Protokół Nr 8 z dnia 15 lutego 2017 roku

Protokół Nr 8/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 lutego 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.      Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 2), w którym poinformował, że mieszkaniec Gminy Łączna zwrócił się z prośbą o umorzenie kosztów postępowania w wysokości 280 zł. zasądzonych Postanowieniem Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Skarżyskiego. Wyjaśnił, że wskazana wyżej kwota wynika z kosztów zastępstwa procesowego i uznać należy, że stanowi dochód własny Powiatu Skarżyskiego. Starosta dodał, że ostateczna kwota, jaką zostanie obciążony właściciel pojazdu wynikająca z kosztów usunięcia pojazdu z drogi jak również przechowywania go na parkingu wyniesie około 10 000 zł. Ponadto Starosta dodał, że wnioskodawca w swoim piśmie wyjaśnił, że jest osobą bezrobotną, wychowującą samotnie 2 dzieci i sprawującą opiekę nad chorą matką. W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby wnioskodawca uzupełnił wniosek o dokument potwierdzający swoją sytuację materialną.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 3) dotyczące wyrażenia zgody na przekazanie Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku mebli tj. fotel obrotowy, 4 krzesła drewniane, stół, otwartą szafkę, biurko o kolorze szarym oraz lustro. Dodał, że powyższe meble są w stanie znacznego zużycia, ale nadają się do dalszego użytkowania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie, Zarząd zaznaczył, że przed przekazaniem w/w przedmiotów konieczna jest opinia Skarbnika Powiatu dotycząca stanu inwentarzowego..
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 4) dotyczące wyrażenia zgody na wycięcie 3 sztuk drzew znajdujących się przed budynkiem Starostwa przy ul. pl. Floriański 1. Poinformował, że drzewa są częściowo obumarłe, co zagraża bezpieczeństwu przechodniów i niesie ryzyko uszkodzenia budynku.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzew. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta o wycinkę powyższych drzew.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 5), w którym poinformował o podpisaniu umowy pożyczki z MW Trade na okres 36 miesięcy, na kwotę 2 mln zł., z 12 miesięcznym okresem karencji i oprocentowaniem wg stawki WIBOR 6M + stała marża 5,4 punktów procentowych w skali roku.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6), w którym przedstawił kalkulację opłat związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Sikorskiego 20 i pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej na 2017 rok dokonane w oparciu o koszty poniesione w 2016 roku.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do dokonania szczegółowej analizy kosztów najmu lokali przy ul. pl. Floriański 1.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki we współpracy ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Impuls” opracował dwa projekty:
1.    „Z turystyką za Pan Brat, czyli upowszechnianie turystyki aktywnej w różnych grupach społecznych i środowiskowych poprzez organizację dwóch marszobiegów: wiosennego i letniego” na kwotę 18.500.00 zł,
2.    „Powiatowy Rajd Rowerowy – Jednośladem poznajmy region” na kwotę 8.050,00 zł.
finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu „Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży”. Pani Katarzyna Bilska przedstawiła w tej sprawie pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 7) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na formalne włączenie się Starostwa Powiatowego w realizację tych projektów i podpisanie porozumienia partnerskiego. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że łączna wartość projektów opiewa na kwotę 26.550,00 zł., a termin składania projektów do Urzędu Marszałkowskiego mija 17 lutego 2017 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację powyższych projektów i podpisanie porozumienia partnerskiego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. (załącznik nr 8). Wyjaśniła, że w dniu 02.02.2017 r. wpłynęła prośba wójta Gminy Bliżyn o zaopiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022 w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu. Dodała, że po zapoznaniu się z jego treścią, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie rekomenduje zaopiniowanie Programu Rewitalizacji w zakresie zgodności ze strategią, z zastrzeżeniem, iż:
1. na str. 96 Programu Rewitalizacji w pozycji „Tabela 51. Strategie polityki powiatowej  i gminnej (opracowanie własne)” wpisana została następująca treść: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 Cel nadrzędny: Powiat Skarżyski regionem europy o dużych możliwościach rozwoju.
Cele strategiczne związane z polityką ekologiczną:
- Zachowanie bogactwa walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu skarżyskiego                           
- Udoskonalony układ komunikacyjny i sprawna infrastruktura techniczna o standardzie europejskim.”
W związku z Uchwałą Nr 96/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023”, dokument na który powołują się autorzy Gminnego Programu Rewitalizacji jest nieaktualny, a przytoczony wpis powinien otrzymać brzmienie: „Strategia Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023
Cel nadrzędny: Dynamiczny rozwój powiatu skarżyskiego, z wykorzystaniem zasobów endogennych, inwestycji oraz aktywności mieszkańców.
Obszar: Infrastruktura techniczna, rewitalizacja i ochrona środowiska w powiecie skarżyskim.
Cel strategiczny: Nowoczesna i przyjazna środowisku infrastruktura w powiecie skarżyskim.
Cele operacyjne :
1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej powiatu
2. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
3. Wsparcie dla procesów rewitalizacyjnych
4. Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej i mostowej w powiecie
5. Analiza i ocena warunków ruchu ze specjalnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego (wypadkowość, mapa zdarzeń drogowych).”
2) na str. 172 Programu Rewitalizacji w rubryce ‘Dokumenty źródłowe’ w pozycji 17 widnieje zapis „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020” który winien być zmieniony na „Strategia Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała z pismem Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9). Wyjaśniła, że w dniu 13.02.2017 r. wpłynęła oferta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej oddz. w Suchedniowie na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Poinformowała, że zadanie publiczne dotyczy realizacji pieszego rajdu do Rezerwatu Wykus celem upamiętnienia poległych w walce o Ojczyznę żołnierzy zgrupowań „Ponurego” i „Nurta”. Dodała, że projekt realizowany pod nazwą „Pamiętamy o wydarzeniach i bohaterach naszej ziemi – Wykus 2017” realizowany będzie 20 maja br. Ponadto dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na 1.240,00 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 910,00 zł.
Zarząd Powiatu postanowił przyznać na realizację powyższego zadania kwotę 500 zł. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do wypełnienia dalszej procedury przyznania środków w trybie pozakonkursowym.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 10), który zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zabezpieczenia wkładu własnego na zakupu 9-cio osobowego mikrobusa przez powiat skarżyski. Dodał, że nowy samochód odciąży obecnie eksploatowane mikrobusy, obniży koszty planowane na naprawę i podniesie jakość usług. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że na stanie SOSW Nr 2 są dwa mikrobusy marki Volkswagen T4. Pierwszy z nich z 2000 r., drugi z 2007 r. oba samochody zostały zakupione przy współudziale środków PFRON. Ponadto przypomniała, że w tym roku planowany jest zakup samochodu dla ZPE-W. W związku z powyższym zaproponowała, aby zakup samochodu dla SOSW Nr. 2 uwzględnić w budżecie 2018 roku.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym protokół z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez powiat skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu (załącznik nr 11). Zgodnie z opinią techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę samochodowego pojazd jest w znacznym stopniu zużyty eksploatacyjnie – odbudowa ekonomicznie nieuzasadniona. Stopień zużycia pojazdu określony został na 80-85%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony protokół. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania wykazu pojazdów znajdujących się na parkingu strzeżonym, za które odpłatność ponosi Powiat Skarżyski.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 12) dotyczące podjęcia decyzji o przeprowadzeniu elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy na okres 1 roku.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dwóch cyklicznych imprez odbywających się w placówce: imprezy sportowej „ Mini Euro” oraz imprezy pod nazwą „Piknik Euro”. W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w powyższej sprawie (załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować imprezę pod nazwą „Piknik Euro”. Środki finansowe na ten cel z dz. 921 rozdz. 92105 § 4190 w wysokości 400 zł. zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Zarządu Fundacji Św. Marcina – Sławomira Florczaka (załącznik nr 14) zawierające prośbę o przekazanie z dniem 1 września br. prowadzenia Zespołu Szkół w Suchedniowie jako organowi prowadzącemu. Zdaniem Pani Katarzyny Bilskiej inicjatywa Pana Florczaka jest kompletnie nieprzemyślana. Wyjaśniła, że przekazanie szkoły innemu organowi musi być poprzedzone odpowiednimi procedurami i formalnościami, które wynikają z ustawy o systemie oświaty. Proces ten jest długotrwały, dlatego też w terminie zaproponowanym przez Prezesa Fundacji, cała procedura jest nie do wykonania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł stanowisko przedstawione przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Ad. pkt. 2. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                      Przewodniczący Zarządu
         Anna Bugajska                                                             Jerzy Żmijewski
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………
2.      B. Krawczyńska…………
 
Załączników: 14
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 09.02.2017 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 14.02.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 14.02.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 08.02.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 14.02.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14.02.2017 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13.02.2017 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13.02.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora SOSW nr 2z dnia 13.02.2017 r.,
Załącznik nr 11 – Protokół Nr 05/2017 z dnia 14.02.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 13.02.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, sportu i Turystyki z dnia 14.02.2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Prezesa Zarządu z dnia 12.02.2017 r.

Protokol (532kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (15 lutego 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 marca 2017, 10:37:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508