Protokół Nr 49 z dnia 18 listopada 2016 roku

Protokół Nr 49/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 listopada 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                           - Starosta
2.      Artur Berus                                                  - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                            - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:  
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
c) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Skarżysko-Kamienna,
d) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
e) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017,
f) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,
g) przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego
w roku 2017 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego,
c) opinii i złożenia wniosku do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna,
d) zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
3. Przyjęcie diagnoz szkół zawodowych.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 10 listopada 2016r w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o 30.000zł w związku z przeliczeniem wpływów z tytułu usług świadczonych w placówce,
2. Pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2016r w sprawie przyznania dodatkowych środków w wysokości 224.400zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
3. Umowy z Gminą Suchedniów zawartej w dniu 1 września 2016r w sprawie dofinansowania przez gminę zadania „Przebudowa chodnika ul. Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej w m. Suchedniów” w wysokości 20.000zł ,
4. Umowy prewencyjnej zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie montażu barierek i łańcuchów zabezpieczających dzieci przed wtargnięciem na drogę w wysokości 2.000zł dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.575.2016 z dnia 8 listopada 2016r
w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 97.260zł na realizacje zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łącznie kwota dofinansowania będzie wynosić 2.124.514zł:
 • Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej – 1.841.254zł 
 • Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej – 283.260zł
6. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km”. Kwota 1.250zł to wydatki niekwalifikowalne nieujęte w umowie o dofinansowanie w związku z tym plan przeniesiony jest z paragrafu z końcówką „9” na paragraf z końcówką „0”.,
7. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 14 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków dotacji dla szkół niepublicznych pomiędzy szkołami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków do końca grudnia,
8. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 14 listopada 2016r w sprawie przeniesienia środków pomiędzy działami w łącznej wysokości 13.000zł na organizację imprezy podsumowującej rok sportowy tj Wieczornicy sportowej, imprezy promocyjnej „Spotkanie z Mikołajem”, a także na zakup sprzętu dla placówek oświatowych,
9. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 16 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 962zł na organizację imprez sportowych,
10. Przeniesienia środków pomiędzy działami w celu zabezpieczenia brakujących kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym i placówkach oświatowych.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 
b)   wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 (załącznik nr 3)
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z:
1. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2017” o łącznych nakładach 90.000zł w celu podpisania w bieżącym roku umowy z Gminą Bliżyn, zaś wydatki będą dokonywane w roku następnym.
2. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Usuwanie i parkowanie pojazdów” o łącznych nakładach 135.000zł w celu podpisania w bieżącym roku umowy z Wykonawcą. Umowa będzie zawarta na dwa lata 2017-2018.
3. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2019 roku o 620.000zł na przedsięwzięciu „Dostarczenie dokumentów komunikacyjnych”. Związane jest to ze skróceniem okresu, na który zawarta będzie umowa, z trzech na dwa lata.
4. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” o 150.000zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
5. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej” o 52.740zł w związku ze zmianą kwoty dotacji ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
6. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa chodnika ul. Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej w m. Suchedniów” o 20.000zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Suchedniów.
7. Ze zwiększenia dochodów o kwotę 308.086zł wskutek wprowadzenia zmian:
·      uchwałą Zarządu Powiatu z 2 listopada 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 35.000zł i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.152zł
·      uchwałą Zarządu Powiatu z 18 listopada 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500+ - 3.517zł i na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych – 12.017zł
·      projektem uchwały Rady Powiatu –zwiększenie środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nagrody dla pracowników PUP – 224.400zł, wprowadzenie środków z PZU na montaż barierek w Zespole Placówek Edukacyjno-wychowawczych – 2.000zł i zwiększenie wpływów z usług świadczonych w DPS – 30.000zł
8. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 353.086zł wskutek wprowadzenia zmian opisanych w powyższym punkcie 7 oraz poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 45.000zł z zadania budowy hali przy II Liceum Ogólnokształcącym na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.
9. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 157.260zł wskutek zmian wprowadzonych:
·      uchwałą Zarządu Powiatu z 21 października 2016r – wprowadzanie dotacji z gmin na dotacje dla szpitala na zakup sprzętu – 40.000zł
·      projektem uchwały Rady Powiatu - wprowadzenie kwoty 20.000zł z Gminy Suchedniów na przebudowę chodnika na ul. Langiewicza, zwiększenie dotacji
z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 97.260zł.
10. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 112.260zł wskutek zmian wprowadzonych w punkcie 9 i poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 45.000zł
i przeznaczenie ich na wynagrodzenia w oświacie.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotowy projekt uchwały.
 
c)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Skarżysko-Kamienna(załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że Rada Miasta Skarżyska – Kamiennej Uchwałą Nr XXVIII/71/2016 z dnia 8 września wyraziła zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka numer 3508, która stanowi ciąg ulicy Kopernika na odcinku od ulicy Rycerskiej do granicy gminy Skarżysko-Kamienna. Dodał, że nabycie nieruchomości jest niezbędne do zmiany dotychczasowej kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych, co umożliwi przebudowę ulicy Kopernika na w/w odcinku, co z jednej strony przyczyni się do usprawnienia układu komunikacyjnego ciągu dróg Kopernika-Rycerska, a z drugiej wpłynie na poprawę wizerunku tego terenu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
d)   wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z projektem przedmiotowej uchwały. Wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem konkursu podstawowym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza, czyli najniższa cena. Dodał, że warunek ten spełniła oferta „Bilans-Rewid-Standard” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z.o.o w Warszawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
e)   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017(załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego oraz harmonogram dyżurów nocnych aptek w Skarżysku-Kamiennej na rok 2017 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydium Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz wójtów gmin powiatu skarżyskiego.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
f) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,(załącznik nr 7)
Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” określa zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Skarżyskiego z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne. Wyjaśniła, że przedmiotowy dokument został opracowany w oparciu o program współpracy na rok 2016, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. Ponadto, Program został przedstawiony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
g) przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023” (załącznik nr 8)
Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że przyjęcie przez Zarząd oraz podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowego projektu uchwały umożliwi aplikowanie o środki finansowe z programów zewnętrznych. W celu rozbudowy i poprawy infrastruktury oraz warunków kształcenia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Skarżyski po dokonaniu szczegółowej analizy określono główne cele i priorytety w zakresie edukacji. Pani Katarzyna Bilska dodała, że w terminie od 16 listopada 2016 roku do 23 listopada 2016 roku przeprowadzono  konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego. Ponadto w dniu 15 listopada 2016 roku  Rada Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016/2023”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 9)

Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.593.2016 z dnia 10 listopada 2016r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 12.017zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za pracę w terenie w 2016r ,
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.601.2016 z dnia 14 listopada 2016r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 3.517zł na realizację programu Rodzina 500+ ,
3. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 442zł na pokrycie kosztów sądowych oraz z dnia 11 października 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 43.300zł na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2016r,
4. Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 10 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 438zł w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
5. Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego z dnia 9 listopada 2016r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 4.800zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Inspektoratu,
6. Ze zmiany klasyfikacji zakupu artykułów spożywczych na potrzeby Rady Powiatu i przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w łącznej wysokości 1.654,73zł,
7. Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 31 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3.000zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
8. Pism Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 i 9 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 197.965zł przede wszystkim na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy oraz na zakupy niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego,
9. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 8 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.470zł na naprawę instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w związku z wystąpieniem awarii oraz na wymianę części w projektorze,
10. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 7 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 50.359zł przede wszystkim na świadczenia dla rodzin zastępczych i na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
11. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 10 listopada 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 11.947zł na pokrycie kosztów sądowych oraz na brakującą kwotę na wynagrodzenia pracowników za grudzień 2016r,
12. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 27 września 2016r w sprawie zabezpieczenia środków na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 500zł.,
13. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 2 listopada 2016r w sprawie przyznania z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 7.000zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na zakup sprzętu pożarniczego i naprawę samochodu bojowego, które zostały uszkodzone podczas akcji w październiku br, a są niezbędne do zapewnienia gotowości jednostki w sytuacjach kryzysowych,
14. Pisma Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i jednostkami oświatowymi w celu zabezpieczenia środków na wydatki jednostek do końca roku budżetowego,
15. Z rozwiązania rezerwy oświatowej w wysokości 21.111zł:
 • na wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym na podatek od nieruchomości (18zł), na wywóz nieczystości, przeglądy (2.500zł) oraz na składki na ubezpieczenie społeczne (13.500zł),
 • na składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół Technicznych – 5.093zł
16. Z rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 181.193,84zł z przeznaczeniem:
 • dla Starostwa Powiatowego na składki na ubezpieczenie społeczne – 66.148,28zł, na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o 23.000zł i dla Gminy Skarżysko-kamienna na utrzymanie biblioteki miejsko-powiatowej – 10.000zł.
 • dla Zarządu Dróg Powiatowych na zapłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanym wyrokiem – 49.899,56zł 
 • dla Zespołu Szkół Technicznych na składki na ubezpieczenie społeczne, na odpis na ZFŚS i na wywóz nieczystości oraz niezbędne przeglądy – 17.465zł 
 • dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na składki na ubezpieczenie społeczne – 800zł 
 • dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych ma składki na ubezpieczenia społeczne i usługi pozostałe – 3.800zł 
 • dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji na odpis na ZFŚS i na składki na ubezpieczenie społeczne – 6.091zł 
 • dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.990zł
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)   powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego, (załącznik nr 10)
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła uchwałę w powyższej sprawie. Poinformowała, że na realizację zadania wpłynęło 8 ofert, z czego 6 spełniało wymogi formalne opisane w ogłoszeniu, zaś 2 oferty nie spełniały wymogów formalnych. Następnie przedstawiła skład komisji konkursowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie.
 
c)    opinii i złożenia wniosku do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna, (załącznik nr 11)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią uchwały. Wyjaśniła, że uwaga zgłoszona przez Zarząd Dróg Powiatowych została zawarta
w treści przedmiotowej uchwały.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
d)   zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, (załącznik nr 12)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
e)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 13)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał treść uchwały.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
 
Ad. pkt. 3. Przyjęcie diagnoz szkół zawodowych (załącznik nr 14)
W związku z zamiarem przystąpienia Szkół Zawodowych do konkursu w ramach Poddziałania 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z prośbą o zatwierdzenie indywidualnych diagnoz szkół zawodowych.
Po zapoznaniu się z przedmiotowymi dokumentami, Zarząd Powiatu zatwierdził:
 • Indywidualną Diagnozę Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, 
 • Indywidualną Diagnozę Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, 
 • Indywidualną Diagnozę Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, 
 • Indywidualną Diagnozę Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. E. Kwiatkowskiego.   
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 15) dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na zamówienie „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. na rzecz zamawiającego - Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 5/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 29.01.2016 r., których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 16) informującym o zweryfikowanych kwotach wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku na następujące typy i rodzaje szkół publicznych dla dorosłych w systemie zaocznym na jednego ucznia miesięcznie:
 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych 222,41 zł.
 • szkoła policealna dla dorosłych 245,77 zł.
Wydatki bieżące w 2016 roku na słuchacza szkoły policealnej dla młodzieży w zawodzie medycznym wynoszą 2097,99 zł.
W związku z powyższym kwoty miesięcznych stawek dotacji obowiązujących po weryfikacji w 2016 r. na ucznia słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki według typów
i rodzajów szkół (od 1 stycznia 2016 r.) kształtują się następująco:
 •  liceum ogólnokształcące dla dorosłych system zaoczny – 111,21 zł.
 • szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w kierunkach niemedycznych w systemie zaocznym – 122,89 zł. 
 • szkoła policealna medyczna dla młodzieży w systemie dziennym – 1049,00 zł.
Pani Katarzyna Bilska dodała, że miesięczne stawki dotacji na ucznia słuchacza dla pozostałych typów szkół nie ulegają zmianie i nadal wynoszą:
 • szkoła policealna medyczna dla dorosłych w systemie stacjonarnym – 263,68 zł.
 • szkoła policealna medyczna dla dorosłych w systemie zaocznym – 207,41 zł.
Zarząd Powiatu przyjął powyższe kwoty.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przypomniała zebranym, iż z dniem 1 września 2016 roku Zarząd Powiatu Skarżyskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Panu Grzegorzowi Michnowskiemu do czasu powierzenia tego stanowiska dyrektorowi wyłonionemu w drodze konkursu jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. W tej sprawie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 17), który zwrócił się z prośbą o zezwolenie na rozpoczęcie procedury konkursowej, a także podjęcie decyzji w sprawie miejsc zamieszczenia ogłoszenia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury konkursowej. Jednocześnie Zarząd postanowił zamieścić informację o konkursie na stronie internetowej powiatu i w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób jak również na stronie BIP kuratorium oświaty właściwego dla siedziby placówki oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego (załącznik nr 18) w sprawie organizacji XLVI Ogólnopolskiego Zjazdu Przewodników Świętokrzyskich Skarżysko-Kamienna 28-29.01.2017 r., którego celem będzie popularyzacja bogactwa historycznego, krajoznawczego i turystycznego miasta Skarżyska-Kamiennej i Powiatu Skarżyskiego. Poinformowała, że w piśmie zwrócono się z prośbą o pomoc i współpracę przy organizacji zjazdu. Następnie Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na włączenie się w przedmiotowe przedsięwzięcie. Dodała, że szczegóły współpracy zostaną uzgodnione w trakcie prac organizacyjnych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na włączenie się powiatu w przedmiotowe przedsięwzięcie. Jednocześnie zobowiązano Wydział Promocji do ujęcia w/w przedsięwzięcia w planowanych na 2017 rok działaniach.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo p.o. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I St. (załącznik nr 19), która zwróciła się z prośbą o współorganizację i objęcie patronatem XXXV edycji Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2017”, który odbędzie się 24-25 kwietnia 2017 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I St., przedstawioną w piśmie oraz zobowiązał Wydział Promocji do ujęcia w/w imprezy w planowanych na 2017 rok działaniach.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Kopernika z przybyłymi na spotkanie właścicielami gruntu zakończyły się na wynegocjowaniu ceny 85 zł./m2. Poinformowała, że powierzchnia działek przejmowanych przez Powiat wyniesie 699,00 m2. Pani Anna Leżańska dodała, że w przypadku trzech właścicieli z powodu ich nieobecności (w tym jedna decyzja nieprawomocna) nie ma potwierdzonych wynegocjowanych kwot. Następnie przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 20) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.
  Zarząd Powiatu przyjął do akceptującej wiadomości informację o wynegocjowanej cenie, natomiast wypłata odszkodowań w roku bieżącym będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych. W związku z powyższym, decyzja w przedmiotowej sprawie podjęta zostanie w miesiącu grudniu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 21) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia – kierowca mechanik 832201 – numer kwalifikacji A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego, w roku szkolnym 2017/2018. Poinformowała, że obecnie potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje uczniom gwarancję po skończeniu szkoły na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
  
    Agnieszka Góralczyk                                                                    Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
Załączników: 21
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Skarżysko-Kamienna,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Zespołu opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia „Kompleksowego planu szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i złożenia wniosku do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna,
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024”,
Załącznik nr 13 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 14 – diagnozy szkół zawodowych,
Załącznik nr 15 – pismo naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 15.11.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 14.11.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 16.11.2016 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Prezesa Zarządu Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK
z dnia 15.11.2016 r.,
Załącznik nr 19 – pismo p.o. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. z dnia 16.11.2016 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 07.11.2016 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 17.11.2016 r.
 
  Protokol_Nr_49_2016 (738kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 listopada 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 grudnia 2016, 14:51:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482