Protokół Nr 54 z dnia 19 grudnia 2016 roku

Protokół Nr 54/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 19 grudnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
c)   zmiany Uchwały nr 177/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
2.   Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   prowadzenia od 1 stycznia 2017 r. obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski,
c)   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej,
d)     upoważnienia Pana Marka Czyża – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz przedstawił proponowany porządek posiedzenia.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz przyjął porządek jednogłośnie.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.    Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 2.000zł w związku z otrzymaniem darowizny z PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna na zakup odzieży dla wychowanków,
2.    Pisma Wydziału Edukacji z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 30.922zł na zapłatę zobowiązań w placówkach oświatowych,
3.      Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w tej samej klasyfikacji budżetowej w wysokości 41.491zł. Zmniejsza się plan na rewitalizacji obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna, a wprowadza się nowe zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”. Powiat nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na rewitalizację, natomiast istnieje taka możliwość w przypadku termomodernizacji. Częściowo zakres obu projektów nakłada się, dotyczy to termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektu w ramach działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do końca stycznia 2017r, do jego złożenia niezbędne jest przygotowanie dokumentacji. W tym w tym roku wyłoniony zostanie wykonawca i podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Projekt dotyczyć będzie termomodernizacji trzech budynków:
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
  • Powiatowego Urzędu Pracy 
  • Domu Pomocy Społecznej.
Zarząd Powiat jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.

b)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1.   Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2016 roku na zadaniu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna” o kwotę 41.491zł w związku z przeniesieniem tej kwoty na wykonanie dokumentacji zadania dotyczącego termomodernizacji trzech budynków należących do Powiatu Skarżyskiego, który ma większą szansę na uzyskanie dofinansowania unijnego,
2.   Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.750zł wskutek wprowadzenia zmian:
·  uchwałą Zarządu Powiatu z 19 grudnia 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
·   projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie darowizny z PGE dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań w wysokości 2.000zł.
Zarząd Powiatu do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosił uwag oraz przyjął go jednogłośnie.
 
c)      zmiany Uchwały nr 177/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zgodnie z zapisem art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Rada Powiatu może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatków. Uchyla się uchwałę nr 177 / XXVI / 2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, w związku z koniecznością wprowadzenia nowych wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz zwiększeniem kwot w dotychczas ujętych w wykazie inwestycjach drogowych tj:
1)      Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 o kwotę 35.000zł.
2)      Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 – o kwotę 25.000zł
 
Skarbnik wyjaśniła, ze po otwarciu wszystkich zebranych ofert okazało się, że kwoty dotychczas zaplanowane były niewystarczające do realizacji zadań. Bez zmian pozostaje zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce nr ewid.465.  Natomiast do dotychczasowego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku dopisuje się dwa nowe zadania:
1)      Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 40.000zł.
2)   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego – kwota 41.491zł
Umowa na zakup systemu kolejkowego została już podpisana, ale Wykonawca nie zamontuje dostarczonego sprzętu przed końcem grudnia ze względu na zbyt krótki okres pozostały do końca roku. Zasadnym jest więc ujęcie tego zadania w w/w wykazie. Wprowadzenie do wykazu zadania dotyczącego termomodernizacji budynków wynika z ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektu w ramach działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do końca stycznia 2017r, do jego złożenia niezbędne jest przygotowanie dokumentacji. Zadanie to nie jest ujęte w budżecie 2017 roku, poza tym jest bardzo krótki okres na przygotowanie wniosku, w związku z tym zasadnym jest wyłonienie wykonawcy na potrzebną dokumentację i podpisanie z nim umowy w bieżącym roku budżetowym a płatność nastąpi w roku następnym. W związku z tym wskazane jest ujęcie niniejszego zadania w wykazie wydatków niewygasających w bieżącym roku budżetowym.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 5)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zapoznała zebranych ze zmianami jakie wprowadza przedmiotowa uchwała. Zmiany wynikają z:
1.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.649.2016 z dnia 13 grudnia 2016r zwiększającej kwotę dotacji celowej o 4.750zł na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
2.      Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 4.488zł na pokrycie kosztów zakupu artykułów żywnościowych i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego.
3.      Pisma Wydziału Edukacji z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami na zabezpieczenie środków do końca roku w wysokości 22.917zł.
4.      Pisma Wydziału Finansowego z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia płatności wszystkich zobowiązań z terminem płatności przypadającym w grudniu 2016r
5.      Przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami w tej samej klasyfikacji budżetowej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej za m- grudzień.
6.      Pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 10.000zł na zapłatę zobowiązań płacowych za m-c grudzień w bieżącym roku budżetowym.
7.      Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 16.480zł na zapłatę zobowiązań płacowych oraz na niezbędne do końca roku wydatki rzeczowe.
8.      Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.000zł w ramach realizacji zadań powiatu z zakresu sportu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
b)     prowadzenia od 1 stycznia 2017 r. obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że wspólna obsługa finansowa szkół i placówek oświatowych została powołana od dnia 1 czerwca 2012 r. na mocy uchwały Nr 146/XVIII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 marca 2012 r. i włączona w strukturę Starostwa Powiatowego. Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy dyrektorami szkół a Starostą Skarżyskim ustalone zostały wspólne obowiązki stron porozumienia w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi finansowej przez Starostwo Powiatowe na rzecz szkół. Wyjaśniła, że według nowych zasad wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2016 r. powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną m.in. jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wspólna obsługa, finansowa szkół i placówek oświatowych zorganizowana przez Powiat Skarżyski na zasadach art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, może być prowadzona na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., a więc do dnia 31 grudnia 2016 r.  Z chwilą zaprzestania wspólnej obsługi prowadzonej przez Starostwo Powiatowe obowiązki wynikające z art. 5 ust 7 pkt 3 ustawy z dnia o systemie oświaty przejmą szkoły, a pracownicy referatu obsługującego szkoły na mocy art. 22 ust 1 ustawy o z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych staną się pracownikami księgowości w poszczególnych szkołach i placówkach dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
c)  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej (załącznik nr 7)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zaproponowała, aby dla osób których oferty zostaną wyłonione w drodze konkursu zorganizować szkolenie mające na celu zapoznanie się z zasadami udzielania dofinansowania, rozliczania oraz sporządzania niezbędnych dokumentów do realizacji zadań. Podkreśliła, że takie szkolenie ułatwi w znacznej mierze współpracę pomiędzy Starostwem a podmiotami wyłonionymi do realizacji zadań publicznych w drodze konkursu oraz pozwoli na uniknięcie wszelkich błędów i niejasności. Zadeklarowała, że z wydziału finansowego oddelegowana zostanie osoba, która udzieli wszystkich istotnych informacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie oraz przychylił się do wniosku Skarbnika.
d)     upoważnienia Pana Marka Czyża – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr8)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z przejściem od dnia 1 stycznia 2017 r. pracowników Referatu Finansowego Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych do podległych szkół, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 9) zawierające wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie sprzętu komputerowego do podległych jednostek. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że znajdujący się obecnie w szkołach sprzęt  nie spełnienia wymogów technicznych niezbędnych do obsługi programów płacowych i księgowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem do pisma oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do dopełnienia wszelkich formalności.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przypomniała zebranym, że na posiedzeniu w dniu 9 listopada br. rozpatrywane było pismo Komendanta Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna (załącznik nr 10) w sprawie wykorzystania pomieszczeń znajdujących się w użytkowaniu Komendy, tj. pok. nr 14 w budynku przy Placu Floriańskim 1 do realizacji projektu Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła kolejne pismo Komendanta informujące, że działalność biura nie koliduje z godzinami pracy Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz, że koszty użytkowania pomieszczeń biura na Powiat Skarżyski nie stanowią wkładu własnego w projekcie.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykorzystanie pomieszczeń znajdujących się w użytkowaniu Komendy do realizacji w/w projektu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 11) informującym o zamiarze zawarcia kolejnej umowy bezpłatnego użyczenia pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki i opieki przedlekarskiej. Pani Katarzyna Bilska dodała, że umowa zawarta zostanie z podmiotem leczniczym – „Medycyna Szkolna” s.c. na okres 01.01.2017 r. – 31.08.2017 r.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I St. (załącznik nr 12) zwróciła się do Zarządu Powiatu z zaproszeniem do współorganizacji XXXV edycji Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2017”, który odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2017 r.
Zarząd Powiatu postanowił włączyć się w organizację powyższego Konkursu, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 1000 zł. ze środków zaplanowanych w planie finansowym wydziału Promocji.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej (załącznik nr 13), która  zwróciła się do Zarządu Powiatu z zaproszeniem do współorganizacji IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Pani Katarzyna Bilska przypomniała, że w/w przedsięwzięcie objęte jest Honorowym Patronatem Starosty. 
Zarząd Powiatu postanowił włączyć się w organizację IV przeglądu Kolęd i Pastorałek, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości ok. 600 zł. na zakup 20 statuetek dla jego uczestników. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z planu finansowego wydziału Promocji.
 
W związku z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny pracy Pana Marcina Kruka-Dyrektora ZPE-W, Starosta-Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Edukacji zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego, jako przewodniczącego zespołu oceniającego. Wyjaśnił, że w skład zespołu oceniającego nie mo0gą wchodzić osoby uczestniczące w dokonaniu oceny, od której dyrektor szkoły się odwołuje.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską jako przewodniczącego zespołu oceniającego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przypomniała zebranym, że z wnioskiem o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres zwróciła się Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych. Następnie przedstawiła pismo Wydziału Edukacji (załącznik nr 14) z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Do pisma dołączony został komplet dokumentów w sprawie oceny pracy Pani Haliny Sieczki – dyrektora ZSS-U, złożonych przez związki zawodowe oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach
Po zapoznaniu się z przedmiotową dokumentacją, Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Katarzynę Bilską do uzgodnienia z Kuratorem Oświaty powierzenia stanowiska Dyrektorowi ZSS-U, na kolejny okres wynikający z ustawy.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z rozliczeniem za poprzedni sezon zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Bliżyn. Następnie poinformowała, że Wójt Gminy Bliżyn zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w roku 2017. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu zapoznał się z rozliczeniem oraz wskazał, że środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na rok 2017 zostały zabezpieczone w budżecie powiatu w wysokości 90 tys. zł.
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym pismo Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn (załącznik nr 16) informujące, że uwzględniając wnioski mieszkańców przynależnych do gminy wsi, Rada Gminy Bliżyn uchwałą Nr XVIII/131/2016 z dnia 30 listopada br. wyraziła sprzeciw wobec inwestycji pn.: „Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowni surowców wtórnych na działce 55/24 w miejscowości Sołtyków g,. Bliżyn”.
            Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
 
      Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                    Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………
 
 
Załączników 14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały nr 177/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: prowadzenia
od 1 stycznia 2017 r. obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017
w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Marka Czyża – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 15.12.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Komendanta Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna z dnia 05.12.2016 r.,
Załącznik nr 11 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 07.12.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I St. z dnia 09.12.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej z dnia 19.12.2016 r.,
Załącznik nr 14 - pismo Wydziału Edukacji z dnia 14.12.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Wójta Gminy Bliżyn z dnia 05.12.2016 r.,
Załącznik nr 16 -  pismo Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn z dnia 06.12.2016 r.

Protokol_Nr_54 (670kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (19 grudnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 stycznia 2017, 12:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 436