Protokół Nr 12 z dnia 15 marca 2017 roku

Protokół Nr 12/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 marca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                 - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Paweł  Perkowski                                          - Dyrektor PCPR

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,
b)   przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2017-2021,
c)    likwidacji Uzupełniającego Technikum w Suchedniowie, ul. Sportowa 3,
d)   likwidacji Liceum Profilowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z zestawieniem osiągniętych wskaźników w trakcie całej realizacji programu w latach 2012-2016.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zawróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie Zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,
b)   przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2017-2021,
c)    likwidacji Uzupełniającego Technikum w Suchedniowie, ul. Sportowa 3,
d)   likwidacji Liceum Profilowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
3.     Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z zestawieniem osiągniętych wskaźników w trakcie całej realizacji programu w latach 2012-2016.
4.    Przyjęcie Zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.
5.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.    Sprawy różne.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 (załącznik nr 2)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej uchwały.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie.
b)     przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2017-2021 (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie zreferował Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Paweł Perkowski. Ponadto Dyrektor zapoznał zebranych z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2017-2021.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął uchwałę jednogłośnie.
 
c)  likwidacji Uzupełniającego Technikum w Suchedniowie, ul. Sportowa 3 (załącznik nr 4)
d) likwidacji Liceum Profilowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 3 (załącznik nr 5)

Z treścią przedmiotowych uchwał zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu przyjął uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt. 2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 6)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała,  że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000 zł. w związku z zamiarem zawarcia umowy zlecenia z psychologiem na czas zastępstwa za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z zestawieniem osiągniętych wskaźników w trakcie całej realizacji programu w latach 2012-2016 (załącznik nr 7)
Dyrektor PCPR – Pan Paweł Perkowski zapoznał zebranych z przedmiotowym dokumentem. Ponadto przedstawił wnioski z realizacji w/w programu oraz poinformował, że jest to ostatni rok jego obowiązywania.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4. Przyjęcie Zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 (załącznik nr 8)
W związku ze zbliżającym się terminem planowania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z „Zasadami przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018”.
Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy dokument.
 
Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej ul. Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej w zakresie budowy dwóch zjazdów publicznych do działki nr ewid. 28 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej ul. Konarskiego polegającą na wykonaniu dodatkowego pasa do skrętu w lewo, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 9) w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o wydanie upoważnienia do podpisania umowy między zarządcą drogi, a inwestorem.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu zapoznania się z projektem organizacji ruchu oraz całą dokumentacją.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 10) zawierające prośbę o zwiększenie planu finansowego na 2017 rok:
  • zakup usług remontowych „Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia do Al. Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej                                  -160 000,00 zł.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wprowadzenie do planu finansowego 2017 roku następujących zadań:
1.      Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T ul. Zagórska w Suchedniowie – 60 000 zł.
2.    „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Karków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” – 30 000 zł.
3.      Zagospodarowanie rond przy zbiegu ulic Sokola i Wiejska w Skarżysku-Kamiennej oraz ronda u zbiegu dróg powiatowych nr 0557T, 0556T, 0555T w Skarżysku Kościelnym – 40 000 zł.
Starosta poinformował, że podczas spotkania z przedstawicielami Nadleśnictwa w Suchedniowie ustalono, że jeżeli część robót dotyczących przebudowy ul. Zagórskiej będzie dokonana na terenie leśnym, Nadleśnictwo gwarantuje zwrot połowy kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji. Po wprowadzeniu w/w zadania do budżetu powiatu podpisane zostanie w tej mierze porozumienie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do planu finansowego zadania nr 1 i zadania nr 2. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie powiatu, Zarząd odłożył podjęcie decyzji odnośnie zadania nr 3 dotyczącego zagospodarowania rond.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem dwóch uczennic Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie (załącznik nr 12), które wzięły udział w projekcie w wyniku którego otrzymały mandat na XXIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wyjaśnił, że tematem tegorocznej sesji jest „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Aby zrealizować zadanie rekrutacyjne, uczennice odnalazły miejsce – most na rzece Kamionce, na którym znajduje się orzeł bez korony. Dlatego też zwróciły się do Zarządu  z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego oraz wyrażenie zgody na realizację zadania poprzez przywrócenie brakującej korony. Ponadto przy okazji postanowiły odmalować zniszczone barierki na moście.
Zarząd Powiatu zobowiązał Członka Zarządu – Panią Annę Leżańska do uzgodnienia z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych możliwości udzielenia pomocy uczennicom Gimnazjum oraz przedstawienia propozycji na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy wykonania 141 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej, w związku z budową ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że w dniu 02.02.2017 r. zapytaniem ofertowym zwrócono się do 10 rzeczoznawców majątkowych o złożenie oferty dotyczącej wykonania przedmiotowych operatów szacunkowych.  W odpowiedzi na zapytanie zostało złożonych 6 ofert. Oferowane ceny brutto mieszczą się w przedziale 19.899,00 – 69.003,00. Poinformował, że rzeczoznawca majątkowy, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową, anulował ją w dniu 27.02.2017 r. Druga w kolejności oferta na wykonanie przedmiotowych operatów szacunkowych wynosi 33.800,00 zł. brutto, z terminem wykonania 4 miesiące od daty podpisania umowy.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z rzeczoznawcą majątkowym na kwotę 33.800,00 zł. brutto.
 
W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i pojawieniem się koncepcji ujęcia w projekcie dotyczącym rewitalizacji Dzielnic Dolna Kamienna i Zachodnie, w którym Beneficjentem będzie Gmina Skarżysko-kamienna, natomiast Partnerem Powiat Skarżyski termomodernizacji Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14) w powyższej sprawie. Naczelnik zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie ujęcia w przedmiotowym projekcie budynku Bursy Szkolnej oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy audytu energetycznego budynku wraz z szacunkowym kosztorysem.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie Bursy Szkolnej w projekcie Rewitalizacji Dzielnic Dolna Kamienna i Zachodnie oraz wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy audytu energetycznego.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do pisma Prezesa Zarządu Celsium (załącznik nr 15), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne powieszenie banera reklamowego na ogrodzeniu lub terenie przyległym do II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej. Starosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd zobowiązał Naczelnika IM do uzupełnienia informacji o wskazanie miejsca umieszczenia banera oraz do uzyskania opinii dyrektora w przedmiotowej sprawie. Następnie Starosta poinformował, że dyrektor wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Prezesa Zarządu Celsium.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 16) dotyczące klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Konarskiego 20. Wyjaśnił, że Wydział wysłał zapytania do 4 firm. Dwie firmy po wizjach budynku, złożyły oferty w dwóch wariantach. Wariant I – System Multi Split, cena od 245000 zł. brutto do 392370 zł. brutto. Wariant II – System Mini VRF, cena od 365000 zł. brutto do 452640 zł. brutto. Dodał, że montaż klimatyzacji w budynku wymagałby zwiększenia mocy energii elektrycznej, co spowodowałoby wzrost dotychczasowej opłaty. Starosta poinformował, że w związku z obecna sytuacją finansową Powiatu, Wydział OR jest za rezygnacją z w/w inwestycji.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 17) dotyczące przedłużenia umowy udostępnienia lokalu użytkowego Nr 112 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Skarżyskiego Klubu Amazonek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy udostępnienia lokalu, raz w tygodniu. W związku z powyższym, Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do umieszczenia w umowie zapisu „z zastrzeżeniem prawa do udostępnienia pomieszczenia w pozostałe dni tygodnia”.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Stowarzyszenia Brydża Sportowego SZLEM (załącznik nr 18) dotyczące nieodpłatnego użyczenia hali sportowej znajdującej się przy I LO w Skarżysku-Kamiennej, celem zorganizowania Mistrzostw Powiatu Skarżyskiego o Puchar Starosty w brydżu sportowym. Dodała, że turniej odbędzie się 9 września 2017 r. Ponadto poinformowała, że Dyrektor pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia, jednocześnie zaznaczył, że szczegóły zostaną uzgodnione w sierpniu br.
Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Dyrektora placówki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 19) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na odbycie 6-cio miesięcznego stażu z dwu miesięcznym okresem zatrudnienia po jego odbyciu na stanowisku sprzątaczki. Wyjaśniła, że w związku z częstą nieobecnością sprzątaczek spowodowaną złym stanem zdrowia zatrudnienie sprzątaczki jest niezbędne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych (załącznik nr 20) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie Technikum Nr 6 do programu grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół stopnia ponadgimnazjalnego „Z kolei szkoła”. Wyjaśniła, że środki przyznawane przez fundację przeznaczone będą na zakup podręczników do nauki przedmiotów zawodowych kolejowych, sprzętu do pracowni kolejowych oraz wycieczek dydaktycznych dla uczniów ZSTM w ramach zajęć w kształceniu praktycznym-kolejowym. Pani Katarzyna Bilska dodała, że szkoła nie ponosi żadnych kosztów własnych w przedmiotowym projekcie. Ponadto Dyrektor w przypadku otrzymania grantu zwraca się w piśmie również z prośbą o upoważnienie do podpisywania niezbędnych dokumentów w ramach programu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wnioski dyrektora przedstawione w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała kolejne pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo -Mechatronicznych (załącznik nr 21) informujące o zamiarze wynajęcia auli szkolnej w dniu 28 maja br. przez Zbór Świadków Jehowy Skarżysko-Zachód.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 22), w którym zwrócił się z prośbą
o wyrażenia zgody na utworzenie następującej struktury stanowisk kierowniczych:
  •                I wicedyrektor, II wicedyrektor oraz kierownik internatu
Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że wpłynęło pismo z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o (załącznik nr 23) ujęcie w procedurze przetargowej na przebudowę ul. Paryskiej zakresu robót obejmującego wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w granicach przebudowy ulicy. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o ujęcie w procedurze przetargowej odrębnych pozycji umożliwiających rezygnację z wykonania w/w zakresu robót, w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę w ofercie limitu kwoty, która zostanie zabezpieczona przez Spółkę na realizację tych robót. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że zarząd Dróg Powiatowych nie widzi możliwości wykonania powyższego zakresu robót w ramach przebudowy ul. Paryskiej, tym bardziej uzależnienia jej realizacji od posiadanych przez Spółkę środków.
Stosownie do stanowiska Zarządu Dróg Powiatowych, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na rozszerzenie procedury przetargowej zgodnie z pismem MPWiK. Jednocześnie Zarząd stoi na stanowisku, że zadanie to powinno być wykonane przed przebudową
ul. Paryskiej, tj. do czerwca br.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 24) informujące o przekazaniu do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej dokumentacji dotyczącej ul. Towarowej. Jednocześnie poinformowano w piśmie, że Prezydent Miasta dokonał zwrotu dokumentacji podnosząc w piśmie niezachowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych prawidłowej formy przekazania przedmiotowej dokumentacji.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie oraz pozostawił pismo bez rozpatrzenia, do kolejnego posiedzenia Zarządu.
 
Ad. pkt. 6. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw. Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

          Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                         Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska …………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
 
 
Załączników 24:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2017-2021,
Załącznik nr 4 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Technikum w Suchedniowie, ul. Sportowa 3,
Załącznik nr 5 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 3,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 7 - sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z zestawieniem osiągniętych wskaźników
w trakcie całej realizacji programu w latach 2012-2016,
Załącznik nr 8 - zasady przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018,
Załącznik nr 9 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 10.03.2017
Załącznik nr 10 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 14.03.2017
Załącznik nr 11 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 14.03.2017
Załącznik nr 12 – pismo uczennic Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie,
z dnia 14.03.2017
Załącznik nr 13 - pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z dnia 14.03.2017
Załącznik nr 14 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 13.03.2017
Załącznik nr 15 - pisma Prezesa Zarządu Celsium, z dnia 20.02.2017
Załącznik nr 16 - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia 13.03.2017
Załącznik nr 17 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 07.03.2017
Załącznik nr 18 - pismo Stowarzyszenia Brydża Sportowego SZLEM, z dnia 01.03.2017
Załącznik nr 19 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 14.03.2017
Załącznik nr 20 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 08.03.2017
Załącznik nr 21 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 08.03.2017
Załącznik nr 22 - pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
z dnia 05.03.2017
Załącznik nr 23 - pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, z dnia 07.03.2017
Załącznik nr 24 - pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 10.03.2017
 
 
Protokol (570kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (15 marca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (4 maja 2017, 12:22:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586