Protokół Nr 15 z dnia 30 marca 2017 roku

Protokół Nr 15/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 marca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie Autopoprawki z dnia 30 marca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Przyjęcie Autopoprawki z dnia 30 marca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie Autopoprawki z dnia 30 marca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. (załącznik nr 2)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany uwzględnione w autopoprawce wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”. W projekcie przyjęto rozdział zgodny z tematem projektu 85508 „Rodziny zastępcze”, jednak dochody wpłynęły w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach działu Pomoc społeczna.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotową Autopoprawkę.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uch   wale wynikają z:
1. Umowy nr 35/2017 z dnia 20 marca 2017r z Województwem Świętokrzyskim w sprawie dofinansowania przez województwo kosztów utrzymania biblioteki pedagogicznej w kwocie 50.000zł.,
2. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 21 marca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
3. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27 marca 2017r zwracającego się z prośbą o dokonanie przeniesień planu pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 3.412zł głównie na zwiększony odpis na ZFŚS i koszty postępowania sądowego,
4. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 900zł w ramach realizacji zadań powiatu w zakresie sportu.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 4). Poinformował, że przeprowadzony w dniu 24 marca br. przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych położonej przy ul. Sokolej zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym Naczelnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w wysokości niższej niż wartość nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę, nie niższej jednak niż 50% tej wartości.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie drugiego przetargu, obniżając cenę wywoławczą o 20%.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 5) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. Wyjaśniła, że termin posiedzenia Komisji zaplanowano na dzień 6 kwietnia br. o godz. 13:00.
Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do pracy w w/w Komisji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wzorem lat ubiegłych dyrektorzy Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych oraz Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zwrócili się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na utrzymanie dotychczasowej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (6+1). Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w stosunku do roku ubiegłego liczba uczniów w ZSS-U nieznacznie się zmniejszyła natomiast w przypadku ZST-M prowadzone są także zajęcia w systemie zaocznym. (pisma w tej sprawie stanowią załącznik nr 6,7).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wnioski dyrektorów przedstawione w pismach.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na kontynuację pełnienia przez panią Grażynę Burtnik stanowiska doradcy metodycznego dla przedmiotów zawodowych od 1 września br. Dyrektor podał w piśmie, że pani Grażyna Burtnik pełni tę funkcję w ostatnich 6 latach, a opinie dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli o jej pracy i potrzebie utrzymania takiej formy wsparcia szkół są pozytywne.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała zebranych, że wpłynęła oferta Stowarzyszenia Towarzystwa IMPULS (załącznik nr 9) na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. Zadanie dotyczy realizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej na terenie powiatu skarżyskiego oraz częściowo powiatu starachowickiego. Projekt realizowany pod nazwą „Powiatowy Rajd Rowerowy – jednośladem poznajemy region” wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na rok 2017” Pani Bogusława Krawczyńska wyjaśniła, że zadanie realizowane będzie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, od którego Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 100 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 2 tys. zł. Ponadto Wydział Promocji pozytywnie opiniuje złożoną ofertę pod względem formalnym i posiada środki na realizację zadania.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie projektu w kwocie wnioskowanej przez Stowarzyszenie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska powróciła do sprawy przekazania do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, dokumentacji dotyczącej ul. Towarowej (załącznik nr 10). Przypomniała, że przedmiotowa dokumentacja została zwrócona, gdyż w ocenie Prezydenta Miasta, Zarząd Dróg Powiatowych nie zachował prawidłowej formy jej przekazania. Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia decyzji w tej sprawie.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu oraz Główną Księgową ZDP do podjęcia działań w celu sfinalizowania przedmiotowej sprawy. Jednocześnie należy poinformować Zarząd o sposobie jej załatwienia.
 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację projektu Porozumienia Ramowego pomiędzy  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Gminą Suchedniów a Powiatem Skarżyskim (załącznik nr 11). Wyjaśniła, że porozumienie dotyczy wspólnej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania – tunelu kolejowego nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów.  Z uwagi na fakt, że przedmiotowe porozumienie nie zostało zaopiniowane przez radców prawnych zarówno ZDP jak i Urzędu Gminy w Suchedniowie zaproponowała, że zobowiąże dyrektora ZDP do dopełnienia tej formalności.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
Na tym zakończono posiedzenie.
       
           Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                                 Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników10:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka z dnia 30 marca 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24.03.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 23.03.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 27.03.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 27.03.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 28.03.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27.03.2017 r.
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10.03.2017 r.
Załącznik nr 11  - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.03.2017 r.
 
  Protokol (524kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (30 marca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (4 maja 2017, 12:43:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462