Protokół Nr 7 z dnia 8 lutego 2017 roku

Protokół Nr 7/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 8 lutego 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:    
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
3.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                Jerzy Krawczyk         - Naczelnik Wydziału Edukacji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na rok 2017.
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyłączenia i zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
b)      wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
c)      projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego,
d)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
e)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
f)       udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego,
g)      udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.Przyjęcie Informacji z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020.      
3.Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na rok 2017 (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Zaproponował, aby w Planie Pracy Rady Powiatu na 2017 r.  zatwierdzenie programów naprawczych przesunąć z III kwartału na IV kwartał.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty, oraz pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w pozostałej części.               
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyłączenia i zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum wchodzącego
w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 3)
b)     wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 4)

Z treścią powyższych projektów uchwał zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późniejszymi zmianami) wprowadziła zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia ponadgimnazjalnego. Przewidywała m. in. likwidację niektórych typów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z kierunków zmian w ustawie o systemie oświaty była rezygnacja z utrzymywania technikum uzupełniającego dla dorosłych oraz liceów profilowanych dla młodzieży. Wprowadzenie tych zmian wymuszało na organach prowadzących stopniowe ich wygaszanie, w przypadku technikum uzupełniającego dla dorosłych, począwszy od roku szkolnego 2013/2014 natomiast w przypadku liceów profilowanych dla młodzieży od roku szkolnego 2012/2013. Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół powinny zostać podjęte przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego –zgodnie z zapisem art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami). Do 31 sierpnia 2016 roku organem prowadzącym Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza było Miasto i Gmina Suchedniów. W związku z przejęciem roli organu prowadzącego przez Powiat Skarżyski z dniem 1 września 2016 roku i przeprowadzoną analizą struktury w/w zespołu, Starosta poinformował, że zachodzi konieczność dostosowania jej do bieżących przepisów prawa a tym samym konieczne jest wszczęcie procedury likwidacji w/w szkół, które nie prowadzą działalności dydaktyczno-wychowawczej i aktualnie nie uczęszcza do nich żaden słuchacz a więc nie zachodzi konieczność informowania o zamiarze likwidacji rodziców.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął oba projekty uchwał, głosując nad każdym z nich odrębnie.
 
c)      projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 5)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił obecnego na posiedzeniu Zarządu Naczelnika Wydziału Edukacji – Jerzego Krawczyka o omówienie przedmiotowego projektu uchwały.
Naczelnik – Pan Jerzy Krawczyk poinformował, że Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nakłada na organ prowadzący obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Na podstawie przepisów ww. ustawy działające dotychczas szkoły na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zostaną z mocy prawa przekształcone z dniem 1 września 2017 r.:
1. 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową,
2. zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia,
3. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (szkoła ponadgimnazjalna) w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (szkoła ponadpodstawowa);
4. szkoła policealna (szkoła ponadgimnazjalna) w szkołę policealną (szkoła ponadpodstawowa),
natomiast z dniem 1 września 2019 r. przekształca się:
1. 3-letnie liceum ogólnokształcące w 4-letnie liceum ogólnokształcące,
2. 4-letnie technikum w 5-letnie technikum.
Naczelnik wyjaśnił, że w projekcie uchwały określono również warunki wygaszania gimnazjów specjalnych poprzez włączenie do szkół podstawowych specjalnych w następujący sposób:
1. dotychczasowe Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Szkolna 15.
2. dotychczasowe Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Spacerowa 31.
3. dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 131 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131.
4. dotychczasowe Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 131 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Legionów 131.
Ponadto został określony projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Skarżyski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2019 roku tj. już po przekształceniu z mocy prawa 3-letnich liceów ogólnokształcących w 4-letnie licea ogólnokształcące i 4-letnich techników w 5-letnie technika.
Przedmiotowy projekt uchwały ma charakter intencyjny i zgodnie z art. 215 i 216 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnych opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, przy czym opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jest wiążąca. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub po uwzględnieniu jego uwag, Rada Powiatu Skarżyskiego w terminie do 31 marca 2017 r. będzie ustawowo zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  
Kończąc swoją wypowiedź Naczelnik poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały przedstawia plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu skarżyskiego realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął omawiany projekt uchwały.
 
d)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 6)
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)      pisma Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększyła się część oświatowa subwencji o 547.914zł i wynosić będzie 39.453.230zł, a zmniejszyły się prognozowane udziały w podatku dochodowym o 5.548zł. Część równoważąca i wyrównawcza pozostają bez zmian w stosunku do kwot przyjętych w budżecie. Zwiększenie środków przeznaczone jest na potrzeby szkół i placówek oświatowych, gdyż nawet zwiększona subwencja jest niższa od tej z poprzedniego roku o 1.116.905zł, a po odjęciu środków przyznanych w ciągu roku z rezerwy subwencji o 410.308zł.,
2)      pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 14 stycznia 2017r w sprawie przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w kwocie 400zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017r. ,
3)      pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 12 stycznia 2017r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej darowizny w wysokości 810zł przeznaczonej na kieszonkowe dla wychowanków,
4)      pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 2 lutego 2017r
w sprawie przeniesienia planu dotacji pomiędzy zadaniami z zakresu kultury i sportu w kwocie 3.000zł. Wynika to z przeanalizowania wniosków złożonych w konkursach na realizację zadań powiatu,
5)      wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu tzw „wolnych środków” w wysokości 1.300.000zł i przeznaczenie ich na:
a)      przebudowę ul. Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej – zwiększenie planu o 250.000zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
b)      budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T – Dobra Dróża – 200.000zł
c)      budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek – 250.000zł.,
d)     przebudowę drogi powiatowej nr 0558T na odc. ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 250.000zł.,
e)      rozbudowę drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465 – 200.000zł.,
f)       zakup sprzętu do inwentaryzacji – 20.000zł.,
g)      wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej – 60.000zł.,
h)      dotację dla Powiatu Kieleckiego na zadanie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w msc. Barcza – 50.000zł.,
i)        rewitalizację „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go maja, Towarowej i 11-go listopada) – 20.000zł (wykonanie dokumentacji),
Skarbnik dodała, że w związku z planowanymi inwestycjami Zarząd Dróg Powiatowych wystosował pisma do gmin o dofinansowanie powyższych zadań.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.

e)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała zebranych, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:
1)      ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2017 roku na zadaniu „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 250.000zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
2)      wprowadzenia zadań:
a)      „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T – Dobra Dróża”
o łącznych nakładach – 253.259zł, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2017 roku - 200.000zł,
b)      „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek” o łącznych nakładach – 267.180zł, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2017 roku - 250.000zł.,
c)       „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc. ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego” o łącznych nakładach – 261.808zł, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2017 roku - 250.000zł.,
d)     „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465” o łącznych nakładach – 223.985zł, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2017 roku - 200.000zł.,
e)      Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go maja, Towarowej i 11-go listopada) o łącznych nakładach – 26.150zł, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2017 roku - 20.000zł.,
3)      ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 543.176zł wskutek wprowadzenia zmian projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie darowizny dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań w wysokości 810zł, zwiększenie części oświatowej subwencji o 547.914zł oraz zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5.548zł.,
4)      ze zwiększenia wydatków bieżących o 603.176zł wskutek zmian opisanych w powyższym punkcie oraz poprzez zaplanowanie odszkodowań za zajęcie gruntów z tzw „wolnych środków”,
5)      ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.240.000zł poprzez zwiększenie z „wolnych środków” zadań inwestycyjnych opisanych w pkt 1 i 2.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął omawiany projekt uchwały.
 
f)       udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego (załącznik nr 8)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że dofinansowanie „Przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w miejscowości Barcza” w wysokości 50 tys. zł. usprawni komunikację mieszkańcom Gminy Łączna. Przebudowa mostu stworzy warunki do uruchomienia komunikacji publicznej, o którą od 10 lat zabiegają mieszkańcy Klonowa g.Łączna.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
g)      udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 9)
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu Powiatu – Pani Bogusława Krawczyńska. Poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 30 stycznia br. przyznaje się dotację w kwocie 40.000 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 10)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 1 lutego 2017r w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej umowy zawartej z kancelarią adwokacką udzielająca porad prawnych,
2.      Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w łącznej wysokości 6.659zł w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
3.      Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 27 stycznia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.600zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na używanie samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych,
4.      Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.959,18zł na zwiększony odpis na ZFŚS i na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
5.      Pisma Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 2 lutego 2017r w sprawie zabezpieczenia kwoty 1.000zł na ewentualną zapłatę podatku VAT w przypadku nieuregulowania należności z faktury przez kontrahenta,
6.      Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 2 lutego 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.603zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na ewentualną zapłatę podatku VAT,
7.      Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 3 lutego 2017r w sprawie przeniesienia kwoty 13.382zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na wypłatę wynagrodzenia po zmarłym pracowniku oraz ewentualną zapłatę podatku VAT,
8.      Dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 i Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych celem zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
9.      Pism Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 03.02.2017r w sprawie zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT w przypadku nieuregulowania należności z tytułu faktur sprzedaży.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie Informacji z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020 (załącznik nr 11)
Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem, przyjął go jednogłośnie.
 
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 12) informujące o zamiarze podpisania umowy dzierżawy 1 m2 powierzchni w holu głównym budynku przy ul. 1 maja z firmą MOBI DIKI Paweł Rać, na umieszczenie maszyny samoobsługowego zakupu żywności. Starosta dodał, że umowa zawarta zostanie na okres od 1 marca br. do 31 grudnia br., a wysokość czynszu wynosić będzie 7,50 za 1 m2 plus opłata za energię elektryczną.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 13), zawierające informację, że wskazane jest podpisanie umowy z Domem Maklerskim oraz założenie konta na Towarowej Giełdzie Energii. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że powyższe wynika z informacji uzyskanej od Pana Zbigniewa Michnowskiego – wykonawcy, któremu zlecone zostało opracowanie dokumentacji niezbędnej do udziału w przetargu organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Dodał, że termin rozstrzygnięcia V przetargu do którego przystąpił Powiat Skarżyski to II kwartał 2017 r. Z uwagi na ilość ofert jakie wpłynęły do przetargu (ok. 2500) wskazane jest wcześniejsze przystąpienie do podpisania umowy i założenie konta. Przeprowadzenie całej procedury jest bezpłatne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie upoważniono Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do podpisania umowy.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska  przedstawił pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 14) z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zimowego utrzymania drogi publicznej będącej przedłużeniem ul. Zielnej, a stanowiącej jedyny dojazd do OLK jak również innych, znajdujących się na tym terenie obiektów (myjnia, apteka, sklep). Ponadto, drogą tą jeżdżą autobusy. Dyrektor podał w piśmie, że pracownicy OLK nie są w stanie odśnieżać tak dużego obszaru. W związku z powyższym, Pani Anna Leżańska zaproponowała, aby wyrazić zgodę na odśnieżanie w/w terenu przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Anny Leżańskiej
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poruszyła sprawę związaną z przygotowaniem inwestycji pod nazwą: Budowa tunelu jezdnego (lub wiaduktu) łączącego ulicę  Kościuszki z ulicą Szydłowiecką”. Poinformowała, że niezbędne jest opracowanie studium wykonalności. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zadanie będzie finansowane przez Powiat Skarżyski i Gminę Skarżysko-Kamienna. Szacunkowa kwota jaką powiat powinien przeznaczyć na ten cel wynosi ok. 30 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia powinien zostać złożony do dnia 30 czerwca br., natomiast strony ustalą kto będzie wnioskodawcą.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie akceptacji koncepcji zagospodarowania dotyczącej zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz z lokalizacją skrzyżowania dwupoziomowego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”. Poinformował, że powyższy projekt uchwały będzie przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji. W związku z powyższym odczytał projekt stanowiska Zarządu Powiatu Skarżyskiego w przedmiotowej sprawie, stanowiącego załącznik nr 15 do protokołu.
Po przeprowadzeniu dyskusji, jednogłośnie przyjął przedstawione stanowisko oraz postanowił skierować je na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
            Protokołowała                                                                   Przewodniczący Zarządu
       Agnieszka Góralczyk                                                                    Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska…………
2.      B. Krawczyńska…………
 
Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na rok 2017,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyłączenia i zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 8 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego,
Załącznik nr 9 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 11 – Informacja z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020,     
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
z dnia
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, z dnia
Załącznik nr 15 – projekt stanowiska Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Protokol_Nr_7 (563kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (8 lutego 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 marca 2017, 11:28:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588