Protokół Nr 20 z dnia 5 maja 2017 roku

Protokół Nr 20/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 maja 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Paweł Perkowski                                           - Dyrektor PCPR

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
3. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) ustanowienia trwałego zarządu,
b) wygaśnięcia trwałego zarządu do części nieruchomości.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej za rok 2016.
6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2016.
7. Przyjęcie informacji na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2016.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
9. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035, (załącznik nr 2)

Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 6.000zł na zadaniu „„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu
w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Po otwarciu ofert na wykonanie zadnia, okazało się, że najniższa z nich przekracza kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie powiatu, w związku z czym niezbędne jest jej zwiększenie.
2. Z ponownego wprowadzenia przedsięwzięcia „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych
nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” o łącznych nakładach w wysokości 2.923.943zł, limicie wydatków w 2017 roku oraz limicie zobowiązań – 5.406zł w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia nakładów na przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”.
3.Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 70.000zł na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek” w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Bliżyn
4.Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 200.000zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465” w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Łączna.
5.Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 5.000zł na projekcie „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Konieczne jest zabezpieczenie środków na ewentualne różnice kursowe związane z realizacją projektu.
6.Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 177.553zł wskutek wprowadzenia zmian:
 • Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2017r – wprowadzenie dotacji z Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 50.000zł na utrzymanie biblioteki pedagogicznej 
 • Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2017r – zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 16.600zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 11.844zł, na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców wynikających z Karty Polaka – 16.500zł 
 • projektem uchwały Rady Powiatu – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem stawki za utrzymanie jednego pensjonariusza – 82.609zł
7.Ze zwiększenia wydatków bieżących o 178.265zł wskutek zmian opisanych w powyższym punkcie oraz poprzez przeniesienie kwoty 712zł z wydatków inwestycyjnych na zakup przyczepki do samochodu.
8.Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 276.000zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 6.000zł, które nie będą wykorzystane na wydatki niewygasające w 2016 roku i przeznaczenie ich na zwiększenie planu na zadaniu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku -Kamiennej” oraz wprowadzenia kwoty 270.000zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Bliżyn i Łączna na inwestycje drogowe.
9.Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 275.288zł poprzez zmianę opisaną powyżej oraz poprzez przeniesienie kwoty 712zł z zakupów inwestycyjnych – zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Technicznych – na wydatki bieżące.
Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały jednogłośnie.
 
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.    Z wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 6.000zł, które nie zostaną wykorzystane na wydatki niewygasające w 2016 roku i przeznaczenie ich na zadanie „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Po otwarciu ofert na wykonanie zadania, okazało się, że najniższa z nich przekracza kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie powiatu. W celu podpisania umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu o powyższą kwotę. 
2.    Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu usług utrzymania mieszkańców w placówce o kwotę 82.609zł  i przeznaczenie ich na działalność jednostki. Zmiana wynika z przeliczenia dochodów po ogłoszeniu stawki określonej Zarządzeniem Starosty Skarżyskiego na jednego mieszkańca wyliczonej na podstawie faktycznego wykonania planu wydatków za rok poprzedni. 
3.    Umów z Gminą Bliżyn i Gminą Łączna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu i tak:
-     na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek” otrzymano kwotę 70.000zł
-     na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465” – otrzymano kwotę 200.000zł
4.    Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ponownego wprowadzenia do budżetu zadania „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków gm. Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul. Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” w związku z koniecznością ostatecznego uregulowania stanów prawnych dotyczących nieruchomości pod inwestycją. Niezbędna na ten cel kwota 5.406zł zostaje przeniesiona ze środków zaplanowanych na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej  oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”.
5.    Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 5 maja 2017r informującego o rezygnacji   z realizacji wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna zadania utrzymania zieleni przy drogach publicznych. W związku z tym, dotychczas planowaną w formie dotacji dla Gminy, kwotę 65.000zł przenosi się do planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych.
6.    Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 24 kwietnia 2017r w sprawie konieczności zabezpieczenia kwoty 5.000zł na wydatki niekwalifikowalne wynikające z różnic kursowych, związane z realizacją projektu „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
7.    Pism Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2017r    i 13 kwietnia 2017r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami  w wysokości 2.900zł w ramach realizacji zadań powiatu z zakresu turystyki, kultury  i promocji. W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pism Zespołu Szkół Technicznych z dnia 19 i 20 kwietnia 2017r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1.782zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki do samochodu, na wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników oraz w ramach wydatków związanych z realizacją projektu „Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych”.
2. Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 20 kwietnia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.805zł w związku z zamiarem zawarcia umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa, ochrony danych i systemów informatycznych (400zł) i na zwiększony odpis na ZFŚS (1.405zł)
3. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie zabezpieczenia planu wydatków na zwiększony odpis na ZFŚS. Brakująca kwota wynosi 1.923zł.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      ustanowienia trwałego zarządu, (załącznik nr 5)

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 73/7 (obręb 0004 Kamienna, arkusz 31) o powierzchni 0,0015 ha.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową decyzję jednogłośnie.
 
b)     wygaśnięcia trwałego zarządu do części nieruchomości. (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił decyzję Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do części nieruchomości. Poinformował, że postanawia się wygasić trwały zarząd ustanowiony Decyzją nr 1 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16.12.2003 r. znak: OR-II-0063-3/1/2003 na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 82 w odniesieniu do części nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej (obręb 0004 Kamienna, arkusz 31), jako działka nr 73/8 o pow. 0,0572 ha (powstała z podziału działki nr 73/2 o pow. 0,9542 ha), oraz działka nr 73/10 o pow. 0,0783 ha (powstała z podziału działki nr 73/5 o pow. 0,3348 ha).
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową decyzję jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. (załącznik nr 7)
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. Poinformowała, że w 2016 r. współpraca Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w formie finansowej i pozafinansowej. Pozafinansowe formy współpracy to:
 •   wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,
 • konsultowanie projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
 • nieodpłatne udostępnianie lokali stanowiących własność Powiatu na organizowane przez podmioty przedsięwzięcia o charakterze okazjonalnym, 
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów w skali lokalnej i krajowej, 
 • zawieranie umów partnerskich w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć, 
 • współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, 
 • promocja działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczanie na stronach internetowych Powiatu, na wniosek organizacji lub podmiotu, informacji dotyczących realizowanych przez te organizacje i podmioty inicjatyw.
Pani Bogusława Krawczyńska dodała, że w 2016 roku w ramach współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi zadysponowano środki w wysokości 306.846,00 zł. w tym: Finansowa forma współpracy Kwota zadysponowana w 2016 r. Dofinansowanie zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury oraz w zakresie sportu 32.570,00 zł. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.500,00 zł.   Dofinansowanie zadań realizowanych w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów” w zakresie kultury oraz w zakresie sportu 5.650,00 zł. Współfinansowanie zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 60.000,00 zł. Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 59.826,00 zł. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu skarżyskiego 133.300,00 zł. OGÓŁEM 306.846,00 zł.
 
Ponadto dodała, że w 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznaczył kwotę 112.581,27 zł.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotowe sprawozdanie.
 
Ad. pkt. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej za rok 2016. (załącznik nr 8)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pana Pawła Perkowskiego. Dyrektor przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2016. Poinformował, że w 2016 roku w skład PCPR wchodziły następujące działy: księgowo-organizacyjny, zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, świadczeń i pomocy instytucjonalnej, do spraw osób niepełnosprawnych oraz powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej
I: RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Dyrektor poinformował, że w 2016 roku funkcjonowały następujące rodziny zastępcze:
· zawodowe: 2 w tym jedna o charakterze pogotowia rodzinnego,
· niezawodowe: 36
· spokrewnione: 85
· 1 rodzinny dom dziecka, dla 8 wychowanków
łącznie funkcjonowały 124 rodziny, w których przebywało 176 dzieci. Łączna kwota świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosła 1 535 372,70 zł.
II: INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA:
Dyrektor przypomniał, że na terenie powiatu funkcjonuje Zespół Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” przeznaczony dla 30 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2016 roku wynosił 3 616,42 zł. W 2016 roku 44 wychowanków z terenu powiatu skarżyskiego zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
III: USAMODZIELNIENIA
Dyrektor poinformował, że w 2016 roku w rodzinach zastępczych łączna kwota przeznaczona na usamodzielnienia wychowanków wyniosła 266 864,34 zł. Natomiast
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych łączna kwota przeznaczona na usamodzielnienia wychowanków wyniosła 137 970,34 zł.
IV: EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ –Dyrektor przedstawił jak kształtowała się w 2016 roku:
 •  zaległości rodziców biologicznych – 2 074 553,87 zł.,
 • kwoty umorzone – 2 865 001,01 zł., 
 • tytuły wykonawcze – 120 535,60 zł., 
 • wpłaty rodziców biologicznych – 575,79 zł.
V: INTERWENCJA KRYZYSOWA – Dyrektor poinformował, że do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 339 osób:
·                              osoby doznające przemocy – 59,
·                              osoby stosujące przemoc – 38,
·                              problemy wychowawcze – 41,
·                              młodzież z nadzorem kuratora – 9,
·                              problemy w związkach – 18,
·                              żałoba – 4,
·                              kryzys egzystencjonalny – 77,
·                              zagrożenie samobójstwem – 0,
·                              problemy w rodzinach zastępczych – 21,
·                              inne – 72
Dyrektor dodał, że w 2016 roku zostało założonych 11 niebieskich kart, 1466 osób skorzystało z wsparcia indywidualnego, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy ukończyło 9 spośród 21 osób, które go rozpoczęło. Przez cały rok prowadzone były działania profilaktyczne.
VI: POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – w tym zakresie dofinansowano:
 • turnusy rehabilitacyjne: 300 wniosków zostało objętych dofinansowaniem, łączna  kwota  dofinansowania: 312 829,00 zł.
 •   likwidacja barier:
·           likwidacja barier architektonicznych – 68 622,00 zł.,
·           likwidacja barier w komunikowaniu się – 11 238,00 zł.,
·           likwidacja barier technicznych – 18 104,00 zł.
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 374 006,82 zł.
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 15 500,00 zł.
Dyrektor dodał, że na rzecz osób niepełnosprawnych funkcjonują także Warsztaty Terapii Zajęciowej mieszczące się przy ul. Równoległej 23 i przy ul. Kościuszki 38 w Skarżysku-Kamiennej.
Ponadto w 2016 roku realizowany był pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, którego celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji oraz akcje i szkolenia.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2016. (załącznik nr 9)
Dyrektor PCPR - Pan Paweł Perkowski wyjaśnił, że ocena zasobów pomocy społecznej jest jednym z narzędzi służących do planowania działań z zakresu tworzenia systemu wsparcia i pomocy społecznej. Następnie Dyrektor przedstawił zebranym przedmiotowy dokument. W dalszej części posiedzenia została poruszona kwestia hostelu dla małoletnich z opiekunem mieszczącego się w ZPWiIK „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej. Wicestarosta – Pan Artur Berus wyjaśnił, że w miesiącu kwietniu wpłynęło pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przypominające o konieczności dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Skarżysku-Kamiennej do standardu, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W trakcie dyskusji ustalono, że Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w porozumieniu z Dyrektorem PCPR na kolejnym posiedzeniu przedstawi propozycję rozwiązania problemu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok.
 
Ad. pkt. 7. Przyjęcie informacji na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2016. (załącznik nr 10)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym przedmiotowy dokument.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie informację na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2016.
 
Ad. pkt. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo najemcy lokalu użytkowego nr 233 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 11), w którym poinformował o rozwiązaniu umowy Nr 14/IM/2016 z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 12) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej, jako działka nr 1/13 o powierzchni 0,1310 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 79), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Prostej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.
 
W związku z pozbawieniem kategorii drogi powiatowej ul. Towarowej w Skarżysku-Kamiennej i zaliczeniem do kategorii drogi gminnej, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13). Poinformowała, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie ostatecznego rozliczenia tj. wyksięgowania dokumentacji projektowej zaksięgowanej w księgach Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie jej zlikwidowanie. Pani Anna Leżańska poinformowała, że Gmina Skarżysko-Kamienna nie jest zainteresowana przejęciem nieodpłatnie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Towarowej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do zajęcia stanowiska
w przedmiotowej sprawie i przedstawienia go na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła sprawę dotyczącą pojazdu marki Mercedes-Benz rok produkcji 2002, znajdującego się na parkingu strzeżonym. Wyjaśniła, że orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego ww. pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Dodała, że zdaniem Urzędu Skarbowego podatek ten winien zostać opłacony przez nabywcę pojazdu sprzedanego przez Powiat Skarżyski. Wobec powyższego Pani Anna Leżańska zaproponowała, aby przekazać sprawę do Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, celem przeznaczenia pojazdu do sprzedaży w drodze licytacji. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 14).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż powyższego pojazdu w drodze otwartej licytacji.
 
 
Ad. pkt. 9. Sprawy różne.
 

W związku z otrzymanym zaproszeniem na jubileusz 60-lecia Parafii rzymskokatolickiej Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku-Kamiennej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup grawertonu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup grawertonu. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do realizacji powyższego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w związku z wyjazdem na XXI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w dniach 10-12 maja br. zostało ustalone, że transport zostanie zorganizowany i zapewniony przez Powiat Kielecki. Starosta wyjaśnił, że koszty transportu zostaną podzielone proporcjonalnie, a następnie zostanie wystawiona przez Powiat Kielecki nota księgowa.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że 4 maja br. odbyła się Gala Finałowa I edycji Konkursu Floriany. W związku z powyższym odczytał zebranym nominację w I Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2017 w kategorii sport, rekreacja i turystyka.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że wpłynęło kilka pism z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację oraz nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia intencyjnego pomiędzy American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej dotyczącego współpracy w celu zapewnienia opieki zdrowotnej z zakresu kardiologii i kardiologii inwazyjnej społeczności Powiatu Skarżyskiego i okolicznych powiatów. (porozumienie intencyjne stanowi załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że umowa dotycząca centralizacji w zakresie Vat zakończyła się 25 marca br. W związku z powyższym Skarbnik zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego (PIT i VAT).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą, która zostanie wyłoniona w zapytaniu ofertowym.
 
Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do przygotowania kompletnej informacji dotyczącej:
 • posiadanych lub będących w opracowaniu dokumentacji,
 • listy zadań inwestycyjnych wraz z szacunkowym kosztorysem wszystkich zadań, które są przygotowane i mogą być realizowane w latach 2018-2020.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
      Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
     Anna Bugajska                                                                    Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
 
Załączników: 15
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 5 – Decyzja Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
Załącznik nr 6 - Decyzja Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do części nieruchomości,
Załącznik nr 7 – sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
Załącznik nr 8 – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej za rok 2016,
Załącznik nr 9 – ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok,
Załącznik nr 10 – informacja na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2016,
Załącznik nr 11 – pismo najemcy lokalu nr 233 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 12 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 26.04.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 19.04.2017r.,
Załącznik nr 15 – porozumienie intencyjne

Protokol (598kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (5 maja 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (5 czerwca 2017, 14:10:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442