Protokół Nr 53 z dnia 14 grudnia 2016 roku

Protokół Nr 53/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 grudnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu,
b)   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Skarżyski.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 roku,
c) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarzysku-Kamiennej
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.            
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się do Zarządu z prośbą o umorzenie drugiej raty pożyczki w kwocie 468 750,00 zł., płatnej do dnia 30 listopada 2016 r. Wraz z należnymi odsetkami w wysokości 2 876,71 zł (według stanu na dzień 28 grudnia 2016 r.) kwota wierzytelności przypadających Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej wynosi łącznie 471 626,71 zł.
Po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Dyrektora jednostki dotyczącymi sytuacji finansowej szpitala, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
b)   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Skarżyski (załącznik nr 3)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała projekt uchwały. Poinformowała, że w dniu 23 czerwca 2016 r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg nowych unormowań w przepisach dotyczących dotowania szkól i placówek niepublicznych.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
c)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pism Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 8 i 9 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 4.846,43zł w ramach realizacji dotacji celowej na zadania z zakresu prac geodezyjno- kartograficznych oraz gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
2. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.900zł w ramach realizacji zadań promocyjnych oraz sportowych.
3. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 37.686zł na zabezpieczenie wszystkich płatności do końca roku budżetowego
4. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 2 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 5.584zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami w związku z rozliczeniem wydatków płacowych za grudzień 2016r
5. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 12.000zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu – 10.000zł i na zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodu służbowego – 2.000zł
6. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 61.828zł w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki do końca roku, w tym na zapłatę wszystkich zobowiązań
7. Pism Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.767zł co zapewni wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w pełnej wysokości.
8. Pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia wszystkich oszczędności w planie wydatków w wysokości 14.494,79zł na zakup sprzętu komputerowego i drukarek. Pozwoli to na wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w pełnej wysokości .
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

d)   przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 roku (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił przedmiotową uchwałę. Poinformował, że zgodnie z informacją Dyrektora PCPR, w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, oraz z rezygnacją z dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych pozostała niewykorzystana kwota w łącznej wysokości 4.006,82 zł. Wyjaśnił, że Dyrektor zaproponował przeznaczyć niewykorzystane środki na zadanie pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
e) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)
Z treścią uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego podyktowane jest koniecznością jego uaktualnienia i dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostki oraz możliwością pozyskiwania dotacji zewnętrznych.
Po przeprowadzonym głosowaniu, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 7) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.    sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00023167/7 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 103 położonej w obrębie 0001 Czerwona Górka, gmina Łączna przez wykreślenie działki nr 103 o powierzchni 0,1700 ha i wpisanie działek nr 103/1 i 103/2 o łącznej powierzchni 0,1780 ha.
2.    odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00023167/7 nieruchomości położonej w obrębie 0001 Czerwona Górka, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 103/1 o powierzchni 0,0137 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034207/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2011 r. znak: IG.X.7729-22/09 stwierdzającej, że działka nr 103/1 położona w gminie Łączna, obręb 0001 Czerwona Górka stała się z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością Powiatu Skarżyskiego oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe wnioski jednogłośnie. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym treść ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym (załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 9) informujące, że powołana została komisja do wyceny składników majątkowych składająca się z 7 pracowników Placówki. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że dyrektor zwrócił się w piśmie z prośbą o wskazanie zasad wyceny składników majątkowych nieopisanych, tj. w jaki sposób identyfikować nieopisany składnik majątkowy z pozycją w księdze inwentarzowej. Ponadto, dyrektor podał w piśmie, że wszystkie księgi inwentarzowe dotyczące mienia placówki zabezpieczone zostały przez policję na wniosek Prokuratury w Starachowicach. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że posiada informację, iż wszystkie książki inwentarzowe zostały przez policję zwrócone.
Zarząd Powiatu zobowiązał kierownika referatu finansowego obsługi szkół i placówek oświatowych do uzgodnienia z wydziałem finansowym treści pisma kierowanego do dyrektora ZPEW, informującego, że zgodnie z literą prawa to dyrektor odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią dwóch protokołów z posiedzenia Komisji (załączniki nr 10 i 11), powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Wyjaśniła, że protokół Nr 04/2016 dotyczy pojazdu marki Fiat Cinquecento o numerze rejestracyjnym TSK 41AC. Zgodnie z oceną techniczną z dnia 06.12.2016 r. wynika, że wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym wynosi 300,00 zł. W ocenie technicznej określono stan pojazdu, jako przeciętny, pojazd wymaga prac naprawczych, których wartość oszacowano na 600,00zł. Następnie dodała, że protokół Nr 05/2016 dotyczy pojazdu marki BMW 316i o numerze rejestracyjnym EZG CF87. Zgodnie z wyceną z dnia 06.12.2016 r. wynika, że:
  • wartość brutto pojazdu po uwzględnieniu korekt wynosi 0,00 zł.,
  • wartość min. Brutto pojazdu wynikająca z szacunkowej wartości złomu na dzień wykonania opinii wynosi 750,00 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawione protokoły.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformowała, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę materiału (krawężniki, płytki, kostka, obrzeża) pochodzącego z rozbiórki przy przebudowie ul. Szydłowieckiej i ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej na kruszywo w ilości odpowiadającej wartości w/w materiałów, które zostanie wykorzystane do przebudowy dróg powiatowych. Wyjaśniła, że kruszywo na okres zimy zostanie zdeponowane w firmie „Budromost-Starachowice” sp. z o.o.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.

Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Przewodniczący Zarządu – Pan Jeży Żmijewski zwrócił uwagę obecnym na posiedzeniu aby wszelkie dokumenty kierowane do rozpatrzenia przez Zarząd przekazywane były do Zespołu Obsługi Zarządu Powiatu oraz udostępniane uczestnikom posiedzenia zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 21 lipca 2015 roku.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
      Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu
 
Agnieszka Góralczyk                                                             Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska……………
 

Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania
i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Skarżyski,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 roku,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 8 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie: sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
w trybie przetargowym,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 08.12.2016 r.,
Załącznik nr 10 – Protokół Nr 04/2016 z dnia 08.12.2016 r. z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu,
Załącznik nr 11 – Protokół Nr 05/2016 z dnia 08.12.2016 r. z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14.12.2016 r.
 
 
Protokol_Nr_53 (683kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (14 grudnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 stycznia 2017, 12:00:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434