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      B. Krawczyńska…………
 

Załączników 39:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 12 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23.05.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23.05.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23.05.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23.05.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.05.2017 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 24.05.2017 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.05.2017 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 16.05.2017r.,
Załącznik nr 21 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24.05.2017 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 29.05.2017 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Zakładowej Organizacji Związkowej przy Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24.05.2017 r.,
Załącznik nr 24 – pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 22.05.2017 r.,
Załącznik nr 25 – pismo lekarza Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 18.05.2017 r.,
Załącznik nr 26 - pismo Dyrektora Imprezy Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna z dnia 15.05.2017 r.,
Załącznik nr 27 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 15.05.2017 r.,
Załącznik nr 28 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 15.05.2017 r.,
Załącznik nr 29 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 15.05.2017 r.,
Załącznik nr 30 – pismo pracownika Starostwa Powiatowego z dnia 17.05.2017 r.,
Załącznik nr 31 - pismo Przewodniczącego Zarządu Związku Harcerstwa z dnia 10.05.2017r.,
Załącznik nr 32 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 16.05.2017 r.,
Załącznik nr 33 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 29.05.2017 r.,
Załącznik nr 34 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie z dnia 09.05.2017 r.,
Załącznik nr 35 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 30.05.2017 r.,
Załącznik nr 36 – pismo Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej z dnia 08.03.2017 r.,
Załącznik nr 37 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 38 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 39 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.

Protokol (642kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (31 maja 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (27 czerwca 2017, 10:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559