Protokół Nr 9 z dnia 22 lutego 2017 roku

Protokół Nr 9/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 22 lutego 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:    
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                       - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)  opinii i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Zapoznanie się z projektem wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej.
3.Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 2)

Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że Zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Pism Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwracających się z prośbą o przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 5.001zł w celu zabezpieczenia zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2.      Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 14 lutego 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.400zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów zlecenia z osobami, które przeprowadzą kurs zawodowy dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych oraz kurs kwalifikacyjny w zawodzie florysta.
3.      Przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 123,71zł na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej. Część otrzymanej w 2016 roku dotacji przekazywana była jako dotacja dla stowarzyszenia, które rozliczając się wykazało, że wykorzystało pełną otrzymaną kwotę dotacji. Po przeanalizowaniu ich wydatków okazało się, że kwota wykazana w ich sprawozdaniu jest błędna. Stowarzyszenie wydatkowało kwotę niższą od otrzymanej o 120zł. W dniu 16 lutego 2017 roku jednostka dokonała zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami. W celu zachowania ustawowej proporcji pomiędzy dotacją na wynagrodzenia a kosztami obsługi, także one zostały przez nas skorygowane. W rezultacie kwota, którą należy zwrócić jako niewykorzystaną wynosi 123,71zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
b)  opinii i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że w dniu 24 stycznia 2017 r. wpłynęło zawiadomienie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Dodała, że uwaga zgłoszona przez Zarząd Dróg Powiatowych została ujęta w treści uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Zapoznanie się z projektem wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 4)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał zebranym, że Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej, która prowadziła śledztwo w sprawie zagubienia pobranych od pacjentów Szpitala Powiatowego wycinków do badań histopatologicznych, wskazała na konieczność przeprowadzenia kontroli w trybie ustawy o działalności leczniczej, w ramach nadzoru podmiotu tworzącego. W związku z tym, Zarząd Powiatu w dniu 4 stycznia br. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, na mocy której powołany został zespół w osobach: Wicestarosta Artur Berus – kierownik zespołu oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Małgorzata Nosowicz – członek zespołu. Następnie Wicestarosta zapoznał zebranych z uwagami i wnioskami pokontrolnymi.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości zawarte w nim wnioski pokontrolne. Jednocześnie zobowiązano zespół kontrolujący do przekazania wystąpienia pokontrolnego dyrektorowi Szpitala Powiatowego.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek przygotowany przez Wydział Geodezji (załącznik nr 5) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 267/3 o powierzchni 0,0485 ha (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy 43), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Metalowców w Skarżysku-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że przedmiotowa działka znajduje się w całości w liniach rozgraniczających ul. Metalowców stanowiącej z dniem 1 stycznia 1999 r. drogę powiatową.
  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek oraz upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym kalkulację opłat związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Sikorskiego 20 i Pl. Floriańskim 1 na 2017 rok, przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6). Następnie poinformował, że Wydział wnioskuje o pozostawienie opłat na dotychczasowym poziomie dla najemców przy ul. Sikorskiego gdyż różnica w porównaniu do roku 2016 wynosi ok. 10 gr./m2, natomiast w stosunku do najemców przy ul. Pl. Floriański 1 dokonać stosownych zmian w formie aneksów.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem przedstawiony w piśmie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z projektem ogłoszenia Zarządu (załącznik nr 7) w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Starosta wyjaśnił, że przedmiotowy dokument przygotowany został przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem, który jednocześnie zwrócił się z prośbą o ustalenie czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 95 w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że w piśmie zaproponowano czynsz w wysokości 1 zł. miesięcznie w okresie 10 lat obowiązywania umowy, natomiast po upływie 10 lat wysokość czynszu zostanie ustalona w drodze negocjacji.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaproponowaną przez Wydział IM wysokość stawki   1 zł. netto.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 8) informujące, że wpłynęła oferta 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. Zadanie dotyczy realizacji uroczystości upamiętniających Żołnierzy Wyklętych której koszt opiewa na kwotę 1000 zł. Naczelnik wyjaśniła w piśmie, że oferta złożona przez stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok”. Ponadto wnioskowana kwota dotacji wynosi 500 zł., a wydział Promocji posiada w planie finansowym środki na realizację tego zadania.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił przyznać na realizację w/w zadania kwotę 500 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół w Suchedniowie zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń szkolnych, przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego (załącznik nr 9). Do przedmiotowego pisma dyrektor dołączył  dokumentację przetargową. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że kwestię umowy omówiła ze Skarbnikiem. Poprosiła zatem o przedstawienie swoich uwag.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska wskazała, że:
1)      W §4 ust. 1 należy dopisać zadnie: „Łączna kwota czynszu netto za 366 m2 wynosi……….+23% VAT”
2)      W §4 ust. 5 wykreślić słowo „ratach”
3)      W §4 ust. 8 zmienić zapis w następujący sposób: „…szkoła naliczy odsetki ustawowe od zaległości”. Aktualnie są dwa rodzaje odsetek, ustawowe oraz ustawowe od zaległości.
4)      Kwestię odpłatności  należy doprecyzować, zawierając w umowie następujący zapis: „Za świadczenia wymienione w §4 ust. 3 szkoła wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty otrzymania rachunków za media.
5)      Odnośnie § 7 – dyrektor powinien upewnić się w gminie czy w przypadku wynajmu  szkoła niepubliczna również opłaca podatek od nieruchomości.
6)      Zapis w § 9 należy usunąć , gdyż jest on powieleniem § 3.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wskazała, że w nawiązaniu do §5 ust. 7 w umowie powinien być uwzględniony osobny zapis mówiący, że w przypadku wypowiedzenia umowy z winy najemcy, szkoła nie zwraca żadnych kosztów wynikających z działalności najemcy. Ponadto, Pani Katarzyna Bilska wyraziła niepokój, że metraż szkoły przeznaczony do najmu stanowi dużą powierzchnię, bo aż 2/3 szkoły. Stąd istnieje obawa, czy tak duże ograniczenie powierzchni Zespołu Szkół w Suchedniowie nie zakłóci jej bieżącej działalności.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zwrócił się z zapytaniem czy jeżeli Fundacja będzie wynajmowała 2/3 budynku to zasadnym jest aby płaciła jedynie 30% kwoty rachunku za energię elektryczną. Podkreślił, że internat będzie pochłaniał ogromne ilości wody, energii elektrycznej jak również gazu.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie aby na kolejne posiedzenie Zarządu dokonał analizy dotyczącej wielkości przeznaczonych do najmu pomieszczeń w stosunku do pozostałej części szkoły. Ponadto należy dokonać zmiany §4 pkt 3 odnośnie odpłatności procentowej, ewentualnie rozważyć zmianę tego paragrafu proporcjonalnie do wielkości wynajmowanych pomieszczeń. Zarząd wskazał, że zasadnym jest aby w budynku internatu założyć podliczniki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  poinformowała, że wpłynęło pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody  na likwidację grupy wychowawczej zorganizowanej w szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych w grupie wynosi obecnie 35 godzin tygodniowo, co stanowi 1,5 etatu nauczyciela. Organizacja grupy w szpitalu zgodnie z przepisami prawa oświatowego generuje koszt około 100 000 zł. rocznie, a do Systemu Informacji Oświatowej w miesiącu marcu będzie zgłoszonych 7 wychowanków, co pozwala na uzyskanie z subwencji kwoty ok. 66 700 zł. W związku z powyższym dyrektor wykazał, że deficyt w utrzymaniu grupy wynosi ok. 30 000 zł. rocznie. Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z opinią Naczelnika Wydziału Edukacji z której wynika, że problem poruszony przez dyrektora ZPEW w piśmie nie jest kompetencją Zarządu gdyż oddział przyszpitalny rozpoczynając swoją działalność uzyskał jedynie akceptację Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Z uwagi na fakt, że funkcjonowanie tej grupy powoduje deficyt w budżecie, pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby przedmiotowa sprawa została omówiona przez dyrektora na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty. Pokreśliła, że można rozważyć zawarcie porozumienia z dyrektorem ZOZ i we współpracy z PUP utworzyć oddział wspierająco-opiekuńczy.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował aby na posiedzenie Komisji dyrektor przygotował faktyczne zestawienie poniesionych kosztów opieki edukacyjnej w szpitalu, zgodnej z rozporządzeniem.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podkreślił, że decyzja w tej sprawie jest kompetencją dyrektora. Jednocześnie mając na względzie deficyt w budżecie Placówki związany z funkcjonowaniem grupy wychowawczej, Zarząd stoi na stanowisku, że przedmiotowa sprawa powinna zostać przedstawiona przez dyrektora na posiedzeniu Komisji Oświaty z zaprezentowaniem analizy kosztów jakie dyrektor ponosi na organizację grupy wychowawczej w szpitalu.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 24 marca br. odbędzie się Powiatowy Rajd Rowerowy organizowany we współpracy z Gminą Wąchock.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
            Protokołowała                                                                   Przewodniczący Zarządu
       Agnieszka Góralczyk                                                                    Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………
 
Załączników 10:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej,
Załącznik nr 5 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia
Załącznik nr 7 – projekt ogłoszenia Zarządu,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia
Załącznik nr 9 – pismo dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie, z dnia
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia

Protokol_Nr_9 (535kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (22 lutego 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 marca 2017, 11:37:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453