Protokół Nr 14 z dnia 22 marca 2017 roku

Protokół Nr 14/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 22 marca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 191/XXXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017,
b)   dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,
c)    zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
d)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
e)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
2.         Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
3.         Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok.
4.         Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.         Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.

Porządek posiedzenia po zmianie:

1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 191/XXXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017,
b)  dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,
c)  zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
d) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
e)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)  upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
3.  Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok.
4.  Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 191/XXXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017 (załącznik nr 2)
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał treść uchwały oraz uzasadnienie. Poinformował, że zarzuty skarżących nie znajdują oparcia w treści art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie doszło do naruszenia interesu prawnego skarżących, co sprawia, że wniosek o uchylenie Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017 jest niezasadny. Wicestarosta dodał, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ujęty w przedmiotowej uchwale został ustalony proporcjonalnie i adekwatnie na potrzeby zapewnienia ludności dostępu do usług farmaceutycznych, a podział tego obowiązku został przyjęty na jednakowych zasadach dla wszystkich aptek ogólnodostępnych usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b)   dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku (załącznik nr 3)
Z treścią uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że Świętokrzyski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował przedmiotową uchwałę.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
c)    zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała powyższą uchwałę. Wyjaśniła, że zgodnie z wnioskiem Radnych Rady Powiatu Skarżyskiego dotyczącym zmiany terminu składania wniosków o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, na mocy przedmiotowej uchwały wprowadza się zmianę terminu składania wniosków do dnia 31 marca. Ponadto dodała, że zmiana wymusza konieczność przedłużenia terminu określającego rozpatrzenie wniosku. Obie zmiany pozwolą na realizację zadania w kolejnym roku budżetowym.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
d)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 5)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.    Ze zmiany łącznych nakładów w przedsięwzięciach wieloletnich w związku
z naniesieniem faktycznego wykonania 2016 roku.
2.    Umowy z dnia 23 lutego 2017r o dofinansowanie projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dofinansowanie projektu wyniesie 888.764,24zł tj 92,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej w latach 2017-2018.
3.    Z pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14 marca 2017r w sprawie wprowadzenia do budżetu dwóch nowych zadań:
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie – 60.000zł (wykonanie dokumentacji projektowej) 
  • Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 30.000zł (wykonanie studium wykonalności)
Środki na ten cel pochodzić będą z tzw. „wolnych środków” powstałych po rozliczeniu środków z lata ubiegłych.
4.    Pism Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z 20 lutego 2017r oraz Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 lutego 2017r w sprawie przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017r.
5.    Pism Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 10 i 17 marca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 4.000zł na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia w ramach imprez sportowych – 900zł i na działania promocyjne – 3.100zł.
6.    Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 3 marca 2017r w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 100zł w związku z otrzymaniem darowizny na kieszonkowe wychowanków.
7.    Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 9 marca 2017r zwracającego się z prośbą o uwzględnienie całości łącznych nakładów zadania „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, uwzględniając środki z dofinansowania. Jest to wymóg drugiego etapu konkursu, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego oraz pokazanie całości nakładów planowanych do poniesienia w związku realizacją inwestycji.
8.    Decyzji wypłaty odszkodowania w wysokości 3.682,11zł w związku z uszkodzeniem stałych elementów budynku przy Placu Floriańskim wskutek zalania. Kwotę wprowadza się na zakup materiałów i usługi remontowe w celu naprawy zniszczeń.
9.    Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 23.02.2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków na realizację projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” w wysokości 21.784zł pomiędzy rokiem 2018 a 2017.Jest to zgodne z harmonogramem realizacji projektu.
10.    Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 16 lutego 2017r w sprawie zwiększenia planu wydziału w związku z przeprowadzonymi remontami w budynku Starostwa Powiatowego. Na ten cel przenosi się kwotę 10.000zł z nadwyżki w planie na dotacjach na renowację zabytków,
11.  Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeniesienia
z kosztów energii kwoty w wysokości 15.000 zł. na zakup samochodu dla jednostki.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały.
 
e)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 6)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają:
1.    Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej
nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” o łącznych nakładach - 64.748zł, limicie wydatków w 2017 roku oraz limicie zobowiązań – 30.000zł (wykonanie studium wykonalności).
2.    Ze zwiększenia łącznych nakładów o 4.210.502zł na zadaniu „Poprawa dostępu                w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, w związku z uwzględnieniem środków z dofinansowania. Jest to wymóg drugiego etapu konkursu, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego, który już mamy zabezpieczony, oraz pokazanie całości nakładów planowanych do poniesienia w związku realizacją inwestycji. 
3.    Ze zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o 21.784zł i zmniejszenia o tą samą kwotę limitu wydatków w 2018 roku w ramach realizacji projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego”. Jest to zgodne z harmonogramem realizacji projektu.
4.    Z wprowadzenia nowego projektu zgodnie z umową z dnia 23 lutego 2017r o dofinansowanie projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dofinansowanie projektu wyniesie 888.764,24zł tj 92,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej w latach 2017-2018.
5.    Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 803.860,35zł wskutek wprowadzenia zmian:
-     Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 8 marca 2017r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2.964zł, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 42.055zł, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 21.650zł oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na Dom Pomocy Społecznej - -18.589zł
-     Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 marca 2017r – wprowadzenie dotacji z Gminy Bliżyn w wysokości 5.000zł na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
-     projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie darowizny dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań w wysokości 100zł, otrzymanego odszkodowania 3.682,11zł oraz środków zewnętrznych na realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych 21.784zł i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 725.214,24zł
6.    Ze zwiększenia wydatków bieżących o 802.860,35zł wskutek zmian opisanych
w powyższym punkcie oraz poprzez przeniesienie z dotacji na zadania inwestycyjne związane z renowacją zabytków kwoty 14.000zł na wydatki bieżące przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o 15.000zł i przeniesienie ich na zakupy inwestycyjne.
7.    Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 91.000zł poprzez zwiększenie z „wolnych środków” zadań inwestycyjnych związanych z drogami powiatowymi o kwotę 90.000zł, wprowadzenie nowego zadania w kwocie 15.000zł dotyczącego zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Technicznych poprzez przeniesienie planu z wydatków bieżących oraz w wyniku zmniejszenia dotacji na renowację zabytków o 14.000zł.
8.    Ze zwiększania przychodów powiatu o 90.000zł z tzw. „wolnych środków”.
9.    Z wprowadzenia faktycznego wykonania roku 2016 do załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa oraz na podstawie tego wykonania uaktualnienie łącznych nakładów przedsięwzięć wieloletnich.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt przedmiotowej uchwały.
 
Ad. pkt. 2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 7)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 13 marca 2017r w sprawie przeniesienia nadwyżek na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 4.131zł na zwiększony odpis na ZFŚS
2. Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 17 marca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4.700zł w ramach wykonywania zadań Skarbu Państwa z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami.
3. Porozumienia z dnia 01.03.2017 roku między Powiatem Skarżyskim, a Gminą Bliżyn w sprawie przyznania dotacji w wysokości 5.000zł na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczestników terapii zajęciowej w PŚDS.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
b)   upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła powyższą uchwałę. Wyjaśniła, że upoważnienie dotyczy dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół stopnia ponadgimnazjalnego „Z kolei szkoła”.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok (załącznik nr 9)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, co następuje: Budżet Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok zmieniany był 37 razy przez Zarząd Powiatu oraz 13 razy przez Radę Powiatu.
            Wykonanie budżetu wyniosło:
-        dochody -   88.670.879,58zł – 100,56% planu
-        wydatki -  88.279.966,76zł – 98,55% planu
-        nadwyżka – 390.912,82zł przy planowanym deficycie 1.398.750zł
-        przychody  - 2.676.333,37zł
Budżet zamknął się nadwyżką, jednak niższą niż w poprzednim roku o 723.137,83zł. Dług Powiatu na koniec 2016 roku nie uległ zmianie. Spłata została odłożona do 2017 roku,
a Powiat nie zaciągnął dodatkowego zobowiązania zwiększającego zadłużenie, które na koniec roku wyniosło 43.646.533zł. W 2016 roku wyemitowane zostały obligacje w kwocie 19.758.000zł, które zostały zakupione przez Getin Noble Bank. Emisja została przeprowadzona pozabudżetowo, nie miała odzwierciedlenia w budżecie powiatu. Pozyskane środki zostały wykorzystane na spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych w 2010 i 2011 roku kredytów i wpłynęły bezpośrednio na konta wierzycieli tj. Banku Pekao SAi Banku PKO BP, z pominięciem rachunku bankowego powiatu. Operacja miała na celu wydłużenie okresu spłaty i przystosowanie go do możliwości finansowych naszego Powiatu. W rezultacie kwota długu nie uległa zmianie, zmieniły się jedynie podmioty, w których Powiat ma zobowiązanie:
-             Bank PKO BP SA                                                                       10.000.000zł
-             Bank Ochrony Środowiska                                                         13.888.533zł
-             Getin Noble Bank                                                                       19.758.000zł
 
Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 85.423.533,45zł tj 100,53% planu, a dochody majątkowe w kwocie 3.247.346,13zł tj 101,34% planu i składają się z następujących źródeł:
 
1.           Dochody własne wykonane w 105,40% w wysokości 7.393.336,75zł. Są to przede wszystkim opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa, odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON, otrzymane darowizny, wpływy z opłat za trwały zarząd, kary umowne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS, refundacje z PUP, zwrot podatku VAT). Są to też dochody z najmu, ze sprzedaży mienia oraz środki niewykorzystane w terminie na wydatki niewygasające     w poprzednim roku budżetowym.
2.  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 13.540.530,74zł co stanowi 101,62% planu. Są to udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych
3. Subwencja ogólna wykonana w kwocie 49.725.155zł tj. 100% planu, a która składa się z:
-        części oświatowej – 40.570.135zł
-        części wyrównawczej – 8.435.028zł
-        części równoważącej – 412.802zł
-        uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – most na ul. Żeromskiego w Suchedniowie 292.975zł oraz na uzupełnienie dochodów bieżących 14.215zł.
W stosunku do 2015 roku wpływy z subwencji są wyższe o 1.121.323zł czyli o 2,31%. Wzrost wynika z większego wpływu części wyrównawczej o 1.197.737zł oraz z otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji  w wysokości 706.597zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz na doposażenie pracowni fotograficznej w Zespole Szkół Technicznych. Część równoważąca oraz część oświatowa z pominięciem środków z rezerwy są mniejsze niż w poprzednim roku.
4.           Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi 100% planu czyli 1.160.600zł.. Środki te zgodnie z ustawą będą przekazywane do 2017 roku. Kwota jest wyższa niż w poprzednim roku w związku z otrzymaniem dodatkowych środków w wysokości 491.900zł na nagrody dla pracowników urzędu pracy.
5.           Dotacje - ich wykonanie za 2016 rok wynosi 15.951.213,17zł co stanowi 99,14% planu. Przeważają dotacje z budżetu państwa – 12.829.591,17zł:
-        na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania, na wiosenną kwalifikację wojskową, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na nieodpłatną pomoc prawną, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń.
-        na zadania inwestycyjne: zakup zestawu medycznego R1, pralnico-suszarki, wentylatora oddymiającego przeciwwybuchowego z osprzętem oraz suszarki do masek od aparatów powietrznych, zakup podnośnika stopowego hydraulicznego z osprzętem oraz bieżni elektrycznej przeznaczonej do ćwiczeń dla funkcjonariuszy. Wszystkie zakupy dotyczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Wpłynęła dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na przebudowę ul. Szydłowieckiej wraz z rozbudową ul. Wiejskiej – 1.801.217zł oraz na przebudowę ul. Rycerskiej – 283.260zł.
Dotacje z budżetów innych JST zostały wykonane w wysokości 1.037.145zł. Były przeznaczone na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej, a także na utrzymanie przejętego od Gminy Suchedniów Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza. Poza tym przeznaczone były na zadania inwestycyjne. Z Gminy Skarżysko-Kamienna otrzymaliśmy środki na przebudowę ul. Szydłowieckiej wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej – 440.000zł i na przebudowę ul. Rycerskiej – 64.000zł, z Gminy Skarżysko Kościelne na zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Majkowie – 4.423,18zł, z Gminy Bliżyn na przebudowę drogi powiatowej w Rędocinie – 30.000zł, z Gminy Suchedniów na przebudowę chodnika przy ul. Langiewicza– 20.000zł. Na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej - Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie Powiat otrzymał 40.000zł  z Gmina Łączna, Suchedniów, Bliżyn i Skarżysko Kościelne. Każda gmina przekazała po 10 tys. zł.
6.           Środki z Unii Europejskiej, które wyniosły 757.699,60zł co stanowi 105,14% planu. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie. Otrzymane środki dotyczyły projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka (73.009,91zł), programu ERASMUS (344.714,55zł), Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (273.430,11zł) oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (66.545,03zł).
7.           Pozostałe dochody to:
-           środki z Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna – 100.000zł na przebudowę drogi powiatowej w m. Rędocin
-           środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach środków Funduszu Pracy – 12.000zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.
-           grant z Fundacji Grupy PKP – 5.000zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technicznej kształcenia na kierunku elektroenergetyk transportu szynowego dla Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
-           środki wynikające z decyzji prewencyjnej wydanej przez PZU – 4.610zł na zakup krzeseł i stolików dla Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz montaż barierek i łańcuchów zabezpieczających dzieci przed wtargnięciem na drogę dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
-           środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 16.734,32zł na dofinansowanie projektu z zakresu promocji powiatu „Skarżyski – powiat z EKO widokami”
-           środki z Narodowego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.000zł w związku ze demontażem w poprzednim roku pojazdów usuniętych z dróg.
Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do roku poprzedniego jest wyższe o 237.175,76zł. Wzrosły udziały w podatkach dochodowych, subwencja ogólna i środki z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałe źródła dochodów zanotowały spadki, a największy można zaobserwować w dochodach własnych, w dotacjach z budżetu państwa i środkach unijnych.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 81.192.819,66zł, wyższej niż w poprzednim roku o 1.388.857,85zł i zostały podzielone wg ustawowo określonych grup:
-        Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 2.507.753,18zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 2.061.825,41zł. Pozostałe dotacje to dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki, usuwanie azbestu w Gminie Łączna, dotacje dla podmiotów wykonujących zadania powiatu z zakresu sportu i kultury, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.
-        Wydatki na programy unijne – 734.445,76zł to wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach programu Erasmus. Były one realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
-        Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.623.851,29zł – to przede wszystkim świadczenia wynikające z pieczy zastępczej – 2.483.916,84zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 294.634,27zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 261.038zł, odprawy dla zwalnianych pracowników – 451.756,11zł oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
-        Obsługa długu – 1.258.637,57zł to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
-        Wydatki statutowe – 16.916.015,48zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. Są to wydatki głównie na:  
·         zakup materiałów i wyposażenia – 2.166.925,98zł
·         koszty energii – 2.005.337,44zł,
·         usługi remontowe i konserwacyjne – 672.008,71zł,
·         odpis na ZFŚS – 2.290.884,50zł
·         opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu – 2.021.518,17zł
·         zakup środków żywności – 626.605,47zł
·         zakup usług pozostałych – 1.992.024,27zł
·         na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte tym ubezpieczeniem – 3.387.391zł
·         na pokrycie straty szpitala – 500.000zł
-        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.152.116,38zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu – prawie 64%. Z tego ponad 60% to wynagrodzenia w oświacie.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 7.087.147,10zł. Są to:
-        Inwestycje drogowe – 6.286.767,86zł to przede wszystkim rozbudowa ul. Szydłowieckiej wraz z ul. Wiejską, ul. Rycerskiej, przebudowa drogi w miejscowości Rędocin, rozbudowa mostu na ul. Żeromskiego w Suchedniowie, przebudowa chodnika na ul. Langiewicza w Suchedniowie i ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej,
-        Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego – 124.680,50zł
-        Zakup klimatyzatora do serwerowni – 4.111,20zł
-        Zakup, montaż i wdrożenie systemu zarządzania kluczami – 39.626,01zł
-        Zakup regałów przesuwnych do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu – 11.599,99zł
-        Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Komunikacji – 5.372,64zł
-        Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu – 40.000zł
-        Zakup sprzętu dla straży pożarnej – 114.200zł
-        Wykonanie dokumentacji w ramach budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – 64.882,50zł, adaptacji budynku po III Liceum Ogólnokształcącym im.S. Staszica na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione – 91.020zł, w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna” – 6.150zł oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” – 41.491zł
-        Zakup działki jako wkład własny do projektu "Podniesienie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez budowę lądowiska oraz doposażenie w sprzęt medyczny" – 110.000zł
-        dotacje dla szpitala i OLK – 79.250,40zł
-        dotacja dla Gminy Skarżysko Kościelne na częściowe pokrycie kosztów stworzenia miejsca rekreacyjno-edukacyjnego ze ścieżką dydaktyczną – 7.995zł
-        dotacje na renowację zabytków – 60.000zł.
Uzyskaliśmy nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącym iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kończąc swoją wypowiedź Skarbnik podkreśliła, że na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności regulowane były terminowo.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok.

Ad. pkt. 4.      Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r (załącznik nr 10)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.

Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) informujące o przeprowadzonym w dniu 24 lutego br. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej oznaczonych, jako działki nr 14/1 oraz 16, który zakończył się wynikiem negatywnym.
W związku z powyższym, Wydział zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu i ustalenie ceny wywoławczej nieruchomości w wysokości niższej niż wartość nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę, nie niższej jednak niż 50% tej wartości.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie drugiego przetargu, obniżając cenę wywoławczą o 20 %.
 
W związku z wyjazdem zawodników Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych ”Bela Cup” 2017, który odbędzie się na Białorusi, Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zapoznała zebranych z pismem Prezesa Komitetu Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie (załącznik nr 12). Wyjaśniła, że wnioskodawca złożył pismo dotyczące rozważenia możliwości wsparcia finansowego, pokrycia części kosztów transportu, ubezpieczenia oraz osobistego wyposażenia zawodników na powyższy turniej. 
Zarząd Powiatu postanowił przekazać na powyższy cel kwotę 800 zł. z działu Promocji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 13) informującym o aktualnej podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na typy szkół dla dorosłych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym na 2017 r. Wyjaśniła, że powyższa zmiana wynika z aktualizacji planów budżetowych szkół na 2017 rok, w tym zmiany kwoty odpisu na dokształcanie pracowników pedagogicznych.
Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione kwoty.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała kolejne pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 14) informujące o miesięcznych kwotach przewidzianych na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat skarżyski. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że dotyczy to szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki lub obowiązek szkolny.
Zarząd Powiatu zaakceptował podane kwoty.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pisma Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 15) dotyczące konieczności wytypowania czterech przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowych na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Szkół w Suchedniowie, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wyjaśniła, że ze względu na brak Rady Rodziców w ZPRW skład komisji z ramienia organu prowadzącego wynosi 3 osoby, w przypadku I LO, ZSSU i ZS w Suchedniowie skład jest czteroosobowy. Ponadto Naczelnik zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedur konkursowych oraz podjęcie decyzji w sprawie miejsc zamieszczenia ogłoszeń.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedur konkursowych oraz podjął decyzję o umieszczeniu ogłoszeń w miejscach dotychczas stosowanych. Jednocześnie, Zarząd wytypował przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów:
·    I LO w składzie: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus, Członkowie Zarządu Pani Katarzyna Bilska i Pani Bogusława Krawczyńska,
·    ZPR-W w składzie: Starosta - Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu Pani Katarzyna Bilska i Pani Bogusława Krawczyńska,
·    ZSSU i ZS w Suchedniowie: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, Pani Bogusława Krawczyńska i Pani Anna Leżańska.
Komisjom przewodniczyć będzie Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
 
W związku z zakwalifikowaniem się dwóch drużyn z II LO do półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 16) w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie transportu – busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na powyższe półfinały. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że półfinał odbędzie się 06.04.2017 r. we Włoszczowej, natomiast 12.04.2017 r. w Kielcach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora. Jednocześnie Zarząd wskazał, że kwestia udostępnienia busa powinna zostać wcześniej uzgodniona z dyrektorem ZPE-W.    
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 17) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na organizację jednej grupy wychowawczej w okresie weekendów w roku szkolnym 2017/2018.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 18) zawierające prośbę o umożliwienie odbycia 6-cio miesięcznego stażu z trzy miesięcznym okresem zatrudnienia po jego odbyciu na 1/2 etatu na stanowisku technik prac biurowych. Wyjaśniła, że w związku z brakami kadrowymi wynikającymi z powodów zdrowotnych, zatrudnienie jest niezbędne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora. 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dziennik „Echo Dnia” zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 1845 zł. na wydanie albumu „Świętokrzyskie Smaki”. Wyjaśniła, że w ramach udzielonego dofinansowania 10 egzemplarzy albumu zostanie przekazanych na rzecz Powiatu Skarżyskiego. Oferta w tej sprawie stanowi załącznik nr 19.
W związku z brakiem środków finansowych możliwych do wygospodarowania na powyższe, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie finansowe.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska powróciła do sprawy wydania upoważnienia dla dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podpisania umowy między zarządcą drogi, a inwestorem. Przypomniała zebranym, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd odłożył podjęcie decyzji, do czasu zapoznania się z projektem organizacji ruchu oraz całą dokumentacją. W związku z powyższym Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym projekt budowlany oraz zatwierdzona zmianę do projektu stałej organizacji ruchu, w związku z planowaną inwestycją budowy dwóch zjazdów publicznych do działki nr ewid. 28 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej ul. Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej polegającą na wyposażeniu jezdni w dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo. Pismo ZDP stanowi załącznik nr 20.
Zdaniem Wicestarosty – Pana Artura Berusa budowa przedmiotowych zjazdów może stwarzać zagrożenie w ruchu komunikacyjnym.
Zarząd Powiatu czterema głosami za (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska), przy jednym głosie przeciw (Wicestarosta – Pan Artur Berus), wyraził zgodę na wydanie upoważnienia dla Dyrektora ZDP do podpisania przedmiotowej umowy.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska powróciła do sprawy mieszkanki Gminy Łączna (załącznik nr 21), która zwróciła się z prośbą o umorzenie kosztów postępowania w wysokości 280 zł. zasądzonych Postanowieniem Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Skarżyskiego. Przypomniała zebranym, że wnioskodawca został zobowiązany do uzupełnienia wniosku o dokument potwierdzający swoją sytuację materialną. Pani Anna Leżańska przedstawiła zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialnej wnioskodawcy.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem wyraził zgodę na umorzenie kosztów postępowania.
 
Ad. pkt. 6. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
          Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                               Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników 21:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale
Nr 191/XXXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok,
Załącznik nr 10 – informacja o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 20.03.2017,
Załącznik nr 12 – pismo Prezesa Komitetu Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie, z dnia 13.03.2017,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 16.03.2017,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia16.03.2017,16.03.2017
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 16.03.2017,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 20.03.2017,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 16.03.2017,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z dnia 20.03.2017
Załącznik nr 19 – oferta Echa Dnia,
Załącznik nr 20 – pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 21.03.2017
Załącznik nr 21 – pismo mieszkanki Gminy Łączna, z dnia 08.03.2017

Protokol (646kB) pdf
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (22 marca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (4 maja 2017, 12:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264