Protokół Nr 10 z dnia 1 marca 2017 roku

Protokół Nr 10/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 1 marca 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                           - Starosta
2.      Artur Berus                                                 - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Grzegorz Michnowski                         - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchedniowie

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.   Przyjęcie sprawozdania z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2016.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1.      Przyjęcie sprawozdania z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2016. (załącznik nr 2)
Z przedmiotowym dokumentem zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zwrócił się z prośbą o podniesienie wysokości kwoty umorzenia wierzytelności, z 1000 zł. na 2000 zł wynikającej z Uchwały Nr 40/V/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Skarżyskiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych. W tej sprawie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 3), który wyjaśnił, że z informacji dyrektora wynika, że placówka boryka się z problemem ściągalności zadłużenia ze względu na trudna sytuację materialną rodziców i opiekunów prawnych wychowanków. Dyrektor od początku powstania zaległości informuje o konieczności jej uregulowania. Niestety bardzo często działania te są bezcelowe i wydłużają procedurę umarzania przy automatycznym wzroście długu. Zdaniem Naczelnika Wydziału Edukacji, aby umożliwić optymalną ściągalność i rzeczywiste rozeznanie sytuacji faktycznej rodziny zasadnym byłoby podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia kwoty zadłużenia, którą mogliby umarzać dyrektorzy podległych jednostek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie wysokości kwoty umorzenia do 2000 zł. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 4) dotyczące upoważnienia dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych do udzielania zwolnień rodziców, opiekunów prawnych z całości lub części opłat za wyżywienie w placówce. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, daje możliwość upoważnienia dyrektora do udzielania zwolnień w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zdaniem Naczelnika mając na uwadze organizację pracy ośrodka i wiedzę dyrektora na temat indywidualnej sytuacji każdego z wychowanków wydanie upoważnienia dyrektorowi placówki jest zasadne.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania stosownego projektu uchwały Zarządu Powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym informację przygotowaną przez Wydział Edukacji (załącznik nr 5) dotyczącą planowanego naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz informację dotyczącą planowanego naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2017/2018.
Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotową informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z informacją na temat potrzeb remontowych w szkołach i placówkach oświatowych na rok 2017 zgłoszonych przez dyrektorów. Wyjaśniła, że wśród potrzeb remontowych znajdują się zalecenia Sanepidu, które są do wykonania w pierwszej kolejności. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że w maja br. zostanie przeprowadzona wizja lokalna w budynkach, w celu weryfikacji przedstawionych potrzeb remontowych. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6)
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawiona informacją.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 7) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w gminie Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5226 o pow. 0,2241 ha, obręb 0001 Suchedniów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Bodzentyńskiej w Suchedniowie. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycie przez Powiat Skarżyski przedmiotowej nieruchomości nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. Przedmiotowa działka znajduje się w całości w liniach rozgraniczających ul. Bodzentyńskiej w Suchedniowie stanowiącej z dniem 1 stycznia 1999 r. drogę powiatową zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Ponadto Starosta przedstawił wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące (załącznik nr 8):
sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00000384/7 oznaczenia nieruchomości przez wykreślenie działki nr 206/3 o pow. 0,0152 ha i wpisanie działki nr 231/3 o pow. 0,0156 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy 43) na podstawie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów Nr kancelaryjny:
GG-III.6621.3.120.2017 z dnia 21.02.2017 r.odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00000384/7 działki nr 231/3 o pow. 0,0156 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy 43) i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00000725/0, w której w dziale II jako właściciel zostanie wpisany  „Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.06.2015 r. znak: IN.X.7533.138.2015, decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19.07.2016 r. znak: DO.1.6614.221/2016 (7-RK) [DOI.1.6614.217.2015.PS] oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pan Artura Berusa do ich podpisania.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 9) zawierające prośbę o dofinansowanie Szkolnych Zeszytów Literackich „IKARIA” 2017. Wyjaśniła, że tegoroczna edycja tomiku przyjmie formę konkursu skierowanego do uzdolnionych literacko uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Dodała, że najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane w III tomiku Szkolnego Zeszytu Literackiego „IKARIA”. Ponadto Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że całkowity koszt publikacji w nakładzie 150 sztuk wyniesie ok. 1000 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie przedmiotowych zeszytów w ramach środków możliwych do wygospodarowania przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym Protokół (załącznik nr 10) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Dodała, że z wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego wynika, że:
  •   wartość bazowa pojazdu brutto wynosi 2000 PLN,
  • korekta za wyposażenie dodatkowe 96 PLN, 
  • korekta za ogumienie (minus) 347 PLN,
  • korekty różne (minus) 354 PLN, 
  • wartość rynkowa brutto pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi 1400,00 PLN w tym VAT (23%) 261,79 PLN, 
  • wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii, metodą odzysku części wynosi 500,00 PLN w tym VAT (23%) 93,50 PLN.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony protokół.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2017/2018:
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616,
  • monter systemów rurociągowych 712613, 
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń 723310
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że proponowane kierunki kształcenia wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego przez firmę Celsium Sp.zo.o., która równocześnie wyraziła chęć patronackiej opieki nad uczniami przedmiotowych kierunków kształcenia.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie nowych kierunków. Jednocześnie, Zarząd wyraził zgodę na ujęcie przedmiotowych kierunków. w wykazie kierunków planowanych do realizacji w roku szklonym 2017/2018.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przywitał na posiedzeniu dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie – Pana Grzegorza Michnowskiego oraz poprosił o zabranie głosu Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że przedmiotem spotkania jest ciąg dalszy kwestii przetargu na wynajem lokali użytkowych położonych w obrębie nieruchomości Szkoły. Wyjaśniła, że wszelkie uwagi Zarządu dotyczące projektu umowy załączonego do dokumentacji przetargowej zostały przekazane dyrektorowi w wyciągu z protokołu. Poprosiła zatem o przedstawienie wyjaśnień.
Dyrektor  Pan Grzegorz Michnowski poinformował, że uwagi zgłoszone przez panią skarbnik zostały wprowadzone do umowy. Odnosząc się do pozostałych kwestii wyjaśnił, że całkowita powierzchnia szkoły wynosi 1657 m2a postepowanie przetargowe dotyczy 366 m2 , co stanowi 22% powierzchni szkoły. Dyrektor wyjaśnił, że opomiarowanie części budynków przeznaczonych do dzierżawy prawdopodobnie jest możliwe natomiast bardzo trudne i kosztowne, gdyż szkoła posiada jeden obieg mediów. Zdaniem dyrektora, zaproponowane przez niego rozwiązanie polegające na procentowym podziale rachunków za energię i gaz wydaje się być bardziej zasadne. Z uwagi na fakt, że internat będzie zużywał więcej gazu oraz energii, dla wynajmującego przypadać będzie do zapłaty 30% kwoty rachunków. Dyrektor podkreślił, że pracownia gastronomiczna, którą dysponuje szkoła zasilana jest jedynie energią elektryczną natomiast w pracowni projektowanej przez szkołę kadetów będzie wykonana instalacja gazowa z oddzielnym opomiarowaniem. W przypadku opłat za wodę i odprowadzania ścieków dyrektor zaproponował w umowie podział kosztów po 50%. Ponadto, dyrektor wyjaśnił, że w umowie zamieszczony został zapis mówiący, że w przypadku rozwiązania umowy z winy najemcy, szkoła nie zwróci kosztów poniesionych na prace remontowe.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wskazała, że zapis ten należy doprecyzować, że nie zostaną zwrócone żadne koszty wynikające z działalności najemcy.
W związku z wyjaśnieniami dyrektora, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu. Jednocześnie Zarząd upoważnił dyrektora do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz jej rozstrzygnięcia.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że 27 lutego wspólnie z Wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury Wojciechem Płusą przeprowadzili wizję lokalną w Zespole Szkół Technicznych ora Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych pod kątem utworzenia oddziału ośrodka ruchu drogowego. Wyjaśnił, że ZPEW dysponuje boiskiem na którym można utworzyć plac manewrowy, w lepszym stanie niż ZST. Zwrócił się zatem do Członków Zarządu o wyrażenie zgody na oficjalne wystąpienie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu z propozycją utworzenia w Skarżysku-Kamiennej oddziału WORD.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja byłaby dużym udogodnieniem dla mieszkańców powiatu skarżyskiego, Zarząd Powiatu uznał ją za godną poparcia. Ponadto, postanowiono zwrócić się do dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz przekazanie opinii Rady Pedagogicznej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że w trakcie XXX Sesji Rady Powiatu Radny Mieczysław Bąk zgłosił interpelację (załącznik nr 12) w sprawie rozważenia możliwości zmiany terminu składania wniosków o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  Radny Mieczysław Bąk wskazał, że kwota dofinansowania od instytucji będących głównymi darczyńcami stanowi 50% - 80% wartości zadania i ustalana jest od wartości zadania pomniejszonej o dofinansowanie uzyskane od powiatu. Pani Katarzyna Bilska zwróciła się zatem do Zarządu z prośbą o zajęcie stanowiska podkreślając jednocześnie, że z informacji jakie posiada, środki pozyskane od powiatu podnoszą wartość wniosku składanego do Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury oraz Funduszu Kościelnego.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w interpelacji radny nie wskazał żadnej propozycji odnośnie konkretnego terminu, w związku z powyższym zasugerował, aby przesunąć termin składania wniosków do dnia 31 marca.
Decyzją Zarządu trzema głosami za (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska) przy jednym głosie wstrzymującym (Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska) postanowiono zmienić termin składania wniosków z 15 stycznia na 31 marca. Jednocześnie zobowiązano Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania stosownych zmian w uchwale Zarządu Powiatu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że otrzymał ustną deklarację Wójtów dotyczącą współfinansowania inwestycji w 2017 roku. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zadeklarował kwotę 250 tys zł. z przeznaczeniem na chodnik w ul. Spokojnej w Skarżysku Kościelnym. Wójt Gminy Łączna zadeklarował 200 tys. na przebudowę drogi w Podłaziu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
          Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                                Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      B. Krawczyńska…………
 
 
Załączników: 11
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2016,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 27.02.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 27.02.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 27.02.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 27.02.2017 r.,
Załącznik nr 7 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 8 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia,
Załącznik nr 10 – Protokół Nr 06/2017 z dnia 22.02.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu szkól Samochodowo-Usługowych z dnia 27.02.2017 r.
Załącznik nr 12 – interpelacja radnego Mieczysława Bąka, z dnia 20 lutego br.

Protokol_Nr_10 (557kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (1 marca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 marca 2017, 14:56:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549