Protokół Nr 6 z dnia 1 lutego 2017 roku

Protokół Nr 6/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 1 lutego 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                            - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                          Janusz Kuźdub          - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem
2.                                                                                                                                                    Grzegorz Michnowski           - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchedniowie
3.                                                                                                                                                    Sławomir Florczak     - Prezes Fundacji Św. Marcina

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się o rozszerzenie porządku o analizę propozycji dotyczącej zagospodarowania budynku Zespołu Szkół w Suchedniowie we współpracy z Fundacją Św. Marcina.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Analiza propozycji dotyczącej zagospodarowania budynku Zespołu Szkół w Suchedniowie we współpracy z Fundacją Św. Marcina.
4.    Sprawy różne.


Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.    Pisma Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego z dnia 27 stycznia 2017r  w sprawie zabezpieczenia zwiększonej kwoty podatku od nieruchomości w związku z przejęciem nieruchomości na rzez Powiatu, co zwiększa wartość tego podatku o 20.000zł, zabezpieczenia planu na odpis na ZFŚS w związku  z ustawowym  zwiększeniem jego kwoty. Konieczne jest także zwiększenie kwoty planu na wydatki związane z wydawaniem ekspertyz przez rzeczoznawców na temat przejętych przez Powiat samochodów ściągniętych z dróg w związku ze wzrostem liczby tych samochodów oraz na wydatki związane z najmem samochodu przekazanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Część wydatków w wysokości 28.586zł zabezpieczona będzie z rezerwy ogólnej:
-     podatek od nieruchomości – 18.651zł (70005 par.4480)
-     wydatki związane z ekspertyzą rzeczoznawców – 1.000zł (75020 par.4390)
-     odpis na ZFŚS – 8.935zł  (75020 par.4440)
Pozostałe niedobory pokryte zostaną z nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
2.    Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2017r  w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1.000zł w ramach realizacji zadań promocyjnych oraz z zakresu sportu.
3.    Pisma Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr z dnia 25 stycznia 2017r zwracającego się z prośbą o dokonanie zmian w planie w kwocie 15.181,44zł  w związku z zawarciem umowy zlecenia w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej.
4.    Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 18 stycznia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 150zł na szkolenia pracowników.
5.    Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami w kwocie 889zł
6.    Pisma Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2017r zwracającego się z prośbą o dokonanie zmian w planie pomiędzy rozdziałami w wysokości 1.451zł w związku z zapłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
7.    Pisma II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia brakujących środków w wysokości 16.810zł na zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
8.    Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20 stycznia 2017r  w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 8.180zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS (3.282zł), na podatek od nieruchomości (18zł) oraz na wypłatę odprawy dla zwalnianego pracownika (4.880zł)
9.    Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.713zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt. 2 Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 3) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.    dokonania zmiany w dziale II księgi wieczystej KI1R/00024796/2, prowadzonej dla działki nr 88/1 o pow. 0,1324 ha położonej w gminie Bliżyn, obręb 0020 Wojtyniów zajętej jest pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 0444T (Nr 15651) „Bliżyn - Gostków”, polegającej na wykreśleniu zapisu jako właściciel: „Powiat Skarżyski REGON: 291009410” a wpisaniu jako właściciel: „Powiat Skarżyski REGON: 291009410, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20” na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2.    założenia księgi wieczystej, przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00036386/2, dla nieruchomości położonej w gminie Bliżyn, obręb 0001 Bliżyn, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 843/2 o pow. 0,6481 ha, która znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0446T (stary Nr 15653) „Bliżyn - Odrowążek”, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.04.2011 r. znak: IG.X.7533.1.13.2011 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 4) zawierającym prośbę o pomoc finansową w organizacji jubileuszu 90-lecia szkoły, który odbędzie się 28 października 2017 roku. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że wsparcie ma na celu
  • wydanie suplementu do monografii szkoły za okres 2012-2017 oraz przygotowanie wystawy okolicznościowej,
  • umalowanie niektórych sal lekcyjnych oraz korytarzy I i II piętra, 
  • odnowienie łazienek uczniów tj. położenie płytek na podłogach lastrico i wymiana drzwi w toaletach, 
  • wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń i sal lekcyjnych, wielokrotnie naprawianych i konserwowanych, które są od momentu istnienia budynku tj. od 1973 roku.
W związku z faktem, że jubileusz 90- lecia szkoły odbędzie się w październiku br., Zarząd Powiatu nie podjął decyzji o wsparciu finansowym. Jednakże Zarząd zaznaczył, że wesprze placówkę w podanym obszarze m.in. ujmując wymienione prace w planie remontów przewidzianych na rok 2017.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 5), który w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej zwrócił się z prośbą o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczeń.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o odznaczeniach i nagrodach otrzymanych przez dyrektorów szkół i placówek. Jednocześnie Zarząd nie podjął decyzji o wytypowaniu kandydata do w/w nagrody.

Ad. pkt. 3 Analiza propozycji dotyczącej zagospodarowania budynku Zespołu Szkół w Suchedniowie we współpracy z Fundacją Św. Marcina.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przytoczyła zapisy Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego dotyczącej szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
w szczególności odnosząc się do jednostek prowadzących działalność komercyjną. Wyraziła stanowisko, że na dany moment nie przedstawiono zarządowi Statutu Fundacji Świętego Marcina określającego zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. Następnie Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6), który w związku z wyciągiem z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 4/2017 odbytego w dniu 25.01.2017 r. przedstawił stanowisko w sprawie projektu umowy pomiędzy Zespołem Szkół w Suchedniowie i Fundacją Świętego Marcina. W przekonaniu Naczelnika Wydziału Edukacji bazując na uchwale Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 114/XVI/2015 z dnia 28.12.2015 r. w celu zabezpieczenia interesu Powiatu Skarżyskiego należy przyjąć następujące założenia:
Dyrektor ZS w Suchedniowie przeprowadzi postępowanie w formie przetargu na wynajęcie części obiektu szkolnego na cele wychowawczo-oświatowe,Wysokość opłat za m2 powierzchni szkolnej zbliżona lub równa wysokości określonej w uchwale Zarządu Powiatu Skarżyskiego – 7 zł,Kompensata za czynsz nie ma podstaw prawnych.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaprosił na posiedzenie Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem w celu zajęcia stanowiska.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem- Pan Janusz Kuźdub poinformował, że w dniu wczorajszym przekazał projekt umowy Dyrektorowi Zespołu Szkół w Suchedniowie celem naniesienia poprawek. Naczelnik stoi na stanowisku, że powinien odbyć się przetarg na najem pomieszczeń pod internat. Ponadto dodał, że do projektu umowy wnosi uwagi naniesione przez Radcę Prawnego Starostwa.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie – Pana Grzegorza Michnowskiego oraz Prezesa Fundacji Św. Marcina – Pana Sławomira Florczaka oraz poprosił o przedstawienie wypisu z KRS oraz Statutu Fundacji. Następnie Starosta poinformował, że omawianym tematem jest wniosek Pana Dyrektora dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń szkolnych Fundacji Św. Marcina na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2020 roku oraz projekt umowy, który stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Dodał, że projekt umowy był już przedmiotem posiedzenia i decyzją zarządu Dyrektor miał dokonać zmian naniesionych przez Radcę. Ponadto Starosta dodał, że zapis w umowie dotyczący kompensaty nie ma podstaw prawnych i wiele sugestii wnoszonych do umowy nie zostało uwzględnionych. Starosta przypomniał, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu można w trybie bezprzetargowym zawrzeć umowę, pod warunkiem, że najmujący nie prowadzi działalności gospodarczej. Dodał,  że w Statucie Fundacji jest zapis, że Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w ramach celów statutowych, a w szczególności w zakresie określonym w załączniku nr 1. Natomiast Uchwała Rady Powiatu mówi, że prowadzącemu działalność gospodarczą można wydzierżawić pomieszczenia po przeprowadzeniu przetargu.
Pan Grzegorz Michnowski – wyjaśnił, że przed złożeniem na Zarząd wniosku wraz z projektem umowy został on skierowany do Radcy Prawnego Starostwa. Uwagi Radcy dot. treści umowy zostały naniesione w projekcie umowy. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o kompensatę to była wątpliwość w tej sprawie i nie było rozstrzygnięcia. Po rozmowie z Panią Katarzyną Bilską i Panem Jerzym Krawczykiem Dyrektor skierował zapytanie do RIO dotyczące takiego rozwiązania, RIO udzieliło odpowiedzi, nie zajmując jednak stanowiska. Dyrektor poinformował, że zapis dotyczący kompensaty został zaczerpnięty z przepisów kodeksu cywilnego, nie zamierza bronić takiego rozwiązania, zostało ono zaproponowane. Dodał,  że zachodzi tutaj pewna niejednoznaczność, zwłaszcza w przypadku finansów publicznych. Umowy pod względem finansowym muszą być zawierane ze szczególną starannością i bez wątpliwości. Jeśli zarząd stoi na stanowisku, że jest to złe rozwiązanie to to zaakceptuje. Dodał, że nie podejmie samodzielnie decyzji o podpisaniu umowy najmu z Fundacją na okres do 3 lat. Jeśli chodzi o procedurę przetargową w przypadku wynajmu tych pomieszczeń,  to nie było wcześniej mowy o konieczności przetargu. Kwestia ta wynikła po złożeniu pisma. Dodał, że w Uchwale Rady Powiatu można odstąpić od przetargu, jeśli działalność nie ma charakteru działalności komercyjnej, a ma charakter działalności wychowawczej, oświatowej. Dodał, że w Statucie Fundacji Św. Marcina jest zapisane, że może prowadzić działalność gospodarczą, natomiast może być ona prowadzona wyłącznie na cele statutowe, które są zapisane w Statucie Fundacji. Stoi na stanowisku, że czym innym jest prowadzenie szkoły przez Fundację, a czym innym jest prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności biznesowej. Natomiast szkoła prowadzona przez Fundację miała być oparta na młodzieży zamiejscowej, bez internatu nie będzie miała, kompleksowej oferty.
Pan Sławomir Florczak – odniósł się do zapisu w Statucie mówiącym, że Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Oświadczył, że Fundacja Św. Marcina nie prowadzi działalności gospodarczej, jedyną działalnością jest działalność oświatowa. Działalność Fundacji i cele statutowe są działalnością pożytku publicznego, chociaż nie mają statusu OPP. Do chwili obecnej utrzymują się ze środków pozyskanych z zewnątrz i pracy wolontaryjnej. Działania, jakie zaczęli podejmować miały zaowocować tym, że w następnym semestrze byłoby więcej uczniów, łącznie z otwarciem brakującej klasy 2. Warunkiem jest internat, jednak są to duże nakłady finansowe do poniesienia, bo łączy się to z uruchomieniem kuchni jak i odpowiedniego standardu. Internat jest niezbędny do funkcjonowania szkoły, bez niego szkoła powinna zostać  zamknięta najpóźniej w sierpniu. Pan Sławomir Florczak dodał, że nie widzi innej możliwości (w przypadku braku zgody), jak rozpoczęcie procedury zamknięcia. Stwierdził, że są uczniowie, którzy wyrażają chęć przeniesienia się już do szkoły. Niestety bez internatu obecni uczniowie mogą odejść. Dodał, że nie chce zaczynać gdzie indziej. Pozyskał już farbę i inne rzeczy, których nie ma gdzie magazynować. Jeżeli jest potrzeba zapisu, że Fundacja jest organizacją pożytku publicznego gotów jest wszcząć działania (kwestia formalnego uznania przez Zarząd niekomercyjnego działania Fundacji). Pan Florczak jest zainteresowany ustaleniem czynszu i innych opłat
Pani Katarzyna Bilska podkreśliła, że plany Fundacji są dobre, ale dalekosiężne. Plany te ulegają niestety szybkim zmianom. Natomiast w kwestii zarządzania majątkiem nie powinno się podejmować decyzji z pośpiechem. Dodała, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego konieczny jest przetarg na najem pomieszczeń, stawka na wynajem zgodna z Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Odnośnie Kompensaty nie ma podstaw prawnych.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zwróci się do Związku Powiatów Polskich z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania kompensat.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zapytała jak została określona kompensata kosztów za wodę, energię, ogrzewanie od września 2016 r. Dodała, że jeżeli nie było w tej sprawie porozumienia, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych za uszczuplenie przychodów odpowiada Dyrektor. Ponadto dodała, że Powiat ponosi za to koszty i jakąś proporcją powinno to zostać skompensowane. Skarbnik poinformowała,  że z informacji jakie posiada od września do dziś nie zostało to zrobione. Od stycznia 2017 r. Zespół Szkół w Suchedniowie jest płatnikiem podatku VAT, dlatego też oczekuje faktury VAT za wynajem za miesiąc styczeń. Wyjaśniła, że do 15 dnia następnego miesiąca musi zostać wystawiona przedmiotowa faktura VAT.
Pan Sławomir Florczak – poinformował, że kwestie Vat zostaną rozwiązane. W kontekście głównego problemu zaproponował 2 rozwiązania:
- zawarcie przedwstępnej umowy na stawkę minimalną, aby móc podjąć działania na własne ryzyko,
- przyjąć oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i zawrzeć umowę użyczenia (spełniamy Statut OPP, nakłady po naszej stronie i nie mamy roszczeń).
Pani Katarzyna Bilska oświadczyła, że żadne z powyższych rozwiązań nie będą zgodne z prawem. Postępowanie przetargowe wyłoni dopiero wykonawcę planowanych działań, a do tego momentu nie mogą być prowadzone żadne prace remontowe w budynku. Zaznaczyła, że p. Florczak poruszył 2 zagadnienia. Jedno dotyczące prac adaptacyjnych internatu, a drugie bieżących opłat za już użytkowane pomieszczenia. W pierwszym przypadku bezsprzecznie należy ogłosić przetarg i dopiero potem ustalić zasady dalszej współpracy, a w drugim już teraz należy uregulować należności za pomieszczenia użytkowane od stycznia 2017 r.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że do obowiązującej umowy użyczenia należy dopisać kwestie poruszoną przez p. Skarbnik.
Pan Grzegorz Michnowski – wyjaśnił, że majątek szkoły ma powierzony w trwały zarząd od końca grudnia 2016 r. Dodał, że w tej chwili konieczne jest, aby uregulować pobyt Fundacji od 1 stycznia br. do czasu rozstrzygnięcia przetargu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zwrócił uwagę na rozliczenia Zespołu Szkół w Suchedniowie z Fundacją Św. Marcina i formalne uregulowanie należności od momentu przejęcia w trwały zarząd.
Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że Dyrektor ZS w Suchedniowie przeprowadzi postępowanie w formie przetargu na wynajęcie części obiektu szkolnego na cele wychowawczo-oświatowe. Wysokość opłat za 1 m2 powierzchni szkolnej zbliżona lub równa wysokości określonej w Uchwale Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych odnośnie Kompensaty. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do udzielenia pomocy w przygotowaniu procedury przetargowej. Ponadto Zarząd zobowiązał dyrektora do uregulowania od dnia 1 stycznia 2017 roku kwestii czynszu, opłat za media i wykorzystywane przez Fundację pomieszczenia. Zgodnie z sugestią p. Skarbnik do 15 lutego musi być uregulowana należność za miesiąc styczeń.

Ad. pkt. 4 Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
         Anna Bugajska                                                                    Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………
 
 
 
Załączników: 6
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 26.01.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 30.01.2017 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 01.02.2017 r.
 
Protokol_Nr_6 (556kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (1 lutego 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 marca 2017, 11:21:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 630