Protokół Nr 47 z dnia 9 listopada 2016 roku


Protokół Nr 47/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 9 listopada 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                    Janusz Kuźdub          - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:   
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim,
b) Powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim, (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego Powiat Skarżyski będzie dokonywał rozliczeń podatku od towarów i usług wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, gdyż zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednostki te nie posiadają osobowości prawnej i na gruncie podatku Vat nie są odrębnymi podatnikami.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

b)   Powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli. (załącznik nr 3)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła uchwałę w powyższej sprawie.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane da Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące: (załącznik nr 4)
1.    sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00019722/5 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 526/1 o powierzchni 0,0883 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz mapy 85 na działki: nr 526/3 o powierzchni 0,0785 ha i nr 526/4 o powierzchni 0,0098 ha oraz przez ujawnienie podziału działki nr 621/1o powierzchni 0,0777 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz mapy 85 na działki: nr 621/3 o powierzchni 0,0691 ha i nr 621/4 o powierzchni 0,0086 ha,
2.    odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00019722/5 nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz mapy 85, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 526/4 o powierzchni 0,0098 ha i nr 621/4 o powierzchni 0,0086 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034386/8, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2016 r. znak: SPN.II.7533.239.2016 stwierdzającej, że działki nr 526/4 i nr 621/4 położone w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz mapy 85 stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością Powiatu Skarżyskiego oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Pana Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 5), który w związku z wypowiedzeniem przez PKO BP S.A. umowy najmu, której przedmiotem są pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sikorskiego 20 o łącznej powierzchni 410,80 m2 oraz pomieszczenia w podpiwniczeniu o powierzchni 207,20 m2 zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia wynajmowanych przez PKO pomieszczeń. Starosta poinformował, że Wydział proponuje następujące rozwiązania:
1.      Relokacja jednego z Wydziałów Starostwa lub jednostki organizacyjnej.
2.     Przekazanie pomieszczeń na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna – podjęcie rozmów z Prezydentem Miasta w tym względzie.
3.      Ogłoszenie procedury przetargowej na najem.
Po przeprowadzeniu dyskusji, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do rozpoczęcia procedury przetargowej na najem w/w pomieszczeń biurowych ustalając cenę najmu w dotychczasowej wysokości. Ponadto Zarząd wskazał, że w przypadku dokonania wyboru oferty najmu z nowym najemcą,  zostanie wyrażona zgoda na wcześniejsze rozwiązanie dotychczasowej umowy zawartej z Bankiem PKO BP S.A. (za porozumieniem stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia).
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o wynajęcie lokalu Nr 206 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej od 18 października 2016 roku. Ponadto zwrócił się z prośbą o wynajęcie lokalu na warunkach określonych w umowie z dnia 1 marca 2016 r. Starosta wyjaśnił, że przetarg na najem lokali użytkowych odbył się 3 listopada br. Ze względu na brak oferentów, Starosta zaproponował, aby zgodnie z uchwałą Nr 49/106/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18.11.2015 r. wynająć powyższy lokal w trybie bezprzetargowym.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 7), który w związku z otrzymanym wypowiedzeniem umowy dzierżawy lokalu przeznaczonego na kiosk spożywczo-przemysłowy, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację najmu części holu szpitalnego o łącznej powierzchni 25,98 m2 zlokalizowanego w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na okres 3 lat. Ponadto Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Zdrowia w powyższej sprawie. Poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 118/XIV/2011, dyrektor SP ZOZ samodzielnie podejmuje decyzje o wydzierżawieniu, wynajęciu, oddaniu w użytkowanie lub użyczeniu lokali użytkowych lub ich części o łącznej powierzchni do 35 m2  , zaś gruntu o powierzchni do 50 m2  na okres do 3 lat. Ponadto dodał, że w powyższej sprawie nie jest wymagana opinia Rady Społecznej.
Z uwagi na fakt, że jest to kompetencja Dyrektora jednostki, Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pisma pracowników zlikwidowanej jednostki III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 8) o wyrażenie zgody na spłatę zaciągniętej pożyczki z ZFŚS III LO, na warunkach zawartych w umowach. Poinformowała, że wszystkie zobowiązania i należności zlikwidowanej jednostki przejął Powiat Skarżyski.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na spłatę należności od zwolnionych pracowników zlikwidowanej jednostki III LO zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem właściciela Agencji Wydawniczo-Poligraficznej (załącznik nr 9) dotyczącym wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji umowy na wykonanie 1000 egzemplarzy albumu fotograficznego. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że termin realizacji powyższej umowy przypada na dzień 10 listopada br., natomiast wnioskodawca zwrócił się z prośbą o jego przesunięcie do dnia 24 listopada br. Ponadto dodała, że powyższe spowodowane jest potrzebą zachowania rygorów technicznych wynikających z wykonania tego rodzaju prac.
Z uwagi na fakt, iż termin realizacji umowy został już raz przedłużony, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na ponowny wniosek wykonawcy.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Komendanta Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wykorzystanie pomieszczeń znajdujących się w użytkowaniu Komendy, tj. pok. nr 14 w budynku przy Placu Floriańskim 1, do realizacji projektu Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych. Wyjaśniła, że ze wspomnianego pomieszczenia korzystają zarówno ZHP jak i Powiatowa Rada Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym zaproponowała, aby zobowiązać ZHP do uzupełnienia informacji w jakich dniach i godzinach użytkowany będzie lokal. Ponadto, Starosta oczekuje informacji czy wynajęcie lub udostępnienie lokalu będzie kosztem kwalifikowanym.
Zarząd Powiatu zobowiązał Komendanta Hufca ZHP do uzupełnienia informacji we wskazanym powyżej zakresie.
 
W związku z pismem mieszkanki Suchedniowa, która zwróciła się z prośbą o utworzenie w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej dwóch odrębnych grup, bądź przydzielenie dodatkowego nauczyciela wspomagającego, w celu zapewnienia właściwej opieki oraz stworzenie dzieciom optymalnych warunków nauki, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11). Poinformowała, że zgodnie z przyjętą organizacją na rok szkolny 2016/2017 w ZPE-W w przedszkolu specjalnym funkcjonuje grupa przedszkolna 10 –cio osobowa. Dodała, że do pomocy opiekuna grupy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w przedszkolu specjalnym w ZPEW zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
W świetle powyższego, po dokonaniu analizy wytycznych do arkuszy organizacyjnych, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę wnioskodawcy.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 12), zawierające prośbę o opinię w sprawie utworzenia nowych kierunków nauczania w Technikum Nr 6 ZSTM w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik automatyk. Ponadto zwróciła się o opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku nauczania w Szkole Policealnej Nr 4 dla Dorosłych w zawodzie: technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 letni cykl kształcenia w systemie zaocznym. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powyższe kierunki są ściśle powiązane z obecnie funkcjonującymi kierunkami w ZSTM.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował utworzenie nowych kierunków nauczania w ZSTM.
 
W związku z Uchwałą Nr 178/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze - Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną” do roku 2020, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała wykaz inwestycji wynikających z przyjętej stategii. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13)
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowy wykaz inwestycji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14), w którym zostały wymienione inwestycje zgłoszone do Gminnego Programu Rewitalizacji. Dodała,  że w powyższym Programie brak jest niektórych inwestycji, które zostały zaplanowane do realizacji przez Powiat Skarżyski.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił ponownie zgłosić brakujące inwestycje w Gminnym Programie Rewitalizacji.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zreferowała pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 15) zawierające prośbę o zmianę w planie finansowym na kwotę 43 300 zł. polegającą na zwiększeniu w § 4010 i § 4110, a zmniejszeniu w § 4430 i § 4210.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania uchwały wprowadzającej powyższe zmiany.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
 
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że 22 listopada br. zostanie podpisana umowa z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej o przekazanie terenu zajętego pod szkołę w osiedlu  Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto dodał, że zostały przygotowane dokumenty kierowane do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o wyrażenie zgody na dokonanie podziału działki na ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej dla WTZ. Po dokonaniu podziału, wjazd na w/w działkę zostanie obciążony służebnością.
            Zarząd Powiatu przyjął powyższe informacje do wiadomości.
            Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
          Protokołowała                                                            Przewodniczący Zarządu
      Agnieszka Góralczyk                                                              Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników: 15
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli,
Załącznik nr 4 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 08.11.2016 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 14.10.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 04.11.2016 r.,
Załącznik nr 8 - pisma pracowników zlikwidowanej jednostki III Liceum Ogólnokształcącego,
Załącznik nr 9 – pismo właściciela Agencji Wydawniczo-Poligraficznej z dnia 08.11.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Komendanta hufca ZHP z dnia 07.11.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 04.11.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 07.11.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 07.11.2016 r.,
Załącznik nr 14 – wykaz inwestycji,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 11.10.2016 r.

Protokol_Nr_47 (546kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (9 listopada 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (24 listopada 2016, 14:26:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469