Protokół Nr 50 z dnia 25 listopada 2016 roku

Protokół Nr 50/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 listopada 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                    Barbara Dygas            - Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:  
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2017.
2.      Podjęcie decyzji Zarządu w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie Autopoprawki do załącznika do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół
w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”.
            Kolejny wniosek zgłosiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Poprosiła o rozszerzenie porządku o przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2034 oraz Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.      Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2017.
2.      Przyjęcie Autopoprawki z dnia 25 listopada 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 listopada 2016 r w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
3.      Przyjęcie Autopoprawki do załącznika do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”.
4.      Podjęcie decyzji Zarządu w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku.
5.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.      Sprawy różne.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2017. (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym projekt uchwały w powyższej sprawie. Poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Skarżyskiego zaplanowała na 2017 rok kontrolę jednostek organizacyjnych powiatu tj. Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy - I kwartał
Zarząd Powiatu Skarżyskiego – wykonanie budżetu powiatu za rok 2016 z uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe   - II kwartał
Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” - III kwartał
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego          - IV kwartał
Rozpatrywanie skarg i petycji zgodnie z § 37 ust. 4 i 5 Statutu Rady Powiatu             - cały rok
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały. Jednocześnie Zarząd wnosi o uzupełnienie informacji w zakresie tematyki kontroli w poszczególnych jednostkach.
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie Autopoprawki z dnia 25 listopada 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 listopada 2016 r w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035, (załącznik nr 3)
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 4)

            Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała o zmianach, jakie wprowadzają powyższe Autopoprawki.
            Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe Autopoprawki jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
Ad. pkt. 3. Przyjęcie Autopoprawki do załącznika do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”. (załącznik nr 5)
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła przedmiotową Autopoprawkę. Wyjaśniła, jakie zmiany ona wprowadzona.
            Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawkę jednogłośnie.
Ad. pkt. 4. Podjęcie decyzji Zarządu w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku.
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku wpłynęło 8 ofert, z czego 6 spełniało wymogi formalne opisane w ogłoszeniu, zaś 2 oferty nie spełniały wymogów formalnych. Dodał, że po ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję Konkursową 3 oferty otrzymały po 29 punktów, a pozostałe 3 oferty uzyskały ponad 30 punktów na 38 możliwych do zdobycia. W związku z powyższym Komisja zaproponowała przyjęcie oferty Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom”, które uzyskało największą liczbę punktów. W/w Stowarzyszenie realizowało porady nieodpłatnej pomocy prawnej już w roku ubiegłym, a wszystkie kryteria wymienione w karcie oceny merytorycznej zostały wysoko ocenione przez wszystkich członków komisji. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6.
            Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Komisji, decydując o wyborze oferty Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom”.
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Profil na dostarczenie 1000 szt. „Dziennika Budowy”. Starosta przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dostarczenie bezpłatnie powyższego dziennika budowy. Naczelnik po konsultacji z Zespołem Prawnym i Wydziałem Finansowym poinformował, że bezpłatne dostarczenie przedmiotowego dziennika niosłoby za sobą konieczność zapłaty przez Starostwo Powiatowe podatku od darowizny. Dodał, że po negocjacjach z firmą Profil, w/w dziennik zostanie dostarczony za kwotę 100 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
W związku z zaplanowanym spotkaniem informacyjnym z Animatorem Regionalnym w ramach projektu „Pakty zatrudnieniowe w Polsce” – PO WER 2014-2020, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Prezesa Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w powyższej sprawie (załącznik nr 8). Wyjaśnił, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą wynajmu Sali Konferencyjnej przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej w dniu 1 grudnia 2016 r. Dodał, że kwota przewidziana w projekcie na wynajem przedmiotowej sali to 200 zł. brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem Sali Konferencyjnej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 9), który w związku z przeprowadzonym postępowaniem na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska  w sprawie treści projektu umowy oraz o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z wykonawcą w w/w postępowaniu. Starosta poinformował, że Wykonawca zgłosił uwagi do § 7 projektu umowy, który zawiera zapisy dotyczące naliczenia kar umownych.  Wyjaśnił, że Wykonawca wnioskuje o usunięcie w §7 ust. 1 pkt 2) – 4).
Po dokonaniu analizy, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie ustalono, że w umowie należy zawrzeć zapis mówiący, że w przypadku awarii samochodu, na czas trwania jego naprawy firma zapewni samochód zastępczy w ramach gwarancji
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych o niepokojącej sytuacji ZOZ związanej z trudnościami w znalezieniu lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a tym samym możliwością nie spełnienia warunków wymaganych przez MZ i ŚOW NFZ, co wiąże się z wypowiedzeniem umowy przez ŚO NFZ i zamknięciem Oddziału Chorób Zakaźnych. Wyjaśnił, że zaistniały problem wynika z faktu, iż Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych rozwiązał umowę o pracę ze szpitalem. Wicestarosta dodał, że z informacji uzyskanych od Dyrektora ZOZ, w celu uniknięcia rozwiązania umowy podjęto rozmowy z NFZ i uzgodniono, że aby uzyskać więcej czasu na poszukiwania lekarza, złożony zostanie do NFZ wniosek „Zgłoszenie nieplanowanej/nagłej przerwy w udzielaniu świadczeń”. Tym samym zabezpieczone zostanie kontraktowanie na I półrocze 2017 roku. Wicestarosta dodał, że przedmiotowy wniosek zostanie w najbliższym czasie przedłożony Radzie Społecznej. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że kierownik warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na rzecz WTZ „Tęcza” zwrócił się z wnioskiem do Zarządu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze środków PFRON  kosztów wynikających z planowanego zwiększenia od 1 stycznia 2017 r. liczby uczestników warsztatu z 45 do 60 osób. Starosta wyjaśnił, że koszty wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON (max. 90% kosztów) oraz ze środków samorządu powiatowego (co najmniej 10% tych kosztów), lub innych źródeł. Następnie Starosta poinformował zebranych, że w planie budżetu powiatu na 2017 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości 106 640 zł. Dodał, że zabezpieczona kwota stanowi 10 % kosztów działalności warsztatu i uwzględnia zwiększoną liczbę jego uczestników. (pismo
w tej sprawie stanowi załącznik nr 11).
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
W związku z realizacją umowy z dnia 07.10.2016 r. dotyczącej wydania 1000 egzemplarzy albumu pn. „Powiat skarżyski oczami mieszkańców”, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo właściciela Agencji Wydawniczo-Poligraficznej (załącznik nr 12) w powyższej sprawie. Poinformowała, że w związku z opóźnieniem terminu realizacji przedmiotowej umowy, wnioskodawca zwrócił się z prośbą o odstąpienie od naliczania kar umownych. Dodała, że opóźnienie spowodowane jest awarią techniczną sprzętu drukarskiego.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od naliczania kar umownych.
 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw. Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                            Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus……………………….
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska……………….
 
 
Załączników: 12
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2017,
Załącznik nr 3 – Autopoprawka z dnia 25 listopada 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 4 - Autopoprawka z dnia 25 listopada 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 - Autopoprawka do załącznika do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”,
Załącznik nr 6 – pismo Komisji Konkursowej z dnia 24.11.2016 r,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 23.11.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Prezesa Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp
z dnia 15.11.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 22.11.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 08.11.2016r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 18.11.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo właściciela Agencji Wydawniczo-Poligraficznej z dnia 18.11.2016 r.
 
 
  Protokol_Nr_50 (539kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 listopada 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 grudnia 2016, 15:01:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420