Protokół Nr 51 z dnia 30 listopada 2016 roku

Protokół Nr 51/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 listopada 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                       - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.


Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.616.2016 z dnia 15 listopada 2016r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o 44.764zł przeznaczonej na zapłatę składki zdrowotnej za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2. Pisma Zespołu ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr z dnia 18 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4.200zł w celu ujęcia we właściwym paragrafie zakupu artykułów spożywczych na sekretariat
3. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 18 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.247,24zł w celu ujęcia zakupów artykułów spożywczych we właściwiej klasyfikacji budżetowej.
4. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 24 listopada 2016r w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 78zł na zabezpieczenie płatności za usługi telekomunikacyjne
5. Pisma Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 16 listopada 2016r zwracającego się z prośbą o zmiany w planie w kwocie 2.200zł na wykonanie przeglądów technicznych, usługi odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości oraz na usługi telekomunikacyjne
6. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami w wysokości 22.000zł oraz na zakup materiałów biurowych, środków czystości i zakup paliwa -2.000zł
7. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 14 listopada 2016r w sprawie przeniesienia środków w ramach dotacji celowej na zakup podręczników na koszty obsługi tego projektu oraz przeniesienia kwoty 1.500zł na zawarcie umowy zlecenia z osobą przeprowadzającą szkolenie z zakresu prawa oświatowego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
8. Pism Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 23 i 24 listopada 2016r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach środków z dotacji z budżetu państwa i dotacji z Gminy Bliżyn w łącznej wysokości 703zł.
9. Pisma Wydziału Finansowego z dnia 28 listopada 2016r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 1.798,50zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami.
10. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 20.162zł na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów biurowych i pozostałego wyposażenia oraz na przeglądy techniczne sprzętów.
11. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25 listopada 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 1.000zł na koszty postępowania sądowego.
12. Z przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji kwoty 4.651zł na zakup paliwa dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych i kwoty 3.047 zł. na zakup żywności dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z realizacją projektu „Pakty zatrudnieniowe w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Prezesa Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp (załącznik nr 3). Poinformował, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przedstawienie oferty wynajmu pomieszczenia na utworzenie Biura (wraz z mediami i innymi opłatami), umeblowanego w dwa stanowiska biurowe oraz wyposażone w dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz drukarką. Dodał, że okres wynajmu pomieszczenia wynosiłby 9 miesięcy: od 01.12.2016 r. – 31.08.2017 r., a kwota przewidziana w projekcie na wynajem pomieszczenia to maks. 800 zł. brutto/mc. Starosta poinformował, że sprzęt komputerowy i drukarka zostałyby zapewnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zasugerował lokal mieszczący się w budynku przy ul. Plac Floriański 1, znajdujący się na III piętrze. Poinformował, że przetarg na ten lokal nie został rozstrzygnięty.
Zarząd Powiatu zaproponował wynajem lokalu w trybie bezprzetargowym na ul. Plac Floriański.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 4) dotyczące audytu druku urządzeń drukujących w Starostwie Powiatowym. Wyjaśnił, że firma PRINT przeprowadziła we wrześniu i październiku br. Audyt, celem którego było przedstawienie analizy ilościowej z każdego urządzenia drukującego w cyklu miesięcznym, pokazanie druku tzw. drogiego i optymalnego. Po audycie firma przedstawiła ofertę dotyczącą optymalizacji wydruku. W dwóch wariantach A i B. Wariant pierwszy to cena za kopię mono 0,035 zł netto, a cena za kopie kolor 0,16 zł netto. Wariant nie uwzględnia kosztów części eksploatacyjnych. Natomiast wariant drugi to cena 0,039 zł netto za kopie mono i 0,19 zł netto za kopie kolor. Wariant uwzględnia również koszty eksploatacyjne. Dodał, że firma dostarczałaby tonery i zapewniała serwis urządzeń, natomiast Starostwo ponosiłoby koszt wydruku strony. Urządzenia o tzw. drogim wydruku zamienione zostaną na urządzenia o tańszej eksploatacji, będące własnością firmy.  Ponadto dodał, ze optymalnym rozwiązaniem jest przejście na sieciowe wydruki z dużymi urządzeniami kopiującymi na każdym piętrze budynku, cena jednego urządzenia jest na poziomie ok. 30 000 zł. Natomiast wynajem urządzeń spowoduje wzrost opłaty za stronę. Ponadto wiąże się to z podpisaniem umowy na trzy lata. Starosta dodał, że Wydział zaproponował pozostanie w obecnym systemie, a w przyszłym roku po zebraniu informacji od instytucji, które przeszły na system zewnętrznego klienta, co do druków, podjęcie decyzji w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Naczelnika Wydziału OR.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (załącznik nr 5) zawierające prośbę o podjęcie działań umożliwiających korzystanie z części budynku przeznaczonego na garaż dla PŚDS. Wyjaśnił, że korzystanie z garażu umożliwi zabezpieczenie samochodu i innego wyposażenia placówki (rowery, opony, sprzęt sportowy).
Starosta zaproponował zorganizowanie spotkania Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej, Wicestarosty – Pana Artura Berusa z Dyrektorem ZST i Kierownikiem PŚDS w celu wypracowania wspólnego stanowiska.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 6) zawierające prośbę o akceptację przedłużenia terminu zakończenia realizacji zadania pn: „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” do dnia 15 grudnia 2016 r. Poinformował, że zmiana terminu realizacji zadania wynika z wystąpienia w trakcie jego realizacji:
1.      Niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu),
2.      Koniecznością usunięcia kolizji z napowietrzną siecią teletechniczną oraz elektryczną,
3.      Usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej w obrębie ronda,
4.      Zwiększonym zakresem chodników.
Dodał, że szczegółowy zakres robót oraz konieczność ich wykonania opisana została w protokołach konieczności. Starosta poinformował, że z informacji uzyskanej od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Pana Marka Czyża, jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego zadania do 15 grudnia br. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przychyli się do wniosku o przedłużenie terminu do dnia 15 grudnia br. pod warunkiem, że wszystkie dokumenty do jego rozliczenia zostaną dostarczone do ŚUW do dnia 16 grudnia 2016 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania pn: „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” do dnia 15 grudnia 2016 roku zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZDP. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora ZDP do dokonania analizy dokumentacji tj. dzienników budowy, co do wpisów inspektorów nadzoru potwierdzających fakty wymienione w piśmie. Ponadto zobowiązał Dyrektora ZDP do złożenia dokumentacji do ŚUW najpóźniej do dnia 16 grudnia 2016 roku.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 7) dotyczące obniżenia kosztów działalności ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że została dokonana analiza kosztów zakupu tlenu medycznego dla jednostek organizacyjnych ZOZ, z której wynika, że w 2015 roku zużyto 44.250 m3 tlenu za kwotę 224.400,00 zł. Poinformował, że aby obniżyć powyższe koszty można zastosować koncentratory tlenu, które w pełni zaspokoją zapotrzebowanie Szpitala w tlen i wyeliminują dodatkowe opłaty. Dodał, że koszty zmiany systemu zasilania Szpitala w tlen medyczny kształtują się na poziomie 589.948,00 zł. (wg. kosztorysu inwestorskiego). Ponadto dodał, że z analizy wynika, że wprowadzenie koncentratorów tlenu medycznego do eksploatacji w Szpitalu przyniesie rocznie oszczędności w kwocie 187.351,50 przy zużyciu tlenu na poziomie 44.250,0 m3, a zwrot inwestycji w kwocie 589.948,03 (wartość kosztorysowa) nastąpi po 3 latach. W związku z powyższym Dyrektor ZOZ zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie w/w projektu.
Wicestarosta zaproponował, aby przedmiotowe pismo zostało przekazane Komisji Zdrowia.
W chwili obecnej, z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na powyższy cel w 2016 roku, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie w/w projektu.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił informację o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za dziesięć miesięcy 2016 roku. Poinformował, że wynik finansowy ZOZ za dziesięć miesięcy 2016 roku wynosi:
-3 761 521,14 zł. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz Medali za Długoletnią Służbę tj. wnioski o nadanie Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 9), w którym zwrócił się z prośbą o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczeń.
Zarząd Powiatu wytypował:
  •   Pan Piotr Lewandowski – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
  • Pan Janusz Maciejewski – Brązowy Krzyż Zasługi 
  • Pani Jolanta Nowicka – Srebrny Krzyż Zasługi 
  • Pani Halina Sieczka – Brązowy Krzyż Zasługi 
  • Pani Joanna Żurawka – Srebrny Krzyż Zasługi 
  • Pani Marzena Sala – Srebrny Medal za Długoletnia Służbę 
  • Pan Jacek Bieda – Brązowy Krzyż Zasługi
 
W związku z zaleceniami Inspektora BHP i Społecznego Inspektora Pracy, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) w przedmiotowej sprawie. Poinformowała, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie w roku budżetowym 2017 środków budżetowych w rozdziale 80120 § 4300 na instalację barierek wewnętrznych szkolnych w przestrzeniach łączących klatki schodowe z korytarzem oraz na schodach wejściowych do szkoły. Dodała, że planowane rozpoczęcie prac nastąpi w grudniu br., a zakończenie w styczniu 2017 roku. Koszt w/w prac wynosi około 4.980 zł. brutto.
Z uwagi na fakt, iż sprawa dotyczy budżetu 2017 roku, a Dyrektor posiada kompetencje w tym zakresie, Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 11), w którym poinformował, że w 2017 roku mija 50 lat od założenia Państwowego Zakładu Wychowawczego w Suchedniowie, którego ZPRW jest kontynuatorem. Poinformował także, że 11 kwietnia 2017 roku planowana jest organizacja uroczystych obchodów 50-lecia powstania Placówki. W związku z powyższym Dyrektor zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w/w uroczystości w planach budżetowych na 2017 rok.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Wicedyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 12). Poinformowała, że Rada Pedagogiczna zwróciła się z prośbą o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora ZSSU w Skarżysku-Kamiennej na kolejną kadencję bez procedury konkursowej.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji do czasu zapoznania się z kompletem dokumentów w przedmiotowej sprawie.
 
W związku z Powiatowym Konkursem Gastronomiczno-Fryzjerskim, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 13). Wyjaśniła, że Dyrektor zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup nagród w kwocie 400 zł. na w/w Konkurs.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych (załącznik nr 14), w którym zwróciła się z prośbą o wyrażenia opinii na temat wynajmu powierzchni na cele edukacyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego Multiedukator. Poinformowała, że dyrektor CKU Multiedukator złożył podanie o wynajęcie pomieszczenia na potrzeby biura w trybie ciągłym na okres 2,5 roku oraz 1-2 sal z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne. Wyjaśniła, że po przeanalizowaniu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 114/XVI/2015 za wynajem pomieszczenia pod biuro o powierzchni około 14 m2  została zaproponowana cena ok. 16,00 zł. za m2 . Natomiast zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 6/2016/2017 wynajem Sali lekcyjnej to kwota 40,00 zł. za godzinę.
W związku z faktem, iż okres wynajmu będzie wynosił 2,5 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję przedstawioną przez dyrektora placówki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego dotyczące pracy w II LO. (załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Wicedyrektora Przedszkola Publicznego Nr 12 oraz Rady Rodziców (załącznik nr 16) zawierające prośbę o dofinansowanie zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Przedszkola Publicznego nr 12 w Skarżysku-Kamiennej.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na powyższy cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie paczek mikołajkowych.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przypomniała zebranym, że do 15 września 2016 r. Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych miał przekazać informację, na jakim etapie są dalsze prace dotyczące inwentaryzacji i prac Komisji powołanej przez dyrektora do wyceny składników majątkowych. Poinformowała, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęło pismo od dyrektora aktualizujące dane dotyczące stanu inwentaryzacji ze wskazaniem na niedobory zawinione i niezawinione i ewentualne nadwyżki.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu Finansowego Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych do przygotowania stosownego pisma i przekazania go Dyrektorowi placówki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2017 roku wygasa wspólna obsługa szkół i placówek oświatowych, którą do tej pory realizował Referat Finansowy Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, działający w strukturach Starostwa Powiatowego. Wyjaśniła, że od 1 stycznia 2017 roku na mocy porozumień podpisanych pomiędzy dyrektorami szkół i placówek oświatowych, a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Starostę Skarżyskiego pracownicy w/w Referatu staną się pracownikami szkół i placówek oświatowych. Pani Katarzyna Bilska dodała, że powyższe zmiany zostały zaakceptowane i podpisane przez pracowników.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęły dwa pisma Prezesa Fundacji Korpusu Kadetów dotyczące:
  • subwencji oświatowej dla szkoły za wrzesień – grudzień 2016 r.,
  • wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń.
Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska w przedmiotowych sprawach, ze względu na niedostarczenie przez Pana Sławomira Florczaka mimo próśb Starosty wyciągu z KRS uprawniającego do reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań finansowych.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w związku z brakiem wymaganej obsady lekarskiej na Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zachodzi konieczność nagłego czasowego zamknięcia oddziału w terminie od 1 grudnia br. do 28 lutego 2017 roku. Wyjaśnił, że Dyrektor ZOZ przeprowadził przewidzianą w takich sytuacjach przepisami prawa procedurę. O przerwie w udzielaniu świadczeń został poinformowany Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach. Informacja o nieplanowanej/nagłej przerwie w udzielaniu świadczeń na w/w oddziale została także przekazana do Wojewody Świętokrzyskiego oraz do szpitali województwa świętokrzyskiego, w których funkcjonują oddziały zakaźne: w Busku-Zdroju, Starachowicach i Kielcach. Wicestarosta dodał, że w momencie zawarcia umowy z nowym lekarzem oddział zostanie uruchomiony przed 28 lutego 2017 r.
Ponadto Wicestarosta poinformował, że w dniu wczorajszym został zakupiony dla Szpitala gastroskop wideo z dotacji przekazanych od czterech gmin Powiatu Skarżyskiego. Dodał, że w chwili obecnej prowadzone są rozmowy z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej dotyczące udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku w formie dotacji dla Szpitala na zakup kolonoskopu.

Wicestarosta podkreślił, aby w kolejnych latach rozważyć możliwość zwiększenia środków
w budżecie powiatu na ochronę zdrowia.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                          Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………….
2.      K. Bilska ……………………...
3.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników: 16
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – pismo Prezesa Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp
z dnia 15.11.2016 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 29.11.2016 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
z dnia 29.11.2016 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.11.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 08.11.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 28.11.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 29.11.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 23.11.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 16.11.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Wicedyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 25.11.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 17.11.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 22.11.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo pracownika II LO z dnia 16.11.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Wicedyrektora Przedszkola z dnia 10.11.2016 r.
Protokol_Nr_51_2016 (570kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 grudnia 2016, 15:06:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457