Protokół Nr 19 z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Protokół Nr 19/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 26 kwietnia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017.
2.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2016.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI- (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Sekretarza Powiatu.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI- (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2016.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017 (załącznik nr 2)
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że w dniu 21.03.2017 roku wpłynęło pismo z prośbą o ujęcie w harmonogramie dyżurów nocnych nowo otwartej w Skarżysku-Kamiennej Apteki „Supernowa”. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017 wynikających z dołączenia nowej Apteki „Supernowa” oraz przypisaniu jej obowiązku pełnienia dyżurów nocnych. Wicestarosta dodał, że po włączeniu nowej apteki do harmonogramu dyżurów nocnych (określonego w Załączniku Nr 2) od czerwca br. zmianie ulegną także terminy dyżurów nocnych poszczególnych aptek dotychczas ujętych w powyższym harmonogramie. Ponadto zmieniły się godziny pracy Apteki „Codziennej” w Skarżysku-Kamiennej. Wicestarosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Wójta Gminy Bliżyn, Wójta Gminy Łączna oraz Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI- (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że w związku z zamiarem przystąpienia przez Powiatowy Urząd Pracy jako Partner Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej w ramach konkursu ogłoszonego przez WUP Kielce, zwrócono się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora PUP. Następnie Sekretarz przedstawiła zakres pełnomocnictwa oraz dodała, że głównym zadaniem PUP w projekcie będzie sfinansowanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla czterech uczestników projektu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
 
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2016 (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowego dokumentu zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2016 oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania nowego Programu na lata 2017-2022.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęło pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 5) z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie stażysty na okres jednego miesiąca, po zakończeniu stażu, na stanowisku konserwatora budynków.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utrzymanie zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2017/2018 na dotychczasowym poziomie, tj. 4 etaty. Poinformowała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora. Zdaniem Pani Katarzyny Bilskiej przed podjęciem decyzji w tej sprawie należy zapoznać się z rozstrzygnięciem  przetargu na internat oraz pomieszczenia użytkowane przez Fundację Św. Marcina jak i naboru na rok szkolny 2017/2018. Zaproponowała aby zobowiązać dyrektora ZS w Suchedniowie do poinformowania Zarządu o wynikach przetargu oraz o planowanych działaniach w zakresie oszczędności.
Zarząd Powiatu przychylił się do rozwiązania zaproponowanego przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że wpłynęło pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 7) z prośbą o wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Kopernika o powierzchni 76 m2 po cenie 85 zł. za 1 m2 przejmowanej działki. Wyjaśniła, że jest to kwota jaką wynegocjowano na spotkaniu z osobami będącymi właścicielami działek znajdujących się przy ul. Kopernika. Dodała, że należna kwota w wysokości 6 460 zł. została zabezpieczona w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że wpłynęło pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej (załącznik nr 8) informujące o błędnym rozliczaniu przez Celsium ciepła dostarczanego dla DPS. Pomyłka polegająca na rozliczaniu DPS według niewłaściwej grupy taryfowej spowodowała wyższe niż należne opłaty. W związku z dokonaną nadpłatą dyrektor DPS otrzymał propozycję odszkodowania. Spółka zaproponowała zwrot nadpłaconej kwoty za okres trzech lat w wysokości 26 175,47 zł. Ponadto proponuje utworzenie funduszu marketingowego na pokrycie potrzeb DPS. Na ten cel proponuje przeznaczyć 5 000 zł. rocznie + VAT przez okres minimum 5 lat. Wicestarosta wyjaśnił, że z pism przedstawionych przez dyrektora DPS wynika, że błędne naliczanie opłaty za ciepło trwało od listopada 2001 r. i skorygowane zostało dopiero w fakturach za styczeń i luty br. W świetle powyższego dyrektor DPS zwrócił się do Zarządu o wyrażenie zgody na zawarcie ugody na warunkach zaproponowanych przez firmę Celsium. Następnie Wicestarosta poinformował, że Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem wskazali, że przed przystąpieniem do rozmów na temat odszkodowania Dyrektor DPS powinien zwrócić się do Celsium o ustalenie wysokości nadpłaty za ciepło dokonanej przez DPS w okresie 16 lat. Wicestarosta wyjaśnił, że uzyskanie tej informacji pozwoli ustosunkować się do propozycji ugody przedstawionej przez Celsium i określić dalsze postępowanie w sprawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł stanowisko wskazane wyżej przez Naczelników.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych(załącznik nr 9) informujące, że zostały złożone trzy oferty na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej”. Poinformowała, że na w/w zadanie została zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 600 tys. zł. natomiast wszystkie oferty znacznie przewyższają zabezpieczoną kwotę.
W związku z brakiem środków finansowych, decyzją Zarządu postanowiono unieważnić przedmiotowy przetarg.
 
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
          Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
 
    Agnieszka Góralczyk                                                                     Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………
2.      A. Leżańska ………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
 
 
Załączników 9:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały
Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017.
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI- (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
Załącznik nr 4 – sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2016,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 25.04.2017
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie, z dnia 18.04.2017
Załącznik nr 7 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 12.04.2017
Załącznik nr 8 – pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej, z dnia 11.04.2017
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 26.04.2017

Protokół Nr 19.pdf (529kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (26 kwietnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 maja 2017, 09:41:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426