Protokół Nr 16 z dnia 5 kwietnia 2017 roku

Protokół Nr 16/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 kwietnia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 2), który poinformował, że wpłynęło pismo Firmy Usługowo Handlowej MAX KOP Sebastian Jarosiński w sprawie sprzedaży części działki Nr 71 położonej przy ul. pl. Floriański 1 stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że wnioskodawca wyraził chęć kupna części działki Nr 71, przyległej do nieruchomości stanowiącej jego własność. Następnie Starosta poinformował zebranych, że na przedmiotowej części działki posadowiona jest studnia kablowa SK1 (światłowód wraz z kablem telefonicznym łączący budynek biurowy pl. Floriański 1 z budynkiem jednokondygnacyjnym będącym w użyczeniu Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Ponadto, przez działkę przebiega kabel elektryczny zasilający budynek biurowy pl. Floriański 1.
W drodze przeprowadzonego głosowania, 4 głosami przeciw (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska), przy 1 głosie za (Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska), Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę wnioskodawcy.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 3) informujące o aktualnych kwotach dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w 2017 r. Dodała, że powyższe kwoty dotacji kształtują się następująco:
1.    Liceum ogólnokształcące dla dorosłych w systemie zaocznym – 98,95 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Skarżyski)
2.    Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodach niemedycznych w systemie zaocznym – 95,51 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Skarżyski)
3.    Szkoła policealna dla młodzieży medyczna w systemie dziennym – 467,12 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Lubliniecki).
4.    Szkoła policealna dla dorosłych medyczna w systemie stacjonarnym – 567,63 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Lubliniecki).
5.    Szkoła policealna dla dorosłych medyczna w systemie zaocznym – 170,25 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Kutnowski).
Zarząd Powiatu zaakceptował aktualne kwoty dotacji. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się także do wniosku Wydziału Edukacji dotyczącego jednorazowego uregulowania w miesiącu kwietniu wyrównania dotacji za miesiące styczeń - marzec 2017 r.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zapoznała zebranych z ofertą  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ruchowo i Ich Rodzinom „PRAXIS” (załącznik nr 4) na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. Wyjaśniła, że zadanie dotyczy realizacji XXVI Festiwalu Piosenki, przeznaczonego dla uczniów i wychowanków placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 600 zł., natomiast wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota to 500 zł. Pani Bogusława Krawczyńska dodała, że w/w oferta wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku Publicznego na 2017 rok”, a wydział pozytywnie zaopiniował pod względem formalnym złożoną ofertę. Ponadto Wydział Promocji posiada środki finansowe na realizacje tego zadania.
Z uwagi na fakt, że sprawdziła się forma przyznawania środków finansowych w trybie małych grantów, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozważenie możliwości zwiększenia w budżecie środków finansowych na powyższy sposób wspierania organizacji pozarządowych.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku złożonego przez Stowarzyszenie „PRAXIS”. Jednocześnie, Zarząd poparł sugestię zgłoszoną przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 5) zawierającym prośbę o środki finansowe w wysokości 13000 zł. na zakup 15 używanych komputerów DELL do pracowni informatycznej. Wyjaśniła, że sprzęt będący na stanie ZST pochodzi z 2005 r., co uniemożliwia realizację wymogów określonych w podstawie programowej dla zawodu technik informatyk oraz uniemożliwia przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w oparciu o wytyczne sprzętowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Następnie Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby zobowiązać Dyrektora ZST do uaktualnienia zapotrzebowania sprzętowego i wprowadzenia aktualizacji do projektu zawodowego składanego do 21 kwietnia br. Natomiast w przypadku braku uzyskania dofinansowania powrócić do sprawy w sierpniu.
Zarząd Powiatu uznał, że wniosek Dyrektora jest zasadny i przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 stanowiska kierownika szkolnej pracowni informatycznej. Wyjaśniła, że w roku szkolnym 2017/2018 zaplanowane jest wprowadzenie elektronicznego dziennika, co związane jest z pracami administracyjnymi. Ponadto prowadzone będą szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi IT i obsługi elektronicznego dziennika. Pani Katarzyna Bilska przypomniała, że zgodnie z ustaleniami zarządu funkcja kierownika pracowni informatycznej może być utworzona w placówkach, które posiadają dobrą kondycję finansową.
Biorąc pod uwagę budżet szkoły i argumenty dyrektora, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Ad. pkt. 2. Sprawy różne.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Akademia Przedsiębiorczości przesłała ocenę partnerskiego projektu złożonego na konkurs w ramach Poddziałania 8.5.1. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przyczyną odrzucenia projektu było niespełnienie kryterium dostępu. W karcie oceny znajduje się sformułowanie, że projektodawca złożył wniosek w dniu 18.11.2016 r. natomiast w BIP Starostwa Powiatowego widnieje informacja, że diagnoza została zatwierdzona w dniu 28.11.2016 r. uchwałą Nr 187/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016/2023”. Stwierdziła, że zapis ten jest niezgodny z prawdą, ponieważ diagnozy indywidualne szkół, a wspomniany wyżej „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023” są to osobne dokumenty. Indywidualne diagnozy były przyjęte przez Zarząd Powiatu 14.04.2016 r. Informacja o przyjęciu została zamieszczona na stronie powiatu skarżyskiego w zakładce „edukacja” w dniu 07.09.2016 r. i stanowią załącznik nr 9 do protokołu nr 16/2016.
W związku z deklarowanym przez Akademię Przedsiębiorczości odwołaniem od wyniku konkursu, Zarząd zobowiązał się do przygotowania powyższej informacji i przekazania jej do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
 
W związku z zaprzestaniem pełnienia dyżurów nocnych przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne, Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał zebranym pismo (załącznik nr 7) skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące weryfikacji zgodności działalności powyższych podmiotów z obowiązującymi przepisami Prawa farmaceutycznego w zakresie dostępności świadczeń w porze nocnej, w ramach nadzoru sprawowanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
          Protokołowała                                                       Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                         Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników: 7
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 03.04.2017 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 03.04.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 04.04.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 03.04.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 05.04.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 05.04.2017 r.

Protokol (512kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (4 maja 2017, 12:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572