Protokół Nr 55 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Protokół Nr 55/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 grudnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                               - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Autopoprawki z dnia 28 grudnia 2016 r. do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) zmiany Regulaminu udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto, zatwierdzonego Uchwałą Nr 16/40/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.            
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 47/104/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Przyjęcie Autopoprawki z dnia 28 grudnia 2016 r. do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   zmiany Regulaminu udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto, zatwierdzonego Uchwałą Nr 16/40/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r,
c)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
d)   zmiany Uchwały nr 47/104/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie Autopoprawki z dnia 28 grudnia 2016 r. do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. (załącznik nr 2)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany uwzględnione w autopoprawce wynikają z przeliczenia dotacji dla szkół niepublicznych za m-c grudzień zgodnie z faktyczną frekwencją uczniów i dokonaniem zwrotu przez szkoły części dotacji, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków. Powstała nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań placówek oświatowych.
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotową Autopoprawkę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła,  że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z konieczności przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi w celu zabezpieczenia zapłaty zobowiązań w m-cu grudniu 2016 r. na podstawie pism:
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego,Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych,Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie,Zespołu Szkół Technicznych,Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,Powiatowego Urzędu Pracy,Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych,Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji,Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,Zarządu Dróg Powiatowych,Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego,Domu Pomocy Społecznej
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 
b) zmiany Regulaminu udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto, zatwierdzonego Uchwałą Nr 16/40/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r, (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił przedmiotową uchwałę.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
d)   zmiany Uchwały nr 47/104/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim. (załącznik nr 6)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska odczytała treść przedmiotowej uchwały. Wyjaśniła, że zgodnie z materiałami informacyjnymi dotyczącymi centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz ukazującymi się interpretacjami Ministra Finansów Powiatowe Urzędy Pracy, podobnie jak Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, nie podlegają centralizacji w związku z tym, że jednostki zostały utworzone ustawowo, a jednostki samorządu terytorialnego nie mają wpływu na ich utworzenie bądź likwidację. Dodała, że w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego określone jest, że centralizacji podlegają wyłącznie utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządowe jednostki budżetowe oraz starostwa powiatowe.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 7) dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. Poinformował, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta od Poczty Polskiej S.A. na łączną kwotę 125 246,90 zł. Starosta dodał, że Naczelnik po konsultacji z Radcą zaproponował podpisanie umowy z Pocztą Polską bez zapisu podanej kwoty, gdyż jest to wartość szacunkowa, a opierając się wyłącznie na wartościach jednostkowych usług pocztowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z Pocztą Polską zgodnie
z propozycją Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dotyczące XVIII Wielkiego Balu Charytatywnego. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu przyjął informację w powyższym zakresie do wiadomości.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Progress Media (załącznik nr 9) dotyczące wypowiedzenia umowy najmu lokalu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20/232. Dodał, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o możliwość wypowiedzenia umowy z końcem grudnia 2016 r. Starosta wyjaśnił, że przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony od 01.03.2016 r. do 28.02.2019 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy z dniem 31 grudnia 2016 r.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 10), w którym zwrócił się z prośbą o przekazanie dla szkoły demontowanych w Starostwie opraw oświetleniowych. Pani Katarzyna Bilska dodała, że Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że na stanie Starostwa do przekazania jest 5 lamp.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.

Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw. Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                  Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………


Załączników: 10
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka z dnia 28 grudnia 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto, zatwierdzonego Uchwałą Nr 16/40/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r.,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały nr 47/104/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT  w Powiecie Skarżyskim,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 20.12.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i Przewodniczącego Komitetu z dnia 10.12.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Progress Media z dnia 09.12.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 14.12.2016 r.

Protokol (525kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 grudnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 stycznia 2017, 12:39:48)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Góralczyk (31 stycznia 2017, 10:57:06)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 435