Protokół Nr 22 z dnia 29 maja 2017 roku


Protokół Nr 22/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 maja 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z informacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem o wynikach dwóch przetargów ustnych nieograniczonych, które odbyły się w dniu 19 maja 2017 r. (załącznik nr 2) Starosta dodał, że przedmiotowa informacja podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 7 dni oraz opublikowanie na stronie BIP.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 3) informujące, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej, przeprowadzony w dniu 19 maja br., zakończył się wynikiem negatywnym.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił ogłosić kolejny przetarg obniżając cenę wywoławczą o 20 %.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo  najemcy lokalu nr 215 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 (załącznik nr 4) z prośbą o rozwiązanie umowy Nr 18/IM/2016 za porozumieniem stron z ostatnim dniem miesiąca czerwca 2017 roku. Starosta wyjaśnił, że z uwagi na długotrwałą chorobę oraz zawieszenie działalności gospodarczej wnioskodawca zwrócił się z prośbą o odstąpienie od zasady określonej w §13 pkt 2 umowy, tj. zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do wniosku najemcy przedstawionego w piśmie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zawierające prośbę o wsparcie finansowe powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Poinformował, że środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla najlepszych drużyn męskich i kobiecych w klasyfikacji ogólnej. Starosta dodał, że zawody odbędą się 11 czerwca 2017 roku na stadionie przy ulicy Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie powyższych zawodów kwotą 1000 zł. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z dz. 750 rozdz. 75075 § 4190.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 25 maja 2017r. został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej. Dodała, że komisja konkursowa wyłoniła w tajnym głosowaniu kandydata na stanowisko dyrektora Panią Halinę Sieczkę. (Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6).
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej na okres 5 lat.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 25 maja 2017 r. został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, w trakcie, którego Komisja Konkursowa nie wyłoniła kandydata na w/w stanowisko. Wyjaśniła, że w ramach konkursu zostały złożone 2 oferty. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Komisja Konkursowa na etapie sprawdzenia i oceny formalnej złożonych ofert konkursowych, odrzuciła obie oferty kandydatów podejmując uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydatów do dalszego postępowania konkursowego. W ocenie Komisji Konkursowej jedna z ofert zawierała niekompletny dokument, tj. akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, dołączono kserokopię jedynie pierwszej strony. Druga oferta nie zawierała dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia do pracy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych na stanowisku dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek. Dodała, że Kandydat, którego oferta nie zawierała dokumentów potwierdzających kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora w szkole specjalnej poddał pod wątpliwość decyzję komisji w sprawie odmowy dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego. Wyjaśniła, że Zarząd Powiatu wystąpił do Kuratorium Oświaty w Kielcach, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. (Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7).
W związku z faktem, iż w postępowaniu konkursowym nie został wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora, Zarząd Powiatu postanowił unieważnić przeprowadzone postępowanie konkursowe oraz ponownie przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że 25 maja 2017 r. został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Komisja konkursowa w czasie postępowania wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Dodała, że Komisja Konkursowa na etapie sprawdzenia i oceny formalnej złożonych ofert konkursowych, odrzuciła jedną ze złożonych ofert podejmując uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do dalszego postepowania konkursowego.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w ocenie komisji odrzucona oferta zawierała kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, poświadczone za zgodność przez sekretarza szkoły, a nie kandydata jak jest wskazane w w/w rozporządzeniu. Dodała, że w ocenie Komisji kopia dokumentu niepodpisana własnoręcznie przez kandydata nie jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogiem zawartym w przepisie. Tym samym uchybienie takie zdyskwalifikowało złożoną ofertę. Poinformowała, że Kandydat poddał pod wątpliwość decyzję Komisji, stwierdzając, że złożona przez niego dokumentacja spełnia wymagania wykazane w ogłoszeniu konkursowym przedstawiając orzecznictwo sądów administracyjnych w powyższej sprawie. (Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową, orzecznictwem NSA oraz po skonsultowaniu z Radcą Prawnym Starostwa, Zarząd Powiatu uznał, iż brak własnoręcznego podpisu jest uchybieniem, jednakże nie powinno ono skutkować niedopuszczeniem kandydata do postępowania konkursowego.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił unieważnić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego. 
 
Członek Zarządu- Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 24 maja 2017 r. odbyło się postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Dodała, że złożone zostały 2 oferty. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Komisja Konkursowa na etapie sprawdzenia i oceny formalnej złożonych ofert konkursowych, odrzuciła obie oferty kandydatów podejmując uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydatów do dalszego postępowania konkursowego. Wyjaśniła, że w ocenie Komisji jedna z ofert zawierała kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, a nie kandydata jak jest wskazane w w/w rozporządzeniu. Druga z ofert również zawierała kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez sekretarza szkoły, a nie kandydata. Ponadto oferta zawierała kserokopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Pani Katarzyna Bilska dodała, że w ocenie Komisji kopia dokumentu niepodpisana własnoręcznie przez kandydata nie jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogiem zawartym w przepisie. Tym samym uchybienie takie zdyskwalifikowało złożone oferty. Ponadto złożenie kserokopii zaświadczenia lekarskiego w opinii Komisji należy traktować, jako jego brak, gdyż z brakiem dokumentu mamy również do czynienia nie tylko wtedy, gdy nie zostanie on dołączony do oferty, ale także wtedy, kiedy dokument dołączony do oferty jest nieprawidłowy i nie spełnia określonych wymagań. (Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
 
Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową, oraz orzecznictwem NSA w sprawie potwierdzania przez kandydata za zgodność z oryginałem, Zarząd Powiatu postanowił unieważnić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.

Ad. pkt 2. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………...
2.      K. Bilska ……………………...
3.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników 9:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24.05.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo najemcy lokalu nr 215 w budynku przy ul. Sikorskiego 20,
Załącznik nr 5 – pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16.05.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo EK.2111.3.2017 z dnia 29.05.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo EK.2111.4.2017 z dnia 29.05.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo EK.2111.2.2017 z dnia 29.05.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo EK.2111.1.2017 z dnia 29.05.2017 r.

Protokol_nr_22 (518kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (22 maja 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (20 czerwca 2017, 15:21:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836