Protokół Nr 52 z dnia 7 grudnia 2016 roku


Protokół Nr 52/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 7 grudnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) przydziału obligacji na okaziciela serie L16, Ł16, M16, N16, O16 i P16.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
            W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek jednogłośnie.
           
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)

Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Pism Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 i 29 listopada 2016r w sprawie przyznania dla Powiatu Skarżyskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji oświatowej
w łącznej wysokości 637.597zł w tym kwota 40.000zł dotyczy doposażenia pracowni fotograficznej w Zespole Szkół Technicznych. Pozostała kwota związana jest wypłata odpraw dla nauczycieli. W związku z otrzymaniem tych środków zmniejsza się przychody z tytułu tzw „wolnych środków” w wysokości 399.313zł, które na poprzedniej sesji przeznaczone były na potrzeby szkół i placówek oświatowych.
2. Pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2016r w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 14.215zł oraz umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznającej powiatowi kwotę 4.000zł w związku ze demontażem w poprzednim roku pojazdów usuniętych z dróg. Powyższe środki w łącznej wysokości 18.215zł zostają przeznaczone na potrzeby Wydziału Komunikacji przede wszystkim na zakup druków komunikacyjnych.
3. Umowy darowizny zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja a Zespołem Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w dniu 28 listopada 2016r. Środki z darowizny
w wysokości 1.000zł przeznaczone są na zakup paczek mikołajkowych dla podopiecznych placówki
4. Z przeniesienia kwoty 40.000zł z zadania Przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku -Kamiennej na zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
5. Z przeniesienia kwoty 35.000zł z zadania Przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku –Kamiennej” oraz kwoty 25.000 z zadania „Przebudowa chodnika ul.Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul.Stokowiec do ul.Słonecznej w m. Suchedniów” na zwiększenie planu dwóch zadań inwestycyjnych gdyż w wyniku przeprowadzonych przetargów okazało się, że planowane kwoty są niewystarczające do podpisania umów i tak:
a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 – 35.000zł
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec
w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 – 25.000zł.
Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały jednogłośnie.
 
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2016 roku na zadaniu „Przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 75.000zł w związku z nadwyżką w planie powstałą po rozstrzygnięciu przetargowym,
2. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2016 roku na zadaniu „Przebudowa chodnika ul.Langiewicza na odcinku od skrzyżowaniaz ul. Stokowiec do ul. Słonecznej w m. Suchedniów” o kwotę 25.000zł w związku z nadwyżką w planie powstałą po rozstrzygnięciu przetargowym,
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2016 roku na zadaniu “Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800” o kwotę 35.000zł, gdyż zaplanowana kwota jest niewystraczająca do podpisania umowy z wykonawcą,
4. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 612.048zł wskutek wprowadzenia zmian:
uchwałą Zarządu Powiatu z 30 listopada 2016r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na składkę zdrowotną za bezrobotnych – 44.764zł,projektem uchwały Rady Powiatu –zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji o 637.597, środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu 14.215zł, wprowadzenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.000zł oraz darowizny z PGE dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 1.000zł na zakup paczek mikołajkowych dla uczniów,
5. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 207.235zł wskutek zwiększenia wydatków bieżących w placówkach oświatowych o 238.284zł, zwiększanie planu wydatków na zakup druków komunikacyjnych 12.715zł, wprowadzenia darowizny w wysokości 1.000zł na zakup paczek mikołajkowych oraz wskutek zmniejszenia dotacji na składkę zdrowotną za bezrobotnych o 44.764zł,
6. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 5.500zł wskutek częściowego przeznaczenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Komunikacji,
7. Ze zmniejszenia przychodów powiatu z tytułu tzw „wolnych środków” o kwotę 399.313zł. W związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej cofa się zmianę dokonaną na poprzedniej sesji polegającą na przeznaczeniu „wolnych środków” na potrzeby szkół i placówek oświatowych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 4)
Ze zmianami, jakie wprowadza przedmiotowa uchwała zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wynikają z:
1. Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 29 listopada 2016r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 6.000zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych niezbędnych materiałów, a także na ubezpieczenie samochodu służbowego,
2. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 grudnia 2016r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 8.963zł w związku z końcowym rozliczeniem roku budżetowego,
3. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 24 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 1.500zł na zakup licencji programu płacowego,
4. Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 23 listopada 2016r
w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 4.428zł na remont sali gimnastycznej w związku z oberwaniem się fragmentu sidingu na suficie Sali,
5. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 23 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.600zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników w ramach BHP, na usługi telekomunikacyjne oraz na przeglądy, wywóz nieczystości, utrzymanie samochodów służbowych oraz inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki usługi,
6. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 28 listopada 2016r
w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 272,27zł na zakup podręczników,
7. Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 28 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
w kwocie 15.030zł w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego,
8. Pisma Wydziału promocji, kultury, Sportu i Turystyki z dnia 1 grudnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.500zł w ramach realizacji zadań promocyjnych oraz sportowych.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie przedmiotową uchwałę.
 
b)  przydziału obligacji na okaziciela serie L16, Ł16, M16, N16, O16 i P16, (załącznik nr 5)
Przedmiotową uchwałę przedstawiła zebranym Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że ogłoszony został konkurs z Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z regulaminem konkursu uprawnionymi do składania wniosków są:
a) samorządy miast powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego (Gmina Busko- Zdrój, Gmina Jędrzejów, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Kielce, Gmina Końskie, Gmina Opatów, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Pińczów, Gmina Sandomierz, Gmina Skarżysko - Kamienna, Gmina Starachowice, Gmina Staszów, Gmina Włoszczowa),
b) jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, podmioty działające w imieniu jst, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez podmioty wymienione w ppkt. a, realizowanych w granicach administracyjnych miast powiatowych.
W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Ponadto dominująca
w projekcie kategoria kosztów nie może przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Przedkładane projekty muszą wynikać z Programów Rewitalizacji oraz powinny mieć charakter kompleksowy i zintegrowany. Ponadto powinny wykazywać wyraźną komplementarność z inwestycjami w ramach EFS, wspierać integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa oraz prowadzić do zwiększenia szans zatrudnienia.
W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. rewitalizacji zmarginalizowanych obszarów miast powiatowych. Wsparcie będzie udzielane projektom przyczyniającym się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:
w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną, pomocą de minimis, niegenerującego dochodu– maksymalnie 75% (środki UE w wysokości 65 % + środki z budżetu państwa wysokości 10 %, natomiast w przypadku projektu generującego dochód 65%).
Starosta wyjaśnił, że istnieje możliwość aby Powiat Skarżyski (jako partner) uczestniczył w projekcie składanym przez Gminę Skarżysko-Kamienna - w przypadku wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta. Projekt dotyczyłby realizacji inwestycji na Osiedlu Zachodnie oraz Dolna Kamienna II. Powiat Skarżyski zgłosił do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 następujące inwestycje na terenie Osiedla Zachodnie oraz Dolna Kamienna II:
Przebudowa ulicy Staszica w Skarżysku-KamiennejOptymalizacja rozwiązań komunikacyjnych z poprawą i zwiększeniem przepustowości układu komunikacyjnego poprzez budowę małego ronda na skrzyżowaniu ul. 1-go Maja i ulicy Towarowej wraz z odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.Remont ulicy Żurawiej w Skarżysku – KamiennejTermomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana źródła ciepła, modernizacja sieci c.o, modernizacja sieci c.w.u., montaż kolektorów słonecznych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż paneli fotowoltaicznych) oraz adaptacja pomieszczeń na poddaszu na sale dydaktyczne. Przebudowa drogi dojazdowej do SOSW Nr 2.Modernizacja boiska oraz placu zabaw przy SOSW Nr 2Adaptacja budynku po dawnej świetlicy przy I Liceum Ogólnokształcącym na Warsztaty Terapii Zajęciowej (zadanie do zrealizowania przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku).Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych- Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym, Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych ul. Legionów 119  Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, Towarowa i 11-go ListopadaUtworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w części budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ul. Legionów 119
Przebudowa ul. Staffa w Skarżysku-Kamiennej
Następnie Starosta poinformował, że został również ogłoszony konkurs z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna. W ramach konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:
1. ociepleniem obiektu,
2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
7.wymiana/izolacja pokrycia dachowego (niekwalifikowane są koszty wymiany/remontu/naprawy dachu, w tym wymiana więźby dachowej oraz wszelkie inne prace mające charakter remontu, a nie ulepszenia termomodernizacyjnego)
8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
9. mikrokogeneracją.
Głęboka modernizacja oznacza, że każdy projekt powinien zawierać co najmniej komponent termomodernizacji. Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 % i powyżej. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Ponadto w okresie 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (wydatek niekwalifikowalny). Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych do 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Termin składania wniosków upływa 31.01.2017 r. W przypadku projektów o całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych powyżej miliona euro koszt dofinansowania trzeba będzie obniżyć o oszczędności związane z ogrzewaniem powstałym w związku z termomodernizacją. W przypadku przyjęcia projektu do realizacji, maksymalny termin jego zakończenia nie może być późniejszy niż 30 września 2018 roku. Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia. Starosta poinformował, że Powiat Skarżyski dysponuje audytami energetycznymi budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej (jest to niezbędny załącznik do wniosku) (pismo Naczelnika Wydziału IM stanowi załącznik nr 7).

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że na spotkaniu w sprawie rewitalizacji, które odbyło się 1 grudnia br. w Starostwie Powiatowym ustalono, że zostanie wystosowane pismo do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem czy można złożyć wniosek o dofinansowanie składający się z dwóch zadań rewitalizacyjnych znajdujących się w dwóch osiedlach miasta Skarżyska-Kamiennej.
Decyzją Zarządu ustalono, że ostateczne decyzje w sprawie projektu dotyczącego rewitalizacji a także inwestycji które zostaną objęte projektem, Zarząd podejmie po uzyskaniu odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego na powyższe pismo. Ponadto, Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji trzech budynków w Skarżysku-Kamiennej: Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. 1 Maja 105, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Spacerowej 31 w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ 2014-2020. W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opracowanie studium wykonalności projektu. Środki na opracowanie dokumentu zostaną przeniesione z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna”. Jednocześnie wyrażono zgodę na opracowanie szacunkowych kosztorysów inwestorskich. Środki na kosztorysy zostaną zabezpieczone w budżecie na początku 2017 roku.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 8) dotyczące stanu technicznego krzyża znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Szydłowieckiej i Wiejskiej. Dodał, że koszt przeniesienia krzyża na drugą stronę drogi i umieszczenie go na działce będącej własnością Powiatu wraz z renowacją przez wyspecjalizowaną firmę wynosi około 7000, 00 zł. Starosta wyjaśnił, że wnioskodawca i Proboszcz miejscowej parafii nie wyrażają chęci partycypowania w kosztach przeniesienia powyższego krzyża. Ponadto Dyrektor nadmienił w piśmie, że lokalizacja krzyża nie koliduje z prowadzoną obecnie przebudową ulicy Wiejskiej i Szydłowieckiej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie krzyża. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z budżetu zarządu Dróg Powiatowych. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora ZDP do dopełnienia wszelkich formalności.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w związku z przeniesieniem przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz Powiatu Skarżyskiego prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka numer 6997 położonej przy ul. Warszawskiej 95 w Skarżysku-Kamiennej, zachodzi konieczność podpisania dokumentów dotyczących przekazania środka trwałego o numerach: PT/GN/79/2016, PT/GN/80/2016 i PT/GN/81/2016. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przekazania podpisanych dokumentów do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Kanclerza Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego (załącznik nr 10), w którym zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu podpisania aktu notarialnego do 20 grudnia br. Wyjaśnił, że podpisanie aktu notarialnego dotyczy zakupu nieruchomości gruntowej nr 6/14 przy ul. Cmentarnej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 11). Poinformował, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o wprowadzenie w miejsce dotychczas obowiązującego Regulaminu PCPR zatwierdzonego uchwałą nr 5/8/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego, nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz ze Schematem Organizacyjnym. Dodał, że powyższa zmiana Regulaminu podyktowana jest koniecznością usprawnienia organizacji jednostki.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie do następnego posiedzenia.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 12) zawierające prośbę o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2017 rok środków finansowych na realizację zadań statutowych PCK w programach wymienionych w piśmie. Wicestarosta dodał, że łączny koszt planowanych zadań wynosi 9 000 zł.
Zarząd Powiatu wskazał, że aby uzyskać dofinansowanie na realizację w/w zadań, należy zgłosić je do konkursu z zakresu kultury i sportu, który zostanie ogłoszony w bieżącym miesiącu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zaopiniowane wnioski nauczycieli ubiegających się o środki finansowe na pomoc zdrowotną (załącznik nr 13). Poinformowała, że Komisja ds. podziału środków dokonała oceny wniosków pod względem jednostki chorobowej i postanowiła podzielić je na 4 grupy i tak:
Grupa I – 900,00 zł.
Grupa II – 560,00 zł.
Grupa III – 300,00 zł.
Grupa IV – 100,00 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wnioski nauczycieli na pomoc zdrowotną.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 14). Wyjaśniła, że w związku z koniecznością przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 oraz w związku z faktem, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. zostaje zlikwidowana wspólna obsługa szkół działająca w strukturze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Naczelnik zaproponował wprowadzić w strukturę organizacyjną każdej szkoły i placówki funkcję głównego księgowego oraz dodatkowo w placówkach kształcenia specjalnego stanowiska specjalisty, który w zakresie obowiązków obok płac będzie miał inne czynności ustalone przez dyrektora placówki. Dodała, że powyższe zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie w regulaminach wynagradzania pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych, a sugerowana grupa zaszeregowania wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk wynosi:
główny księgowy – XVI-XVIII
specjalista – VIII-XIII
Zarząd Powiatu zatwierdził grupy zaszeregowania wynagrodzeń dla w/w stanowisk.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Zarządu Liceum i Technikum Akademickiego Korpusu Kadetów (załącznik nr 15), który zwrócił się z wnioskiem o przekazanie subwencji oświatowej za miesiące wrzesień – grudzień 2016 r.  Z uwagi na fakt, iż wniosek o subwencję nie został zgłoszony do Starostwa do dnia 30 września 2015 roku, Zarząd Powiatu nie ma możliwości przekazania subwencji.
 
W związku z organizacją Centralnych Obchodów 154 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego i 24 Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo przedstawiciela Związku Strzeleckiego „Strzelec” w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 16). Poinformowała, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe na pokrycie kosztów zakupu odznaczeń dla uczestników powyższego Marszu. Dodała, że impreza odbędzie się w dniach 20-22 stycznia 2017 roku.
Zarząd Powiatu postanowił udzielić wsparcia finansowego w kwocie 300 zł. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z działu Promocji.
 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęły dwa pisma Prezesa Zarządu Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów dotyczące zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w piśmie
z dnia 05.12.2016 r. wnioskodawca zwrócił się z prośbą o użyczenie pomieszczeń na okres krótszy niż 3 lata. W związku z tym, iż decyzja w tej sprawie jest kompetencją Dyrektora, Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby na następne posiedzenie Zarządu zaprosić Dyrektora w celu omówienia sprawy.
            Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że z dniem 1 stycznia 2017 roku Oddział Zakaźny w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej wznowi swoją pracę.
            Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
            Na tym zakończono posiedzenie.
 
         Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                   Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………….
2.      K. Bilska ……………………...
3.      B. Krawczyńska……………….
 
 
Załączników: 15
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serie L16, Ł16, M16, N16, O16 i P16,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 01.12.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 07.12.2016 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 022.12.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Kanclerza Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego w RP z dnia 28.11.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 02.12.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Prezesa Oddziału Rejonowego PCK z dnia 01.12.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Przewodniczącej Komisji z dnia 30.11.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 06.12.2016 .,
Załącznik nr 14 – pismo Prezesa Zarządu z dnia 21.11.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Pana Daniela Woś z dnia 30.11.2016 r.
 
 
  Protokol_Nr_52_2016 (588kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (7 grudnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (23 grudnia 2016, 08:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528