Protokół Nr 11 z dnia 8 marca 2017 roku

Protokół Nr 11/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 8 marca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Śmiałek                                       - Dyrektor MOMP
2.      Urszula Kozłowska                                       - Główna Księgowa MOMP
3.      Mateusz Korzeniewski                                  - Dyrektor OLK
4.      Zofia Piórkowska                                          - Główna Księgowa OLK     
5.      Leszek Lepiarz                                              - Dyrektor ZOZ
6.      Magdalena Grzmil                                         - Główna Księgowa ZOZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)      upoważnienia dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce zespołu.
2. Omówienie wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok.
3.Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)        wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok. W stosunku do kwot przyjętych w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
  • zmniejsza się dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej o 21.109zł. 
  • zwiększa się dotacja dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy o 42.055zł. 
  • zwiększa się dotacja celowa przeznaczona na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o 21.650zł.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 2.520zł na działalność Domu Pomocy Społecznej w związku z ujednoliceniem stawki miesięcznej dotacji na jednego mieszkańca przebywającego na tzw. „starych zasadach”.
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o 2.964zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym.
4. Pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.850,53 zł w celu prawidłowego i pełnego wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
5. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 4.962zł na uzupełnieni odpisu na ZFŚS oraz wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
6. Pisma Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenia środków na dofinansowanie do dokształcania dla pracowników pedagogicznych w kwocie 30.500zł.
7. Pisma Zespołu Szkół Technicznych w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 900zł na zwiększenie wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na umowę zlecenia na boisku sportowym Orlik. Wzrost wynika z Decyzji Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 20 stycznia 2017r.
8. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS – 7.175zł i koszty badań lekarskich pracowników – 650zł.
9. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w sprawie zabezpieczenia kwoty 100zł na zapłatę podatku VAT w przypadku nieuregulowania należności z tytułu sprzedaży przez nabywcę.
10. Zwiększenia planu wydatków o 680zł na koszty usług rzeczoznawcy w związku z koniecznością określania wartości pojazdów usuniętych z dróg przez policję.
11. Z przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 10.000zł na zwiększenie dotacji dla Gminy Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie tej gminy. Zwiększenie wynika z gorszych niż w poprzednim roku warunków pogodowych.
12. Z przeniesienia planu wydatków w tej samej klasyfikacji pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i Zespołem Szkół Samochodowo-Usługowych w kwocie 561,60zł w ramach zapłaty składki zdrowotnej za osoby nie objęte tym ubezpieczeniem.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b)     upoważnienia dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce zespołu. (załącznik nr 3)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. Wyjaśniła, że § 76 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach dało możliwość nadania dyrektorom podległych jednostek upoważnienia do udzielania zwolnień w następujących sytuacjach:
-         w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
-         w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
Mając na uwadze organizację pracy ośrodka i wiedzę dyrektora na temat indywidualnej sytuacji każdego z wychowanków wydanie upoważnienia dyrektorowi placówki jest zasadne.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok. (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz główne księgowe. Poprosił o przedstawienie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek za 2016 rok.
Dyrektor MOMP – Pani Małgorzata Śmiałek wraz z główną księgową zapoznały zebranych z informacją z wykonania planu finansowego MOMP.
Następnie Dyrektor OLK – Pan Mateusz Korzeniewski oraz Pani Zofia Piórkowska przedstawili wykonanie planu finansowego jednostki za 2016 rok.
Jako ostatni głos zabrał Dyrektor ZOZ – Pan Leszek Lepiarz. Wraz z główną księgową – Panią Magdaleną Grzmil zreferowali sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu przyjął je do wiadomości.

Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Prezesa Zarządu Celsium (załącznik nr 5) dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne powieszenie banera reklamowego na ogrodzeniu lub terenie przyległym do II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do uzupełnienia informacji dotyczącej wskazania miejsca umieszczenia banera oraz do uzyskania opinii Dyrektora w przedmiotowej sprawie.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Przewodniczącego Rady Sołeckiej gminy Skarżysko Kościelne oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne „GROM” (załącznik nr 6) zawierające prośbę o przekazanie 15 sztuk książek: Powiat Skarżyski oczami mieszkańców. Poinformowała, że przedmiotowe publikacje zostałyby wręczone zawodniczkom turnieju Darta w dniu 8 marca br. Pani Bogusława Krawczyńska zaproponowała, aby przekazać 10 sztuk w/w publikacji.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję Pani Bogusławy Krawczyńskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 7) dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie psychologa. Wyjaśniła, że powyższe podyktowane jest dłuższą nieobecnością psychologa zatrudnionego w Poradni. Dodała, że niezbędny jest psycholog posiadający kwalifikacje do orzekania dzieci autystycznych oraz z Zespołem Aspergera.
W związku z powyższym zaproponowała podpisanie umowy zlecenia z psychologiem SOSW nr 2, który będzie wykonywał swoją pracę zgodnie z zapotrzebowaniem. Ustalono, że stawka za wydanie orzeczenia wynosić będzie 70 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Stowarzyszenia Brydża Sportowego SZLEM (załącznik nr 8) zawierające prośbę o nieodpłatne użyczenie hali sportowej znajdującej się przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej, celem zorganizowania Mistrzostw Powiatu Skarżyskiego o Puchar Starosty w brydżu sportowym. Poinformowała, że turniej odbędzie się 9 września br.
Zarząd Powiatu zaznaczył, że w pierwszej kolejności Stowarzyszenie powinno uzgodnić kwestię użyczenia hali I LO z dyrektorem szkoły.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika interwencyjnego. Wyjaśniła, że powyższe podyktowane jest tymczasową nieobecnością głównej księgowej oraz zagrożeniem zaburzenia płynności obsługi finansowej.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym 3 protokoły (załącznik nr 10)  z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Zgodnie z opinią techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę samochodowego naprawa wszystkich pojazdów jest ekonomicznie nieuzasadniona.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawione protokoły.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o bezpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym w ramach przygotowania do realizacji zadań nieujętych w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych, a planowanych do realizacji po 2017 roku.
Starosta poinformował, że w przedmiotowej sprawie odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektorem Zarząd Dróg Powiatowych oraz Panem Marcinem Chodkowskim, na którym zostały ustalone zasady udostępniania danych.
 W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika GG i Dyrektora ZDP do stosowania ustalonych zasad i pozostawił pismo bez rozpatrzenia.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                           Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
Załączników: 11
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarząd Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce zespołu,
Załącznik nr 4 – informacja o przebiegu wykonania planów finansowych sp zoz,
Załącznik nr 5 – pismo Prezesa Zarządu Celsium z dnia 20.02.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne GROM z dnia 01.03.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Powiatowego centrum Rozwoju Edukacji z dnia 27.02.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Stowarzyszenia Brydża Sportowego Szlem z dnia 01.03.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 24.02.2017 r.,
Załącznik nr 10 – Protokół Nr 07/2017, Protokół Nr 08/2017, Protokół Nr 09/2017
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych z dnia 06.03.2017 r.

Protokol (555kB) pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (8 marca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (24 marca 2017, 13:22:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471