Protokół Nr 21 z dnia 15 maja 2017 roku

Protokół Nr 21/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 maja 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Pism Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 5 i 8 maja 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 16.500zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych (15.000zł) oraz na szkolenia pracowników (1.500zł),
2.      Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 8 maja 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.113zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3.      Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 8 maja 2017r w sprawie zwiększenia planu wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 2.568zł poprzez przeniesienie planu pomiędzy paragrafami,
4.      Pisma Zespołu Szkół im.H. Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 25 kwietnia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w wysokości 16.220zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia z osobą zastępującą pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, na wykonanie remontu kotłowni gazowej oraz na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kursy zawodowe,
5.      Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 9 maja 2017r w sprawie zabezpieczenia kwoty 500zł na koszty postępowania sądowego.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 3), który w związku z przygotowanym audytem energetycznym dla budynku Bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie ostatecznego zakresu tej inwestycji. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z opracowanym audytem energetycznym przewiduje się ocieplenie ścian poniżej i powyżej terenu, ocieplenie stropu zewnętrznego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę pieca gazowego na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz zastosowanie wentylacji z rekuperacją. Koszt brutto tego zakresu zgodnie z audytem i przygotowanym kosztorysem szacunkowym wynosi 856 263,42 zł. Ponadto zgodnie z zapytaniem ofertowym przygotowany został kosztorys szacunkowy na wymianę pokrycia dachowego (119 178,40 zł. brutto) oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (18 131,77 zł. brutto). Całkowity szacunkowy koszt robót zgodny z zakresem zapytania ofertowego to 993 573,59 zł. brutto. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami p.poż. przygotowany został również przez Dyrektora ZPEW kosztorys na wydzielenie klatek schodowych na kwotę 257 103,64 zł. Dodatkowo wykonane zostały kosztorysy szacunkowe na wymianę oświetlenia (wewnątrz i na zewnątrz budynku) – koszt szacunkowy to 51 369,14 zł. brutto oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej – koszt szacunkowy 128 466,71 zł. brutto.
Zarząd Powiatu postanowił, że zakres powyższej inwestycji będzie obejmował zarówno przedsięwzięcia określone w zapytaniu ofertowym jak również elementy dodatkowe wskazane w piśmie, na łączną kwotę 1 430 513,08 zł. W związku z powyższym ustalono, że wystosowane zostanie pismo do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zaleceń p.poż. w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że w związku z koniecznością wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego opracowany został projekt partnerski „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowany z Funduszy Europejskich, który zakłada wdrożenie EDM w placówkach objętych projektem. Następnie przedstawił pisma Dyrektorów Obwodu Lecznictwa Kolejowego (załącznik nr 4) oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy (załącznik nr 5) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. Wicestarosta poinformował, że udział jednostek w projekcie jest konieczny, natomiast w kwestii zabezpieczenia środków własnych przygotowane zostanie pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie określenia kwoty jaką powinny zabezpieczyć jednostki do realizacji projektu. Zdaniem Wicestarosty na chwilę obecną projekty są wysoko przeszacowane.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (załącznik nr 6) w sprawie konieczności dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w Skarżysku-Kamiennej do wymagań określonych w ustawie  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wicestarosta wyjaśnił, że przedmiotowa sprawa dotyczy liczby dzieci umieszczonych w placówkach  oraz zakazu umiejscawiania na jednej nieruchomości gruntowej i w jednym budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej z inną jednostką organizacyjną pomocy społecznej (art. 106 ust. 2a). Następnie Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiającym propozycję podjęcia działań w tym zakresie, stanowiącym jednocześnie odpowiedź na pismo Wojewody Świętokrzyskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązania zaproponowane w piśmie Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko robotnika do prac lekkich. Wyjaśniła, że powyższe podyktowane jest dłuższą nieobecnością obecnego pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pani Katarzyna Bilska dodała, że ze względu na prace konserwatorskie wewnątrz i wokół budynku szkoły, mające na celu przestrzeganie zasad BHP i utrzymanie stanu budynku prośba Dyrektora jest zasadna.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o bezpłatne zorganizowanie transportu dla młodzieży szkolnej z I LO biorącej udział w XXV Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych z Okręgu Świętokrzyskiego. Poinformowała, że etap okręgowy odbędzie się 27 maja br. w Sandomierzu. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby wzorem lat ubiegłych udostępnić busa będącego na stanie ZPE-W.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie busa z ZPE-W.
 
W związku z planowanymi na dzień 21 maja br. uroczystościami kombatanckimi na Cmentarzu Partyzanckim na osiedlu Pogorzałe, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (załącznik nr 9). Poinformowała, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o dofinansowanie organizacji przedmiotowej uroczystości kwotą 300 zł. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup wiązanki oraz przygotowanie posiłku dla uczestników uroczystości.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie powyższej uroczystości kwotą 300 zł. Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone z planu finansowego Wydziału Promocji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wytypowanie kandydatów do Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Następnie zaproponowała, aby przygotować wniosek o przyznanie w/w nagrody dla Pani Marzeny Sali – Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.
Ponadto, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował złożenie wniosku dla Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.
W świetle powyższego, Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wytypowanie wyżej wskazanych kandydatów:
1)      Pani Marzena Sala – Dyrektor PCRE
- za głosowały 4 osoby: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska i Pani Anna Leżańska.
2)   Pani Halina Sieczka – Dyrektor ZSSU
- za głosowało 5 osób: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu postanowił złożyć wnioski o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora PDRE – Pani Marzeny Sali oraz Dyrektora ZSSU – Pani Haliny Sieczki.
 
W związku z organizacją jedenastego plebiscytu na najpopularniejszego nauczyciela roku 2016/2017 „Belfer Roku”, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” (załącznik nr 11). Wyjaśniła, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o patronat powyższej imprezy oraz wsparcie finansowe w wysokości 615 zł. brutto, które zostanie przeznaczone na organizacje plebiscytu. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że gala wręczenia nagród odbędzie się 31 maja br. w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
W drodze przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska), przy 1 głosie wstrzymującym (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski), Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe, pod warunkiem, że kwota 615 zł. brutto jest to całkowity koszt dofinansowania plebiscytu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z przygotowaną przez Wydział Edukacji analizą wydatków rzeczowych poniesionych w 2016 roku na utrzymanie szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Skarżyskiemu (załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym dokumentem oraz postanowił dokonać jego analizy na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………...
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
 
 
Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 12.05.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego, z dnia 09.05.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy, z dnia 09.05.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia14.04.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 08.05.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej, z dnia 05.05.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z dnia 08.05.2017 r
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 05.05.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismem Redaktora Naczelnego „Echa Dnia”, z dnia 21.04.2017 r.,
Załącznik nr 12 – analiza wydatków rzeczowych poniesionych w 2016 roku na utrzymanie szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Skarżyskiemu.

Protokol Nr 21 (661kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (15 maja 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (29 maja 2017, 11:39:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457