Protokół Nr 5 z dnia 30 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 5/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 stycznia 2017 r.
 

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że przedmiotem posiedzenia jest rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Streszczenie posiedzenia:
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 2) dotyczące wyrażenia zgody na uruchomienie procedury drugiego przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Passat.  Wyjaśnił, że pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na fakt, że wpłynęła jedna oferta na kwotę 17 tys. zł. brutto, a kwota z wyceny rzeczoznawcy wynosi 30 600 zł. Starosta poinformował, że Wydział zaproponował uruchomienie procedury drugiego przetargu z kwotą zmniejszoną o 25 %, gdyż wartość samochodu na portalach internetowych wacha się od 24 tys. zł. do 27 tys. zł. Ponadto Wydział zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie ogłoszenia na portalach olx i otomoto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż przedmiotowego samochodu, obniżając cenę o 25 %. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie ogłoszenia na powyższych portalach.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 3), gdzie zgodnie z uchwałą nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r., przedkłada Zarządowi Powiatu do rozpatrzenia wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Poinformowała, że w terminie, do 15 stycznia 2017 r., wpłynęły dwa wnioski - wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym oraz wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w  Skarżysku-Kamiennej.
Pani Katarzyna Bilska przedstawiła szczegółowo powyższe wnioski:
1.Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Wniosek został złożony na remont zabytkowego ogrodzenia przy budynku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Trójcy, w terminie, na właściwym formularzu z uwzględnieniem wymaganych danych oraz dokumentów zawartych w §5. ust. 1 uchwały Rady nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją nr 165 A/2016 zezwolił na wykonanie prac przy zespole kościelnym w Skarżysku Kościelnym w zakresie realizacji prac przy zabytkowym ogrodzeniu kościelnym zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Nieruchomość, przy której realizowane będą prace remontowe jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr A. 794/1-4. Wnioskodawca złożył oświadczenie, iż harmonogram terminowy realizacji prac z uwzględnieniem czasu wykonania poszczególnych etapów prac będzie możliwy do przedłożenia na etapie podpisania umowy z wykonawcą, gdyż na dzień złożenia wniosku wykonawca nie został jeszcze wybrany. Parafia ubiega się o dotację z budżetu powiatu skarżyskiego w wysokości 40 tys. zł tj. 30,27% wartości całego zadania, co jest zgodne z §4. ust. 1 uchwały Rady nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego. Planowana inwestycja jest zgodna z wykazem prac lub robót budowlanych zawartych w wykazie uchwały Rady nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego (§2. ust. 1) oraz art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446. t.j. z dnia 24.10.2014 z późn. zmianami)  
2. Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej. Wniosek został złożony na modernizację systemu ogrzewania kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w terminie, na właściwym formularzu. Parafia ubiega się o dotację z budżetu powiatu skarżyskiego w wysokości 20 tys. zł tj. 56,84% wartości całego zadania. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 22.12.2016 r. znak
IN. AiB. 5134.1057.1.2016.A w sprawie ogrzewania kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej zaznaczył, iż w/w kościół dotychczas nie został wpisany do rejestru zabytków. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Skarżyskiego na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, mogą być udzielone, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia 3 kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze Powiatu Skarżyskiego,
2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe,
3) jest wpisany do rejestru zabytków.
Do rejestru zabytków ruchomych zostały wpisane jedynie zabytki stanowiące wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Najświętszego serca Jezusowego, w tym m.in. neogotycki ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, organy neogotyckie, cztery witraże, obraz "Przemienienie Pańskie", cztery konfesjonały neogotyckie, dwa krucyfiksy, dwa kielichy mszalne i monstrancja. W w/w piśmie Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaznacza, iż "zarówno dla samego obiektu jak i dla zabytkowego wyposażenia bardzo istotne jest zaopatrzenie w bezpieczny system ogrzewania, zapewniający utrzymanie stałej temperatury".   Planowana inwestycja nie jest zgodna z wykazem prac lub robót budowlanych zawartych w wykazie uchwały Rady nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego (§2. ust. 2) oraz art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446. t.j. z dnia 24.10.2014 z późn. zmianami).
Jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów prawa "Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i  restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym do zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej  przynależności  zabytku,  jeżeli  odtworzenie  to  nie przekracza  50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i  rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i  przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej".
Pani Katarzyna Bilska dodała, że biorąc powyższe pod uwagę zadanie dot. modernizacji systemu ogrzewania kościoła nie wpisuje się w zakres prac, które mogą zostać sfinansowane w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym w wysokości 40 tys. zł. Jednocześnie Zarząd Powiatu nie podjął decyzji o przyznaniu dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, ponieważ wniosek nie wypełnia w całości wymagań określonych uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 184/XXVI/2016 z dnia 20 października 2016 r. oraz zapisów art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 4), w którym poinformował, że na podstawie podstawowych kwot dotacji ustalonych na szkoły publiczne dla dorosłych w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2017 r. oraz w oparciu o informacje pozyskane z innych powiatów o kwotach dotacji ustalonych w ich budżetach na szkoły policealne kształcące w kierunkach medycznych, kwoty dotacji w 2017 r. dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Skarżyskiego kształtują się następująco:
1.    Liceum ogólnokształcące dla dorosłych w systemie zaocznym – 94,20 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Skarżyski)
2.    Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodach niemedycznych w systemie zaocznym – 95,13 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Skarżyski)
3.    Szkoła policealna dla młodzieży medyczna w systemie dziennym – 453,49 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Lubliniecki).
4.    Szkoła policealna dla dorosłych medyczna w systemie stacjonarnym – 629,00 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Lubliniecki).
5.    Szkoła policealna dla dorosłych medyczna w systemie zaocznym – 170,25 zł. na słuchacza miesięcznie (Powiat Kutnowski).
Pani Katarzyna Bilska dodała, że powyższe dane sporządzono w oparciu o art. 78b ustawy
o systemie oświaty. W przypadku dotacji dla szkół medycznych wyboru najbliższego powiatu prowadzącego dany typ i rodzaj szkoły dokonano z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zarząd Powiatu zatwierdził powyższe kwoty.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 5), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie o 1 etat liczby pracowników administracji i obsługi w placówce. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że od stycznia 2017 roku do obsługi placówki zatrudnionych jest 16 pracowników.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie o 1 etat pracownika administracji i obsługi w placówce.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu
     Agnieszka Góralczyk                                                                 Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:


1.      A. Berus……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
 
Załączników: 5
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 30.01.2017 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23.01.2017 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 24.01.2017 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 12.01.2017 r.
 

Protokol_Nr_5 (536kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 stycznia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 marca 2017, 11:07:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477