Protokół Nr 17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Protokół Nr 17/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 kwietnia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”
2.    Przyjęcie zbiorczego sprawozdania z zawartych umów zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o podjęcie dwóch uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)    zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”,
c)      ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości,
d)      ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
2.  Przyjęcie zbiorczego sprawozdania z zawartych umów zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad pkt. 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
 
 
1. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2017r w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.050zł w ramach realizacji zadań promocyjnych powiatu,
2. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 28 marca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 200zł w celu zapłaty podatku VAT w przypadku nie uregulowania należności przez kontrahenta.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c) ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości, (załącznik nr 4)
d) ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości (załącznik nr 5)

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował zebranym przedmiotowe uchwały oraz zapoznał z treścią ogłoszeń stanowiących załączniki do powyższych uchwał.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie zbiorczego sprawozdania z zawartych umów zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (załącznik nr 6)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych ze zbiorczym sprawozdaniem z zawartych umów zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Skarżyski jest podmiotem tworzącym. Poinformował, że:
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej z tytułu najmu oraz dzierżawy aktywów trwałych osiągnął w 2016 roku dochód w łącznej wysokości 137.735,04 zł.,
  • Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej z tytułu najmu oraz dzierżawy pomieszczeń i sprzętu medycznego osiągnął w roku 2016 wynik finansowy w wysokości 224.973,59 zł., 
  • Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej z tytułu najmu pomieszczenia o powierzchni 20,25 m2 osiągnął w roku 2016 wynik finansowy w wysokości 4.800,00 zł.
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy dokument jednogłośnie. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora ZOZ do uzupełnienia sprawozdania o informację dotyczącą powierzchni wynajmowanej przez „Expol-Bis” oraz o analizę umów zawartych z Centrum Dializa Sp. z o.o. Sosnowiec, które w ocenie Zarządu są relatywnie niższe w stosunku do pozostałych umów. 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 7) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej, jako działka nr 65/8 o powierzchni 0,0170 ha (obręb 0003 Place, arkusz mapy 22), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycie przez Powiat Skarżyski przedmiotowej nieruchomości nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. Przedmiotowa działka znajduje się w całości w liniach rozgraniczających ul. Tysiąclecia stanowiącej z dniem 1 stycznia 1999 r. drogę powiatową zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Starostę - Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.

W związku z organizowanymi zawodami sportowymi przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych (załącznik nr 8). Poinformowała, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, celem przejazdu w dniach 11 i 21 kwietnia br. drużyny sportowej na w/w zawody. Dodała, że szczegóły użyczenia pojazdu zostały uzgodnione z Dyrektorem ZPEW.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9) z prośbą o wyrażenie zgody na formalne włączenie się Starostwa Powiatowego w realizację projektu, poprzez złożenie wniosku dot. wydania albumu „Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że projekt ma na celu zaprezentowanie bogactwa kulturowego powiatu skarżyskiego poprzez nawiązanie do tradycyjnych potraw regionu. Dodała, że we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu skarżyskiego zostanie wydany album promujący regionalne potrawy naszego regionu. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że Wydział będzie wnioskował o kwotę 20.000 zł., a wkład własny Starostwa wyniesie 2.829,00 zł. Jednocześnie w przypadku zgody Zarządu na włączenie się do w/w projektu, zajdzie potrzeba przyznania ryczałtu na samochód prywatny dla jednego pracownika, w związku z koniecznością częstych wyjazdów do gmin po godzinach pracy, w ramach realizacji projektu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na włączenie się Starostwa Powiatowego w realizację powyższego projektu. Ponadto, Starosta zapewnił o możliwości przyznania ryczałtu na samochód prywatny dla jednego pracownika urzędu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł. na organizację Festynu pt. „Koncertowo na Ludowo”. Dodała, że powyższa impreza odbędzie się 24 czerwca br. na Placu L. Staffa.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym Indywidualną diagnozę potrzeb Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 11).
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                           Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska…………
 
Załączników: 11
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości,
Załącznik nr 6 – zbiorcze sprawozdanie z zawartych umów zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Załącznik nr 7 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 07.04.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.04.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury z dnia 22.03.2017 r.,
Załącznik nr 11 – Indywidulana diagnoza potrzeb Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Protokol (540kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (11 kwietnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (11 maja 2017, 15:11:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516