Protokół Nr 25 z dnia 6 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 25/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 6 czerwca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku  w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
2.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy.
3.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Starostę.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
2.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy.
3.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
b)      ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że z inicjatywą uchwałodawczą wystąpił klub Radnych PiS przedkładając do Zarządu Powiatu powyższy projekt uchwały, celem zaopiniowania. Następnie Starosta zapoznał zebranych z uzasadnieniem przygotowanym do przedmiotowego projektu uchwały. Wyjaśnił, że inicjatywa radnych wynika z obawy mieszkańców zamieszkujących okolicę powyższej działki dotyczące wybudowania i uruchomienia spalarni odpadów medycznych. Starosta poinformował, że  treść ogłoszenia o przetargu jest zgodna z aktualną uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej dotyczącą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość. Starosta podkreślił, że po sprzedaży nieruchomości szacuje się, że dochód budżetu powiatu wyniesie ok 1 mln – 1 200 000 tys. zł. dzięki czemu pokryty zostanie deficyt budżetowy.
Zarząd Powiatu postanowił, że sprawa zaopiniowania powyższego projektu uchwały będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia Zarządu. W związku z powyższym postanowiono skierować przedmiotowy projekt uchwały do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Skarbnika Powiatu celem przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu wspólnej analizy skutków finansowych jak również prawnych bądź ekonomicznych  dotyczących podjęcia przez Radę Powiatu niniejszego projektu uchwały.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy (załącznik nr 3)
Powyższy projekt uchwały omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że Polskie Koleje Państwowe S.A w Warszawie przedstawiły propozycję przekazania na rzecz Powiatu Skarżyskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy (cześć budynku magazynowego i część budynku „D” przychodni) w udziałach odpowiadających wartości nieruchomości. Powyższe rozwiązanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którymi włada Obwód Lecznictwa Kolejowego. W/w działki stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie. Starosta wyjaśnił, że łączny koszt nabycia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości wyniesie ok. 20 tys.zł.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono, że warunkiem wystąpienia Zarządu do Rady Powiatu z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie jest przekazanie środków finansowych przez OLK w wysokości ok. 20 tys. zł. (koszt nabycia prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości) do budżetu powiatu, przed zawarciem przez powiat aktu notarialnego.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie
 
b)     ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym informację uzupełniającą (załącznik nr 6) do sprawozdania z zawartych przez Zespół Opieki Zdrowotnej umów najmu, dzierżawy i zbycia aktywów trwałych w roku 2016 w zakresie wielkości powierzchni wynajmowanej przez firmę „Expol-Bis” w Skarżysku-Kamiennej oraz analizy umów zawartych z firmą „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z Sosnowca.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy – Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) informującym, że ostateczny termin złożenia dokumentów na drugi etap projektów „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” oraz „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” upływa 15.11.2017 r. Dodał, że po złożeniu dokumentów na drugi etap, zgodnie z Regulaminem konkursu Urząd Marszałkowski ma 60 dni roboczych na ocenę formalną i 60 dni roboczych na ocenę merytoryczną złożonych dokumentów. Ponadto Starosta dodał, że zgodnie z Regulaminem konkursu termin zakończenia projektu nie może być późniejszy niż 30.12.2018 r. następnie poinformował, że na drugi etap konkursu wymagane są następujące dokumenty:
1.    Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
2.    Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (do uzyskania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach),
3.    Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (do uzyskania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach),
4.    Kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
5.    Pełny kosztorys inwestorski,
6.    Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej,
7.    Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
8.    Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
9.    Oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu. Do oświadczenia należy dołączyć wyciąg z uchwały budżetowej podjętej przez stosowne organy na rok składania wniosku i dokumentacji, dla następnych lat Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI).
W dokumentach tych powinny być podane, co najmniej: dokładna nazwa zadania współfinansowanego ze środków strukturalnych, kwota przeznaczona na współfinansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu oraz całkowita kwota projektu, a także lata jego realizacji.
10.     Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni.
11.     Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające, że inwestycja wpisuje się w kompleksowy plan rozwoju szkół.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Wydział Edukacji do przygotowania kompletu dokumentów.
 
W związku z możliwością uzyskania tzw. „białych certyfikatów” za przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonane przez Powiat Skarżyski w 2014 roku, tj. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespół Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) w powyższej sprawie. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa efektywności energetycznej, na wniosek podmiotu, u którego zostało zrealizowane to przedsięwzięcie lub te przedsięwzięcia, albo podmiotu upoważnionego przez ten podmiot, złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy dołączyć audyt efektywności energetycznej. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przygotowania dokumentów o wydanie świadectw efektywności energetycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących dwóch budynków poddanych termomodernizacji w 2014 r. i wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie powyższych dokumentów zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie dokumentów o wydanie świadectw efektywności energetycznej i rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie powyższych dokumentów.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9), w którym poinformował, że Powiat nie dysponuje lokalem spełniającym oczekiwania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski ZHR. Dodał, że przedmiotowa sprawa była omawiana na posiedzeniu Zarządu w dniu 31 maja br.
 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do przeanalizowania możliwości udostępnienia lokalu w placówkach oświatowych.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z prośbą o udzielenie pełnomocnictw dla Pana Zenona Kubickiego (Przedstawiciela firmy: Biuro Projektowo Wykonawcze „Drogi i Ulice”), do uzyskania warunków technicznych, opinii, postanowień i decyzji oraz map sytuacyjno-wysokościowych, własnościowych i wypisów z ewidencji gruntów, w tym działek sąsiadujących z projektowanymi inwestycjami pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka” oraz pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie”. Pani Anna Leżańska dodała, że pełnomocnictwa zostaną udzielone na okres opracowania i zatwierdzenia projektów decyzją o pozwoleniu na budowę w/w zakresu. Treść pełnomocnictw stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictw Panu Zenonowi Kubickiemu w przedstawionym wyżej zakresie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z Protokołem Nr 10/2017 (załącznik nr 11), Nr 11/2017 (załącznik nr 12), Nr 12/2017 (załącznik nr 13) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Dodała, że naprawa pojazdów jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe protokoły.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 14) zawierające prośbę o przekazanie na rzecz placówki popiersia Stanisława Staszica, które obecnie znajduje się przed budynkiem byłego III Liceum Ogólnokształcącego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie popiersia na rzecz I LO.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie dwóch grawertonów okolicznościowych dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego oraz dla Parafii Chrystusa Światłości Świata w Majkowie z okazji jubileuszu 30-lecia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                          Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska…………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      B. Krawczyńska……………
 
Załączników 14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości,
Załącznik nr 6 – informacja uzupełniająca Dyrektora ZOZ, z dnia 27.04.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 05.06.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 06.06.2017 r.,
Załącznik nr 9 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 06.06.2017 r.,
Załącznik nr 10 - pełnomocnictwa
Załącznik nr 11 – protokół nr 10/2017
Załącznik nr 12 - protokół nr 11/2017
Załącznik nr 13 - protokół nr 12/2017
Załącznik nr 14 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 29.05.2017 r.,

Protokol_nr_25 (536kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (6 czerwca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (20 czerwca 2017, 15:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549