Protokół Nr 3 z dnia 18 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 3/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 stycznia 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany Uchwały Nr XVIII/109/2004 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
b)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   wyrażenia zgody na udostępnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat,
c)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
d)   ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
e)   ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
f)   wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej (zmiana rozwiązań dot. węzła Skarżysko Północ + PZ1),
g)   powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017
w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej,
h)   przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na rok 2017.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany Uchwały Nr XVIII/109/2004 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, (załącznik nr 2)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała treść uchwały. Poinformowała, że proponowane zmiany do Uchwały Nr XVIII/109/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego spowodowane zostały koniecznością określenia i ujednolicenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie całego województwa świętokrzyskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały.

b)   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił przedmiotową uchwałę. Wyjaśnił, że
w dniu 13 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek „AD INVESTMENTS” o przedłużenie umowy zawartej na czas określony od dnia 10.02.2014 r. – 31.01.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. pisma Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności z dnia 12 stycznia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 240zł celem wykonania zaleceń pokontrolnych, poprzez zakup uchwytów dla niepełnosprawnych
2. pisma II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 10 stycznia 2017r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 3.000zł niezbędnych na zawarcie półrocznej umowy zlecenia na obsługę programu Vulcan Płace Optivum
3. pisma Zespołu ds. obsługi Zarządu Powiatu i kadr z dnia 12 stycznia 2017r w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 15.000zł na zawarcie umowy zlecenia z audytorem.
4. pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 16 stycznia 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.000zł na ewentualna zapłatę podatku VAT
5. przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników zlikwidowanego referatu zajmującego się obsługa finansową jednostek oświatowych w wysokości 1.500zł na wykonanie biurka dla Wydziału Edukacji oraz z zabezpieczenia brakującej kwoty w wysokości 6.001zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

b)   wyrażenia zgody na udostępnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat, (załącznik nr 5)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

c)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła uchwałę w powyższej sprawie.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

d) ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, (załącznik nr 7)
e) ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, (załącznik nr 8)

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował zebranym przedmiotowe uchwały oraz zapoznał z treścią ogłoszeń stanowiących załączniki do powyższych uchwał.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotowe uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą
z nich oddzielnie.

f) wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej (zmiana rozwiązań dot. węzła Skarżysko Północ + PZ1), (załącznik nr 9)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że uwaga zgłoszona przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego została zawarta w treści przedmiotowej uchwały.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

g) powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej, (załącznik nr 10)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała treść uchwały oraz przedstawiła skład Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

h)   przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na rok 2017. (załącznik nr 11)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął jednogłośnie przedmiotową uchwałę.

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12), w którym przedstawił plan postępowań o udzielenie zamówień w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na rok 2017 oraz plan zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na rok 2017. Dodał, że w/w plany zostały sporządzone w oparciu o zapotrzebowania Wydziałów i Zespołów Starostwa Powiatowego.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził powyższe plany.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał treść ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej stanowiącym własność Powiatu Skarżyskiego. (załącznik nr 13)
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach (załącznik nr 14), który zwrócił się z wnioskiem o przekazanie na podstawie umowy dzierżawy, nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95 Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Starosta dodał, że wnioskodawca zaproponował okres dzierżawy nie krótszy niż 30 lat.
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku Świętokrzyskiego Lekarza Weterynarii. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia powyższej nieruchomości na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 15) dotyczące ponownego przeanalizowania zakresu rzeczowego termomodernizacji SOSW nr 2. Starosta przypomniał, że na posiedzeniu zarządu w dniu 13 lipca 2016 roku podjęta została decyzja o następującym zakresie termomodernizacji w SOSW Nr 2: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana pieca węglowego na piec gazowy, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych. Dodał, że dla powyższej inwestycji przygotowany został audyt energetyczny obejmujący: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację centralnego ogrzewania, wymianę pieca węglowego na piec gazowy, modernizacje instalacji cieplej wody użytkowej wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz audyt efektywności energetycznej obejmujący: wymianę oświetlenia wewnętrznego (wymianę opraw żarowych i świetlówkowych na LED), montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalację pieca konwekcyjno-parowego. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z szacunkowym kosztorysem termomodernizacji SOSW Nr 2 całkowity koszt robót to kwota 2 170 121,66 zł. Zgodnie z audytem efektywności energetycznej przewidywane koszty wymiany oświetlenia wewnętrznego to 50 000 zł, instalacja pieca konwekcyjno-parowego 30 000 zł natomiast montaż paneli fotowoltaicznych 36 000 zł. Natomiast zgodnie z szacunkowym kosztorysem koszty wymiany oświetlenia wewnętrznego to 300 000 zł (z informacji uzyskanych od projektanta wynika, że wymiana samego oświetlenia najprawdopodobniej nie będzie możliwa i będzie istniała konieczność przebudowy instalacji i rozdzielni), instalacja pieca konwekcyjno-parowego – 35 000 zł oraz montaż paneli fotowoltaicznych 100 000 zł. Dodał, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego zakup pieca konwekcyjno-parowego będzie kosztem niekwalifikowanym.
W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji czy elementy ujęte w audycie efektywności energetycznej tj. wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacja pieca konwekcyjno-parowego mają się znaleźć we wniosku o dofinansowanie przygotowywanym
w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu robót dotyczących termomodernizacji SOSW nr 2 o elementy ujęte w audycie efektywności energetycznej.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Przewodniczącego Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne „GROM” (załącznik nr 16), który zwrócił się z prośbą o przekazanie 15 egzemplarzy książek „Skarżyski – Powiat z EKOwidokami”. Wyjaśniła, że publikacje zostaną wręczone zawodnikom Gali Szachowej z okazji zakończenia turniejów szachowych pod nazwą Szachowe Grand Prix 2016 Gminy Skarżysko Kościelne, a rozpoczęcia cyklu turniejów szachowych pod nazwą Szachowe Grand Prix 2017 Gminy Skarżysko Kościelne. Dodała, że Gala odbędzie się 21 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej w Skarżysku Kościelnym.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać na powyższy cel 10 egzemplarzy publikacji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Prezesa Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego MTB „CROSS” (załącznik nr 17). Poinformowała, że wnioskodawca w dniu 29 stycznia br. organizuje w miejscowości Mostki, przy Wiejskim Domu Kultury Bieg Powstańców Styczniowych im. Majora Dawidowicza połączony z trasą rowerową tworząc Crossduathlon.
W związku z wcześniejszym wyrażeniem zgody na objęcie imprezy Patronatem Starosty, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację i postanowił zakupić puchary dla najlepszych zawodników. Środki na ten cel w wysokości 500 zł. zostaną przeznaczone
z Wydziału Promocji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała z pismem Dyrektora TV Dami Skarżysko (załącznik nr 18) dotyczącym realizacji oraz emisji programu informacyjnego pt. „Skarżyski – Powiat z widokiem nie tylko na góry”. Wyjaśniła, że wnioskodawca zaproponował podpisanie umowy na realizację i emisję programu 12 razy w roku, a koszt realizacji oraz emisji jednego odcinka 2500 złotych netto.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do wynegocjowania warunków umowy w ramach posiadanych środków, emisja programu nie mniej niż 8 razy w roku.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała z pismem Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 19). Wyjaśniła, że w dniu 13 stycznia 2017 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Nasze Pogorzałe” na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Poinformowała, że zadanie publiczne dotyczy 76 rocznicy wymarszu jednostek Armii Krajowej okręgu Jodła na pomoc walczącej Warszawie, a wydarzenie to upamiętnione ma zostać poprzez realizację projektu „Pamięć i przyszłość”. Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na 1500 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosi 1200 zł.
Zarząd Powiatu postanowił przyznać na realizację powyższego zadania kwotę 500 zł. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do poinformowania wnioskodawcy o konieczności zmiany harmonogramu i wszczęcia dalszej części procedury przyznania środków w trybie pozakonkursowym.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski osiągniętych w 2016 roku. (załącznik nr 20).
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 21), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o zakup autubusu w ramach programu PFRON Likwidacja barier transportowych. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że koszt zakupu autobusu wyniesie około 200 000 zł, z czego wkład własny jednostki wyniesie 30% tj. 60 000 zł. Wyjaśniła, że tylko jeden z posiadanych przez placówkę autobusów jest nowy. Pozostałe wymagają ciągłych napraw, co generuje bardzo wysokie koszty. Dodała, że zakup nowego samochodu pozwoli zaoszczędzić w budżecie placówki kwotę rzędu 15 000 zł. rocznie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie. Jednocześnie Zarząd wskazał, aby w powyższej sprawie Dyrektor współpracował z Wydziałem Zdrowia
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                            Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                 Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………
 
 
 
Załączników: 21
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVIII/109/2004 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej (zmiana rozwiązań dot. węzła Skarżysko Północ + PZ1),
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na rok 2017,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 16.01.2017 r.,
Załącznik nr 13 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 stycznia 2017 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 12.01.2017 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 18.01.2017 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne „Grom” z dnia 16.01.2017 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Prezesa Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego MTB „CROSS”
z dnia 12.12.2016 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora TV Dami Skarżysko z dnia 16.01.2017 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16.01.2017 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 17.01.2017 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 16.01.2017 r.
 
  Protokol (554kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 stycznia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (31 stycznia 2017, 13:34:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439