Protokół Nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 1/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 4 stycznia 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
b)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
c)  przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.            

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska  zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie posiedzenia o uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
b)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
c)   przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
d)  wyrażenia opinii w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że dyrektor ZST zwrócił się z wnioskiem o kontynuację umowy najmu placu szkolnego. Z uwagi na niezgodność pomiędzy wnioskiem dyrektora a przygotowaną przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem uchwałą w kwestii powierzchni placu, Pani Katarzyna Bilska zaproponowała aby odłożyć podjęcie uchwały do kolejnego posiedzenia Zarządu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
 
b)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie z właścicielem firmy PU „VENDING” umowy najmu powierzchni użytkowej 1 m2 w budynku ZST z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży napoi oraz słodyczy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
c)  przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 4)
Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że w związku z potrzebą zweryfikowania procedur obowiązujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, wchodzącego w skład ZOZ zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli w ramach nadzoru nad działalnością podmiotu leczniczego. Wicestarosta poinformował, że w skład zespołu do przeprowadzenia kontroli wchodzą Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wicestarosta. Ponadto kontrola przeprowadzona zostanie zgodnie z programem stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.

d)  wyrażenia opinii w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że na mocy przedmiotowej uchwały pozytywnie opiniuje się likwidację przejazdu kolejowego na linii kolejowej Warszawa – Kraków w km 152.082 w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T ul. Bugaj w Suchedniowie pod warunkiem zaprojektowania i wykonania objazdu drogami powiatowymi klasy Z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła ofertę Dyrektora Programowego Telewizji Świętokrzyskiej (załącznik nr 6) na realizację oraz emisję cyklicznego programu informacyjnego pt.: „Skarżyski Powiat z widokiem nie tylko na góry” (do 10 minut) za kwotę 2800 zł. netto. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła szczegóły emisji programu:
1.      Emisja programu w TV Świętokrzyskiej
- emisja w TV Świętokrzyskiej – pasmo regionalne
- prime time; w godzinach najwyższej oglądalności
- przy Serwisach Informacyjnych „Wiadomości Świętokrzyskie”
- min. 10 odtworzeń w ciągu 1 dnia
 - terminy i cykl: styczeń/grudzień 2017
- łączna liczba dni emisyjnych w Pakiecie -10 dni emisji
2.      Emisja programu na Portalu www.tvswietokrzyska.pl
Zarząd Powiatu postanowił zaproponować podpisanie umowy za kwotę 2800 zł. netto - emisja programu 8 razy w roku.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęła oferta Agencji reklamowej Creation Point (załącznik nr 7) na wykonanie i emisję kolumny samorządowej Starostwa Powiatowego w roku 2017 w portalu skarzysko24.pl, będącym własnością Agencji. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że oferta zawiera dwa warianty. Pierwszy wariant za kwotę 850,00 zł. netto /msc, natomiast drugi wariant za kwotę 600,00 zł. netto/msc.
Zarząd Powiatu zaproponował kwotę 600,00 zł. netto/msc. i zobowiązał Wydział Promocji do wynegocjowania jak najkorzystniejszej oferty.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 8) dotyczące zamiaru przystąpienia szkoły do programu „Szkolny Klub Sportowy” 2017 organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował udział szkoły w powyższym programie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9) w sprawie utrzymania strony internetowej www.czarnaikamienna.pl Wyjaśniła, że w/w strona do końca 2016 roku była utrzymywana i finansowana przez Powiat Starachowicki. Roczny koszt usługi w zakresie hostingu, opieki serwisowej oraz utrzymania domeny wynosi około 500 zł. w skali roku. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy pięcioma powiatami dotyczącą realizacji projektu „Nad Czarną i Kamienną” jeszcze tylko w 2017 roku Powiat Skarżyski będzie ponosił koszty (tj. opłata za udostępnienie miejsca pod tablicę informacyjną w wysokości 1000 zł brutto). Z uwagi na powyższe oraz brak wspólnego stanowiska w kwestii kontynuacji współpracy przy realizacji powyższego projektu Wydział uznał, że nie jest zasadne utrzymywanie przedmiotowej strony.
Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 10) zawierającym prośbę o przyznanie środków finansowych na wykonanie decyzji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.06.2011 r. dotyczącej wydzielenia klatki schodowej w budynku Bursy Szkolnej. Ponadto Dyrektor podał w piśmie, że został ukarany mandatem, a nie wykonanie w/w decyzji skutkować będzie zamknięciem Bursy. 
Zarząd Powiatu oczekuje od Dyrektora ZPE-W podjęcia konkretnych działań w ramach posiadanych kompetencji oraz środków finansowych . Ponadto Zarząd uznał, że w piśmie brak jest informacji odnośnie szacunkowego kosztu i sposobu wykonania zaleceń.
 
W związku z dokonaniem na wniosek Dyrektora ZPE-W ponownej oceny jego pracy, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor zwrócił się z prośbą (załącznik nr 11) o przekazanie kserokopii protokołu z posiedzenia Zespołu oceniającego oraz pism opisujących rzekome sytuacje występujące w Placówce, a dotyczące kierowania placówką przez dyrektora.
Zarząd Powiatu wskazał, że nie posiada kompetencji do udostępnienia dokumentów o które wnosi Dyrektor.
 
W związku z pismem dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie dotyczącym wyrażenia zgody na uruchomienie w roku szkolnym 2017/2018 nowych kierunków kształcenia tj; technik budownictwa, technik mechanik, technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 12), w którym przedstawił aktualny stan kierunków kształcenia funkcjonujących w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Skarżyskiego w roku szkolnym 2016/2017. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że:
- technik budownictwa – funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej 3,5 oddziału/104 uczniów, nabór 2016/2017 – 1 oddział / 26 uczniów,
- technik mechanik – funkcjonuje w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2 oddziały / 50 uczniów, nabór 2016/2017 –
0,5 oddziału / 14 uczniów,
- technik obsługi turystycznej – kierunek ujęty w planowanym naborze do technikum na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół samochodowo-Usługowych im. Oseta Wasilewskiego, 0 uczniów,
- technik rachunkowości – kierunek ujęty w planowanym naborze do szkoły policealnej na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, 0 słuchaczy.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na uruchomienie powyższych kierunków kształcenia w Zespole Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13) informujące o potrzebie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/109/2004 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. wprowadzającej stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że ze względu na konieczność określenia i ujednolicenia opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie całego województwa świętokrzyskiego, na spotkaniach Grupy Roboczej ds. Rozbudowy Sieci Szerokopasmowej ustalono stawkę opłat w wysokości 10 zł., niezależnie od miejsca umieszczenia urządzenia.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania stosownego projektu uchwały.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 r. przyjęty został projekt wystąpienia Zarządu kierowany do Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach zawierający apel o zwiększenie kontraktu dla OLK SP ZOZ na udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Następnie odczytał odpowiedź Dyrektora NFZ (załącznik nr 14) zawierającą m.in. informację, że analizy realizacji umów i zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywane są systematycznie. W przypadku posiadania wolnych środków finansowych Oddział czyni starania, by w uzasadnionych przypadkach renegocjować umowy.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek (załącznik nr 15) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący ujawnienia trwałego zarządu przysługującego jednostce organizacyjnej Powiatu Skarżyskiego – Zespołowi Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie do nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach: 4662/5 o pow. 0,0966 ha oraz 4663/2 o pow. 0,8673 ha, położonej w Suchedniowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1R/00036436/8, na podstawie ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu znak: GG-II.6844.2.2.2016 z dnia 26.10.2016 r.
Zarząd Powiatu upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do podpisania wniosku.

Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie oraz poprosił Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską o przedstawienie tematu który Zarząd chciałby przedyskutować z Dyrektorem.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że sprawa dotyczy dwóch pism Pana Sławomira Florczaka – Prezesa Fundacji Świętego Marcina (założyciela Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów) z prośbą o użyczenie pomieszczeń niezbędnych do adaptacji pod internat. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 13 grudnia wspólnie ze Starostą wzięła udział w spotkaniu z Radą Pedagogiczną na którym m.in. poruszony został temat związany z planami Fundacji. Dodała, że poproszono wówczas grono pedagogiczne o ustosunkowanie się do proponowanych zmian (potrzeba utworzenia internatu) oraz stanowisko odnośnie możliwości współpracy z Fundacją.
Dyrektor – Pan Grzegorz Michnowski wyjaśnił, że nie zna treści w/w pism Fundacji. Na chwilę obecną koncepcja została zmieniona. Wyjaśnił, że terminy, koszty oraz zakres prac zaproponowane przez pana Florczaka zdaniem dyrektora były nierealne.
W związku z powyższym zaproponował, aby Internat został utworzony w budynku obok, tam gdzie znajdował się do roku 1985/1986. W części tego budynku znajdują się obecnie pracownie przedmiotów zawodowych, węzły sanitarne oraz biblioteka szkolna, natomiast w drugiej części są pomieszczenia, które można zaadaptować pod internat. Prace adaptacyjne nie wymagają tyle nakładu środków finansowych oraz robót z uwagi na fakt,  że pomieszczenia są w stanie ogólnym dobrym. Ponadto istnieje możliwość stopniowej adaptacji pomieszczeń. Następnie dyrektor poinformował, że wspólnie z Prezesem Fundacji – panem Florczakiem przygotowany został projekt umowy. Koncepcja jest taka, że Fundacja Św. Marcina, jako najemca budynku, przeprowadzi prace adaptacyjne, natomiast koszty remontu zostaną wliczone w czynsz (bezgotówkowe rozliczenie czynszu). Fundacja ponosiłaby jedynie koszty proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni:- energii elektrycznej – 30%, gaz, ogrzewanie – 30%, woda, ścieki – 50%. Dyrektor dodał, że takie rozwiązanie zostało zaakceptowane zarówno przez dyrektora jak i grono pedagogiczne.
Pani Katarzyna Bilska zapytała, na jaki okres zostałaby zawarta umowa najmu i czy internat mógłby być częścią wspólną szkoły i Fundacji.
Dyrektor wyjaśnił, że okres najmu nie krótszy niż 3 lata. Ponadto dyrektor nie rozmawiał na ten temat z panem Florczakiem, natomiast poruszy ten temat przy najbliższej okazji.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że taka forma kompensaty (koszty remontu wliczone w koszty czynszu) powinna zostać uzgodniona z Regionalną Izbą Obrachunkową.
W świetle powyższego – Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby dyrektor wspólnie z panem Florczakiem przygotowali na posiedzenie Zarządu koncepcję dotyczącą utworzenia internatu. Jednocześnie wskazała, że zasadne byłoby wystąpienie pana Florczaka – Prezesa Fundacji Św. Marcina na Sesji Rady Powiatu celem przybliżenia radnym przedmiotowej sprawy.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                         Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………


Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T.
Załącznik nr 6 – oferta Dyrektora Programowego Telewizji Świętokrzyskiej, z dnia 21.12.2016
Załącznik nr 7 – oferta Agencji reklamowej Creation Point, z dnia 10.10.2016
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 19.12.2016
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 02/01.2017
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 27.12.2016
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 02.01.2017
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 19.12.2016
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 03.01.2016
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora NFZ w Kielcach, z dnia 13.12.2016
Załącznik nr 15 – wniosek


Protokol_Nr_1 (561kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (4 stycznia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (25 stycznia 2017, 08:27:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526