Protokół Nr 48 z dnia 14 listopada 2016 roku

Protokół Nr 48/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 listopada 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:  
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b)      uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok,
c)      uchylenia uchwały Nr 167/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem
o rozszerzenie porządku o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
b)   uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok,
c)    uchylenia uchwały Nr 167/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 (załącznik nr 2)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035. Poinformowała, że Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:
1)   dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2)     dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3)    wynik budżetu powiatu,
4)     przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
5)  przychody i rozchody budżetu powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6)      kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
7)      relacje, o których mowa w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych.
Wyjaśniła, że kwoty przedstawione w latach 2014-2015 wynikają ze sprawozdań rocznych z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Skarżyskiego. W 2016 roku dane wykazane są w dwóch wierszach: w jednym wykazane są kwoty planu na koniec III kwartału, w drugim przewidywane wykonanie na podstawie planu na dzień 31 października 2016 roku. Natomiast w 2017 roku przedstawione kwoty są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok. W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 0,4%, co jest niewielkim wzrostem, a możliwym do zrealizowania. Poinformowała, że dochody majątkowe po 2017 roku nie są planowane, będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych. Wyjaśniła, że wydatki bieżące wzrastają w tym samym tempie co dochody bieżące czyli o 0,4%, nadal jednak należy je znacząco ograniczać by spełnić wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych. Natomiast wydatki majątkowe planowane są z nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi po pomniejszeniu o spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji. W latach następnych 2021-2035 zarówno wydatki jaki i dochody są na poziomie zaplanowanym w 2020 roku.
Dodała, że nadwyżki planu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi przeznaczone są na spłatę kredytów oraz wydatki inwestycyjne. Ponadto Pani Skarbnik dodała, że Powiat Skarżyski nie planuje zaciągać w kolejnych latach kredytów, pożyczek czy emitować obligacji zwiększających dług powiatu, który na obecną chwilę wynosi 43.646.533zł. Spłata zadłużenia rozpocznie się od stycznia 2017r zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach. Dane 2016 roku zostaną uaktualnione w marcu po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych. Skarbnik poinformowała, że relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach kształtuje się pozytywnie. Wskaźnik ten wpływa na większość decyzji dotyczących finansów powiatu. Określa możliwości zaciągania przez jednostkę samorządu terytorialnego długu oraz możliwości jego spłaty. Wyjaśniła, że relacja składa się z dwóch części. Pierwsza część wzoru to średnia z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy: sumy dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszona o wydatki bieżące) i podzielona przez dochody ogółem. Druga część wzoru wyliczana jest na podstawie danych danego roku budżetowego w następujący sposób: Suma spłat rat kapitałowych kredytów, wydatków na obsługę długu, wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami podzielona przez sumę dochodów. Ten sposób wyliczenia relacji z art. 243 pokazuje, że im większa nadwyżka dochodów bieżący i dochodów ze sprzedaży majątku nad wydatkami bieżącymi uzyskana w latach poprzednich tym możliwość spłaty kredytów jest wyższa w danym roku budżetowym. Pokazuje też, że decyzje dotyczące budżetu w jednym roku mają duży wpływ na kolejne lata. Dodała, że przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej są podzielone na dwie grupy:
1.      Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:
Ujęte są tu trzy projekty realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu Erasmus i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dotyczą staży zawodowych dla uczniów i rozwijania potencjału nauczycieli.
W ramach wydatków majątkowych, w omawianej kategorii, realizowana będzie inwestycja drogowa w miejscowości Rędocin w Gm. Bliżyn. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2.      Pozostałe projekty nie realizowane z udziałem środków unijnych
Bieżące przedsięwzięcia w tej grupie to zadania wynikające z trwałości projektów realizowanych w poprzednich latach ze środków unijnych. Jest to wymóg zawarty w umowach o dofinansowanie tych projektów. Poza tym ujęte są tu zadania dotyczące zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych, wykonania tablic rejestracyjnych, dostarczenia dokumentów komunikacyjnych, usuwania  i parkowania samochodów, projektu e-geodezja oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością, dzierżawy urządzeń czy ubezpieczeń. Wszystkie przedsięwzięcia wynikają z już zawartych umów wieloletnich bądź planowanych do podpisania. Skarbnik wyjaśniła, że przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie to przede wszystkim inwestycje drogowe: przebudowa ul. Ponurego i Paryskiej, przebudowa mostu w miejscowości Majków, zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie przebudowy ul. Metalowców oraz na adaptację budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione. Poza tym w latach 2018-2019 zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięcia  polegającego na stworzeniu domu pomocy społecznej, budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, rozbudowę drogi powiatowej w m. Zalezianka, przebudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do granicy lasu w m.Suchedniów i przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra.
            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b)     uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały
w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że opracowanie przedkładanego budżetu odbyło się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r oraz z zapisami uchwały Nr 198/XXVI /2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. Poinformowała, że budżet Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka dochodów na wydatkami wynosi 1.530.400zł i jest w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów. Dochody ogółem wynoszą 86.501.000,64zł i są wyższe od pierwotnego planu na 2016r o 5,02%, wydatki także są poziomie wyższym niż w poprzednim roku o 2,38% i wynoszą 84.970.600,64zł. Dodała, że budżet powiatu jest oczywiście budżetem zrównoważonym czyli dochody plus przychody równają się sumie wydatków i rozchodów. Następnie wyjaśniła, że w strukturze przeważają dochody i wydatki bieżące. Są zaplanowane na wyższym poziomie niż w poprzednim roku, dochody bieżące o 2.977.351,64zł i wynoszą  84.838.361,64zł, zaś wydatki bieżące o 2.356.926,64zł i wynoszą  80.675.795,64zł. Spełniony został więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż rada powiatu nie może uchwalić budżetu, gdzie wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące powiększone o nadwyżkę  z lat ubiegłych i tzw. wolne środki, czyli niewykorzystane kredyty zaciągnięte w latach poprzednich. Dodała, że w przypadku naszego powiatu mamy nadwyżkę dochodów bieżących w wysokości 4.162.566zł. Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą 1.662.639zł  i są to:
-        dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 800.000zł na przebudowę ul.Ponurego oraz 100.000zł na przebudowę ul. Paryskiej
-        środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 762.639zł jako dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Rędocin. Kwota 474.090zł dotyczy wydatków 2017 roku, zaś pozostała 288.549zł to refundacja wydatków zrealizowanych w 2016 roku. 
Wydatki majątkowe w wysokości 4.294.805zł podzielone są na:
-        wydatki inwestycyjne roczne 18.000zł
-        wydatki inwestycyjne wieloletnie – 4.222.805zł
-        dotacje na renowacje zabytków – 54.000zł
Największą grupę dochodów stanowi subwencja ogólna w wysokości 49.342.696zł, która składa się z trzech części:
-        części oświatowej – 38.905.316zł naliczanej na podstawie liczby uczniów. Jest to kwota niższa niż w 2016 wg stanu na koniec września o 1.027.222zł.
-        części wyrównawczej – 10.084.521zł składającej się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest większy niż 1,10
-        części równoważącej – 352.859zł ustalanej w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy.
Pozostałe źródła dochodów powiatu to:
-        Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.273.607zł i od osób prawnych – 300.000zł
-        Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 881.840zł na wynagrodzenia doradców w Powiatowym Urzędzie Pracy
-        Środki z funduszy europejskich – 423.325zł na projekty w ramach programu Erasmus, 706.194,64zł na projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 762.639zł na projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
-        Dochody własne – 7.247.631zł, na które składają się przede wszystkim dochody z najmu, środki otrzymywane z innych powiatów i gmin na utrzymanie wychowanków z ich terenów w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływy od pensjonariuszy i ośrodków pomocy społecznej na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wpływy z opłat komunikacyjnych i za usługi geodezyjne oraz środki za przewóz i wyżywienie uczniów w placówkach specjalnych i 25% dochodów uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa.
-        Dotacje ogółem z budżetu państwa 12.648.849zł przeznaczone są na zadania zlecone
z zakresu budżetu państwa w kwocie 12.161.900zł na:
a)      utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
b)      Składkę zdrowotną za bezrobotnych, wychowanków placówki Przystań oraz uczniów
c)   Prace geodezyjne wynikające z gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi przez państwo
d)     Kwalifikację wojskową
e)      Nieodpłatną pomoc prawną
f)       realizację programu Rodzina 500+
Pani Skarbnik dodała, że dotacje na zadanie własne powiatu w kwocie 486.949zł przeznaczone są na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach” czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004r.
Powiat otrzymuje także dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 914.219 zł:
-        z Powiatu Koneckiego, Starachowickiego i Szydłowieckiego na utrzymanie wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej – 14.219zł
-        z Gminy Skarżysko-Kamienna na przebudowę ul.Ponurego i Paryskiej – 900.000zł
Wyjaśniła, że wydatki budżetowe podzielone są wg ustawowo określonych grup:
-        Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 2.511.126,88zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 2.060.000zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki. Zaplanowano także dotacje dla jednostek, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.
-        Wydatki na programy unijne – 1.146.333,64zł to wydatki na projekty realizowane w ramach programu Erasmus i programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych
-        Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.387.512zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 2.669.000zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 339.000zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 270.712zł oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
-        Obsługa długu – 1.800.000zł to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyliczone na podstawie marż określonych  w umowach
-        Wydatki statutowe – 16.881.992,12zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. W kwocie tej mieści się druga rata pokrycia straty netto szpitala za 2015 rok w wysokości 327.059zł
-        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.948.831zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu. Z tego największa kwota 32.988.505zł stanowi wynagrodzenia w oświacie.
-        Wydatki inwestycyjne – 4.294.805zł , na które składają się
a)      budowa ul.Ponurego – 2.800.000zł
b)      przebudowa ul.Paryskiej – 350.000zł
c)      przebudowa mostu w miejscowości Majków – 100.000zł
d)     końcowe rozliczenie inwestycji na ul.Metalowców – 10.000zł
e)      przebudowa drogi w miejscowości Rędocin – 750.000zł
f)       adaptacja budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione – 212.805zł
g)       zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego – 18.000zł
h)      Dotacja na renowacje zabytków – 54.000zł
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
c)      uchylenia uchwały Nr 167/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej uchwały.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023 (załącznik nr 5)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła powyższą uchwałę. Wyjaśniła, że celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie stanowiska mieszkańców, lokalnych samorządów oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem szkolnictwa na terenie Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt. 3 Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Przewodniczącego Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 6) dotyczące skarg pacjentów na długi czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że osoby korzystające z zabiegów rehabilitacyjnych to w dużej mierze osoby starsze z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu i niepełnosprawne, dla których rehabilitacja to często jedyny sposób, by zmniejszyć dyskomfort spowodowany schorzeniami narządów ruchu i poprawić jakość życia. Wicestarosta poinformował, że został w tej sprawie przygotowany projekt wystąpienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego skierowany do Dyrektora NFZ w Kielcach zawierający apel o zwiększenie kontraktu dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
Zarząd Powiatu zaakceptował projekt powyższego wystąpienia. Jednocześnie zobowiązał Wicestarostę do przekazania wystąpienia i umówienia spotkania Wicestarosty, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Dyrektora OLK SP ZOZ
z Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
 
Ad. pkt. 4 Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                              Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska……………
 
 
Załączników 6:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035
Załącznik nr 3 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok
Załącznik nr 4 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchylenia uchwały Nr 167/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 5 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023
Załącznik nr 6 - pismo Przewodniczącego Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Protokol_Nr_48 (586kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (14 listopada 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 grudnia 2016, 14:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403