Protokół Nr 18 z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Protokół Nr 18/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 19 kwietnia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”,
c)    ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
d)   ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
e)    ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
f)    ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.108.2017 z dnia 7 kwietnia 2017r
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 16.600zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny w łącznej wysokości 4.160zł zostaje zabezpieczony z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.56.2017 z dnia 9 marca 2017r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 11.844zł na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.115.2017 z dnia 13 kwietnia 2017r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 16.500zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.
4. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 11 kwietnia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy planem wydatków Starostwa Powiatowego a jednostkami oświatowymi na wypłatę dofinansowania do dokształcania nauczycieli przyznanych przez Starostę Skarżyskiego na posiedzeniu komisji kwalifikującej wnioski nauczycieli, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2017r.
5. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 1.000zł pomiędzy paragrafami w ramach realizacji zadań promocyjnych powiatu.
6. Przeniesienia kwoty 10.000zł na wykonanie operatów szacunkowych w ramach realizacji zadań Skarbu Państwa z zaplanowanych z dotacji wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania. Jednocześnie ta sama kwota przeniesiona jest z kosztów energii na uzupełnienie tych wynagrodzeń ze środków własnych powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z powyższym dokumentem.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
c)    ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
Z uchwałą w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła skład Komisji konkursowej.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
d)   ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią uchwały. Następnie Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o zmianę składu Komisji konkursowej. Zaproponowała, aby w miejsce Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej został wpisany Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie przedmiotową uchwałę. Jednocześnie, Zarząd przychylił się do wniosku Pani Katarzyny Bilskiej o zmianę składu Komisji.
e)    ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała zebranym przedmiotową uchwałę. Następnie przedstawiła skład Komisji konkursowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
f)    ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. (załącznik nr 7)
Uchwałę zreferowała zebranym Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Następnie zwróciła się z wnioskiem o zmianę składu Komisji konkursowej. Zaproponowała, aby w miejsce Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej został wpisany Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie. Jednocześnie, Zarząd przychylił się do wniosku Pani Katarzyny Bilskiej o zmianę składu Komisji.

Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że otrzymał od Starosty Kieleckiego - Lidera projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”, projekt Porozumienia w sprawie rozwiązania Porozumienia Partnerskiego z dnia 21 maja 2015 r., celem akceptacji jego treści lub wniesienia ewentualnych uwag. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8)
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie porozumienia z dnia 21 maja 2015 r. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do podpisania stosownego rozwiązania. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przesłania decyzji Zarządu, Staroście Kieleckiemu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 9) o wydanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, na czas nieoznaczony, w odniesieniu do niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 73/7 o powierzchni 0,0015 ha. Dodał, że przedmiotowa nieruchomość będzie wykorzystywana na cele statutowe I LO w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił kolejny wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do części nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 73/8 o powierzchni 0,0572 ha oraz nr 73/10 o powierzchni 0,0783 ha. Dodał, że przedmiotowa część nieruchomości stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym (załącznik nr 11) zawierające prośbę o sfinansowanie wyjazdu do Racławic 23 kwietnia br. na XXIII Wybory Chłopa Roku 2017. Wyjaśniła, że Koło zakwalifikowało się do turnieju i wystawiło przedstawiciela, który będzie ubiegał się o powyższy tytuł.
Z uwagi na fakt, że środki finansowe na wsparcie organizacji pozarządowych zostały rozdysponowane w trybie konkursowym, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.

Ad. pkt. 3. Sprawy różne
.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła Porozumienie Ramowe (załącznik nr 12) pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Gminą Suchedniów, a Powiatem Skarżyskim dotyczące współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578 T na terenie Gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że przedmiotowe porozumienie zostało wspólnie przygotowane i zaakceptowane przez radców prawnych Zarządu Dróg Powiatowych jak i Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie.
Zarząd Powiatu zaakceptował treść przedmiotowego porozumienia. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora ZDP do przekazania porozumienia, Burmistrzowi Suchedniowa.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                   Jerzy ŻmijewskiPodpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników: 12
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia
i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia
i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia
i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia
i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 13.04.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 19.04.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 19.04.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym z dnia 14.04.2017 r.,
Załącznik nr 12 – Porozumienie Ramowe w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko - Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową
nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów – zmiana przebiegu drogi powiatowej.
 
 
Protokol (533kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (11 maja 2017, 15:17:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 607