Protokół Nr 24 z dnia 5 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 24/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 czerwca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że przedmiotem posiedzenia jest: przyjęcie Autopoprawki z dnia 5 czerwca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 oraz przyjęcie Autopoprawki z dnia 5 czerwca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
Streszczenie posiedzenia:
Przyjęcie Autopoprawki z dnia 5 czerwca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 6 czerwca 2017 r. w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035. Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych ze zmianami, jakie wprowadza przedmiotowa Autopoprawka.
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zmiany uwzględnione w autopoprawce wynikają z podpisania w dniu
    2 czerwca 2017 r. umowy na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej ofertującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Łączna kwota dofinansowania wynosić będzie 4.210.502,42 zł., z tego w 2017 roku 1.119.195 zł.
      Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawki jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
      Na tym zakończono posiedzenie.
 
        Protokołowała                                                            Przewodniczący Zarządu

     Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………...
2.      A. Leżańska …………………..
 
 
Załączników 3:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka z dnia 5 czerwca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 6 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 3 - Autopoprawka z dnia 5 czerwca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 6 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Protokol_nr_24 (491kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (5 czerwca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (20 czerwca 2017, 15:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438