Protokół Nr 2 z dnia 11 stycznia 2017 roku


Protokół Nr 2/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 stycznia 2017 r.
 

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                       - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b) zmiany uchwały Nr 8/25/2013 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu,
c) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań,
d) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.            
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 2)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.    pisma Zespołu ds. zarządzania kryzysowego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5.520 zł. w ramach organizacji kwalifikacji wojskowej,
2.    pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zabezpieczenia wypłaty odprawy pośmiertnej w wysokości 13.320 zł.,
3.    pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 20.000 zł. na zabezpieczenie obsługi prawnej w jednostce.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.

b) zmiany uchwały Nr 8/25/2013 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu, (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wynikają z konieczności uaktualnienia wykazu jednostek wskutek zmian w strukturze jednostek organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego. Dodała, że z dniem 31 sierpnia 2016 roku III Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Skarżysku-Kamiennej został zlikwidowane, natomiast z dniem 1 września 2016 roku przejęliśmy od Gminy Suchedniów prowadzenie jednostki – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

c) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań, (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Dodała, że podjęcie uchwały wynika z przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań Kierownikom jednostek budżetowych (organizacyjnych) w granicach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, co zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich jednostek podległych powiatowi. Ponadto Skarbnik dodała, że Rada Powiatu Skarżyskiego w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 udzieliła Zarządowi Powiatu wymienionych w uchwale upoważnień oraz wyraziła zgodę na ich przekazanie kierownikom jednostek budżetowych podległych powiatowi.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie.

d) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. (załącznik nr 5)
Przedmiotową uchwałę omówiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt .2 Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 6), w którym poinformował, że po rozeznaniu cenowym dotyczącym dokonania inwentaryzacji przez firmę zewnętrzną i braku wystarczających środków w budżecie placówki podjął decyzję o dokonaniu prac kończących inwentaryzację we własnym zakresie. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy w w/w pracach przez kompetentnego pracownika Starostwa. Ponadto poinformował, że w placówce znajdują się jedynie kserokopie ksiąg inwentarzowych niepotwierdzone za zgodność z oryginałem, oryginalne księgi zabezpieczone są w dalszym ciągu przez policję.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby wyznaczyć Panią Beatę Błach jedynie do konsultacji przy ewentualnym zasięgnięciu opinii, a nie do podejmowania decyzji i rozstrzygania sporów.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem mieszkanki Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 7), która zwróciła się z prośbą o przekazanie drabinek do ćwiczeń (2 sztuki) z nieistniejącego III LO w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił  że wnioskodawca prowadzi działalność mającą służyć poprawie kondycji fizycznej matek i dzieci. Dodał, że Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem pozytywnie zaopiniował prośbę wnioskodawcy.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Skarbnika Powiatu do dopełnienia wszelkich formalności przy przekazaniu w/w sprzętu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał treść pisma Dyrektora Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o przekazanie na rzecz placówki popiersia Stanisława Staszica, które znajdowało się przed III LO w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że patronem Gimnazjum w Suchedniowie jest Stanisław Staszic.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie popiersia Stanisława Staszica z budynku III LO na rzecz Gimnazjum w Suchedniowie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią protokołu Nr 06/2016 (załącznik nr 9) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Wyjaśniła, że protokół dotyczy pojazdu marki KYMCO model Super 9s o numerze rejestracyjnym GFD 938. Zgodnie z wyceną z dnia 09.01.2017 r. wynika, że
  •   wartość bazowa brutto wynosi 1320 zł.,
  • korekty różne 1191 zł., 
  • wartość brutto pojazdu po uwzględnieniu korekt wynosi 300 zł., 
  • motorower w stanie uszkodzonym
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawiony protokół.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki we współpracy ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Impuls” opracował projekt „Polska – Moja Ojczyzna – Mój Kraj… w przededniu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”, finansowany w ramach realizacji zadań publicznych Ministerstwa Obrony Narodowej z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dodała, że łączna wartość projektu opiewa na kwotę 68.630,00 zł. Pani Katarzyna Bilska przedstawiła w tej sprawie pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 10), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na formalne włączenie się Starostwa Powiatowego w realizację projektu i podpisanie porozumienia partnerskiego. Ponadto dodała, że termin składania projektów do MON mija 17 stycznia br.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację projektu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11). Poinformowała, że Wydział Edukacji 20.12.2016 r. wystąpił do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych Pani Halinie Sieczce na okres 5 lat tj. od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Wyjaśniła, że Świętokrzyski Kurator Oświaty uznał wniosek za przedwczesny, w chwili obecnej nie należy dokonywać przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z powyższym nie ma możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ze względu na brak wspólnego stanowiska w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 12) w tej sprawie. Poinformowała, że Wydział prosi o wytypowanie trzech przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji.
Zarząd Powiatu postanowił wytypować do pracy w przedmiotowej komisji Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego, jako przewodniczącego komisji oraz Członków Zarządu – Panią Katarzynę Bilską i Pani Bogusławę Krawczyńską.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 13), który z uwagi na zbliżający się termin zapłaty składek ZUS (16 stycznia br.) zwrócił się z prośbą o wcześniejsze przekazanie środków, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 178/XXVI/2016 w sprawie pokrycia straty ZOZ za 2015 rok.  Dyrektor podał w piśmie, że z uwagi na awarię systemu informatycznego nie było możliwości sporządzenia faktury dla NFZ za wykonane w grudniu świadczenia. Należności te wpłyną na rachunek ZOZ dopiero 19 stycznia br.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wcześniejsze przekazanie środków, stanowiących pokrycie straty ZOZ za 2015 rok..
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że 19 stycznia br. odbędzie się spotkanie Zarządu Powiatu z dyrektorami ZOZ, OLK i MOMP w sprawie omówienia nowych obowiązków, które na kierowników SP ZOZ nakłada znowelizowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz kolejnych projektów ustaw, które składają się na zapowiadaną przez Ministra Zdrowia reformę ochrony zdrowia.
Ponadto Wicestarosta zaproponował, aby na posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 25 stycznia 2017 roku zaprosić Dyrektora, Wicedyrektora ds. medycznych oraz Główną Księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w związku z omówieniem sytuacji finansowej ZOZ oraz działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w 2016 roku.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty Pana Artura Berusa.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że po uzgodnieniach z Zastępcą Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Kierownikiem Biura Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Członkiem Zarządu Powiatu – Panią Anną Leżańską i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych zostanie przygotowane Zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego prace związane z budową tunelu łączącego osiedle Dolna Kamienna z osiedlem Przydworcowe w Skarżysku-Kamiennej.  Dodał, że zespołowi przewodniczyć będzie Członek Zarządu Powiatu Pani Anna Leżańska. Ponadto Starosta dodał, że Zarządzenie będzie zawierać zakres czynności, jakie zespół będzie wykonywał.
            Zarząd Powiatu przyjął informację w powyższym zakresie do wiadomości.
           
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że 26 stycznia br. o godzinie 1300 odbędzie się spotkanie Zarządu Powiatu z Porucznikiem Panem Stanisławem Ucińskim z okazji jego 90-ych urodzin.
            Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
            Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. Wicewojewoda Świętokrzyski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, do którego Powiat Skarżyski złożył dwa wnioski o dofinansowanie zadań przebudowy ul. Ponurego i ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że 01.12.2016 r. na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazała się ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, gdzie Powiat Skarżyski znalazł się na 15 miejscu w zakresie dofinansowania ul. Ponurego i na 22 miejscu w zakresie dofinansowania ul. Paryskiej. Dodała, że 31.12.2016 r. ponownie ukazała się ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, gdzie okazało się, że Powiat Skarżyski nie został objęty dofinansowaniem na realizację zadań z powodu zmniejszenia środków na powyższym programie. Pani Anna Leżańska dodała, że Powiat Skarżyski nie został poinformowany o powyższym fakcie. W związku z powyższym zostało wystosowane pismo do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji.
            Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Na tym zakończono posiedzenie.
      
     Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
         
    Anna Bugajska                                                                 Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników: 13
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany uchwały
Nr 8/25/2013 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności
i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
Załącznik nr 6 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 03.01.2017 r.,
Załącznik nr 7 – pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej z dnia 14.12.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie
z dnia 05.01.2017 r.,
Załącznik nr 9 – Protokół Nr 06/2016 z dnia 10.01.2017 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 09.01.2017 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 10.01.2017 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 10.01.2017 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Zastępcy Dyrektora ds. medycznych ZOZ z dnia 10.01.2017 r.
 
 
Protokol_Nr_2 (553kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (11 stycznia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (7 lutego 2017, 14:46:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459