Protokół Nr 46 z dnia 2 listopada 2016 roku

Protokół Nr 46/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 listopada 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
 
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Skarbnika.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)  scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.  Sprawy różne.
      
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 2)

Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)  Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.434.2016 z dnia 18 października 2016r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 1.152zł na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w związku z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży,
2)  Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.527.2016 z dnia 20 października 2016r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 35.000zł na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej,
3)  Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z dnia 28 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 5.000zł na wymianę instalacji elektrycznej,
4) Pisma I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego z dnia 27 października 2016r w sprawie zwiększenia planu jednostki o kwotę 2.000zł na niezbędne do końca roku wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Środki na ten cel zostają przeniesione z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie,
5)  Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 27 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 816zł na zwiększony podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie pracowników,
6) Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 20 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3.650zł na ubezpieczenie autobusów szkolnych,
7) Pisma Zespołu Informatycznego z dnia 25 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.000zł na zakup zapasowych dysków oraz pamięci RAM do komputerów,
8)  Pisma Zespołu Szkół im. H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 19 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 4.450zł w związku z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
9) Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 28 października 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 4.000zł na opłacenie aktu notarialnego w związku z odwołaniem darowizny dokonanej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości powiatu.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)  scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego Powiat Skarżyski będzie dokonywał rozliczeń podatku od towarów i usług wraz z swoimi jednostkami organizacyjnymi, gdyż zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednostki te nie posiadają osobowości prawnej i na gruncie podatku Vat nie są odrębnymi podatnikami. W celu określenia spójnych zasad konsolidacji zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
W celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotowym projektem uchwały, Zarząd Powiatu odłożył jej podjęcie do następnego posiedzenia. Ponadto Zarząd wskazał, że komplet materiałów (ustawa, uchwała, wzory druków, itd.) powinien zostać przekazany wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu celem szczegółowego zapoznania się. Jednocześnie podkreślono, że zasadne było by zorganizowanie szkolenia w przedmiotowym zakresie dla księgowych jednostek organizacyjnych powiatu
 
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 4), który zawiadomił o zawarciu dwóch umów wynajmu na czas określony do 3 lat:
  • od 06.10.2016 r. – 23.06.2017 r. – wynajem sali gimnastycznej 1 raz w tygodniu na 1 godz. – stawka za godz. 10,00 zł, 
  • od 11.10.2016 r. – 30.04.2017 r. – wynajem sali gimnastycznej 1 raz w tygodniu na 1,5 godz. – stawka za godz. 35,00 zł.
oraz pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 5), który poinformował o zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej od 10.10.2016 r. do 30.04.2017 r. z przeznaczeniem na prowadzenie treningów dla „grup młodych piłkarzy” z Piłkarską Akademią Skarżyska. Dodała, że treningi odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny, a opłata za 1 wykorzystaną godzinę najmu wynosić będzie 20 zł.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie zobowiązał Członka Zarządu Panią Katarzynę Bilską do poinformowania dyrektorów placówek, że od 1 stycznia 2017 r. zachodzi konieczność aneksowania umów najmu w związku z potrzebą doliczania VAT.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 6), który zgodnie z § 18 Rozporządzenia MEN z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie dodatkowych 2 godzin tygodniowo zajęć z języka polskiego dla uczennicy klasy 1a do końca roku szkolnego 2016/2017.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że uczennica jest obywatelką Ukrainy, a od 1 września br. podjęła naukę w I LO w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
W związku z koniecznością powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 7) w powyższej sprawie. Poinformowała, że Naczelnik zwrócił się z prośbą o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w w/w komisji, jako przewodniczącego.
Zarząd Powiatu postanowił wytypować do prac w w/w komisji Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Prezesa Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 7000,00 zł. dla jednostki. Starosta wyjaśnił, że wnioskowana kwota zostałaby przeznaczona na zakup sprzętu pożarniczego oraz naprawę samochodu bojowego, które uległy uszkodzeniu w trakcie prowadzonych ćwiczeń na obiektach Zakładów Metalowych w Skarżysku-Kamiennej w dniu 06.10.2016 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z rezerwy kryzysowej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 9), który przekazał prośbę Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,00 zł. Poinformował, że kwota dotacji będzie w całości przeznaczona na zakup księgozbioru.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownych zmian w budżecie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 10), który zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie dopuszczenia do zapytania ofertowego na zakup samochodu służbowego marki Volkswagen, ofert od n/w firm.
1)      Firma nr 1 złożyła zapytanie do oferty o możliwość dopuszczenia samochodu różniącego się od specyfikacji pierwotnej pięcioma parametrami dot.: skrzyni biegów, koloru, felg itd.
2)      Firma nr 2 - zmiana koloru nadwozia – szary metalik Indiom
3)      Firma nr 3 zwróciła się z zapytaniem dot. uszczegółowienia gwarancji Volkswagen safe+, która posiada trzy warianty: 2 lata gwarancji + 1 rok, 2+2, 2+3
2+1 do 60 000 km cena 1 050 zł.
2+2 do 80 000 km cena 1690 zł.
2+3 do 100 000 km 3400 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dopuszczenie do zapytania ofertowego na zakup samochodu służbowego oferty od firmy nr 2. W odpowiedzi na zapytanie firmy nr 3, Zarząd wybrał gwarancję Volkswagen safe + w wariancie 2+2.
 
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zapoznała zebranych ze wstępną informacją dot. prac związanych z projektowaniem budżetu na 2017 rok. Przedstawiła wstępne dane po scaleniu wszystkich propozycji podległych jednostek i wydziałów Starostwa do planu finansowego na 2017 rok oraz otrzymanych decyzji, podpisanych umów (porozumień) na dofinansowanie zadań powiatu. Z uwagi na konieczność zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, niezbędne było dokonanie szczegółowej weryfikacji, i pomniejszenie wydatków bieżących o około 9 mln. zł oraz wydatków inwestycyjnych także o około 9 mln zł. Następnie, dokonała porównania planu dochodów i wydatków na 2017 rok z rokiem 2016, bez uwzględniania dofinansowania wydatków unijnych wg grup dochodów i wydatków oraz wg podległych jednostek. Dokumenty w powyższej sprawie stanowią załącznik nr 11.
 
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
        Protokołowała                                                          Przewodniczący Zarządu

   Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski


 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………..
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska ..........
 
 
 
Załączników 11:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 27.10.2016
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 14.10.2016
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 28.10.2016
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 02.11.2016
Załącznik nr 8 – pismo Prezesa Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim, z dnia 20.10.2016
Załącznik nr 9 – pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, z dnia 24.10.2016
Załącznik nr 10 - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia 26.10.2016
Załącznik nr 11 - dokumenty związane z projektem budżetu na 2017 rok

Protokol_Nr_46 (541kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 listopada 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 listopada 2016, 14:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460