Protokół Nr 4 z dnia 25 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 4/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 stycznia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Leszek Lepiarz           - Dyrektor ZOZ
2.                                                                                                                                                    Krzysztof Grzegorek - Dyrektor ds. medycznych ZOZ
3.                                                                                                                                                    Magdalena Grzmil     - Główna Księgowa ZOZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej oraz kierunków działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w 2016 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95 na okres dłuższy niż trzy lata.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej,
b) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
c) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
d) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2016 r. – 31.12.2016 r.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się o rozszerzenie porządku o protokół Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury i kultury fizycznej.
 
Kolejny wniosek zgłosiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Poprosiła o rozszerzenie porządku o podjęcie dwóch uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
 a) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
b) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)” w ramach Działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”
 
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wnioski.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Omówienie sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej oraz kierunków działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w 2016 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95 na okres dłuższy niż trzy lata.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej,
b) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
c) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
d) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
e) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”,
f) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)” w ramach Działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”.
4. Zatwierdzenie Protokołu Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury i kultury fizycznej.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2016 r. – 31.12.2016 r.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Omówienie sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej oraz kierunków działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w 2016 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny. (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora ZOZ – Pana Leszka Lepiarza, Zastępcę Dyrektora – Pana Krzysztofa Grzegorka oraz Główną Księgową – Panią Magdalenę Grzmil. Poinformował, że tematem spotkania jest omówienie kierunków działań restrukturyzacyjnych podjętych w 2016 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 142/XX/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Starosta dodał, że informacje w powyższym zakresie Dyrektor powinien przekazać Komisji Zdrowia do końca stycznia br.
Dyrektor ZOZ – poinformował, że informację o wyniku finansowym przekaże w terminie do końca lutego po zamknięciu ksiąg rachunkowych szpitala.
Wicestarosta – Pan Artur Berus – poprosił Dyrektora o przedstawienie informacji o realizacji kierunków działań restrukturyzacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, wskazanych przez Radę Powiatu w uchwale Nr 142/XX/2016 z dnia 28.04.2016r.
Dyrektor ZOZ – poinformował, że zgodnie z przytoczoną uchwałą, Rada Powiatu wyznaczyła trzy priorytetowe kierunki działań restrukturyzacyjnych Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w oparciu o program restrukturyzacyjny sporządzony przez A.M.G Finanse Sp.zo.o. z siedzibą w Łodzi, a mianowicie:
1.      optymalizację osobową i usługową,
2.      optymalizację kosztów materiałowych,
3.      restrukturyzację finansową.
Jeżeli chodzi o optymalizację osobową i usługową, dyrektor ZOZ poinformował, że w ramach tego kierunku został ogłoszony w dniu 17 października 2016 roku przetarg na „Usługę całodobowego żywienia pacjentów oraz usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Ekonomii 4 w Skarżysku -Kamiennej wraz z utrzymaniem czystości na terenach przyległych do tych budynków i przekazaniem pracowników. Otwarcie ofert nastąpiło 02.12.2016 roku. Do przetargu na usługę żywienia wpłynęło 6 ofert, z których najniższa wynosiła 5.077.144,48 zł, Natomiast na usługę sprzątania wpłynęły trzy oferty, z których najniższa wynosiła 9.857.625,60 zł. Niestety żaden z oferentów nie zaoferował ceny/kwoty, która byłaby korzystna dla Szpitala. W zakresie usługi żywienia stawka żywieniowa dzienna ustalona przez Szpital wynosiła 14,04 zł. Natomiast kwoty zaproponowane przez 6 oferentów kształtowały się od 15,11 zł do 19,45 zł. W zakresie usługi sprzątania ustalona wartość przetargu na okres 4 lat w Szpitalu wyniosła 8 mln zł. Natomiast 3 oferentów przedstawiło oferty w przedziale od 9.857.625,60 zł do 13.946.169,60 zł. W chwili obecnej rozważane jest ponowne ogłoszenie przetargu po oszacowaniu wszystkich kosztów za pełny rok 2016. Jeżeli chodzi o optymalizację osobową dyrektor zaznaczył, że:
a)     w grudniu 2016 r. wprowadzono nowy Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania.
Regulacje zawarte w powyższych regulaminach miały na celu wprowadzenie zapisów pozwalających pracodawcy na optymalne zarządzanie kosztami personelu. Poprzednie regulaminy były kontynuacją układu zbiorowego, który dawał pracownikom większe „przywileje” i obciążał znaczniej pracodawcę. Wprowadzono przede wszystkim uregulowania dotyczące wymiaru urlopów - po negocjacjach ze wszystkimi pięcioma związkami zawodowymi działającymi w Szpitalu dostosowano wymiar urlopu wypoczynkowego do zapisów Kodeksu pracy - odpowiednio: 20 i 26 dni (dotychczas 30 dni urlopu przysługiwało wszystkim pracownikom ze stażem powyżej 25 lat pracy). Od 01.01.2017 roku żaden pracownik nie nabędzie już prawa do urlopu w wymiarze 30 dni. Wymiar 30 dni urlopu wypoczynkowego pozostaje tylko dla osób, które nabyły te prawa do 31.12.2016 roku.
b)   zalecana w programie redukcja kosztów osobowych poprzez outsourcing usług żywienia, sprzątania (ok. 81 etatów) nie jest możliwa z uwagi na wyniki przeprowadzonych postępowań przetargowych. Wskazana w programie redukcja wysokości wynagrodzeń pracowników, w przypadku pracowników Działu Żywienia czy Działu Higieniczno-Sanitarnego nie jest możliwa, ponieważ to grupa pracowników, którzy w większości pobiera najniższą stawkę wynagrodzenia. Dodatkowo występują jeszcze inne przeszkody, tzn:
­    brak lekarzy specjalistów na rynku i wysokie koszty ich zatrudniania lub zawierania umów kontraktowych. Szpital do końca 2016 r. borykał się z problemem niedoboru lekarzy specjalistów na kilku oddziałach t.j.: oddział zakaźny, chirurgii, ginekologiczno-położniczy, SOR. W chwili obecnej udało się pozyskać lekarzy specjalistów na ww. oddziały właśnie w dużej mierze w oparciu o umowy kontraktowe. Niestety stawki za godzinę zatrudnienia lekarza specjalisty z roku na rok wzrastają i aby posiadać specjalistów i zapewnić pracę kilku oddziałów, Szpital musiał zwiększyć stawki godzinowe dla lekarzy (NFZ nie uwzględnia w umowach od kilku lat wzrostu stawek wynagradzania). Nadal dla Szpitala ogromnym problemem jest znalezienie lekarzy pediatrów i neonatologów - Oddział Pediatrii i Neonatologii jest ciągle „zagrożony”, jeśli chodzi o zapewnienie ciągłości funkcjonowania;
­    coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, który w Szpitalu w bieżącym roku dotyczy ok. 130 osób i odpowiednio wyniósł: w 2016 r. ok 150 tys. zł, natomiast w roku 2017 wyniesie ok. 250 tys. zł. Można na tej podstawie wysnuć wniosek, że tylko przez ostatnie 2 lata Szpital zwiększył wydatki o ok. 400 tys. na wynagrodzenia dla grupy pracowników najmniej zarabiających, czego NFZ nie uwzględnia od prawie czterech lat przy podpisaniu umów.
c)    w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia Szpital korzysta z zatrudnienia subsydiowanego przez PUP: wspiera się stażystami oraz pracownikami zatrudnionymi w formie „prac interwencyjnych” lub „robót publicznych” (stanowiska pomocnicze, obsługi i administracyjne). Nadmienić należy, że w administracji Szpitala zatrudnienie wynosi ok. 6 - 7 % w stosunku do łącznej liczby pracowników. Według AMG Finanse w podobnych szpitalach ogólna liczba pracowników administracji wynosi ok. 12-13,5% ogólnej liczby pracowników.  
d)   Utrzymanie niskich obciążeń z tytułu wpłat na PFRON – w roku 2016 Szpital nie posiadał zobowiązań wobec PFRON – utrzymany jest nadal wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%.
e)    Utrzymanie zawieszenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Roczne oszczędności dla Szpitala to kwota ok. 700 tys. zł.
f)    Zmiana formy zatrudnienia pracowników z umów o pracę na umowy kontraktowe  - w Szpitalu znaczna część lekarzy jest zatrudniona w oparciu o umowę kontraktową. Inni pracownicy – szczególnie pielęgniarki nie są wysoko wynagradzane i przejście na tzw. kontrakt nie jest dla nich opłacalne, co wskazano w programie. Kontrakty musiałyby być powiększone o składki do ZUS – o ok. 1100 zł. z tytułu samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Kolejnym kierunkiem omówionym przez Dyrektora była optymalizacja kosztów materiałowych. Według przyjętych kierunków programu, optymalizację kosztów materiałowych należy przeprowadzić poprzez:
1.      Wdrożenie procesu budżetowania
            Proces przygotowawczy projektu budżetowania zajął około 2 miesiące od wprowadzania działań restrukturyzacyjnych. Następnie na podstawie Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 14.06.2016r. w sprawie przeprowadzania kontrolnych spisów leków oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku w celu monitorowania właściwej polityki materiałowej, każdy kierujący komórką organizacyjną (działem, oddziałem) został zobowiązany do dokonywania wnikliwej analizy dotyczącej stanu magazynowego oraz do przedstawienia pisemnego uzasadnienia - po każdym zakończonym kwartale - w kwestii poczynionych zapasów, zmian stanu magazynowego w stosunku do okresu poprzedniego, uwag itp. Proces optymalizacji kosztów materiałów i energii, poprzez wdrażanie systemu budżetowania przy jednoczesnym dalszym implementowaniu skrupulatnej polityki zakupowej – pozwoli zredukować koszty zużycia materiałów i energii. W kwestii wprowadzenia oszczędności energii elektrycznej zlecono firmie zewnętrznej włączenie Szpitala do większej grupy odbiorców energii i w ten sposób udało się uzyskać korzystniejsze ceny za energię elektryczną. Należy dodać, że Szpital przeprowadził w 2016 r. audyt kosztów energii elektrycznej i systematycznie wymienia oświetlenie tradycyjne na oświetlenie LED. Jest też w trakcie opracowania założeń do projektu mającego na celu całkowitą wymianę wszystkich punktów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na oświetlenie energooszczędne typu LED. Najkorzystniejsze byłoby przeprowadzić to działanie w oparciu o pozyskane środki finansowe z funduszy strukturalnych w ramach ochrony środowiska.
2.      Rzetelnie prowadzona polityka postępowań przetargowych
            Każde postępowanie przetargowe jest bardzo wnikliwie analizowane w celu zoptymalizowania kosztów oraz ilości zamawianych poszczególnych produktów przez Szpital. W 2016 r. dokonano wnikliwej analizy ofert w postępowaniach przetargowych dotyczących leków, materiałów, środków ochrony indywidualnej oraz jednorazowego sprzętu, a także  sprzętu medycznego, materiałów biurowych, dostawy energii itp.
3.      Utrzymywanie niskich stanów magazynowych
            Kierownicy we współpracy z pielęgniarkami/położnymi koordynującymi pracą pielęgniarek/położnych i innymi osobami zarządzającymi w ramach danej komórki medycznej na bieżąco mają obowiązek utrzymywania niskich stanów magazynowych. Szpital prowadzi zbilansowaną politykę materiałową w posiadanych magazynach.
            W sprawie trzeciego kierunku głos zabrała Pani Magdalena Grzmil – wyjaśniła, że w 2016 roku z ZUS udało się wynegocjować zawieszenie płacenia zobowiązań bieżących na okres 6 miesięcy z równoległą spłatą jedynie zadłużenia wg harmonogramu. Od marca 2016 r. każdego miesiąca zawierana jest umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotycząca odroczenia o 6 miesięcy terminu płatności składek, co pozwoliło przez okres 6 miesięcy częściowo regulować bieżące płatności i uniknąć płacenia odsetek za nieterminowe płatności. Efekt tego działania jest wymierny, ponieważ odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych wynoszą 9,5%, a opłata prolongacyjna za odroczenie terminu płatności w ZUS wynosi 4%, W okresie 6 miesięcy zmniejszono, zatem koszty płacenia odsetek za nieterminowe płatności o około 220 tys. zł. oraz częściowo poprawiono płynność finansową. Ponadto zgodnie z opracowanym programem firmy AMG Finanse Sp. z o.o. w dniu 12 maja 2016 r. ogłoszony został przetarg na udzielenie pożyczki w kwocie 10 mln zł. z tzw. „rata balonową”. Przetarg został unieważniony z powodu niezłożenia żadnej oferty. Powodem braku zainteresowania przetargiem był brak zabezpieczenia spłaty „raty balonowej”, która w opracowaniu AMG była gwarantowana przez podmiot tworzący. W dniu 28 czerwca 2016 r. ogłoszony został kolejny przetarg na udzielenie pożyczki w kwocie 900 tys. zł. na spłatę wierzytelności. Dnia 27 lipca 2016. podpisana została umowa pożyczki ze Skarbcem Zdrowia – Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych na 900 tys. zł. Spłata w 13 ratach z 7-miesięcznym okresem karencji i oprocentowaniem równym WIBOR 6M + marża 5,11%. W dniu 22 sierpnia 2016 roku ponownie ogłoszony został przetarg na udzielenie kredytu/pożyczki na spłatę wierzytelności. Ten przetarg również został unieważniony z powodu niezłożenia żadnej oferty. Dodała, że w wyniku negocjacji z firmą MW Trade S.A dnia 10 października 2016r została podpisana umowa pożyczki na okres 36 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji i oprocentowaniem w wysokości WIBOR 6M + marża 5,5%. Z tej pożyczki zostały spłacone przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe raty trzech pożyczek zaciągniętych w 2013 roku, które były oprocentowane wg. max stawki tj. 10%. Zaznaczyła, że w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. zostały spłacone pożyczki w kwocie 3.721.290,82 zł. oraz odsetki w kwocie 1.050.553,13 zł., a także należności wynikające z umów przejęcia długu w kwocie 5.545.042,17 zł. i odsetki w wysokości 758.361,62 zł. (co razem czyni kwotę 11.075.247,74 zł). Dodała, że kwota zaciągniętych pożyczek w 2016 roku to ogółem 7.050.000 zł.
a)      pożyczka zaciągnięta w Skarbcu (konsorcjum z Magellanem) na 900 tys. zł.,
b)      pożyczka zaciągnięta w MW Trade S.A. – w dniu 10 października 2016 r. została podpisana umowa pożyczki na kwotę 5 mln. zł.,
c)      z umów na kredyt odnawialny w rachunku bieżącym wykorzystano w 2016 roku kwotę 1.150 tys. zł.
Szpital w ramach zawartych umów pożyczek, subrogacji i przystąpienia do długu ma do spłaty na przestrzeni lat 2016-2018 przeszło 28 mln zł. rozważa się ponowne ogłoszenie postępowania na udzielenie pożyczki w kwocie 10 mln. zł. (dwa zadania – po 5 mln zł. każde), która posłużyłaby spłacie tych zobowiązań. Bieżące wpływy z NFZ niestety nie pozwalają na regulowanie wcześniejszych zobowiązań.
Ponadto Dyrektor omówił pozostałe działania podejmowane przez Szpital w 2016 roku. Jak wyjaśnił w 2016 roku Szpital musiał ponieść i nadal ponosi szereg kosztów nie ujmowanych przez ostatnie lata w planach finansowych, a nakazywanych kontrolami podmiotów zewnętrznych tj.
1)    wykonanie dwóch rezerwowych źródeł wody dla budynków przy ul. Szpitalnej i ul. Ekonomii. Łączny koszt wykonania to kwota ponad 380 tys. zł, w tym koszt projektu.
2)    wykonanie kompletnej instalacji p/pożarowej. Koszt wraz z utylizacją czujek jonizujących to ponad 210 tys. zł.
3)   zmiana lokalizacji Pracowni Endoskopii została wymuszona nie spełnianiem wymogów Sanepidu głównie z powodu wysokości pomieszczeń w poprzedniej lokalizacji.
Poprawiły się w sposób istotny warunki badań, ale jednocześnie ich jakość dzięki zakupionemu, nowemu Videogastroskopowi HD za kwotę ponad 40.000 zł. Zakupu tego udało się dokonać dzięki wsparciu finansowemu gmin z terenu powiatu skarżyskiego, które odpowiedziały na prośbę Dyrektora.
4)          remont na Oddziale Pediatrii. Wynikał on z konieczności utworzenia wymaganych przepisami pomieszczeń, czyli izolatki, wydzielenia sal biegunowych z węzłem sanitarnym oraz z utworzeniem punktu pielęgniarskiego w odcinku dzieci młodszych. Dodatkowo wydzielono świetlicę dla dzieci chorych. Koszt ww. remontu to ponad 60.000 złotych.
5)          remont kuchni - dostosowanie do zaleceń SANEPIDU. Naprawy wymagały ściany, sufity, podłoga.
6)          remont Apteki i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - dostosowanie do zaleceń SANEPIDU. 
Ponadto Dyrektor omówił działania służące podniesieniu jakości opieki medycznej. Były to:
1.    Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych standardów funkcjonowania – remont, doposażenie;
2.    Remont pomieszczeń po świetlicy i kaplicy z przeznaczeniem na powiększenie Oddziału Wewnętrznego. Koszt remontu to ponad  80.000 złotych.;
3.    Pozyskanie 30 tys. zł od Zakładów Metalowych „Mesko” na zakup nowoczesnego USG na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczy (Z.M. „Mesko” umorzyły zaległe płatności Szpitala na ww. kwotę z oznaczeniem umorzenia na zakup USG). Koszt zakupu niezbędnego aparatu USG to kwota 99.000 złotych.
4.     Na wniosek Dyrektora, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej umorzył podatek od  nieruchomości wraz z odsetkami za 2016 r. w kwocie ponad 170 tys. zł;
5.    Na skutek nawiązania współpracy przez Dyrektora, dzięki przychylności Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Szpital otrzymał w marcu 2016 roku w nieodpłatne użytkowanie Karetkę transportową Mercedes Vito typu S.
6.     Obniżenie stawki obowiązkowego ubezpieczenia Szpitala. – dzięki wielomiesięcznym negocjacjom Dyrektora z firmą Supra Brokers. Osiągnięto wymierny, efekt finansowy - blisko 100.000 złotych oszczędności na lata 2017 i 2018 w stosunku do lat 2015 i 2016;
7.    Zakup nowych 35 łóżek dla pacjentów Szpitala na Oddziały Wewnętrzny, Ortopedyczny i Neurologii.
8.         Utworzenie świetlicy - „Pokoju Życzliwości” na Oddziale Pediatrii oraz pozyskanie książek dla małego pacjenta;
9.     Utworzenie w ramach akcji „Zaczytani” biblioteki książek do czytania dla pacjentów;
10.     Współpraca z WOŚP. Pozyskano nowe wyposażenie dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na łączną kwotę darowizny ok. 50 tys. zł - kompletne łóżka z materacami
i szafkami, materace p/odleżynowe, wózki inwalidzkie XXL. W trakcie jest doposażenie Oddziału Pediatrii – 10 łóżek typu JUNIOR, pulsoksymetr itp. – z „puli” za 2016 r.
11.     Utworzenie kolejnego, szóstego stanowiska na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Osiągnięcie wskazanych standardów jest istotne z punktu widzenia drugiego poziomu referencyjnego w anstezjologii. Koszt łączny utworzenia tego stanowiska wyniósł ok. 65 tys. zł – razem z zakupem respiratora za ok. 57 tys. zł (zakup styczeń 2017 rok). Z punktu widzenia finansowania przez NFZ leczenie na utworzonym stanowisku będzie stanowić większy przychód dla Szpitala, ponieważ jest to tzw. procedura nielimitowana, czyli zawsze płacona przez Fundusz.
12.     Mając na uwadze obniżenie kosztów działalności Szpitala, dokonano również analizy zakupu tlenu medycznego. Wynika z niej, że w 2015 roku zużyto 44.250 m3 za kwotę 224.400 złotych. W tej kwocie koszty zakupu tlenu medycznego stanowią 106.000 zł, pozostałe koszty w kwocie 118.000 zł, to dodatkowe opłaty związane z dzierżawą zbiornika na ciekły tlen, butli oraz transport tlenu. Aby obniżyć powyższe koszty dyrektor wskazał, że można zastosować koncentratory tlenu, które w pełni mogłyby zaspokoić zapotrzebowanie Szpitala w tlen. Koszty zmiany systemu zasilania Szpitala w tlen kształtują się na poziomie 589.948 zł (wg kosztorysu inwestorskiego). Zwrot kosztów inwestycji mógłby nastąpić już po trzech latach. Brak środków finansowych wstrzymuję na tę chwilę podjęcie decyzji, choć jest to w perspektywie czasowej przedsięwzięcie przynoszące wymierne oszczędności.
13.     Na bieżąco podejmowane są negocjacje w zakresie spłaty wierzytelności przysługujących kontrahentom w celu umorzenia części odsetek jednak rzadko przystają oni na nasze propozycji;
14.     Powiększony został Zakład Opiekuńczo Leczniczy o jedną salę z trzema łóżkami co spowodował pełne wykorzystanie łóżek, a tym samym kontrakt z NFZ jest realizowany bez zagrożeń,
15.     Przeprowadzony został remont Oddziału Rehabilitacji na ul. Ekonomii 4 w celu powiększenia liczby sal.  
Dyrektor zaznaczył, że wg „Programu restrukturyzacyjnego” firmy AMG Finanse, Szpital powinien brać pod uwagę wsparcie ze strony podmiotu tworzącego. Aktualny poziom wszystkich zobowiązań przekracza roczne przychody Szpitala, co nie pozwala mu na rozwój i zagraża jego dalszej działalności. Przypomnieć należy, że w ww programie wskazano m.in, iż „Podmiot tworzący musi zatem wziąć na siebie częściowy ciężar obsługi zadłużenia poprzez jego spłatę w kwocie ok. 10 mln zł”. Również podkreślono, że „Prognoza na rok 2016 zakłada rozpoczęcie restrukturyzacji Jednostki od lutego 2016 roku, której wymierne efekty widoczne będą już w pierwszej połowie 2016 roku. Prognoza uwzględnia zwiększone przychody i koszty po połączeniu w 2016 roku SP w Skarżysku-Kamiennej z Jednostkami OLK oraz MOMP”.
Po przedstawieniu informacji z kierunków restrukturyzacyjnych, w dalszej części posiedzenia głos zabrał Dyrektor Grzegorek – poruszył kwestie świadczeń. Podkreślił, że aby Szpital dobrze funkcjonował należy inwestować w sprzęt. Dodał, że Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to są dwa najważniejsze oddziały ratujące życie. Szpital posiada drugi poziom referencyjności. Na bloku operacyjnym jest tylko jedna kolumna do operacji endoskopowych, (co niekiedy przy większej ilości zaplanowanych operacji powoduje problem). Udało się ustabilizować sytuację w zakresie usług medycznych. Szpital posiada pełną obsadę na oddziale chirurgii oraz anestezjologii. Ponadto, pełne zabezpieczenie na logopedii i ginekologii. Wszystkie oddziały pracują w nowoczesnych technologiach. Zarówno na chirurgii, logopedii, ginekologii i laryngologii zaczynają dominować operacje tzw. mikroinwazyjne (laparoskopii). Dodał, że konieczne jest doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że za rok nadwykonania będą co najmniej dwa razy większe. Dodał również, że w chwili obecnej do Szpitala wracają zarówno lekarze jak i pacjenci. Ponadto coraz więcej ludzi uzyskało pracę, poprawiło się zaufanie do szpitala. Dodał, że 2017 rok będzie obiektywnym miernikiem na ile opinia o szpitalu się poprawiła.
            Dyrektor Lepiarz potwierdził, że poprawia się opinia o szpitalu wśród pacjentów. Natomiast problem, na który wskazał Dyrektor, jest brak zainteresowania udzieleniem pożyczki dla szpitala ze strony instytucji finansowych. Następnie dodał, że w marcu 2016 r. ZOZ złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie budowy lądowiska dla helikopterów wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny dla SOR. Wówczas ZOZ nie uzyskał dofinansowania. Na rok 2017 został ogłoszony nowy konkurs w tym zakresie i ZOZ zamierza ponownie złożyć stosowny wniosek.
Wicestarosta – podziękował dyrektorom oraz Głównej Księgowej za przedstawienie informacji. Poinformował, że w ostatnim czasie odbyło się spotkanie
z dyrektorami wszystkich trzech jednostek służby zdrowia, nadzorowanych przez Powiat Skarżyski.  Wywnioskował, że dyrektorzy są zaniepokojeni jak będzie finansowana POZ i AOS w związku z zapowiadaną reformą ochrony zdrowia. Dodał także, że zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia w drugiej połowie roku zostanie wprowadzona tzw. „sieć szpitali” i zmieniony zostanie sposób finansowania szpitali. Informacje płynące z NFZ w Kielcach wskazują, że Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej zostanie włączony do „sieci szpitali”, co gwarantuje zawarcie umowy z NFZ na 4-letni okres i finansowanie w formie ryczałtu. Ponadto stwierdził, że jeżeli chodzi o działania restukturyzacyjne na bieżąco jest prowadzona optymalizacja kosztowa i utrzymywana dyscyplina w zakresie ponoszonych kosztów w szpitalu. Dodał, że poprawa opieki nad pacjentem to dobra informacja.
W dalszej części spotkania p. Grzegorek poinformował, że po kontroli NFZ zalecił, aby na dyżurze było dwóch lekarzy anestezjologów oraz zabezpieczenie znieczulenia do porodu, w przeciwnym razie odebrany zostanie poziom referencyjności anestezjologii, OIOM i ginekologii. Dyrektor dodał, że od 30 lat na dyżurze był jeden lekarz natomiast drugi pod telefonem. Szpital zawsze był w pełnym zabezpieczeniu, nigdy z powodu pojedynczego dyżuru anestezjologa nie wystąpiło zdarzenie niepożądane. Szpital zapewnia znieczulenie do porodu. Podkreślił, że roczny koszt anestezjologa to ponad 400 tys.
Wicestarosta – dodał, ze należy również spojrzeć na kwestię zmiany najniższej krajowej. W Szpitalu 124 osoby pobiera najniższą krajową, teraz dyrektorzy muszą ustalić nowe warunki pracy, a NFZ nie uwzględnia takich czynników. Dochodzą koszty. Gdyby NFZ płacił za nadwykonania 100% sytuacja byłaby inna. Dodał, że zadania z zakresu ochrony zdrowia spadają na samorząd.
Pani Katarzyna Bilska podsumowała, że działania podejmowane prze dyrekcję przynoszą dobre efekty. Należy zaznaczyć ze głównym problemem są kredyty, które narastają od lat i jeśli państwo nie pomoże nie zrobimy porządku. W zakresie braku wyposażenia zmieniło się dużo. Poczynione zostały dobre kroki w zakresie braków kadrowych. Zostały dostosowane w dużej mierze zapisy dot. pracowników. Oszczędności w sektorze zakupów wychodzą na plus. Należności ZUS – to dało mniejsze oprocentowanie. Raty balonowe nie są możliwe, bo nie mamy zabezpieczenia majątkowego. Odnośnie kuchni i obsługi – działania zostały podjęte i są prowadzone. Dopytała o kwestie związane ze stanem zatrudnienia pielęgniarek.
Dyrektor Lepiarz wyjaśnił, że nie ma możliwości zmniejszenia ilości pielęgniarek. Ciągle są braki kadrowe, gdyż często występują zwolnienia L4.
Wicestarosta Pan Artur Berus podsumował, że ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca nałożyła nowe obowiązki. Jeżeli wynik finansowy będzie ujemny to dyrektor w ciągu 3 m-cy od zatwierdzenia bilansu będzie musiał przygotować program naprawczy. Jeżeli NFZ nie będzie płacił więcej to ciężko będzie szpitalowi te koszty doprowadzić, aby się zbilansowały. Minister informuje, że do 2025 r. 6% PKB będzie kierowane na ochronę zdrowia póki, co jest to niewiele ponad 4%. Należy zwrócić uwagę, że program naprawczy nie został w pełni przyjęty przez Radę Powiatu, tylko na jego podstawie wybrano niektóre kierunki do realizacji. Dodał, że Rada Powiatu nie wyraziła zgody na łączenie sp zoz-ów, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. Z uwagi na trudną sytuację budżetową, Powiat nie mógł udzielić wsparcia finansowego na restrukturyzację w kwocie, jaką zakładał program naprawczy.
            Zarząd Powiatu podziękował za przedstawienie informacji i przyjął je do wiadomości. 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95 na okres dłuższy niż trzy lata. (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w dniu 12 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach o przekazanie na podstawie umowy dzierżawy Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95. Dodał, że zgodnie z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu Rada Powiatu wyraża każdorazowo zgodę na wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata. Ponadto dodał, że zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na realizację celu publicznego.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt powyższej uchwały.

Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
b) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
c) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)

Z treścią powyższych uchwał zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że upoważnia się dyrektorów do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektów w ramach programu „Erasmus+”.
Zarząd Powiatu podjął przedstawione uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
d) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 7)
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z treścią uchwały oraz przedstawiła Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego, który stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej jednogłośnie.
e) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, (załącznik nr 8)
f) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)” w ramach Działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”. (załącznik nr 9)
Treść przedmiotowych uchwał zreferowała Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec.
Zarząd Powiatu podjął uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
Ad. pkt.  4. Zatwierdzenie Protokołu Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury i kultury fizycznej. (załącznik nr 10)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z protokołem Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury i kultury fizycznej. Poinformowała, że do oceny merytorycznej zostało dopuszczonych:
  • w zakresie kultury – 10 wniosków, z czego 9 otrzymało dofinansowanie
  • w zakresie kultury fizycznej – 17 wniosków, z czego 12 otrzymało dofinansowanie.
Zarząd Powiatu wskazał, że Stowarzyszenia, które nie otrzymały dofinansowania mogą składać wnioski w ramach „małych grantów”. Niewykorzystane środki w dziale kultury zostaną przeniesione do działu kultury fizycznej.

Ad. pkt. 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2016 r. – 31.12.2016 r. (załącznik nr 11)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z powyższym dokumentem. Poinformował, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w IV kwartale 2016 roku wykorzystał środki finansowe w kwocie 95.822,30 zł. Dodał, że w okresie sprawozdawczym w powiatowym zespole zatrudnionych było 15 osób w ramach umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej. Ponadto dodał, że:
  • w celu wydania orzeczenia wpłynęły łącznie 564 wnioski,
  • powołano łącznie 105 składów orzekających, wydano ogółem 558 orzeczeń, 
  • liczba wniesionych odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wyniosła 42,
  • wydano łącznie 170 legitymacji poświadczających niepełnosprawność,
  • wydano łącznie 51 kart parkingowych,
  • w dniach 5, 6 i 8 września 2016 r. przeprowadzono w powiatowym zespole kontrolę z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotowy dokument.

Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 12) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w gminie Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2649/1 pow. 0,2242 ha, obręb 0001 Suchedniów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Bodzentyńskiej w Suchedniowie. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycie przez Powiat Skarżyski przedmiotowej nieruchomości nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
Przedmiotowa działka znajduje się w całości w liniach rozgraniczających ul. Bodzentyńskiej w Suchedniowie stanowiącej z dniem 1 stycznia 1999 r. drogę powiatową zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).
W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki do złożenia wniosku o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego potwierdzającej przejście własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu Skarżyskiego.
 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy ofert TV Dami Skarżysko na emisję cyklicznego programu informacyjnego pt. „Skarżyski – Powiat z widokiem nie tylko na góry”. Poinformowała, że Dyrektor Programowy zaproponowała nowe warunki współpracy w 2017 roku: 10 emisji programu, koszt jednego odcinka 2 340 zł. netto, natomiast łączny koszt w skali roku wynosi 28 782 zł. brutto. Dodała, że Naczelnik Wydziału Promocji pozytywnie zaopiniowała zaproponowane warunki oraz zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z TV Dami. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z rozdz. 75075 § 4300. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy na zaproponowanych powyżej warunkach.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała z pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 14), który poinformował o zawarciu umowy najmu pomieszczenia na sklepik uczniowski na czas określony do 3 lat. tj. od dnia 02 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz o rozwiązaniu umowy z dnia 06.10.2016 r. na wynajem Sali gimnastycznej.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym 3 protokoły (załącznik nr 15, 16, 17)  z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Zgodnie z opinią techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę samochodowego naprawa wszystkich pojazdów jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Stopień zużycia pojazdów określony został na 90-95%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawione protokoły.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że dyrektor Zespołu szkół w Suchedniowie przygotował projekt umowy z Fundacją Św. Marcina na wynajem pomieszczeń pod internat. Wyjaśnił, że naniesione przez Radcę Prawnego Starostwa zmiany nie wszystkie zostały uwzględnione w projekcie przez dyrektora.  (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 18).
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie do sporządzenia umowy w sposób zabezpieczający interes powiatu. Ponadto zobowiązano Naczelników Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Edukacji do analizy powyższego dokumentu i przedstawienia wspólnego stanowiska.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów na następujące typy szkół dla dorosłych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym na 2017 rok. (załącznik nr 19).
Zarząd Powiatu przyjął kwoty dotacji przedstawione przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansowego o przekazanie do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej środka trwałego w budowie – dokumentacji projektowej ul. Towarowej, która pozbawiona została kategorii drogi powiatowej. Zdaniem Skarbnika zachodzi konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dokumentacji oraz określenia sposobu przekazania. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 20).
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do uzgodnienia z księgową Zarządu Dróg Powiatowych oraz Skarbnikiem Urzędu Miasta wszelkich formalności.

Ad. pkt. 7. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
       Agnieszka Góralczyk                                                              Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………
 
 
 
Załączników: 20
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora ZOZ z dnia 24.01.2017 r.,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95 na okres dłuższy niż trzy lata,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu szkól Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie skarżyskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)” w ramach Działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”,
Załącznik nr 10 - Protokół Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury i kultury fizycznej,
Załącznik nr 11 – Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2016 r. – 31.12.2016 r.,
Załącznik nr 12 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23.01.2017,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 10.01.2017,
Załącznik nr 15 – Protokół Nr 01/2017,
Załącznik nr 16 – protokół Nr 02/2017,
Załącznik nr 17 – protokół Nr 03/2017,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie z dnia 19.01.2017,
Załącznik nr 19 – pismo Naczelnika Wydziału edukacji z dnia 24.01.2017,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych z dnia 10.01.2017.
 
 
  Protokol_Nr_4 (671kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 stycznia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 marca 2017, 11:41:48)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Góralczyk (13 marca 2017, 15:13:01)
Zmieniono: zmiana formatu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 552